Baza je ažurirana 03.04.2020. zaključno sa NN 40/20

Članak 1.

Javno poduzeće "Hrvatski registar brodova" d.o.o. Split osnovano Zakonom o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92.) postaje javna ustanova koja obavlja poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Djelatnost javne ustanove Hrvatski registar brodova je društvena skrb u svezi sa zaštitom života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putovima te zaštitom okoliša mora i unutarnjih plovnih putova.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.a

Ovim Zakonom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova (SL L 131, 28. 5. 2009., str. 11-23).

Članak 2.

Sredstva javnog poduzeća "Hrvatski registar brodova" postaju sredstva javne ustanove Hrvatski registar brodova.

Prava koja ima Republika Hrvatska kao osnivač Hrvatskog registra brodova ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv javne ustanove iz članka 1. ovoga Zakona je Hrvatski registar brodova.

Skraćeni naziv javne ustanove glasi HRB.

Sjedište HRB-a je u Splitu.

Članak 4.

Djelatnost HRB-a se obavlja kao javna služba.

Djelatnost HRB-a se ne obavlja radi stjecanja dobiti.

Na HRB se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5.

HRB obavlja djelatnost na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

HRB može obavljati dio djelatnosti i u drugim državama sukladno s ovim Zakonom i zakonima tih država.

HRB ima podružnice - područne urede koji su nadležni za obavljanje dijela djelatnosti u određenim područjima.

Unutarnje ustrojstvo HRB-a pobliže se utvrđuje Statutom HRB-a.

Članak 6.

U okviru djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, HRB obavlja sljedeće poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:

1. provodi statutarnu certifikaciju brodova hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi,

2. provodi statutarnu certifikaciju jahti i ostalih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti na koje se ne odnose međunarodne konvencije navedene u propisu koji uređuje uvjete koje moraju ispunjavati priznate organizacije, a koji donosi ministar nadležan za pomorstvo,

3. obavlja poslove statutarne certifikacije u svezi sigurnosne zaštite brodova u skladu s posebnim propisom,

4. obavlja baždarenje pomorskih plovnih i plutajućih objekata te plovila unutarnje plovidbe,

5. utvrđuje sigurnost kontejnera,

6. provodi statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

7. obavlja poslove tehničkog nadzornog tijela za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi sukladno propisu koji donosi ministar nadležan za unutarnju plovidbu,

8. pruža stručnu potporu ministarstvu nadležnom za pomorstvo u ispunjavanju obveza Republike Hrvatske kao države zastave sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, Kodeksu za implementaciju obveznih instrumenata Međunarodne pomorske organizacije, kao i drugih obveznih međunarodnih instrumenata, kao i odnosnim nacionalnim propisima te pruža stručnu potporu u pripremi prijedloga sadržaja Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata,

9. pruža stručnu potporu ministarstvu nadležnom za poslove unutarnje plovidbe u ispunjavanju obveza Republike Hrvatske sukladno odnosnim međunarodnim instrumentima i nacionalnim propisima i pruža stručnu potporu u pripremi prijedloga sadržaja Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

10. sudjeluje u radu i izvršavanju obveza prema međunarodnim organizacijama glede poslova iz točke 1. do 9. ovoga članka.

Članak 7.

Poslovi navedeni u članku 6. ovoga Zakona, koje HRB obavlja na temelju javne ovlasti, obuhvaćaju:

– obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja u skladu s Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata i Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

– izdavanje isprava, knjiga i izvješća na osnovi obavljenog tehničkog nadzora ili baždarenja,

– nadzor nad obavljanjem pokusne plovidbe postojećeg broda i broda u gradnji u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 8.

Brisan.

Članak 9.

HRB može obavljati i sljedeće poslove:

– poslove iz članka 6. ovoga Zakona, u ime stranih nadležnih tijela od kojih je valjano ovlašten,

– klasifikaciju brodova te drugih pomorskih plovnih i plutajućih objekata,

– klasifikaciju plovila unutarnje plovidbe,

– stručno-tehničke poslove u svezi s projektiranjem, gradnjom, preinakom, popravcima i korištenjem brodova, drugih pomorskih plovnih i plutajućih objekata, kontejnera te odobalnih nepomičnih objekata i objekata na kopnu,

– poslove u svezi s osiguranjem kakvoće certifikacije sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem,

– poslove certifikacije materijala i proizvoda.

