Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

pročišćeni tekst zakona

NN 107/03, 144/12 

na snazi od 01.01.2013.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), uređuje njegovo ustrojstvo, djelatnost, izvori sredstava, namjena i način korištenja sredstava Fonda te druga pitanja u svezi s ostvarivanjem djelatnosti Fonda.

Članak 1.a

Ovim Zakonom utvrđuje se okvir za provedbu sljedećeg akta Europske unije:

– Direktiva 2009/29/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (SL L 140, 5. 6. 2009.).

Članak 2.

(1) U Fondu se obavljaju poslovi utvrđeni ovim Zakonom radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području:

– očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša,

– energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

(2) Fond u svom poslovanju razdvaja poslove pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti područja očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša, i područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Članak 3.

U obavljanju svoje djelatnosti Fond promiče ciljeve i načela zaštite okoliša radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša, očuvanja prirodnih zajednica i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije kao osnovnih uvjeta održivog razvoja te ostvarivanja prava građana na zdrav okoliš.

 

II. USTROJSTVO I DJELATNOST FONDA

Članak 4.

(1) Fond ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima.

(2) Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.

(3) Sjedište Fonda je u Zagrebu.

(4) Fond se upisuje u sudski registar.

Članak 5.

(1) Fond upravlja i raspolaže sredstvima za poslove i namjene utvrđene ovim Zakonom.

(2) Fond odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(3) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fonda.

Članak 6.

(1) Fond ima statut i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Fonda.

(2) Statut Fonda donosi Upravni odbor Fonda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Statutom Fonda pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, njihova prava i obveze, ograničenja Fonda glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine, javnost rada Fonda, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda.

Članak 7.

(1) Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i koriš­tenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti), a osobito:

– stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,

– posredovanje u svezi s financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti iz sredstava stranih država, međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela te domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba,

– vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te potrebnim i raspoloživim financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje,

– poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje suradnje s među­narodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim programima i aktima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska za namjene utvrđene odredbama članka 19. ovoga Zakona,

– obavljanje i drugih poslova u svezi s poticanjem i financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti utvrđenih statutom Fonda.

(2) Fond ima javne ovlasti u obavljanju poslova iz svoje djelatnosti koji se odnose na donošenje rješenja obveznicima plaćanja naknada i posebne naknade, vođenje očevidnika obveznika plaćanja naknada i posebne naknade, donošenje rješenja o promjenama upisa u očevidniku obveznika plaćanja, propisivanje uvjeta koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda i uvjeta za dodjeljivanje njegovih sredstava te uređivanje drugih pitanja utvrđenih člankom 20. stavkom 3. ovoga Zakona.

 

III. TIJELA FONDA I UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 8.

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda.

Članak 9.

(1) Fondom upravlja Upravni odbor u skladu s odredbama ovoga Zakona, statuta i drugih općih akata Fonda te drugih zakona i propisa.

(2) Upravni odbor ima predsjednika i šest članova.

(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Vlada Republike Hrvatske imenuje u Upravni odbor:

– dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,

– jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,

– jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,

– jednog predstavnika Hrvatskoga sabora,

– jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,

– jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

(5) Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te način rada Upravnog odbora utvrđuju se statutom Fonda.

(6) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 10.

(1) Voditelj poslovanja Fonda je direktor.

(2) Direktor zastupa i predstavlja Fond.

(3) Direktor ima zamjenika.

(4) Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.

(5) Direktor i zamjenik direktora imenuju se na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

(6) Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te postupak imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora utvrđuju se statutom Fonda u skladu sa zakonom.

Članak 11.

(1) Fond ima nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

(2) Osnivanje, sastav i način rada te poslovi i ovlaštenja tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuju se statutom Fonda.

 

IV. OSTVARIVANJE PRIHODA FONDA

1. Izvori sredstava

Članak 12.

(1) Sredstva za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sukladno ovom Zakonu osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

– naknada onečišćivača okoliša,

– naknade korisnika okoliša,

– naknada na opterećivanje okoliša otpadom,

– posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

(2) Sredstva Fonda ostvaruju se i iz:

– proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave sukladno zajednički utvrđenim programima,

– prihoda ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje na programima, projektima i sličnim ak­tivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,

– prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda,

– donacija, pomoći i sl.,

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

2. Određivanje naknada, posebne naknade i obveznika plaćanja

Članak 13.

