Povezani zakoni

Zakon o biocidnim pripravcima

pročišćeni tekst zakona

NN 63/07, 35/08, 56/10, 39/13 

na snazi od 01.09.2013.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Posebni propisi

Članak 7.

Popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima te popis postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima pravilnikom utvrđuje ministar.

Registar biocidnih pripravaka

Članak 23.

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište jednom godišnje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Popis iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje se dostavlja drugim državama članicama Europske unije i Europskoj komisiji.

Popis iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. ime proizvođača i puni naziv, odnosno tvrtku i sjedište nositelja odobrenja,

2. trgovački naziv biocidnoga pripravka,

3. naziv i sadržaj svih aktivnih tvari te naziv i sadržaj drugih tvari u biocidnom pripravku, ako su razvrstane i označene kao opasne kemikalije,

4. razvrstavanje svih aktivnih i drugih tvari, ako su razvrstane kao opasne kemikalije sukladno posebnim propisima kojima su uređuju opasne kemikalije,

5. vrstu pripravka i odobrenu namjenu uporabe,

6. vrstu formulacije biocidnoga pripravka (tekućina, granulat, prah, čvrsta tvar),

7. klasu, urudžbeni broj i datum davanja odobrenja,

8. vrijeme na koje je odobrenje dano,

9. podatke o graničnim vrijednostima ostataka (rezidua), ako su poznati,

10. uvjete pod kojima se mogu biocidni pripravci stavljati na tržište i rabiti,

11. razloge za izmjenu ili obnovu odobrenja,

12. vrstu postupka u kojem je odobrenje dano

13. i sve druge posebnosti ili zahtjeve u vezi sa stavljanjem na tržište i uporabom biocidnoga pripravka.

Članak 65.

Za biocidne pripravke koji se već nalaze na tržištu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, proizvođači, nositelji odobrenja ili osobe odgovorne za stavljanje na tržište, obvezne su Ministarstvu dostaviti Sigurnosno-tehnički list i podatke za upis u registar biocidnih pripravaka sukladno članku 23. ovoga Zakona, najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar može na temelju mišljenja Povjerenstva o sigurnom načinu uporabe i mogućim štetnim učincima na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, uvrstiti biocidni pripravak iz stavka 1. ovoga članka u registar ili zatražiti dopunu dokumentacije sukladno posebnim propisima iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona. U slučaju negativnog mišljenja Povjerenstva ili ako se ne dostavi tražena dopuna dokumentacije, ministar će odbiti upis biocidnoga pripravka u registar i odrediti uvjete za povlačenje biocidnoga pripravka s tržišta.

Za biocidne pripravke koji se ne nalaze na tržištu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a sadrže postojeće aktivne tvari navedene u posebnom propisu iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište može Ministarstvu podnijeti zahtjev za stavljanje na tržište i priložiti Sigurnosno-tehnički list i podatke za upis u registar biocidnih pripravaka sukladno članku 23. ovoga Zakona.

Ministar može na temelju mišljenja Povjerenstva o sigurnom načinu uporabe i mogućim štetnim učincima na zdravlje ljudi, životinja ili za okoliš, dati odobrenje za stavljanje na tržište i uvrstiti takav biocidni pripravak u registar ili zatražiti dopunu dokumentacije sukladno posebnim propisima iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona. U slučaju negativnog mišljenja Povjerenstva ili ako se ne dostavi tražena dopuna dokumentacije, ministar neće odobriti stavljanje na tržište ni upis biocidnoga pripravka u registar.

Nakon donošenja odluke o uvrštavanju aktivnih tvari koje sadrže biocidni pripravci iz stavka 1. i 2. ovoga članka na popis I., I.A ili I.B, proizvođač biocidnoga pripravka, odnosno njegov ovlašteni zastupnik obvezan je podnijeti zahtjev za davanje odobrenja na stavljanje na tržište biocidnoga pripravka radi usklađivanja s odredbama ovoga Zakona.

Nakon donošenja odluke o neuvrštavanju aktivnih tvari koje sadrže biocidni pripravci iz stavka 1. i 2. ovoga članka na popis I., I.A ili I.B, Ministarstvo će od nositelja odobrenja za stavljanje biocidnoga pripravka na tržište zatražiti usklađivanje s odredbama ovoga Zakona.

Članak 65.a

Iznimno od članka 4., članka 16. stavka 1., članka 18. stavka 2., članka 28. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i ne dovodeći u pitanje propise o sustavu ispitivanja tvari koje su se nalazile na tržištu Europske unije na dan 14. svibnja 2000. i postupak uvrštavanja ili neuvrštavanja aktivnih tvari u popise aktivnih tvari usklađenih na razini Europske unije, postupak propisan člankom 65. ovoga Zakona primjenjivat će se do 14. svibnja 2014. godine.

Ako se odlukom na razini Europske unije o uvrštavanju neke aktivne tvari u Popis I. ili I.A utvrdi neki datum nakon 14. svibnja 2014. godine, to odstupanje za biocidne pripravke koji sadrže predmetnu aktivnu tvar važi do datuma utvrđenoga tom odlukom.

U skladu s člankom 65. ovoga Zakona ministar će odobriti stavljanje na tržište Republike Hrvatske biocidnog pripravka koji sadrži aktivne tvari koje za tu vrstu pripravka nisu navedene u Popisu I. ili I.A. Uvjet jest da su takve aktivne tvari bile na tržištu na dan 26. lipnja 2007. godine kao aktivne tvari u biocidnim pripravcima predviđenim za namjene različite od namjene za znanstveno istraživanje i razvoj i primijenjeno istraživanje i razvoj.

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13)

Članak 24.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 63/07., 35/08. i 56/10.), osim članka 7. stavka 2., u dijelu ovlasti ministra da utvrdi popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, članka 23., članaka 65. i 65.a.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 90/08., 28/09., 36/10. i 39/12.),

2. Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 90/08.),

3. Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka (»Narodne novine«, br. 90/08.).

Članak 25.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2013.

 

Copyright © Ante Borić