Povezani zakoni

Zakon o Zakladi policijske solidarnosti

NN 121/05

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Zaklada policijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Zaklada), uređuje se njena svrha, tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama. 

Članak 2.

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ime Zaklade je Zaklada policijske solidarnosti.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ilica 335.

Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

 

II. SVRHA ZAKLADE 

Članak 3.

Zaklada se osniva sa svrhom:

– promicanja humanitarnog djelovanja i potpore policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijski službenici) prilikom svih oblika stradavanja i ugrožavanja njihovoga socijalnog položaja,

– pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih policijskih službenika, pomoći pri rješavanju stambenog pitanja, školovanju djece, socijalnom i zdravstvenom zbrinjavanju,

– pružanja materijalne i zdravstvene pomoći nezaposlenim roditeljima kojima je poginuli policijski službenik bio jedini skrbnik,

– pružanja financijske pomoći za liječenje teško oboljelih policijskih službenika i članova njihove najuže obitelji,

– materijalnog zbrinjavanja teško socijalno ugroženih obitelji policijskih službenika.

 

III. ZAKLADNA TIJELA 

Članak 4.

Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade. 

Članak 5.

Zakladom upravlja Upravni odbor od sedam članova.

Članove Upravnog odbora imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova policijskih službenika na prijedlog ravnatelja policije.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika i dva zamjenika, većinom od ukupnog broja članova.

Zamjenici zamjenjuju spriječenog, odnosno odsutnog predsjednika prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora obavljaju svoje dužnosti bez naknade.

Upravni odbor imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika.

Rad članova Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika uređuju se Statutom Zaklade.

Način rada Upravnog odbora, upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika pobliže će se urediti Poslovnikom o radu.

Članak 6.

Upravni odbor Zaklade donosi Statut Zaklade, Poslovnik o radu, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, odluke o dodjeli sredstava, upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade, odlučuje o korištenju imovine Zaklade, podnosi izvješće o radu Zaklade te obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, Statutom Zaklade i drugim propisima. 

Članak 7.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način. 

Članak 8.

Član Upravnog odbora ne može glasovati, odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno, ima imovinski interes.

Ministar će razriješiti člana Upravnog odbora ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama. 

Članak 9.

Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, predlaže Upravnom odboru financijski plan i završni račun, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade te obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona, drugim propisima i Statutu Zaklade, koji nisu izričito povjereni Upravnom odboru.

Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora, ali ima pravo biti nazočan sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa te ima pravo predlagati pitanja koja treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora. 

Članak 10.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Zaklade donosi se odluka o imenovanju upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika.

Za odluku o imenovanju i razrješenju upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika potrebna je natpolovična većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Mandat upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Zamjenik upravitelja Zaklade zamjenjuje odsutnog ili privremeno spriječenog upravitelja Zaklade. 

Članak 11.

Upravni odbor može osnovati stručne službe te stalne i povremene komisije radi prikupljanja podataka o okolnostima i potrebama obitelji ili roditelja poginulih policijskih službenika, teško oboljelih i socijalno ugroženih policijskih službenika ili članova njihove najuže obitelji, radi analize i ocjene tih potreba, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru i za obavljanje drugih poslova iz svoga djelokruga.

 

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 12.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna koji će na račun Zaklade uplatiti Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na teret Državnog proračuna u razdjelu Ministarstva.

Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

Članak 13.

Zaklada ima samostalan kunski račun.

Devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

 

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 14.

Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda, u skladu sa zakonom.

Zaklada može ostvariti prihode na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o zakladama i fundacijama.

Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe sukladno članku 3. ovoga Zakona. 

Članak 15.

Prihodi iz osnovne imovine su kamate i drugi prinosi od financijske imovine, kao i najamnine i slične naknade u slučaju da Zaklada ima u vlasništvu nekretnine i drugu pokretnu imovinu različitu od novca ili financijske imovine. 

Članak 16.

Darovnice su novčana sredstva, roba, usluge i prava koja Zaklada dobiva za ostvarivanje svoje zakladne svrhe od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.

Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice prema posebnim zakonima. 

Članak 17.

Prihodi od dragovoljnih priloga policijskih službenika Ministarstva su novčana sredstva koja se, na temelju njihove pisane dragovoljne odluke, kontinuirano odbijaju iz neto iznosa njihove mjesečne plaće. 

Članak 18.

Drugi prihodi Zaklade su stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti. 

Članak 19.

Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Upravni odbor Zaklade obvezan je u roku od mjesec dana po isteku tromjesečja dostaviti Ministarstvu financijsko izvješće o radu Zaklade.

Po okončanju financijske godine, Upravni je odbor obvezan Ministarstvu i nadležnim državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća, sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

Vođenje financijskog poslovanja, izradu financijskog plana i financijskog izvješćivanja, upravitelj Zaklade može, na temelju odluke Upravnog odbora, povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, specijaliziranoj za vođenje financija. 

Članak 20.

Upravni odbor je obvezan do 15. u mjesecu dostaviti Ministarstvu izvješće o radu Zaklade za prethodni mjesec.

Upravni odbor je obvezan prije donošenja Statuta Zaklade, izmjena i dopuna Statuta Zaklade, Poslovnika o radu ili drugoga općeg akta kojim se utvrđuju pojedina pitanja ustrojstva ili rada Zaklade, zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva.

 

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE 

Članak 21.

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

 

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE 

Članak 22.

Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe.

Drugi opći akti Zaklade moraju biti u skladu s odredbama Statuta, ovoga Zakona i drugih propisa.

Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 23.

Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog upravitelja Zaklade, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja upravitelja Zaklade.

Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 30 dana od dana imenovanja dostaviti prijedlog Statuta Zaklade Upravnom odboru radi donošenja.

Ministar imenuje članove Upravnog odbora, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 24.

Upravitelj Zaklade obvezan je dostaviti Statut Zaklade, kao i njegove izmjene, odnosno dopune, Središnjem državnom uredu za upravu, u roku od 15 dana od dana njegova donošenja, radi odobrenja.

 

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 025-01/05-01/01

Zagreb, 6. listopada 2005.

 

Copyright © Ante Borić