(1) Pod naknadama onečišćivača okoliša razumijevaju se:

a) naknade na emisije u okoliš:

– ugljikovog dioksida (u daljnjem tekstu: emisija CO2),

– oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija SO2),

– oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija NO2),

b) posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova.

(2) Obveznici plaćanja naknada iz stavka 1. točke a ovoga članka su pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije CO2, SO2 i NO2.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije CO2 za koje je ishođena dozvola za emisije stakleničkih plinova sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita zraka nisu obveznici plaćanja naknade na emisije CO2.

(4) Obveznici plaćanja posebne godišnje naknade na emisije stakleničkih plinova su pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije CO2 iz stavka 3. ovoga članka, koji je na temelju rješenja izdanog prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita zraka isključen iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama.

(5) Naknade na emisije CO2, SO2 i NO2 izračunavaju se i plaćaju prema količini emisije u tonama.

(6) Iznos naknada na emisije CO2, SO2 i NO2 izračunava se prema izrazu:

N = N1 x E x kk

u kojem je:

N – iznos naknade na emisiju CO2, SO2 ili NO2 u kunama,

N1 – naknada za jednu tonu emisije CO2, SO2, NO2 (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

E – količina emisije u tonama u kalendarskoj godini,

kk – korektivni poticajni koeficijent ovisan o količini i podrijetlu emisije.

(7) Posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova izračunava se na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje način trgovanja emisijskim jedinicama.

(8) Naknade na emisije CO2, SO2 i NO2 i posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova plaćaju se za kalendarsku godinu.

Članak 14.

(1) Pod naknadom korisnika okoliša razumijeva se naknada na građevine ili građevne cjeline za koje je propisana obveza provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš.

(2) Obveznici plaćanja naknade korisnika okoliša su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama ili građevnim cjelinama.

(3) Naknada korisnika okoliša izračunava se i plaća ovisno o građevini ili građevnoj cjelini te prostornim, tehničkim i tehnološkim značajkama građevine ili građevne cjeline (površina, dužina, kapacitet i dr.) izraženim u odgovarajućim mjernim jedinicama.

(4) Iznos naknade korisnika okoliša za pojedinu građevinu ili građevnu cjelinu izračunava se prema izrazu:

N = Zz1z2zx Nx kk

u kojem je:

N – iznos naknade korisnika okoliša u kunama,

Zz1z2z3 – prostorna, tehnička i tehnološka značajka građevine ili građevne cjeline u kojoj je z1 prostorna, z2 tehnička, a z3 tehnološka značajka izražena u odgovarajućoj mjernoj jedinici,

N1 – naknada za mjernu jedinicu prostorne, tehničke i tehnološke značajke (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

kk – korektivni koeficijent ovisan o stupnju utjecaja građevine ili građevne cjeline na okoliš.

(5) Naknada korisnika okoliša plaća se za kalendarsku godinu.

Članak 15.

(1) Pod naknadama na opterećivanje okoliša otpadom razumijevaju se:

– naknada na komunalni otpad i/ili neopasni tehnološki otpad,

– naknada na opasni otpad.

(2) Obveznici plaćanja naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad su pravne i fizičke osobe koje odlažu komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad na odlagališta.

(3) Naknada na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad izračunava se i plaća prema količini odloženog otpada na odlagalište.

(4) Iznos naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad izračunava se prema izrazu:

N = N1 x O

u kojem je:

N – iznos naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad u kunama,

N1 – naknada za jednu tonu odloženoga komunalnog i/ili neopasnoga tehnološkog otpada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

O – količina odloženoga komunalnog i/ili neopasnoga tehnološkog otpada u kalendarskoj godini.

(5) Obveznici plaćanja naknade na opasni otpad su pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću proizvode opasni otpad.

(6) Naknada na opasni otpad izračunava se i plaća prema količini proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenog opasnog otpada te prema karakteristikama otpada.

