Povezani zakoni

Zakon o preovedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenos genetski modificiranih organizama

NN 81/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (SL L 287, 5. 11. 2003. – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1946/2003).

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 1946/2003.

 

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) djeluje kao nadležno tijelo za provedbu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 7/02. – u daljnjem tekstu: Protokol) putem žarišne točke Protokola i kao žarišna točka za Mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti.

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1946/2003 je Ministarstvo.

(2) U provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove zdravlja, poljoprivrede, znanosti i carine.

Članak 5.

Za provedbu Uredbe (EZ) br. 1946/2003 i ovoga Zakona Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

– zaprima kopiju notifikacije iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1946/2003, pisane suglasnosti i pisane opomene iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1946/2003 u slučaju prvog prekograničnog prijenosa genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) namijenjenih namjernom uvođenju u okoliš,

– vodi očevidnik o zaprimljenim dokumentima iz podstavka 1. ovoga članka,

– u slučajevima koji se odnose na nenamjerni prekogranični prijenos, a u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1946/2003, obavještava javnost, Europsku komisiju, države članice, druge pogođene države ili potencijalno pogođene države, Mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti i, ako je to primjenjivo, odgovarajuće međunarodne organizacije,

– kao žarišna točka priprema i dostavlja Mehanizmu za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti i Europskoj komisiji propisana izvješća, informacije i podatke sukladno članku 9. stavku 1. i članku 15. Uredbe (EZ) br. 1946/2003,

– obavlja zadaće žarišne točke u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1946/2003,

– priprema i dostavlja Europskoj komisiji izviješće sukladno članku 19. Uredbe (EZ) br. 1946/2003.

Članak 6.

(1) Središnja tijela državne uprave nadležna za poslove zdravlja, poljoprivrede i znanosti, u skladu sa svojim nadležnostima, dostavljaju Ministarstvu informacije i podatke iz članka 15. stavka 1. podstavaka (e), (f) i (g) Uredbe (EZ) br. 1946/2003.

(2) Središnja tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka dužna su dostaviti Ministarstvu podatke iz članka 15. stavka 1. podstavaka (e) i (g) Uredbe (EZ) br. 1946/2003 u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odlučuje o uporabi GMO-a prema zakonu kojim se uređuju genetski modificirani organizmi.

Članak 7.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za carinske poslove (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) u svrhu provođenja Uredbe (EZ) br. 1946/2003 i ovoga Zakona obavlja sljedeće zadaće:

– u okviru uobičajenih i standardnih kontrola provjerava da li su pošiljke GMO-a popraćene svim propisanim dokumentima u skladu s člankom 5. stavkom 1. i člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1946/2003,

– zajedno s drugim nadležnim tijelima sudjeluje u nadzoru i kontroli prekograničnog prijenosa GMO-a.

(2) Ako Carinska uprava utvrdi da stranka ne raspolaže s pravovaljanom dokumentacijom, neće dozvoliti prekogranični prijenos GMO-a.

(3) O svim utvrđenim činjenicama koje se odnose na provedbu Uredbe (EZ) br. 1946/2003 i ovoga Zakona, Carinska uprava dužna je odmah obavijestiti Ministarstvo.

 

III. NADZOR

Članak 8.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavljaju državni službenici inspekcije zaštite prirode u dijelu koji se odnosi na postupanje izvoznika sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1946/2003.

(2) Carinska uprava provodi carinski nadzor nad prekograničnim prijenosom GMO-a.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako provodi prvi prekogranični prijenos bez dokumentacije o notifikaciji iz članka 4. i pisane suglasnosti iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1946/2003, a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba – obrtnik.

(4) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja registrirane djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

(5) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizičkoj osobi – obrtniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja registrirane djelatnosti u trajanju od dva do šest mjeseci.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne vodi očevidnik o prijavi, potvrdi o primitku i odluci stranke uvoznice sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1946/2003,

2. ne poštuje odluku o uvozu GMO-a namijenjenih izravnoj uporabi za hranu ili hranu za životinje ili za preradu koju donese stranka uvoznica u skladu sa svojim domaćim regulatornim okvirom sukladno članku 10. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1946/2003, ili ne poštuje odluku koju stranka uvoznica izjavi putem Mehanizma za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti sukladno članku 10. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1946/2003, a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi,

3. ne navede sve podatke u dokumentaciji koja prati prvi prekogranični prijenos sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 1946/2003,

4. postupa protivno članku 13. Uredbe (EZ) br. 1946/2003, a time ne nanese znatnu ili trajnu štetu prirodi.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba – obrtnik.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Pokrenuti postupci po odredbama Uredbe o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (»Narodne novine«, br. 89/10.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama te Uredbe.

(2) Pokrenuti postupci pred prekršajnim sudom po odredbama Uredbe o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (»Narodne novine«, br. 89/10.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama te Uredbe.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/158

 

Copyright © Ante Borić