Povezani zakoni

Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

pročišćeni tekst zakona

NN 80/11, 34/12, 98/19

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način upisa u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Registar), promjena podataka u upisu i uvjeti za brisanje iz Registra te način rada i financiranja koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje Republike Hrvatske.

Registar

Članak 2.

O vijećima nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina te koordinacijama vijeća nacionalnih manjina koji se biraju, odnosno osnivaju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim propisima, koji se odnose na manjinska prava i slobode u sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, vodi se državna evidencija u obliku javnog Registra.

Subjekti upisa u Registar

Članak 3.

U Registar se upisuju:

– vijeća nacionalnih manjina jedinica lokalne samouprave,

– vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave,

– predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave,

– koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave,

– koordinacije vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske osnovane od vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave,

– drugi oblici udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.

Vrijeme upisa

Članak 4.

(1) Vijeća nacionalnih manjina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinice samouprave) upisuju se u Registar nakon provedenih izbora.

(2) Koordinacije vijeća nacionalnih manjina jedinica samouprave upisuju se u Registar nakon potpisivanja sporazuma o osnivanju koordinacije, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

(3) Koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane za područje Republike Hrvatske upisuju se u Registar kada je sporazumu o osnivanju koordinacije pristupilo više od polovine vijeća nacionalnih manjina područne (regionalne) samouprave.

(4) Predstavnici nacionalnih manjina jedinica samouprave upisuju se u Registar nakon provedenih izbora.

(5) Predstavnici nacionalnih manjina jedinica samouprave u postupku osnivanja i prijenosu ovlasti na koordinacije vijeća nacionalne manjine imaju status vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave u kojoj su izabrani.

Status i naziv vijeća i koordinacija

Članak 5.

(1) Vijeća nacionalnih manjina i koordinacije vijeća nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i koordinacije) su neprofitne pravne osobe.

(2) Vijeća i koordinacije stječu pravnu osobnost danom upisa u Registar.

(3) Naziv vijeća i koordinacije mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu kojim se služi nacionalna manjina koja je izabrala vijeće, odnosno na jeziku i pismu vijeća koja su osnovala koordinaciju.

Akti vijeća i koordinacija

Članak 6. (NN 98/19)

(1) Vijeća i koordinacije donose statut, program rada, financijski plan i završni račun te ostale akte kojima se uređuju pitanja od značaja za rad vijeća i koordinacije.

(2) Statut je temeljni opći akt, a drugi opći akti vijeća i koordinacije moraju biti u skladu sa statutom.

(3) Statut sadrži odredbe o nazivu, sjedištu, pravima i obvezama članova, o području djelovanja, zastupanju te drugim pitanjima od značaja za rad vijeća i koordinacije.

(4) Nadzor zakonitosti statuta vijeća obavlja ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

(5) Statute koordinacija ovjerava ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Naziv predstavnika nacionalne manjine

Članak 7.

(1) Predstavnik nacionalne manjine ima naziv pod kojim obavlja svoje poslove.

(2) Naziv mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu kojim se služi nacionalna manjina koja ga je izabrala.

(3) Naziv sadrži i oznaku područja za koje je izabran (općina, grad ili županija).

Način vođenja Registra

Članak 8.

(1) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Uz Registar se vodi i zbirka isprava.

(3) Registar je javan.

(4) Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Podnositelji zahtjeva za upis

Članak 9.

Zahtjev za upis u Registar nadležnom tijelu podnosi predsjednik vijeća, odnosno koordinacije i predstavnik nacionalne manjine.

Prilozi zahtjevu za upis

Članak 10.

Zahtjevu za upis u Registar, ovisno o vrsti upisa, prilaže se:

– dokaz o izboru vijeća, odnosno osnivanju koordinacije, potpisani sporazum,

– zapisnik s konstituirajuće sjednice vijeća ili koordinacije,

– odluka o izboru predsjednika vijeća ili koordinacije i osobi koja će zamjenjivati predsjednika vijeća ili koordinacije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,

– osobno ime i OIB osobe ovlaštene za zastupanje,

– statut,

– osobni podaci i OIB predstavnika nacionalne manjine i naziv pod kojim obavlja poslove te dokaz o izboru.

Rok za podnošenje zahtjeva i odlučivanje o upisu

Članak 11.

(1) Zahtjev za upis u Registar podnosi se u roku od 30 dana od dana konstituiranja vijeća, odnosno osnivanja koordinacije.