(7) Iznos naknade na opasni otpad izračunava se prema izrazu:

N = N1 x P x kk

u kojem je:

N – iznos naknade na opasni otpad u kunama,

N1 – naknada za jednu tonu proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

P – količina proizvedenog a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada u kalendarskoj godini,

kk – korektivni koeficijent ovisan o karakteristikama opasnog otpada.

(8) Naknade na opterećivanje okoliša otpadom plaćaju se za kalendarsku godinu.

Članak 16.

(1) Pod posebnom naknadom za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada) razumijeva se naknada koju plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici ili ovlaštenici prava na vozilima na motorni pogon.

(2) Posebna naknada plaća se pri registraciji vozila, odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila.

(3) Posebna naknada određuje se i plaća prema vrsti vozila, vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

(4) Posebna naknada izračunava se za pojedino vozilo prema izrazu:

PN = No x kk

u kojem je:

PN – iznos posebne naknade u kunama,

No – osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

kk – korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

(5) Registracija vozila na motorni pogon i ovjera tehničke ispravnosti vozila ne može se obaviti bez izvršene uplate posebne naknade.

Članak 17.

(1) Jedinične naknade i korektivne koeficijente na temelju kojih se obavlja izračun naknada i posebne naknade koje plaćaju pravne i fizičke osobe prema odredbama članka 13., 14., 15. i 16. ovoga Zakona te pobliže kriterije i mjerila za utvrđivanje naknada i posebne naknade propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za energetiku.

(2) Način i rokove obračunavanja i plaćanja naknada i posebne naknade propisat će pravilnikom ministar nadležan za zaštitu okoliša uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku.

3. Očevidnik obveznika plaćanja

Članak 18.

(1) Fond je dužan uspostaviti i voditi očevidnik obveznika plaćanja naknada i posebne naknade iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Upis obveznika plaćanja naknada u očevidnik obavlja se na temelju izdanih rješenja koje donosi Fond na temelju članka 26. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika propisat će pravilnikom ministar nadležan za zaštitu okoliša uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku.

(4) Obveznik plaćanja naknade upisan u očevidnik dužan je prijaviti Fondu prestanak poslovanja, statusnu promjenu ili promjenu djelatnosti u roku od petnaest dana od dana nastanka tih promjena.

(5) O statusnoj promjeni ili promjeni djelatnosti Fond obvezniku plaćanja izdaje rješenje na temelju kojeg se obavlja promjena upisa u očevidniku obveznika plaćanja.

4. Korištenje sredstava Fonda

Članak 19.

(1) Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

– zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,

– saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vri­jednih svojstava otpada,

– poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu,

– zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

– provedbu nacionalnih energetskih programa,

– poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.),

– poticanje održive gradnje,

– poticanje čistijeg transporta,

– poticanje održivog korištenja prirodnih dobara,

– poticanje održivog razvoja ruralnog prostora,

– poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivoga gospodarskog razvoja,

– unaprjeđivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša te uvođenje sustava uprav­ljanja okolišem,

– poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti,

– ostvarivanje djelatnosti Fonda.

(2) Fond može sudjelovati i u sufinanciranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za namjene iz stavka 1. ovoga članka, koji se provode na području Republike Hrvatske, kad ih organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge strane pravne osobe.

Članak 20.

(1) Sredstva Fonda daju se pravnim i fizičkim osobama, korisnicima sredstava, radi financiranja namjena utvrđenih člankom 19. ovoga Zakona, putem zajmova, subvencija, pomoći i donacija na temelju javnog natječaja koji objavljuje Fond.

(2) Fond neće raspisati javni natječaj kad kao ugovorna strana neposredno sufinancira i sudjeluje u realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti sukladno ovom Zakonu.

(3) Općim aktima Fonda utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda, uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda, kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, način praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obveza te druga pitanja od značenja za dodjeljivanje i korištenje sredstava Fonda.

(4) Opće akte iz stavka 3. ovoga članka donosi Upravni odbor Fonda uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša i ministarstva nadležnog za poslove energetike te sukladno posebnom zakonu kojim se uređuju pitanja državnih potpora.

