Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

prestao važiti 26.05.2018.

NN 25/12, 120/12, 46/18

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te osnivanje Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, kao strateški interes Republike Hrvatske, uvažavajući opće pravne akte koji reguliraju područje poslovanja i investicija te prava i obveze trgovačkih društava utvrđene energetskim zakonima i općim propisima o trgovačkim društvima.

Ciljevi

Članak 2.

Ovaj se Zakon donosi u cilju povećanja financijske učinkovitosti i transparentnosti poslovanja, ubrzavanja procesa odlučivanja u trgovačkim društvima u energetskom sektoru, te odgovarajućeg i ciljanog usmjeravanja financijskih sredstava na način koji osigurava najveći i dugoročni ekonomski povrat, stabilan rast te centralizirano i sustavno praćenje investicija u Republici Hrvatskoj.

Poslovi od interesa za Republiku Hrvatsku

Članak 3.

Praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz članka 4. ovoga Zakona poslovi su od interesa za Republiku Hrvatsku.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakon, pojam energetski sektor ima značenje trgovačkih društava u kojima je Republika Hrvatska imatelj dionica i udjela i koja obavljaju sljedeće djelatnosti:

– istraživanje i eksploataciju nafte i plina, proizvodnju naftnih derivata te trgovinu naftnim derivatima i prirodnim plinom,

– transport nafte naftovodima, transport naftnih derivata produktovodima i drugim oblicima transporta, skladištenje nafte i naftnih derivata,

– transport i skladištenje plina, LNG terminali,

– proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električne energije, vođenje elektroenergetskog sustava, organiziranje tržišta električnom energijom,

– proizvodnju i distribuciju topline,

– obnovljivi izvori energije.

(2) U smislu ovoga Zakona, pojam investicije ima značenje investicijskih projekata koje provode Republika Hrvatska i pravne osobe u kojima je Republika Hrvatska imatelj dionica ili udjela, ukoliko vrijednost investicije prelazi iznos od deset milijuna kuna.

(3) U smislu ovoga Zakona, investicijama se smatraju i projekti javno-privatnog partnerstva u smislu propisa kojim se uređuje područje javno-privatnog partnerstva bez obzira na vrijednost investicije.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, investicijama u smislu ovoga Zakona ne smatraju se investicijski projekti javno-privatnog partnerstva u području infrastrukture.

 

II. CENTAR ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA

Pravni položaj Centra

Članak 5.

(1) Ovim se Zakonom osniva Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Centar je pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove u okviru djelatnosti propisane ovim Zakonom.

(3) Sjedište Centra je u Zagrebu.

(4) Ustrojstvo, način odlučivanja i rada Centra te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti Centra koja nisu uređena ovim Zakonom uređuju se Statutom Centra.

(5) Na pravni status radnika Centra primjenjuju se opći propisi o radu.

Djelatnost Centra

Članak 6.

(1) Djelatnost Centra čine sljedeći poslovi:

– analiza poslovanja i planova razvoja trgovačkih društava,

– izrada prijedloga strategije investicija u energetskom sektoru, kao sastavnog dijela cjelovite strategije upravljanja državnom imovinom,

– stručna potpora izrade prijedloga programa investicija na temelju višegodišnjih i godišnjih programa u energetskom sektoru,

– stručna potpora i sudjelovanje u izradi prijedloga programa investicija,

– stručna potpora i sudjelovanje u pripremi natječaja i odabiru strateškog partnera,

– stručna potpora u pripremi i ugovaranju investicija u energetskom sektoru,

– pružanje stručne pomoći u realizaciji strateških projekata za financiranje i pronalaženje strateških partnera za financiranje,

– izrada pravila praćenja investicija za trgovačka društva iz članka 4. ovoga Zakona,

– izrada i vođenje Registra svih investicija u smislu članka 4. stavka 2. i 3.,

– priprema prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, predlaganje projekta javno-privatnog partnerstva, provedba postupka odabira privatnog partnera, sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu i/ili provedba projekata javno-privatnog partnerstva,

– praćenje i koordinacija investicijskih projekata vezanih za obnovljive izvore energije,

– uspostavljanje i razvijanje suradnje s nadležnim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama,

– uspostavljanje i razvijanje suradnje s međunarodnim institucijama iz područja poticanja i razvoja investicija, a osobito investicija u energetskom sektoru,

– praćenje i analiza provedbe smjernica i pravila planiranja, odobravanja i praćenja investicija u energetskom sektoru te predlaganje ministru nadležnom za gospodarstvo poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.

(2) Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka, Centar obavlja i druge poslove po nalogu Vlade Republike Hrvatske u okviru djelatnosti Centra propisane ovim Zakonom.

(3) Poslove ustrojavanja i vođenja Registra investicija i donošenja pravila praćenja investicija Centar obavlja kao javne ovlasti.

(4) Centar obavlja i djelatnosti određene propisom kojim se uređuje učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji.

(5) Centar obavlja djelatnosti iz stavka 1. podstavka 10. ovoga članka u ime i za račun državnih tijela Republike Hrvatske. Ostala javna tijela u smislu propisa kojim se uređuje područje javno-privatnog partnerstva, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i ostali subjekti koji mogu biti nositelji projekta javno-privatnog partnerstva mogu ovlastiti Centar da u njihovo ime i račun obavlja jednu ili više djelatnosti iz stavka 1. podstavka 10. ovoga članka.

(6) Trgovačka društva iz članka 4. Zakona će u skladu sa svojim potrebama posebnim ugovorom s Centrom utvrditi međusobna prava i obveze te način izvršavanja poslova iz ovoga članka.

TIJELA CENTRA

Upravni Odbor

Članak 7.

(1) Centar ima Upravni odbor koji čine predsjednik i tri člana.

