Povezani zakoni

Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u Europskim poslovima

NN 81/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Predmet zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje suradnja Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Sabor) i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) u europskim poslovima i ovlasti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima, u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije te u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Značenja pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

– Europski poslovi jesu pitanja koja proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji

– Dokumenti Europske unije jesu svi zakonodavni i nezakonodavni akti i njihovi nacrti i prijedlozi koji se razmatraju u okviru Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća te drugi akti i dokumenti političke ili pravne naravi koje razmatraju i/ili donose institucije i druga tijela Europske unije ili predstavnici vlada država članica na razini Europske unije

– Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije jesu prijedlozi uredbi, direktiva i odluka koji se donose u zakonodavnom postupku u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije

– Stajališta Republike Hrvatske jesu stajališta o dokumentima Europske unije koja donosi Vlada, odnosno drugo tijelo koje odredi Vlada, a koja predstavnici Republike Hrvatske zastupaju u odgovarajućim postupcima odlučivanja ili raspravama na razini Europske unije

– »EU baza« je informatičko-aplikativni sustav uspostavljen kao modul sustavu političke dokumentacije IKOS u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a koji se koristi kao tehnološki alat za usuglašavanje i odobravanje stajališta Republike Hrvatske.

Ovlasti Sabora u obavljanju europskih poslova

Članak 3.

U obavljanju europskih poslova Sabor:

– prati i nadzire rad Vlade u institucijama Europske unije

– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske i o njima može donositi zaključke

– nadzire poštovanje načela supsidijarnosti

– odlučuje o primjeni klauzule premošćivanja

– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije

– sudjeluje u postupcima revizije temeljnih ugovora Europske unije u skladu s člankom 48. Ugovora o Europskoj uniji

– u okviru slobode, sigurnosti i pravde sudjeluje u ocjeni mehanizama za primjenu politika Unije u tim područjima u skladu s člankom 70. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

– sudjeluje u političkom praćenju rada Europola i ocjeni aktivnosti Eurojusta u skladu s člancima 85. i 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

– sudjeluje u međuparlamentarnoj suradnji nacionalnih parlamenata i u suradnji s Europskim parlamentom u skladu s Protokolom o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji te

– prati rad Vlade u osiguranju održivosti reformi i provedbi svih obveza proisteklih iz pregovora s Europskom unijom te dosljednoj primjeni pravne stečevine Europske unije.

Sabor može, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Poslovnik Sabora), razmatrati i druge europske poslove.

Izvršavanje ovlasti Sabora

Članak 4.

Ovlasti Sabora iz ovoga Zakona izvršava Odbor za europske poslove (u daljnjem tekstu: Odbor), osim u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije za koje je nadležan Odbor za vanjsku politiku te ako je drugačije uređeno ovim Zakonom ili Poslovnikom Sabora ili ako Sabor odluči drukčije.

Način rada Odbora uređuje se ovim Zakonom, Poslovnikom Sabora i Poslovnikom o radu Odbora koji potvrđuje Sabor.

Način rada Odbora za vanjsku politiku uređuje se ovim Zakonom i Poslovnikom Sabora.

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske

Članak 5.

Vlada na temelju godišnjih radnih programa Europske komisije i programa predsjedništava Vijeća Europske unije najkasnije do 15. siječnja tekuće godine dostavlja Saboru popis prijedloga zakonodavnih akata Europske unije o kojima se predviđa rasprava na razini Europske unije tijekom tekuće godine.

Odbor razmatra radne programe Europske komisije i programe predsjedništava Vijeća Europske unije te popis prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz stavka 1. ovog članka temeljem čega donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Radni program).

Uz popis prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz stavka 1. ovoga članka Vlada dostavlja Saboru informacije o drugim dokumentima Europske unije o kojima se predviđa rasprava u institucijama Europske unije.

Na temelju informacija iz stavka 3. ovoga članka, na prijedlog radnih tijela Sabora ili na vlastiti poticaj, Odbor može dopuniti Radni program, o čemu će obavijestiti predsjednika Sabora.

Postupak donošenja Radnog programa uređuje se Poslovnikom Sabora i Poslovnikom o radu Odbora.

Obavješćivanje Sabora

Članak 6.

Vlada dostavlja Saboru sve dokumente Europske unije iz Radnog programa.

Vlada će Saboru dostaviti dokumente Europske unije iz stavka 1. ovoga članka te sve druge dokumente Europske unije na način da Saboru osigura pristup »EU bazi« ili na drugi odgovarajući način.

Uz dokument Europske unije iz stavka 1. ovoga članka Vlada dostavlja Saboru sljedeće podatke:

a) informaciju o vrsti postupka koji se primjenjuje tijekom procesa odlučivanja u institucijama Europske unije

b) ciljeve koji se namjeravaju postići njegovim donošenjem te razloge za donošenje dokumenta

c) očekivano trajanje rasprave o dokumentu Europske unije u institucijama Europske unije.

Stajalište Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije iz stavka 1. ovog članka Vlada dostavlja Saboru neposredno nakon donošenja stajališta Republike Hrvatske .

Vlada obavješćuje Sabor o značajnijim izmjenama sadržaja dokumenta Europske unije iz stavka 1. ovoga članka te o izmjenama stajališta Republike Hrvatske iz stavka 4. ovoga članka.

Vlada dostavlja Saboru informaciju o postupcima pokrenutim protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava Europske unije.

Vlada na zahtjev Sabora dostavlja bez odgode i sve ostale dokumente i informacije iz područja europskih poslova koje Sabor zatraži.

Na postupanje s dokumentima Europske unije iz ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih propisa kojim su uređeni pravo na pristup informacijama i tajnost podataka.

Članak 7.