(5) Korisnici sredstava Fonda dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava.

(6) Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom, dužan je nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korištenju sredstava i zakonom.

 

V. IMOVINA I FINANCIJSKO POSLOVANJE FONDA

Članak 21.

(1) Imovinu Fonda čine stvari, prava i ostala sredstva pribavljena od osnivača te sredstva koja Fond ostvari na drugi način propisan ovim Zakonom.

(2) Imovinom Fonda raspolaže Upravni odbor i direktor Fonda sukladno ovom Zakonu i statutu Fonda.

Članak 22.

(1) Fond ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela koje ona odredi, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Fonda.

(2) Fond ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela koje ona odredi, ugovoriti ni druge poslove čija vrijednost prelazi iznos utvrđen statutom Fonda.

Članak 23.

(1) Za svaku poslovnu godinu Upravni odbor Fonda donosi program rada i financijski plan.

(2) U programu rada i financijskom planu izdvojeno se prikazuju programi i projekti te financijska sredstva za područje zaštite okoliša i područje energetske učinkovitosti sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Financijski plan Fonda donosi se u skladu s postupkom propisanim za izvanproračunske fondove.

(4) Fond donosi program rada i za višegodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim aktima i propisima u po­dručju zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te među­narodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(5) Fond je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 24.

(1) Fond je dužan dostaviti izvještaje o ostvarivanju programa rada i poslovanja za proteklu godinu ministru nadležnom za zaštitu okoliša i ministru nadležnom za energetiku u roku propisanom za podnošenje godišnjeg izvještaja.

(2) Izvještaj o programu rada i poslovanja Fond je dužan dostaviti ministru nadležnom za zaštitu okoliša i ministru nadležnom za energetiku i u drugo vrijeme na njihov zahtjev.

Članak 25.

(1) Sredstvima Fonda prvenstveno se financiraju programi, projekti i slične aktivnosti utvrđeni sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja za okoliš, Strategiji energetskog razvitka i Programu provedbe strategije energetskog razvitka te nacionalnim energetskim programima.

(2) U financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti utvrđenih sukladno stavku 1. ovoga članka Fond surađuje s bankama i drugim financijskim institucijama.

 

VI. OBRAČUN I NAPLATA NAKNADA I POSEBNE NAKNADE

Članak 26.

(1) Obračun radi naplate naknada i posebne naknade obavlja Fond.

(2) Obveznici plaćaju naknade i posebnu naknadu na temelju rješenja kojeg donosi Fond.

(3) Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša.

(4) Žalba na rješenje Fonda ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Obračunati i dospjeli iznosi naknada i posebne naknade uplaćuju se na račun Fonda.

(6) Naplatu posebne naknade na temelju rješenja Fonda o plaćanju posebne naknade obavljaju pravne osobe ovlaštene za registraciju, odnosno ovjeru tehničke ispravnosti vozila na motorni pogon.

(7) Fond s pravnim osobama iz stavka 6. ovoga članka sklapa ugovor kojim se uređuje način naplate posebne naknade te uplate naplaćenih sredstava na račun Fonda, kao i druga pitanja kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 27.

(1) Naplatu dospjelih nenaplaćenih iznosa naknada zajedno s pripadajućim kamatama, od obveznika plaćanja čiji se platni promet obavlja preko računa koje vode pravne osobe ovlaštene za poslove platnog prometa, obavljaju te pravne osobe na temelju izvršnog rješenja Fonda prijenosom sredstava s računa obveznika na račun Fonda.

(2) Izvršno rješenje utvrđuje se izvršnim nalogom pravnoj osobi ovlaštenoj za poslove platnog prometa za prijenos sredstava s računa obveznika plaćanja.

Članak 28.

(1) U pogledu vrste i načina izračuna iznosa naknada i posebne naknade, obveznika plaćanja, obračunskog razdoblja, načina i rokova obračunavanja i plaćanja te vođenja očevidnika primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) U pogledu postupka utvrđivanja naknada i posebne naknade i žalbenog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a u pogledu prekršaja i zastare te ovršnog postupka radi naplate duga, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općega poreznog zakona.

 

VII. JAVNOST RADA FONDA

Članak 29.

