Povezani zakoni

Zakon o financijskom osiguranju

pročišćeni tekst zakona

NN 76/07, 59/12

na snazi od 03.06.2012.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovim se Zakonom uređuju posebna pravila za osiguranje financijskih obveza instrumentima financijskog osiguranja u ugovorima koje sklapaju subjekti financijskog tržišta.

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2009/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, od 6. svibnja 2009. godine, kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 98/26/EZ o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira i Direktiva 2002/47/EZ o sporazumima o financijskom osiguranju u pogledu povezanih sustava i kreditnih potraživanja.
 

Pojmovi 

Članak 2. 

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Financijsko osiguranje je prijenos odnosno zasnivanje posebne vrste založnog prava na instrumentima financijskog osiguranja radi osiguranja financijske obveze,

2. Ugovor o financijskom osiguranju jest ugovor kojim se obvezuje davatelj instrumenta financijskog osiguranja, radi osiguranja ispunjenja svoje ili tuđe određene financijske obveze, prenijeti na primatelja određen instrument financijskog osiguranja ili se obvezuje na određenom instrumentu financijskog osiguranja u korist primatelja zasnovati posebnu vrstu založnog prava, pod uvjetima utvrđenima ugovorom, okvirnim ugovorom ili općim uvjetima poslovanja, a primatelj tog instrumenta financijskog osiguranja obvezuje se u skladu s ugovorenim uvjetima, ovim Zakonom, ili drugim propisima, taj ili ekvivalentni instrument financijskog osiguranja vratiti davatelju, pri čemu može biti utvrđeno i pravo primatelja određenog instrumenta financijskog osiguranja da uslijed smanjenja vrijednosti tog instrumenta financijskog osiguranja zatraži dodatni ili zamjenski instrument financijskog osiguranja, odnosno pravo davatelja određenog instrumenta financijskog osiguranja da uslijed porasta njegove vrijednosti zatraži povrat odgovarajućeg iznosa određenog instrumenta financijskog osiguranja,

3. Instrumenti financijskog osiguranja jesu financijski instrumenti, novčana sredstva ili kreditna potraživanja,

4. Financijski instrument jest financijski instrument u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala,

4.a Kreditno potraživanje je potraživanje nastalo po ugovoru o kreditu ili ugovoru o zajmu u kojem je davatelj kredita ili zajma kreditna institucija definirana zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak ili subjekt financijskog tržišta iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, a u kojem druga ugovorna strana nije potrošač definiran zakonom koji uređuje potrošačko kreditiranje,

5. Novčana sredstva jesu novčana tražbina po računu ili depozit u bilo kojoj valuti, osim gotovog novca,

6. Određena financijska obveza je obveza čije je ispunjenje osigurano instrumentom financijskog osiguranja i koja daje pravo na namirenje instrumentom financijskog osiguranja, a može biti sadašnja i buduća obveza, uvjetna i bezuvjetna, dospjela i nedospjela, odrediva po vrsti ili klasi, stalna ili povremena, može proizlaziti iz ugovora, okvirnog ugovora ili općih uvjeta poslovanja, može biti obveza davatelja instrumenta financijskog osiguranja ili neke druge osobe,

7. Osiguranje prijenosom instrumenta financijskog osiguranja je ugovor o financijskom osiguranju kod kojega su prava iz instrumenta financijskog osiguranja preneseni s davatelja na primatelja instrumenta financijskog osiguranja, što uključuje i ugovore o povratnoj kupnji, odnosno ugovore o obratnoj povratnoj kupnji,

8. Osiguranje zasnivanjem posebnog založnog prava je ugovor o financijskom osiguranju kod kojega primatelj instrumenta financijskog osiguranja stječe na instrumentu financijskog osiguranja pravo korištenja i raspolaganja pri čemu prava iz instrumenta financijskog osiguranja ne prelaze s davatelja na primatelja instrumenta financijskog osiguranja,

