Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

pročišćeni tekst zakona

NN 30/09, 56/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te se uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Agencije.

Članak 2.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija posluje putem središnjeg ureda i podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave koje se osnivaju Statutom.

Članak 3.

(1) Djelatnost Agencije je operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera, provođenje kontrole na terenu.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija:

– obavlja poslove plaćanja novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

– prati i provodi zakonske i ostale akte iz područja tržišno-cjenovne i strukturne potpore u poljoprivredi i ribarstvu,

– obavlja poslove intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje, uravnoteženja ponude i trgovinske mjere,

– provodi intervencijsku kupovinu i prodaju, povlačenje poljoprivrednih proizvoda s domaćeg tržišta,

– provodi mjere promicanja trženja i poboljšanja kakvoće poljoprivrednih proizvoda, potpore pripremi poljoprivrednih proizvoda za tržište i potpore potrošnji,

– provodi i plaća potpore vezane uz mjere ruralnog razvoja,

– provodi mjere kroz cjelokupni SAPARD/ IPARD program te ostale pretpristupne fondove,

– organizira financijske, računovodstvene i izvještajne funkcije kako za plaćanja za nacionalne mjere tržišno-cjenovne politike tako i za plaćanja pomoći iz programa SAPARD/IPARD programa i ostalih pretpristupnih fondova,

– uspostavlja i provodi integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS),

– organizira izobrazbu vezano za svoju djelatnost,

– izrađuje izvještaje prema nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, Nacionalnom fondu Ministarstva financija i Upravi za ruralni razvoj – upravna direkciji SAPARD/IPARD programa Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(3) U obavljanju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka određene tehničke poslove mogu obavljati ustanove za pružanje usluga u poljoprivredi na temelju ugovora s Agencijom.

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, zadaće i detaljan način odlučivanja tijela Agencije, osnivanje i djelatnost podružnica Agencije, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Članak 5.

(1) Agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske i na drugi način sukladno propisima i općim aktima Agencije.

(2) Za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su sredstva u državnom proračunu.

Članak 6.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, a po položaju je ministar nadležan za poljoprivredu.

(3) Članove Upravnog vijeća čine jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za financije, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i jedan predstavnik radnika zaposlen u Agenciji, izabran sukladno odredbama Zakona o radu.

(4) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, osim predstavnika radnika, kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće, sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 8.

(1) Upravno vijeće donosi Statut i opće akte Agencije, donosi godišnji Program rada Agencije, nadzire izvršenje Programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(2) Postupak donošenja odluka i ostala pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 9.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Agencija ima i zamjenika ravnatelja.

(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije, na temelju javnog natječaja, imenuje Upravno vijeće, na razdoblje od četiri godine.

(5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati visoku stručnu spremu agronomske, pravne ili ekonomske struke te najmanje pet godina rada u struci.

(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

(7) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(8) Način i postupak, kao i uvjeti za izbor i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Agencije.

(9) Plaću ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja Agencije ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra.

(10) Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku iz stavka 9. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Agencija može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost utvrđuju Statutom Agencije.

Članak 11.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 12.

Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednosti veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Članak 12.a

(1) Na pravni status zaposlenika Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.

(2) Na plaće zaposlenika Agencije primjenjuju se propisi o plaćama u javnim službama.

Članak 13.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 14.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 15.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu imenovat će privremenog ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Mandat privremenog ravnatelja Agencije traje do imenovanja ravnatelja Agencije.

(3) Privremeni ravnatelj obavit će sve poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije donijet će Statut i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 17.

(1) Agencija započinje s radom danom upisa u sudski registar nakon donošenja akata iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Danom upisa Agencije u sudski registar povjeravaju se poslovi Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kao ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ravnateljstvo) i poslovi ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, u okviru djelatnosti iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona, Agenciji.

(3) U postupku iz stavka 2. ovoga članka Agencija preuzima poslove, pismohranu i ostalu dokumentaciju, materijalno-tehnička sredstva te financijska prava i obveze Ravnateljstva, kao i ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba.

(4) Nakon donošenja akata iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona i upisa Agencije u sudski registar, Agencija preuzima državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka, uz njihov pristanak, te ih raspoređuje na odgovarajuće poslove u Agenciji.

(5) Na državne službenike i namještenike koji ne pristanu na raspored iz stavka 4. ovoga članka, primjenjuju se propisi o državnim službenicima o stavljanju na raspolaganje.

(6) Do upisa Agencije u sudski registar poslove Agencije prema odredbama ovoga Zakona, obavljat će Ravnateljstvo i uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.)

– u članku 38. stavku 1. riječi: »Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Ravnateljstvo), kao ustrojstvene jedinice Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija)«, a u stavku 2. riječ: »Ravnateljstvo« zamjenjuje se riječju: »Agencija«,

– u članku 40. stavku 1. i 3. riječi: »tijela državne uprave nadležna za poljoprivredu« zamjenjuju se riječju: »Agencija«,

– u članku 40.a stavku 1. riječi: »uredima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnim za poslove poljoprivrede« zamjenjuju se riječima: »Agenciji«, a u stavku 2. riječi: »Uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za poslove poljoprivrede izdaju« zamjenjuju se riječima: »Agencija izdaje«.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/09-01/02

Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR


 

Copyright © Ante Borić