Povezani zakoni

Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

pročišćeni tekst zakona

NN 45/11, 25/12, 78/12

Uživajte...

 PREDMET ZAKONA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate, dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012., reprogramiranjem naplate poreznog duga ili otpisom duga s osnove kamata.

POREZNI DUG

Članak 2.

(1) Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. siječnja 2012. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: porezni dug).

(2) Porezni dug iz stavka 1. ovoga članka čine glavnica i kamate.

SUBJEKTI PRIMJENE

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje isključivo na naplatu poreznog duga poduzetnika ili duga nastalog iz poduzetničke djelatnosti.

(2) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka jest poduzetnik definiran Općim poreznim zakonom.

(3) Ovaj Zakon ne odnosi se na financijske institucije, uključujući kreditne institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

PRIMJENA DRUGIH PROPISA

Članak 4.

Na naplatu poreznog duga, kako je utvrđeno ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i drugih poreznih propisa, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno.

NAPLATA POREZNOG DUGA REPROGRAMOM

Članak 5.

(1) Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok na rok do 36 mjeseci, a prema uvjetima iz ovoga Zakona.

(2) Naplata poreznog duga po odobrenom reprogramiranju sukladno ovom Zakonu odobrava se u mjesečnim obrocima.

Članak 6.

(1) Na reprogramiranu glavnicu poreznog duga sukladno članku 5. ovoga Zakona primjenjuje se kamatna stopa u visini prosječne kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana, ostvarena na zadnjoj aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija koja je prethodila danu stupanja na snagu ovoga Zakona, uvećane za 5 postotnih bodova.

(2) Kamate iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se primjenom metode iz članka 3. Zakona o kamatama.

ZAHTJEV ZA REPROGRAMIRANJE NAPLATE POREZNOG DUGA

Članak 7.

(1) Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) sukladno ovom Zakonu poduzetnici mogu podnijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zahtjev sadrži:

– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,

– poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,

– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

– podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,

– podatke o povezanim društvima,

– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,

– prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu.

(3) Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(4) Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2012. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u 2010. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug.

(5) Za potrebe stavka 4. ovoga članka poduzetnik će se smatrati urednim poreznim obveznikom nakon 31. siječnja 2012. ako su njegove uplate od 1. veljače 2012. do dana podnošenja Zahtjeva jednake zaduženju obveza u istom razdoblju ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje.

(6) Zahtjev zaprimljen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

RJEŠENJE O REPROGRAMIRANJU NAPLATE POREZNOG DUGA

Članak 8.

(1) O Zahtjevu se odlučuje rješenjem o reprogramiranju naplate poreznog duga (u daljnjem tekstu: Rješenje).

(2) Rješenje donosi Ministarstvo financija.

(3) U postupku odlučivanja o Zahtjevu posebno će se uzimati u obzir održivost poslovnog i financijskog plana poduzetnika, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, procjena kretanja broja zaposlenih te spremnost vjerovnika da će podržati postupke koji omogućavaju rješavanje nelikvidnosti poduzetnika prema ovom Zakonu.

UKIDANJE RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija ukinut će Rješenje ukoliko utvrdi da se poduzetnik ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih Rješenjem.

(2) Rješenjem koje će se donijeti u postupku ukidanja Rješenja iz članka 8. ovoga Zakona utvrdit će se stanje poreznog duga na dan donošenja toga rješenja i obvezati poduzetnika na plaćanje utvrđenog poreznog duga sukladno Općem poreznom zakonu.

TIJEK ZASTARE POREZNOG DUGA

Članak 10.

Za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga sukladno ovom Zakonu zastara poreznoga duga ne teče.

OTPIS DUGA S OSNOVE KAMATA

Članak 10.a

(1) Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata sukladno ovom Zakonu poduzetnici mogu podnijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(3) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

(4) Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga.

Članak 10.b

(1) Poduzetnik koji je podnio zahtjev za otpis duga s osnove kamate, dužan je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom.

(2) U skladu s ovim Zakonom kamate će se otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.

(3) Dugom dospjelim za plaćanje do 31. siječnja 2012. smatrat će se i porezni dug iz članka 1. ovoga Zakona čije je plaćanje odgođeno.

Članak 10.c

(1) O zahtjevu za otpis duga s osnove kamata odlučuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo financija.

(2) Pravo na staž osiguranja na temelju uplate iz članka 10.b stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Zavod za mirovinsko osiguranje u skladu s posebnim propisima.

STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/11-01/03

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 25/12

Članak 9.

Poduzetniku kojem je rješenjem odobren reprogram prema odredbama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine«, br. 45/11.) može se po posebnom zahtjevu reprogramiranje poreznog duga odobriti na rok od 36 mjeseci.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/12-01/06
Zagreb, 24. veljače 2012.

 

Copyright © Ante Borić