9. Pravo korištenja i raspolaganja je pravo primatelja instrumenta financijskoga osiguranja, odnosno osobe koja ga zastupa i djeluje u njegovo ime, ili u svoje ime, a za njegov račun, da kod osiguranja zasnivanjem posebnoga založnog prava nad instrumentom financijskog osiguranja pod uvjetima utvrđenima ugovorom, okvirnim ugovorom ili općim uvjetima poslovanja, taj instrument financijskog osiguranja koristi i njime za trajanja osiguranja raspolaže kao da je primatelj instrumenta financijskog osiguranja njegov vlasnik odnosno zakoniti imatelj,

10. Isporuka ili stjecanje instrumenta financijskog osiguranja jesu sve radnje, uključujući i isporuku zamjenskog ili dopunskog instrumenta financijskog osiguranja te povrata viška instrumenta financijskog osiguranja, kojima se na temelju ugovora o financijskom osiguranju prenosi instrument osiguranja s davatelja na primatelja financijskog a osiguranja, ili se na istom u korist primatelja instrumenta financijskog osiguranja zasniva posebno založno pravo. Instrument financijskog osiguranja smatra se isporučenim, odnosno stečenim kada prijenos instrumenta financijskog osiguranja odnosno zasnivanje posebnog založnog prava na njemu bude zabilježen na odgovarajućem računu u registru u kojemu se vode financijski instrumenti, odnosno na odgovarajućem novčanom računu,

11. Ekvivalentni instrument financijskog osiguranja jesu novčana sredstva istog iznosa u istoj valuti, odnosno financijski instrumenti istog izdavatelja ili dužnika, koji tvore dio istog izdanja ili klase te su iste nominalne vrijednosti, valute i opisa, kao i drugačiji financijski instrumenti ako je to predviđeno samim ugovorom,

12. Pretpostavka za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja je svako neispunjenje osigurane obveze, odnosno događaj koji je predviđen ugovorom stranaka ili propisom, po čijem nastupanju je primatelj instrumenta financijskog osiguranja ovlašten ostvariti isti njegovim unovčenjem ili prisvajanjem ili po čijem nastupanju dolazi do prijevremenog prestanka financijskih obveza između davatelja i primatelja instrumenta financijskog osiguranja,

13. Prijevremeni prestanak obveza je mogućnost da po nastupanju pretpostavke za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja odgovarajuće obveze ugovornih strana postanu dospjele i izražene u novcu kao obveze plaćanjem, obračunavanjem, prijebojem ili na koji drugi način, ukoliko je tako predviđeno ugovorom, okvirnim ugovorom, općim uvjetima poslovanja, ovim Zakonom ili drugim propisom, pri čemu se uzima u obzir koliko je jedna strana dužna drugoj te nastaje obveza plaćanja neto razlike iznosa onoj strani čija je tražbina veća,

14. Obračunavanje (netiranje) je obračun sadašnjih ili budućih plaćanja, obračun obveza na isporuku ili obračun prava koja proizlaze iz jednog ili više ugovora o određenom financijskom poslu pri čemu obračunavanje može značiti prestanak ili ukidanje, ili prijevremeno dospijeće obveze za plaćanje i isporuku, ili na stjecanje kakvog drugog prava. Obračunavanje može značiti i izračun ili procjenu jedinstvene, tržišne, likvidacijske ili zamjenske vrijednosti u svezi s jednom ili više obveza ili prava, a može značiti i konverziju u jednu valutu i/ili utvrđivanje neto iznosa obveze, bilo putem prijeboja, ili na koji drugi način,

15. Ugovor o povratnoj kupnji i ugovor o obratnoj povratnoj kupnji jesu transakcije kupnje i povratne prodaje financijskih instrumenata u skladu s tržišnom praksom, pri čemu se na iste primjenjuju odredbe ovoga Zakona, posebice vezano uz pravni status kupljenih ili prodanih financijskih instrumenata, kao i u slučaju kada za trajanja transakcije dođe do primjene odredbi o graničnom osiguranju plaćanjem određenog novčanog iznosa ili prijenosom financijskih instrumenata,

16. Stečaj i likvidacija jesu postupci stečaja, likvidacije ili kakav drugi postupak skupnog namirenja nad davateljem ili primateljem instrumenta financijskog osiguranja, raspodjelom sredstava odnosno novčanih primitaka vjerovnicima, dioničarima odnosno drugim udjelničarima, bilo da je pokrenut i vodi se prisilno, bilo dragovoljno, ukoliko takav postupak uključuje sudjelovanje sudskog ili upravnog tijela,

17. Mjere reorganizacije jesu sve mjere koje se provode nad davateljem ili primateljem instrumenta financijskog osiguranja uz sudjelovanje sudskog, upravnog, ili nadzornog tijela, usmjerene na očuvanje njegova financijskog položaja, ukoliko iste utječu na prava trećih osoba koja postoje od ranije, osobito mjere zabrane raspolaganja, plaćanja, ovrhe ili osiguranja.


