Povezani zakoni

Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije

NN 124/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

Članak 1.

Stupanjem na snagu ovog Zakona utvrđuje se da su ništetni i bez pravnog učinka svi pravni akti bivše JNA, njezinih pravosudnih tijela, pravosudnih tijela bivše SFRJ i pravosudnih tijela Republike Srbije koji se odnose na Domovinski rat u Republici Hrvatskoj, kojima su osumnjičeni, optuženi i/ili osuđeni državljani Republike Hrvatske za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz Glave XIII. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/2000., 129/2000., 51/2001., 111/2003., 190/2003. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004., 84/2005. – ispravak, 71/2006., 110/2007., 152/2008., 57/2011., 77/2011. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), počinjena na teritoriju Republike Hrvatske, i to:

– genocida iz članka 156.,

– agresivnog rata iz članka 157.,

– zločina protiv čovječnosti iz članka 157.a,

– ratnog zločina protiv civilnog pučanstva iz članka 158.,

– ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika iz članka 159.,

– ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 160.,

– protupravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja iz članka 161.,

– protupravnog oduzimanja stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu iz članka 162.,

– nedozvoljenog sredstva borbe iz članka 163.,

– povrede pregovarača iz članka 164.,

– grubog postupanja s ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima iz članka 165.,

– neopravdane odgode povratka ratnih zarobljenika iz članka 166.,

– uništavanja kulturnih dobara i objekata u kojima se nalaze kulturna dobra iz članka 167.,

– zapovjedne odgovornosti iz članka 167.a,

– zlouporabe međunarodnih znakova iz članka 168.,

– povrede ugleda strane države i međunarodne organizacije iz članka 186.,

– udruživanja radi činjenja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz članka 187.,

– pripremanja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz članka 187.a i

– naknadne pomoći počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz članka 187.b.

Iznimno, ništetnost pravnih akata pravosudnih tijela Republike Srbije ne odnosi se na akte za koje pravosudna tijela Republike Hrvatske utvrde da udovoljavaju pravnim standardima iz kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Članak 2.

Samo pravosudna državna tijela Republike Hrvatske mogu pred hrvatskim pravosudnim tijelima procesuirati hrvatske državljane za kaznena djela iz članka 1. ovog Zakona.

Ovim se Zakonom ne dovodi u pitanje izvršavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela Ustavnim zakonom o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, br. 32/96.).

Članak 3.

Pravosudna tijela Republike Hrvatske neće postupati po zamolnicama pravosudnih tijela Republike Srbije za pravnu pomoć u kaznenim postupcima ako je postupanje po takvim zamolnicama u suprotnosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske i šteti njezinoj suverenosti i sigurnosti.

Odluku o postupanju po takvim zamolnicama donosi ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/01

Zagreb, 21. listopada 2011.

 

Copyright © Ante Borić