Odbor je ovlašten donijeti zaključak kojim nalaže Vladi provedbu postupka procjene učinka propisa za dokument Europske unije iz Radnog programa u skladu sa Zakonom o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, br. 90/11.).

Razmatranje stajališta Republike Hrvatske

Članak 8.

Odbor razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije u skladu s ovim Zakonom i Poslovnikom Sabora.

Sjednica Odbora na kojoj se razmatraju stajališta Republike Hrvatske održava se po primitku stajališta Republike Hrvatske, vodeći računa o rokovima za usvajanje u institucijama Europske unije.

Stajalište Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije obrazlaže predstavnik kojeg odredi Vlada.

O dokumentima Europske unije i stajalištima Republike Hrvatske Odbor provodi raspravu i može donijeti zaključak o stajalištu Republike Hrvatske na osnovi kojeg Vlada djeluje u institucijama Europske unije.

Zaključak iz stavka 4. ovoga članka Odbor dostavlja predsjedniku Sabora.

Postupak iz stavaka 1. do 5. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuje i kada zaključak donosi Odbor za vanjsku politiku, odnosno Sabor.

Izmjene i dopune temeljnih ugovora Europske unije

Članak 9.

Sabor raspravlja o prijedlozima izmjena i dopuna temeljnih ugovora Europske unije i o stajalištima Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama temeljnih ugovora Europske unije koje Saboru dostavlja Vlada.

Stajališta Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama temeljnih ugovora Europske unije iz stavka 1. ovoga članka na sjednici Sabora obrazlaže predstavnik kojeg odredi Vlada.

O stajalištima iz stavka 1. ovoga članka Sabor donosi zaključak koji dostavlja Vladi.

Izvješćivanje Sabora o sastancima Vijeća Europske unije

Članak 10.

Vlada je dužna izvijestiti Sabor ako odstupi od zaključaka iz članka 8. ovoga Zakona.

Odbor može zatražiti od Vlade izvješće o održanom sastanku Vijeća Europske unije i pripremama za sljedeći sastanak Vijeća Europske unije.

O izvješću iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se rasprava.

Izvješćivanje Sabora o sastancima Europskoga vijeća

Članak 11.

Predsjednik Vlade jednom godišnje na početku prvog godišnjeg zasjedanja Sabora podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskoga vijeća u protekloj godini.

Uoči svakog sastanka Europskoga vijeća Vlada će u pisanom obliku dostaviti Odboru dnevni red i druge prateće dokumente te nacrt zaključka Europskoga vijeća, ako postoji.

Nakon svakog sastanka Europskoga vijeća, predsjednik Vlade u roku od 15 dana od održavanja sastanka, podnosi Saboru pisano izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća.

Po potrebi, na poziv predsjednika Sabora, predsjednik Vlade će na sjednici Sabora ili na sjednici Odbora predstaviti stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskoga vijeća prije održavanja sastanka Europskoga vijeća ili će predstaviti izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća.

O izvješćima i stajalištu Republike Hrvatske iz stavaka 1. i 3. ovoga članka provodi se rasprava.

Primjena klauzule premošćivanja

Članak 12.

Sabor može donijeti zaključak kojim se protivi prijedlogu odluke Europskoga vijeća iz članka 48. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji u roku od šest mjeseci od dostave obavijesti o inicijativi Europskoga vijeća.

Sabor može donijeti zaključak kojim se protivi prijedlogu Europske komisije iz članka 81. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u roku od šest mjeseci od dana dostave obavijesti o navedenom prijedlogu.

Nadzor nad poštovanjem načela supsidijarnosti

Članak 13.

Odbor provodi postupak nadzora nad poštovanjem načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije te odredbama ovog Zakona i Poslovnika Sabora.

Ako u roku od sedam tjedana od dana podnošenja prijedloga zakonodavnog akta Europske unije od strane institucija Europske unije Odbor utvrdi da navedeni prijedlog zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti, o tome upućuje obrazloženo mišljenje predsjedniku Sabora, koji ga dostavlja Vladi, predsjednicima Europskoga parlamenta i Europske komisije te predsjedajućem Vijeća Europske unije.

Članak 14.

Ako Odbor utvrdi da zakonodavni akt Europske unije nije u skladu s načelom supsidijarnosti, može donijeti obrazloženi zaključak temeljem kojeg Vlada pokreće postupak pred Sudom Europske unije zbog povrede načela supsidijarnosti u skladu s člankom 8. Protokola 2. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije.

Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije

Članak 15.

Vlada podnosi Saboru izvješće o kandidatu Republike Hrvatske za Europsku komisiju, Sud i Opći sud, Revizorski sud i Upravno vijeće Europske investicijske banke.

Odbor raspravlja o izvješću iz stavka 1. ovoga članka na sjednici na koju poziva kandidata za predstavnika Republike Hrvatske u institucijama i tijelima iz stavka 1. ovoga članka. Nakon održane rasprave, Odbor donosi mišljenje koje dostavlja predsjedniku Sabora. Vlada će uzeti u obzir mišljenje Odbora pri donošenju konačne odluke o kandidatu za predstavnika Republike Hrvatske u institucijama i tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

Ako Vlada ne prihvati mišljenje Odbora, o tome, uz obrazloženje, pisanim putem obavještava Sabor, koji potom provodi raspravu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

U roku od 60 dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Vlada će Saboru podnijeti popis dokumenata Europske unije iz članka 5. stavka 1. ovog Zakona čije je donošenje u tijeku ili će započeti u 2013.

Temeljem popisa Vlade iz stavka 1. ovoga članka Odbor će donijeti Radni program za preostali dio 2013.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013.

Klasa: 021-12/13-08/05

Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR


 

Copyright © Ante Borić