Subjekti u ugovorima o financijskom osiguranju 

Članak 3. 

(1) Subjekti u ugovorima o financijskom osiguranju iz članka 2. ovoga Zakona jesu:

1. Osobe javnog prava država članica Europske unije koje su zadužene za upravljanje javnim dugom ili su ovlaštene voditi poslovne račune,

2. Središnje banke država članica Europske unije, Europska središnja banka, Međunarodni monetarni fond, Europska investicijska banka, Banka za međunarodna poravnanja (BIS), Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna financijska korporacija, Inter-američka banka za razvoj, Azijska banka za razvoj, Afrička banka za razvoj, Vijeće europskog fonda za preraspodjelu, Nordijska investicijska banka, Karipska banka za razvoj, Europska banka za obnovu i razvoj, Europski investicijski fond te Inter-američka investicijska korporacija,

3. Institucije koje jesu:

– kreditne institucije, kao pravne osobe čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava fizičkih i pravnih osoba te odobravanje kredita za svoj račun, a posluju u skladu s posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost,

– investicijska društva, kao pravne osobe koje nisu kreditne institucije, a njihova pretežita djelatnost je pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećim osobama odnosno provođenje jedne ili više investicijskih aktivnosti i druge osobe sukladno propisima koji uređuju poslovanje investicijskih društava,

– financijske institucije, kao pravne osobe, osim kreditne institucije, čija je isključiva ili pretežita djelatnost stjecanje udjela u kapitalu, odnosno obavljanje jedne ili više osnovnih financijskih usluga,

– društva za osiguranje, sukladno propisima koji uređuju obavljanje poslova osiguranja,

– društva za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire,

4. središnja druga ugovorna strana, agent za namiru te klirinška organizacija.

(2) U Republici Hrvatskoj subjektima financijskog tržišta iz članka 1. ovoga Zakona smatraju se Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, kreditne institucije kako su uređene zakonom koji uređuje kreditne institucije, financijske institucije kako su uređene zakonom koji uređuje tržište kapitala, investicijska društva kako su uređena zakonom koji uređuje tržište kapitala, društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje kako su uređena zakonom koji uređuje osiguranje, investicijski i mirovinski fondovi, Središnje klirinško depozitarno društvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te središnja druga ugovorna strana, agent za namiru i klirinška organizacija, sukladno zakonu koji uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

(3) Strane ugovora o financijskom osiguranju mogu biti i drugi subjekti i fizičke osobe, ali samo ako sklapaju ugovor o financijskom osiguranju sa subjektima navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka.

Instrumenti financijskog osiguranja

Članak 3.a

(1) Financijsko osiguranje provodi se instrumentima financijskog osiguranja.

(2) Instrumenti financijskog osiguranja iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1) novčana sredstva,

2) kreditno potraživanje,

3) financijski instrumenti.

(3) Instrument financijskog osiguranja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka mora biti iskazan u određenom iznosu koji odgovara financijskoj obvezi osiguranoj ugovorom o financijskom osiguranju.

(4) Instrument financijskog osiguranja iz stavka 2. točke 2. ovoga članka ne može biti kreditno potraživanje u kojem je dužnik potrošač definiran zakonom koji uređuje potrošačko kreditiranje.