(2) Zahtjev za upis u Registar predstavnik nacionalne manjine podnosi u roku od 30 dana od dana kad nadležno izborno povjerenstvo objavi službene rezultate izbora.

(3) O zahtjevu za upis u Registar vijeća ili koordinacije te predstavnika nacionalne manjine, nadležno tijelo donosi rješenje, u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(4) Protiv rješenja o upisu u Registar vijeća ili koordinacije te predstavnika nacionalne manjine žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sadržaj rješenja o upisu

Članak 12.

(1) Rješenje o upisu u Registar vijeća i koordinacije mora sadržavati: naziv, sjedište, datum upisa, registarski broj, utvrđenje da upisom u Registar vijeće, odnosno koordinacija stječe status pravne osobe, imena i OIB osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno koordinacije u mandatnom razdoblju.

(2) Nakon upisa u Registar nadležno tijelo dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi podatke za potrebe određivanja i dodjeljivanja OIB-a, a potvrdu o OIB-u dostavlja uz rješenje o upisu vijeća, odnosno koordinacije u Registar.

(3) Rješenje o upisu u Registar predstavnika nacionalne manjine mora sadržavati: osobne podatke i OIB predstavnika nacionalne manjine, naziv pod kojim obavlja poslove, sjedište, datum upisa i registarski broj.

Obveze nakon izbora

Članak 13.

Vijeća i koordinacije koji su upisani u Registar sukladno ovom Zakonu, nakon redovitih izbora ne podliježu novoj obvezi upisa u Registar, već prijavljuju osobna imena i OIB osoba ovlaštenih za zastupanje i nove članove vijeća, odnosno koordinacije za iduće mandatno razdoblje.

Prijava promjena

Članak 14.

(1) Vijeća i koordinacije su dužni nadležnom tijelu podnijeti prijavu promjena statuta, sjedišta, osobna imena i OIB osoba ovlaštenih za zastupanje, brisanje članova radi prestanka mandata i prijavu o brisanju iz Registra, u roku od 30 dana od dana nastalih promjena.

(2) Predstavnik nacionalne manjine dužan je nadležnom tijelu podnijeti prijavu promjene osobnih podataka, naziva i sjedišta.

(3) O upisu promjene sjedišta, naziva, osoba ovlaštenih za zastupanje i brisanju iz Registra donosi se rješenje, a o upisu promjene članova i promjeni osobnih podataka predstavnika nacionalne manjine izdaje se potvrda.

Brisanje osobnih imena zbog prestanka mandata

Članak 15.

Danom dostave obavijesti o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, iz Registra se po službenoj dužnosti brišu osobna imena članova vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zbog prestanka mandata.

Članak 16.

(1) U Registar se upisuje prestanak mandata članu vijeća i članu koordinacije te predstavniku nacionalne manjine iz razloga utvrđenih za prestanak mandata prije vremena na koje je izabran, sukladno odredbama izbornog zakona kojim se propisuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Prijavu za upis ili brisanje iz Registra člana vijeća ili člana koordinacije podnosi predsjednik vijeća, odnosno koordinacije ili osoba koja ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a za predstavnika nacionalne manjine prijavu podnosi predstavnik osobno ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojoj je izabran.

Rok za prijavu brisanja

Članak 17.

Prijava za brisanje iz Registra člana vijeća ili člana koordinacije i predstavnika nacionalne manjine kojem je prestao mandat prije vremena na koje je izabran podnosi se u roku od 8 dana od dana prestanka mandata.

Rok za prijavu člana koji nastavlja mandat

Članak 18.

Prijava za upis u Registar člana vijeća i člana koordinacije koji nastavlja mandat člana kojem je mandat prestao podnosi se u roku od 8 dana od dana utvrđenja tog člana, sukladno odredbama izbornog zakona koje se odnose na izbor članova nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Brisanje subjekta upisa

Članak 19.

Po službenoj dužnosti iz Registra se brišu vijeća, koordinacije te predstavnici nacionalnih manjina:

1. ako su prestali uvjeti za izbor vijeća nacionalne manjine utvrđeni Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina,

2. ako se broj izabranih članova vijeća nacionalne manjine radi prestanka mandata smanji ispod broja potrebnog za odlučivanje,

3. ako su prestala postojati vijeća nacionalnih manjina koja su osnovala koordinaciju, odnosno ako se njihov broj natpolovično smanjio,

4. ako se broj vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave smanji ispod broja utvrđenog za osnivanje koordinacije vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske,

5. ako se predstavnik nacionalne manjine briše iz evidencije popisa birača na području za koje je izabran, sukladno odredbama posebnog zakona.