(2) Predsjednik Upravnog odbora zastupa Centar i rukovodi njegovim radom. Djelokrug rada članova Upravnog odbora propisat će se Statutom Centra.

(3) Odluke iz djelokruga Centra Upravni odbor donosi većinom glasova svih članova. Ako za donošenje odluke nije postignuta većina glasova, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.

(4) Predsjednika i članove Upravnog odbora Centra imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za gospodarstvo.

(5) Članovi Upravnog odbora Centra imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Uvjeti za imenovanje članova Upravnog odbora

Članak 8.

Članom Upravnog odbora Centra može se imenovati osoba koja:

– ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima korporativnog upravljanja,

– nema zapreka za imenovanje prema članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima,

– se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društava iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član upravnog, odnosno nadzornog odbora.

Ovlasti Upravnog odbora

Članak 9.

Upravni odbor Centra:

– donosi statut Centra, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– utvrđuje prijedlog strategije investicija u energetskom sektoru,

– donosi pravila praćenja investicija,

– donosi smjernice iz članka 6. ovoga Zakona,

– donosi akte potrebne za rad i poslovanje Centra, godišnji program rada, financijski plan i godišnji obračun,

– obavlja i druge poslove iz članka 6. ovoga Zakona, statuta Centra i drugih posebnih propisa.

Nadzorni odbor

Članak 10.

(1) Centar ima Nadzorni odbor od dva člana koji čine ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za financije.

(2) Nadzorni odbor provodi nadzor nad poslovanjem Centra, daje suglasnost Upravnom odboru na godišnji program rada Centra, financijski plan i godišnji obračun, daje Upravnom odboru Centra prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te obavlja druge poslove određene statutom Centra.

(3) Nadzorni odbor odluke donosi usuglašavanjem, a u slučaju da o pojedinom pitanju nije postignuta suglasnost, odlučujući glas ima ministar nadležan za gospodarstvo.

Financiranje Centra

Članak 11.

(1) Sredstva za početak rada Centra osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva gospodarstva.

(2) Centar će se financirati iz:

– naknada za pripremu i vođenje investicija iz članka 4. ovoga Zakona na temelju sporazuma Centra i subjekata koji su nositelji investicija,

– drugih sredstava ostvarenih iz obavljanja svoje djelatnosti.

(3) Centar se može financirati i sredstvima kao što su donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva iz instrumenata programa i fondova Europske unije i drugim sredstvima prema posebnom zakonu.

Imovina

Članak 12.

(1) Imovinu Centra čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga iz propisane djelatnosti i pribavljena iz drugih izvora sukladno zakonu.

(2) Centar ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

Registar investicija

Članak 13.

(1) Centar ustrojava i vodi Registar investicija iz članka 6. ovoga Zakona.

(2) Način ustrojavanja, sadržaj i vođenje Registra investicija propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Izvješćivanje

Članak 14.

Centar je dužan izraditi i dostaviti Vladi Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za gospodarstvo izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru, svakih šest mjeseci.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Vlada Republike Hrvatske će, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, imenovati predsjednika i članove Upravnog odbora Centra.

(2) Upravni odbor Centra će, u roku od 15 dana od dana imenovanja, utvrditi Prijedlog statuta i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske radi davanja suglasnosti.

Članak 16.

Ovlašćuje se ministar nadležan za gospodarstvo da odredi osobu koja će obaviti pripreme za početak rada i upis Centra u sudski registar.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 13. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/12-02/01
Zagreb, 24. veljače 2012.

HRVATSKI SABOR

 

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O CENTRU ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (»Narodne novine«, br. 25/12. i 120/12.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija prestaje s radom.

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzet će sljedeće poslove Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz područja energetike:

– stručnu potporu u pripremi i ugovaranju investicija u energetskom sektoru

– praćenje i koordinacija investicijskih projekata vezanih za obnovljive izvore energije

– stručne poslove određene posebnim propisom kojim se uređuje učinkovito korištenje energije, uključivo sve poslove koje obavlja nacionalno koordinacijsko tijelo ustanovljeno tim propisom

– analizu poslovanja i planova razvoja trgovačkih društava koje obavljaju energetske djelatnosti

– stručnu potporu i sudjelovanje u pripremi natječaja i odabiru strateškog partnera za investicije iz energetskog sektora

– pružanje stručne pomoći u realizaciji strateških projekata iz energetskog sektora za financiranje i pronalaženje strateških partnera za financiranje

– sudjelovanje u vođenju dijela Registra investicija iz energetskog sektora

– sudjelovanje u pripremi prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva i predlaganje projekta javno-privatnog partnerstva iz energetskog sektora

– praćenje i analiza provedbe smjernica i pravila planiranja, odobravanja i praćenja investicija iz energetskog sektora te predlaganje ministru nadležnom za energetiku poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka

– stručne poslove određene posebnim propisom kojim se ureduje zajednički okvir mjera za uspostavljenje infrastrukture za alternativna goriva, uključivo sve poslove koje obavlja nacionalno koordinacijsko tijelo ustanovljeno tim propisom.

Članak 4.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike preuzet će imovinu, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema Zakonu o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (»Narodne novine«, br. 25/12. i 120/12.).

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove energetike će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu radnike zatečene na preuzetim poslovima Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija rasporediti na nova radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu, odnosno donijeti rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

(2) Na radnike Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija koji ne pristanu na raspored na nova radna mjesta za koja ispunjavaju stručne i druge uvjete primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 7.

(1) Ministar zaštite okoliša i energetike podnijet će nadležnom sudu prijedlog za brisanje Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija iz sudskog registra u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom brisanja iz sudskog registra prestaje mandat predsjedniku i članovima Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, br. 40/17.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove energetike će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 


 

Copyright © Ante Borić