(5) Instrument financijskog osiguranja iz stavka 2. točke 2. ovoga članka ne može se ugovoriti ako nije ispunjeno sljedeće:

1) dužnik po kreditnom potraživanju koje se daje kao instrument financijskog osiguranja dao je suglasnost za priopćavanje svojih podataka koji se smatraju bankarskom tajnom u smislu zakona koji uređuje kreditne institucije za one podatke koji su potrebni primatelju instrumenta financijskog osiguranja u svrhu korištenja toga instrumenta financijskog osiguranja i

2) dužnik po kreditnom potraživanju je dao izjavu kako neće izvršiti prijeboj prema vjerovniku iz toga kreditnog potraživanja u razdoblju dok traje korištenje toga kreditnog potraživanja kao instrumenta financijskog osiguranja.

(6) Ako je instrument financijskog osiguranja iz stavka 2. točke 2. ovoga članka ugovor o financijskom osiguranju, sadržava i odredbu o pravima davatelja kredita ili zajma koji se daje kao instrument financijskog osiguranja na kamatu i naknadu po tom kreditu ili zajmu.


Oblik 

Članak 4. 

(1) Za valjanost ugovora o financijskom osiguranju ne traži se izvršenje bilo kakvog formalnog akta, već je dovoljno da o samom sklapanju ugovora odnosno isporuci i stjecanju instrumenta financijskog osiguranja postoji pisani dokaz.

(2) Ako je instrument financijskog osiguranja kreditno potraživanje uz ugovor iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se popis kreditnih potraživanja koja su instrument financijskog osiguranja, o čemu mora postojati pisani dokaz.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka sadrži najmanje podatke o dužniku, iznosu kreditnog potraživanja koje se daje kao instrument financijskog osiguranja (glavnica ili ukupno potraživanje po kreditu), podatak o tome kada je dužnik upoznat i dao suglasnost kako neće izvršiti prijeboj prema vjerovnicima iz toga kreditnog potraživanja u razdoblju dok traje korištenje toga kreditnog potraživanja kao instrumenta financijskog osiguranja

(2) Pisanim dokazom iz stavka 1.i 2. ovoga članka podrazumijeva se i trajni zapis na nositelju elektroničkog zapisa.


Osiguranje zasnivanjem posebnog založnog prava 

Članak 5. 

(1) Ugovorom o financijskom osiguranju kod kojega dolazi do zasnivanja posebnog založnog prava zasniva se posebna vrsta založnog prava kao ograničeno stvarno pravo na koje se ne primjenjuju odredbe drugih zakona o osnivanju založnog prava, niti odredbe drugih zakona o naplati tražbina osiguranih založnim pravom u mjeri u kojoj bi njihova primjena narušila pravo prvenstvenog namirenja primatelja instrumenta financijskog osiguranja kako je ono predviđeno ovim Zakonom, a primatelj instrumenta financijskog osiguranja ima pravo korištenja i raspolaganja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka primatelj instrumenta financijskog osiguranja dužan je najkasnije na dan dospijeća osigurane tražbine vratiti isti ili pribaviti zamjenski instrument financijskog osiguranja koji stupa na mjesto i dobiva jednak pravni položaj izvornog instrumenta financijskog osiguranja kojim je raspolagao. Sve dok postoji ta obveza primatelja dopuštena je primjena odredbi o prijevremenom prestanku obveza, ukoliko se ispune pretpostavke za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja.

(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka primatelj instrumenta financijskog osiguranja može svoju obvezu pribavljanja zamjenskog instrumenta financijskog osiguranja na odgovarajući način procijeniti, izraziti u novčanom iznosu i izvršiti prijeboj davatelju s dospjelom tražbinom osiguranom instrumentom financijskog osiguranja, pa i onda kada pretpostavke za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja nastupe prije trenutka od kojega je ugovorom bilo predviđeno da je primatelj dužan pribaviti zamjenski instrument financijskog osiguranja. U tom slučaju uzima se u obzir koliko je jedna strana dužna drugoj, te se među tim iznosima izvršava prijeboj odnosno obračunavanje te preostaje isključivo obveza plaćanja neto razlike iznosa onoj strani čija je tražbina veća.