Ovlast za donošenje provedbenog propisa

Članak 20.

Ministar nadležan za poslove opće uprave propisat će pravilnikom oblik i sadržaj elektroničkog Registra te potrebne obrasce za upis i izdavanje isprava, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava

 

NAČIN RADA I FINANCIRANJE KOORDINACIJA OSNOVANIH ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

Način rada koordinacije

Članak 21.

(1) Koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske, sukladno članku 33. stavku 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, djeluju kao kolegijalno tijelo.

(2) Sastav, određivanje i broj članova te sjedište koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske utvrđuje se sporazumom, a način rada statutom.

(3) Članove koordinacije određuju vijeća iz reda svojih članova

(4) Sporazumu o osnivanju koordinacije za područje Republike Hrvatske mogu pristupati i predstavnici nacionalnih manjina izabrani u jedinici područne (regionalne) samouprave.

(5) Prava i ovlasti predstavnika nacionalnih manjina izabranih u jedinicama područne (regionalne) samouprave u radu koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske utvrđuju se statutom koordinacije.

(6) Sjedište koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske u pravilu je u jednoj od jedinica područne (regionalne) samouprave čija vijeća nacionalnih manjina su osnovala koordinaciju.

(7) Odredbe o načinu rada koordinacija osnovanih za područje Republike Hrvatske odgovarajuće se primjenjuju i na način rada koordinacija koje su osnovala vijeća nacionalnih manjina na području jedinica samouprave.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Članak 22.

(1) Koordinacija osnovana za područje Republike Hrvatske ima predsjednika i zamjenika predsjednika koordinacije kojeg biraju članovi koordinacije tajnim glasovanjem.

(2) Predsjednik koordinacije predstavlja i zastupa koordinaciju, saziva sjednice te ima i druga prava i obveze određene statutom.

(3) Zamjenik predsjednika koordinacije zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

(4) Predsjednik koordinacije, zamjenik predsjednika i članovi radnih tijela koordinacije mogu iz sredstava namijenjenih za rad primati naknadu stvarnih troškova koje su imali u obavljanju poslova, sukladno propisu koji se odnosi na naknade za rad članova vijeća nacionalnih manjina.

Sredstva za rad

Članak 23.

(1) Koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske ostvaruju sredstva od svoje imovine, donacija, poklona, nasljedstva, proračuna jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave i državnog proračuna ili po drugoj osnovi u skladu sa zakonom.

(2) Sredstva za rad iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koja su osnovala, odnosno koji su pristupili sporazumu o osnivanju koordinacije, utvrđenih u njihovim programima rada.

Članak 24.

(1) Sredstva za rad koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih za područje Republike Hrvatske osiguravaju jedinice područne (regionalne) samouprave čija su vijeća nacionalnih manjina osnovala koordinaciju, odnosno pristupila sporazumu o osnivanju koordinacije.

(2) U sredstva za rad ulaze i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, ako te poslove u okviru svojih službi ne obavlja jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj je sjedište koordinacije.

(3) Za ostvarivanje određenih programa koordinacija osnovanih za područje Republike Hrvatske osigurat će se sredstva i u državnom proračunu Republike Hrvatske, a način financiranja propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(4) Ako vijeća nacionalnih manjina koja su osnovala koordinaciju ili njihove udruge ne raspolažu poslovnim prostorom u kojem djeluju, jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj koordinacija ima sjedište dužna je osigurati prostor za rad unutar svojeg poslovnog prostora i odrediti vrijeme njegova korištenja sukladno potrebama koordinacije.

Članak 25.

Koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske na koje su vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina prenijeli ovlasti iz članka 31. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina preuzimaju sredstva za obavljanje prenesenih ovlasti osigurana u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Članak 26.

Sredstva za rad koordinacija vijeća nacionalnih manjina osiguravaju jedinice samouprave s čijeg područja su vijeća i predstavnici nacionalnih manjina osnovali koordinacije.

Nadzor nad provođenjem Zakona

Članak 27.

Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona o upisu u Registar i načinu rada obavlja ministarstvo nadležno za poslove opće uprave, a ministarstvo nadležno za poslove financija obavlja nadzor nad primjenom odredbi o financiranju.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-02/10-01/02

Zagreb, 1. srpnja 2011.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 34/12:

 

Članak 6.

Započeti postupci u predmetima po zahtjevima subjekata upisa za upis u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-02/12-01/01
Zagreb, 16. ožujka 2012.

 

Copyright © Ante Borić