(1) Rad Fonda je javan.

(2) Fond pravodobno i istinito izvješćuje javnost o obavljanju poslova svoje djelatnosti za koju je osnovan na način propisan statutom Fonda.

(3) Fond je dužan javnosti i sredstvima javnog priopćavanja i na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju poslova svoje djelatnosti te omogućiti uvid u zahtijevanu dokumentaciju.

(4) Fond može uskratiti davanje informacije, odnosno uvid u dokumentaciju ako je propisana kao službena ili poslovna tajna.

 

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 30.

(1) Upravni nadzor i nadzor nad stručnim radom Fonda obavlja ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša i ministarstvo nadležno za poslove energetike, svako u svom djelokrugu.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa provodi u sklopu svojih nadležnosti inspekcija zaštite okoliša.

(3) Statutom Fonda može se propisati provođenje nadzora poslovanja Fonda od strane neovisnih ovlaštenih revizorskih tvrtki.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravne osobe koje ne uplaćuju na propisan način i u propisanim rokovima naknade utvrđene člankom 12. stavkom 1. podstavkom 1., 2. i 3. ovoga Zakona (članak 13., 14., 15. i 17. i članak 26. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizičke osobe kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se Fond ako ne uspostavi i ne vodi očevidnik obveznika plaćanja na propisan način (članak 18. stavak 1., 2. i 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Fondu novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se Fond ako ne obračuna i izda rješenje obvezniku plaćanja naknade na propisan način i u utvrđenim rokovima (članak 17. stavak 2. i članak 26. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Fondu novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se Fond ako ne donese rješenje o statusnoj promjeni ili promjeni djelatnosti u očevidnik obveznika plaćanja na temelju prijave obveznika plaćanja (članak 18. stavak 5.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Fondu novčanom kaznom od 6.000,00 do 9.000,00 kuna.

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se Fond ako ne dostavi izvještaje ministru nadležnom za zaštitu okoliša i ministru nadležnom za energetiku, ili ih ne dostavi u propisanom roku (članak 24.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Fondu novčanom kaznom od 5.000,00 do 8.000,00 kuna.

Članak 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se Fond ako javnost ne izvješćuje pravodobno i istinito o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti na način propisan statutom, ako javnosti i sredstvima javnog priopćavanja na njihov zahtjev ne daje informacije o obavljanju poslova svoje djelatnosti ili uskrati uvid u zahtijevanu dokumentaciju ako je uvid dopušten (članak 29. stavak 2., 3. i 4.).

Članak 37.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja ne prijavi statusnu promjenu ili promjenu djelatnosti u propisanom roku (članak 18. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.

Članak 38.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja ne plati posebnu naknadu (članak 12. stavak 1. podstavak 4., članak 16. i 17.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ovlaštena za registraciju, odnosno ovjeru tehničke ispravnosti vozila koja ne naplati ili ne uplati na račun Fonda posebnu naknadu (članak 12. stavak 1. podstavak 4. i članak 26. stavak 5. i 6.).

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kada ga počini fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.

Članak 39.

Naplaćene novčane kazne za prekršaje propisane odredbama članka 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. i 38. ovoga Zakona prihod su državnog proračuna.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Osnivač osigurava sredstva za osnivanje i početak rada Fonda.

Članak 41.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog direktora Fonda i članove Upravnog odbora u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni direktor dužan je obaviti pripreme za početak rada Fonda i podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od šezdeset dana od dana imenovanja.

Članak 42.

Upravni odbor dužan je donijeti statut Fonda u roku od trideset dana, a opće akte iz članka 20. stavka 3. ovoga Zakona u roku od devedeset dana od dana imenovanja.

Članak 43.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbeni propis iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za zaštitu okoliša donijet će provedbene propise iz članka 17. stavka 2. i članka 18. stavka 3. ovoga Zakona u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 351-01/02-01/01
Zagreb, 24. lipnja 2003.

 

Prijelazna odredba iz NN 144/12

 

Članak 5.

Postupci započeti u skladu s odredbama članka 13. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03.) za naplatu naknade na emisije CO2 nastale prije 1. siječnja 2013. dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

 

Copyright © Ante Borić