(4) Ukoliko je ugovorom iz stavka 1. ovoga članka tako predviđeno odnosno ukoliko su stranke dogovorile način procjene vrijednosti financijskih instrumenata, primatelj instrumenta financijskog osiguranja može po ispunjenju pretpostavki za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja, financijske instrumente koji predstavljaju instrument financijskog osiguranja prisvojiti (zadržati za sebe) ili izvansudski prodati, a u odnosu na novčana sredstva izvršiti prijeboj, pri čemu eventualno ostvareni višak uvijek mora bez odgađanja vratiti davatelju instrumenta osiguranja.

(5) Primatelj instrumenta financijskog osiguranja može prisvajanje ili izvansudsku prodaju ostvariti bez da o tome mora prethodno obavijestiti davatelja instrumenta financijskog osiguranja, bez da čeka da istekne određeno dodatno vrijeme, bez da organizira javnu dražbu ili pribavlja bilo čije dopuštenje za prodaju.

(6) U slučaju da primatelj instrumenta financijskog osiguranja, odnosno osoba koja ga zastupa i djeluje u njegovo ime ili u svoje ime a za njegov račun, na bilo koji način raspolažu odnosno otuđe instrument financijskog osiguranja na kojemu je zasnovano posebno založno pravo, to pravo tada prestaje postojati i instrument financijskog osiguranja treće osobe stječu slobodnim od tereta.


Osiguranje prijenosom instrumenta financijskog osiguranja 

Članak 6. 

(1) Ukoliko ugovorom o financijskom osiguranju kod kojega dolazi do prijenosa instrumenta financijskog osiguranja nije drugačije ugovoreno, primatelj instrumenta financijskog osiguranja ovlašten je neograničeno koristiti se i raspolagati novčanim sredstvima i financijskim instrumentima koji su instrument financijskog osiguranja, uključivši pravo na njihovo otuđenje.

(2) Ukoliko u slučaju iz stavka 1. ovoga članka primatelj instrumenta financijskog osiguranja raspolaže istim, a ujedno dođe i do ispunjenja pretpostavki za ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja, a obveza primatelja instrumenta financijskog osiguranja na isporuku zamjenskog instrumenta financijskog osiguranja još postoji ili je još važeća, moguć je prijevremeni prestanak obveza.

(3) Ukoliko nije drugačije ugovoreno, prijevremeni prestanak obveza iz stavka 2. ovoga članka moguć je bez da bi o tome primatelj instrumenta financijskog osiguranja morao prethodno obavijestiti davatelja, bez da bi morao čekati da istekne određeno dodatno vrijeme, bez da bi morao organizirati javnu dražbu ili pribaviti bilo čije dopuštenje za prodaju.


Procjena vrijednosti instrumenta financijskog osiguranja 

Članak 7. 

(1) Procjena i ostvarenje instrumenta financijskog osiguranja prema odredbama članka 5. i 6. ovoga Zakona, odnosno utvrđivanje odgovarajućih financijskih obveza, moraju biti izvršeni s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka), uzimajući u obzir stanje na financijskom tržištu.

(2) Kada je u skladu s ovim Zakonom dopušteno da primatelj instrumenta financijskog osiguranja prisvoji (zadrži za sebe) financijske instrumente ili da u odnosu na novčanu protuvrijednost financijskih instrumenata izjavi prijeboj, računa se da financijski instrumenti imaju najmanje onu vrijednost koja bi bila ostvarena njihovom prodajom prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.


Sudski postupci, stečaj, likvidacija, reorganizacija 

Članak 8. 

(1) Ispunjenje obveza iz ugovora o financijskom osiguranju, uključivši prijevremeni prestanak obveza odnosno obračunavanje, izvršit će se sukladno tom ugovoru bez obzira što je nad davateljem ili primateljem instrumenta financijskog osiguranja otvoren stečajni postupak ili pokrenut likvidacijski postupak ili su pokrenute mjere reorganizacije.

(2) Stečajnim planom donijetim sukladno propisima kojima se uređuje stečajni postupak ne može se zadirati u prava odnosno ispunjenje obveza iz ugovora o financijskom osiguranju, uključivši prijevremeni prestanak obveza i obračunavanje.

(3) Odredbe o prijevremenom prestanku obveza mogu se primijeniti i onda kada je instrument financijskog osiguranja predmetom tražbina osiguranja ili ovrhe u sudskom ili kakvom drugom postupku.


