Povezani zakoni

Zakon o informiranju potrošača o hrani

pročišćeni tekst zakona

NN 56/13, 14/14, 56/16, 32/19

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 56/16)

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu:

Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011);

Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 od 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani (SL L 228, 31. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s propisima o hrani za životinje i hrani te pravilima o zdravlju i dobrobiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) i zakona o provedbi navedenih uredbi.

 

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 3. (NN 56/16)

(1) Hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena podacima i na način propisan uredbama iz članka 1. ovoga Zakona te drugim posebnim propisima koji se odnose na tu hranu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(3) Dopušteno je višejezično označivanje hrane.

(4) Sukladno članku 17. stavku 5. i Prilogu VI. Dijelu A točki 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011, mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji izgledaju kao da su dobiveni od cijeloga komada mesa ili ribe, ali se zapravo sastoje od različitih komada spojenih drugim sastojcima, uključujući prehrambene aditive i prehrambene enzime ili druge tvari, moraju biti označeni sljedećim navodom: »sastavljeno i oblikovano meso od komada mesa« ili »sastavljena i oblikovana riba od komada ribe«.

 

III. NADLEŽNO TIJELO

Članak 4. (NN 32/19)

(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova delegiranih od Europske komisije te drugih poslova, kao i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za poljoprivredu može rješenjem ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašten je pravilnikom, naredbom ili naputkom urediti sva pitanja nužna za provedbu ovoga Zakona te pitanja za koja Uredba (EU) br. 1169/2011 dopušta donošenje nacionalnih mjera, pod uvjetom da se time ne zabranjuje, ne sprječava ili ne ograničava sloboda kretanja unutar Europske unije proizvoda koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011.

1. Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

2. Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

 

IV. UPRAVNI NADZOR I SLUŽBENE KONTROLE

Članak 5. (NN 14/14, 56/16, 32/19)

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Ako se upravnim nadzorom utvrdi da ovlaštene pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona ne provode pravilno poslove koji su im preneseni, ministar nadležan za poljoprivredu oduzet će ovlaštenje.

(3) Nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(4) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona provode poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektori Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama te ovlastima određenim posebnim zakonima.

Članak 6. (NN 56/16, 32/19)

(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost rješenjem:

– narediti otklanjanje nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

– subjektu koji nema utjecaja na informacije o hrani narediti otklanjanje nesukladnosti u okviru svoje djelatnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

– privremeno zabraniti ili zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta i/ili opoziv od krajnjeg potrošača hrane s utvrđenim nesukladnostima;

– privremeno zabraniti ili zabraniti stavljanje na tržište hrane s utvrđenim nesukladnostima ako subjekt u poslovanju s hranom ne postupi prema rješenju iz podstavka 1. i 2. ovoga stavka;

– zabraniti sve oblike informiranja potrošača o hrani koji ne ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona, uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i

– narediti ostale mjere koje smatra primjerenima i mjere propisane posebnim propisom o službenim kontrolama.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(4) Kada osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola poduzima mjere iz stavka 1. ovoga članka, mora postupati tako da poduzeta mjera bude primjerena naravi opasnosti koja predstavlja rizik za zdravlje potrošača.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju zbog provedbe mjera iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola je ovlaštena uzeti uzorke kako bi se utvrdilo ispunjava li određena hrana uvjete propisane ovim Zakonom, uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(7) Uzorkovanje u svrhu provedbe ovoga Zakona, uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi se sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama.