Članak 10.

HRB obavlja poslove na temelju valjanog zahtjeva izravnih korisnika usluga (brodara, brodograditelja, projektanata, proizvođača materijala, strojeva i opreme, osiguravatelja, nadležnih tijela te drugih pravnih i fizičkih osoba).

Članak 11.

HRB može, u svrhu učinkovitosti i ekonomičnosti obavljanja poslova u područjima izvan djelokruga svojih područnih ureda, obavljanje pregleda (dijelova poslova) povjeriti na temelju ugovora o međusobnoj suradnji, pravnim osobama koje udovoljavaju normama Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Članak 12.

Sredstva za obavljanje poslova i razvoj djelatnosti HRB-a osiguravaju se iz prihoda ostvarenih naplaćivanjem naknada od izravnih korisnika usluga.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se na temelju posebnog programa Vlade Republike Hrvatske osigurati i iz državnog proračuna.

Članak 13.

Tijela HRB-a su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 14.

Upravno vijeće ima predsjednika i osam članova.

Tri člana Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, iz reda stručnjaka koji obavljaju poslove u svezi sa:

- sigurnošću pomorske plovidbe u ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva - jednog člana,

– sigurnošću plovidbe unutarnjim vodnim putovima u ministarstvu nadležnom za unutarnju plovidbu – jednog člana,

- zaštitom pri radu u ministarstvu nadležnom za rad - jednog člana.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuju, uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, najznačajniji korisnici usluga:

- Hrvatsko pomorsko brodarstvo društvo - dva člana,

- Hrvatsko brodograđevno društvo - jednog člana,

- Hrvatski osiguravatelji i reosiguravatelji brodova - jednog člana.

Ako Vlada Republike Hrvatske ne dade naknadnu suglasnost za člana Upravnog vijeća iz stavka 3. ovoga članka, korisnici usluga dužni su u roku od 15 dana imenovati novog člana.

Dva člana Upravnog vijeća biraju iz svojih redova istaknuti stručnjaci HRB-a, na način utvrđen Statutom.

Predsjednika bira Upravno vijeće iz reda svojih članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

Članove Upravnog vijeća može razriješiti, odnosno opozvati, tijelo koje ih je imenovalo, odnosno izabralo i prije isteka vremena iz stavka 7. ovoga članka.

Članak 15.

Upravno vijeće:

- donosi Statut uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- donosi tehnička pravila HRB-a,

- donosi pravila o uvjetima obavljanja i naknadama za usluge,

- donosi druge opće akte,

- imenuje ravnatelja na temelju provedenog natječaja,

- donosi odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine ili zaključenju ugovora čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom,

- odobrava ugovore o suradnji HRB-a s drugim pravnim osobama iz članka 11. ovoga Zakona,

- donosi program rada i razvitka te nadzire njihovo izvršavanje,

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

- daje poticaje Vladi Republike Hrvatske da predloži promjenu djelatnosti i promjenu pravnog položaja HRB-a,

- daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HRB-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

- donosi druge odluke i obavlja ostale poslove određene ovim Zakonom i Statutom HRB-a.

Članak 16.

Voditelj HRB-a je ravnatelj.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje HRB-a, predstavlja i zastupa HRB, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HRB-a, zastupa HRB u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 17.

Prihodi koje ostvari HRB obavljanjem poslova sukladno ovom Zakonu mogu se koristiti isključivo za unapređenje rada HRB-a.

Članak 18.

Za svoje obveze odgovara isključivo HRB, cijelom svojom imovinom.

Članak 19.

Imenovanje i izbor Upravnog vijeća obavit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Statut HRB-a. Upravno vijeće dužno je u roku od 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja HRB-a.

Do donošenja Statuta iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjivat će se Statut i drugi opći akti javnog poduzeća "Hrvatski registar brodova".

Članak 20.

Dosadašnji direktor HRB-a i članovi Upravnog odbora nastavljaju obavljati dužnosti do imenovanja ravnatelja, odnosno do imenovanja i izbora članova Upravnog vijeća, sukladno s ovim Zakonom.

Ravnatelj HRB-a podnijet će prijavu za upis HRB-a u sudski registar ustanova.

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za poslove pomorstva i unutarnje plovidbe.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92.).

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


 

Copyright © Ante Borić