Članak 9. 

(1) Ugovor o financijskom osiguranju ili pojedine njegove odredbe nisu pobojni ili ništetni samo zato što je ugovor sklopljen ili je stupio na snagu, ili samo zato što je instrument financijskog osiguranja isporučen, odnosno stečen:

– u propisanom razdoblju prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog ili pokretanje likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije u odnosu na davatelja ili primatelja instrumenta financijskog osiguranja, ili

– na sam dan otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije.

(2) Ako je određena financijska obveza nastala ili je instrument financijskog osiguranja isporučen, odnosno stečen na sam dan otvaranja stečajnog ili pokretanje likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije, ali nakon trenutka donošenja odgovarajuće odluke o pokretanju takvog postupka, ta obveza, odnosno ugovor bit će pravno valjani i obvezujući, ako primatelj instrumenta financijskog osiguranja dokaže da nije znao, niti je morao znati za otvaranje stečajnog ili pokretanje likvidacijskog postupka odnosno za pokretanje mjera reorganizacije.

(3) Tijelo nadležno za odlučivanje o otvaranju stečajnog ili pokretanju likvidacijskog postupka ili mjera reorganizacije mora u odluci kojom otvara stečajni ili pokreće likvidacijski postupak ili započinje neku mjeru reorganizacije naznačiti, između ostaloga, dan i vrijeme podnošenja prijedloga za pokretanje ili donošenja odluke o tom postupku.


Članak 10. 

Ukoliko je ugovorom o financijskom osiguranju utvrđeno pravo primatelja instrumenta financijskog osiguranja da uslijed smanjenja njegove vrijednosti zatraži dodatni ili zamjenski instrument financijskog osiguranja, odnosno pravo davatelja instrumenta financijskog osiguranja da uslijed porasta njegove vrijednosti zatraži povlačenje odgovarajućeg dijela instrumenta financijskog osiguranja, te odredbe ugovora odnosno takvo stjecanje i isporuka ili povlačenje instrumenta financijskog osiguranja neće bitipobojno ili ništetno samo zato:

– što je učinjeno u propisanom razdoblju prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog ili pokretanje likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije u odnosu na davatelja ili primatelja instrumenta financijskog osiguranja, ili

– što je učinjeno na sam dan otvaranja stečajnog ili pokretanja likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije, ali prije trenutka donošenja odgovarajuće odluke o tome, ili

– što su odgovarajuće financijske obveze nastale prije dana na koji je isporučen zamjenski ili dodatni instrument financijskog osiguranja, odnosno prije dana na koji je povučen višak instrumenta financijskog osiguranja.
 

Supsidijarno pravo 

Članak 11. 

(1) U slučajevima koji nisu regulirani ovim Zakonom, na ugovor o financijskom osiguranju i na temelju njega stečena prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe drugih propisa o pobijanju dužnikovih pravnih radnji te o poništenju ili proglašenju ništetnim pravnih poslova i drugih pravnih radnji.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o financijskom osiguranju i temeljem njega poduzete radnje, a osobito isporuka, odnosno stjecanje ili povlačenje instrumenta financijskog osiguranja, ne mogu se pobijati po odredbama o pobijanju pravnih radnji stečajnog dužnika koje se u smislu propisa koji uređuje stečajni postupak smatraju kongruentnim namirenjem.


Mjerodavno pravo 

Članak 12. 

Kada su financijski instrumenti u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira, na ugovor o financijskom osiguranju po pitanju pravne naravi i vlasničko-pravnih učinaka, postupovnih zahtjeva i oblika za sklapanje i ostvarenje ugovora o financijskom osiguranju, kao i po pitanju utjecaja eventualno postojećih prava trećih osoba na tim financijskim instrumentima, isključivo se primjenjuje pravo države u kojoj je registar, odnosno račun kod ovlaštene institucije na kojem su ti financijski instrumenti ubilježeni.


Prijelazne i završne odredbe 

Članak 13. 

Na prava i obveze u odnosima financijskog osiguranja nastale do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se propisi koji su važili do toga dana.


Stupanje na snagu 

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 450-01/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

Copyright © Ante Borić