Članak 7. (NN 56/16)

»(1) Nesukladnosti koje ne utječu na zdravlje potrošača i za koje se može odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje, a koji ne smije biti duži od šest mjeseci, pritom uzimajući u obzir količinu hrane na tržištu i zalihe ambalaže, su sljedeće:

– u popisu sastojaka sastojci hrane nisu navedeni padajućim redoslijedom s obzirom na masu koja je utvrđena u vrijeme njihove uporabe u proizvodnji hrane, što je protivno članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– koriste se istoznačnice umjesto izraza točno propisanih Uredbom (EU) br. 1169/2011 i njezinim provedbenim uredbama i

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(2) Nesukladnosti za koje se može odrediti kraći rok za njihovo otklanjanje, a najdulje do dva mjeseca jer mogu dovoditi potrošače u zabludu, a pod uvjetom da ne mogu utjecati na zdravlje potrošača, su sljedeće:

– nije naveden naziv hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena količina određenih sastojka ili kategorije sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena netokoličina, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– upute za upotrebu ili pripremu nisu navedene u slučaju kada u nedostatku takve upute nije moguća pravilna upotreba hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena nutritivna deklaracija, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dostupnost i položaj obveznih informacija o hrani nisu u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– koristi se naziv hrane koji nije sukladan članku 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i članku 3. stavku 4. ovoga Zakona;

– popis sastojaka nije naveden sukladno članku 18. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o određenim tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije nisu navedeni sukladno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– količina sastojka istaknutog na etiketi riječima, slikama ili grafičkim prikazima nije navedena sukladno članku 22. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– netokoličina nije navedena sukladno članku 23. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– datum minimalne trajnosti, datum »upotrijebiti do« i datum zamrzavanja nisu navedeni sukladno članku 24. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o posebnim uvjetima čuvanja ili upotrebe nisu navedeni sukladno članku 25. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– stvarna alkoholna jakost nije navedena sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i

– nutritivna deklaracija nije navedena sukladno člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(3) Nesukladnosti koje mogu utjecati na sigurnost i zdravlje potrošača i/ili dovoditi potrošače u zabludu i koje zahtijevaju poduzimanje mjera privremene zabrane ili zabrane stavljanja na tržište i/ili povlačenja s tržišta i/ili opoziva od krajnjeg potrošača su sljedeće:

– informacije nisu navedene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, što je protivno članku 3. stavku 2. ovoga Zakona i članku 15. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– navedene informacije o hrani nisu u skladu s praksom poštenog informiranja, što je protivno članku 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden popis sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nisu navedeni sastojci koji uzrokuju alergije ili intolerancije, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden datum minimalne trajnosti ili datum »upotrijebiti do«, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nema podataka o posebnim uvjetima čuvanja i/ili upotrebe za hranu koja to zahtijeva, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena stvarna alkoholna jakost po volumenu za pića koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nisu navedene dodatne obvezne informacije o hrani, što je protivno članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i

– hrana označena jednom izjavom ili s više izjava navedenim u članku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 ne udovoljava uvjetima propisanim tom Uredbom.

(4) Mjere propisane člankom 6. ovoga Zakona za nesukladnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odnose se i na hranu koja se stavlja na tržište sukladno člancima 14. i 36. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i posebnom propisu o nepretpakiranoj hrani.

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 8. (NN 56/16)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– popis sastojaka hrane nije naveden padajućim redoslijedom s obzirom na masu koja je utvrđena u vrijeme njihove uporabe u proizvodnji hrane, što je protivno članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i njezinim provedbenim uredbama;

– koristi istoznačnice umjesto izraza točno propisanih Uredbom (EU) br. 1169/2011;

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 9. (NN 56/16)

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– nema utjecaja na informacije o hrani, a dobavlja hranu za koju zna ili pretpostavlja da ne udovoljava primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, što je protivno članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja pod vlastitim nadzorom ne osigura sukladnost sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona koji se odnose na njezinu djelatnost te ako nije provjerila jesu li ti zahtjevi ispunjeni, što je protivno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja ne osigura da se informacije o nepretpakiranoj hrani, namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu kako bi, prema potrebi, krajnjem potrošaču osigurao dostupnost obveznih informacija o hrani, što je protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja, za slučaj pretpakirane hrane namijenjene krajnjem potrošaču, ali koja se stavlja na tržište prije prodaje krajnjem potrošaču te pretpakirane hrane namijenjene objektu javne prehrane za pripremu, obradu, raspodjelu ili rezanje, ne ispuni zahtjeve propisane člankom 8. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– ne osigura dovoljno informacija drugim subjektima u poslovanju s hranom u slučaju kada isporučuje hranu koja nije namijenjena krajnjem potrošaču ili objektu javne prehrane, što je protivno članku 8. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden naziv hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena količina određenih sastojaka ili kategorije sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena netokoličina, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– upute za upotrebu ili pripremu nisu navedene u slučaju kada u nedostatku takve upute nije moguća pravilna upotreba hrane, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dostupnost i položaj obveznih informacija o hrani nisu u skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno članku 13. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– koristi naziv hrane koji nije sukladan članku 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– popis sastojaka nije naveden sukladno članku 18. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o određenim tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije nisu navedeni sukladno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– količina sastojka istaknutog na etiketi riječima, slikama ili grafičkim prikazima nije navedena sukladno članku 22. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– netokoličina nije navedena sukladno članku 23. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– datum minimalne trajnosti, datum »upotrijebiti do« i datum zamrzavanja nisu navedeni sukladno članku 24. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– podaci o posebnim uvjetima čuvanja ili upotrebe nisu navedeni sukladno članku 25. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– zemlja ili mjesto podrijetla nije navedeno sukladno članku 26. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– stvarna alkoholna jakost nije navedena sukladno članku 28. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nutritivna deklaracija nije navedena sukladno člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dobrovoljno pruža informacije o hrani koje ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 36. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 i

– stavlja na tržište hranu protivno propisu o nepretpakiranoj hrani.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom od 70.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– informacije nisu navedene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, što je protivno članku 3. stavku 2. ovoga Zakona i članku 15. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– navedene informacije o hrani nisu u skladu s praksom poštenog informiranja, što je protivno članku 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– u okviru svog poslovanja mijenja informacije o hrani koje bi krajnjeg potrošača mogle dovesti u zabludu ili na bilo koji drugi način smanjiti razinu zaštite potrošača i mogućnost krajnjeg potrošača da bude informiran pri odabiru, što je protivno članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nedostaje popis sastojaka, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nisu navedeni sastojci koji uzrokuju alergije ili intolerancije, što je protivno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden datum minimalne trajnosti ili »upotrijebiti do« datum, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nema podataka o posebnim uvjetima čuvanja i/ili upotrebe za hranu koja to zahtijeva što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije naveden naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– nije navedena stvarna alkoholna jakost po volumenu za pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– hrana nema navedenu nutritivnu deklaraciju, što je protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– dodatne obvezne informacije o hrani nisu navedene, što je protivno članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– stavlja na tržište hranu (prodaja na daljinu) u suprotnosti s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

– ne postupi po rješenju iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona;

– stavlja na tržište hranu označenu jednom izjavom ili s više izjava navedenim u članku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 koja ne udovoljava uvjetima propisanim tom Uredbom.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 11. (NN 56/16)

(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola neće podnositi optužni prijedlog ili donositi prekršajni nalog za prekršaje iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako subjekt u poslovanju s hranom tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nesukladnosti za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi put.

(2) Pod nesukladnošću iz stavka 1. ovoga članka, za koju je utvrđeno da ju je odgovoran subjekt u poslovanju s hranom počinio prvi put, smatra se bilo koja nesukladnost koja ne može utjecati na zdravlje potrošača i navedena je u članku 7. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, a za svaku sljedeću bilo koju nesukladnost iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona istog subjekta u poslovanju s hranom podnosi se optužni prijedlog ili izdaje prekršajni nalog

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Do dana stupanja na snagu odredbi članaka 6. do 10. ovoga Zakona osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola postupat će sukladno odredbama posebnog propisa o hrani u dijelu poduzimanja mjera i prekršajnog postupka.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 8/13.) i članak 15. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, br. 63/11. i 79/11.).

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članaka 6. do 10. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 13. prosinca 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 56/16

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. srpnja 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić