Povezani zakoni

Zakon o kamatama

pročišćeni tekst zakona

NN 94/04, 35/05

na snazi od 01.01.2008.

Uživajte...

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prestao važiti.

OBRAČUNAVANJE ZATEZNE KAMATE

Članak 2.

Prestao važiti.

Članak 3.

(1) Zatezna kamata obračunava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

(2) Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se ovaj matematički izraz:

         C x p x n

K= ——————           

            100

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina

(3) Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se ovaj matematički izraz:

 

         C x p x d

K= ——————         

           36.500

 

 

odnosno za prijestupnu godinu:

 

        C x p x d

K= —————

                36.600

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana.

 

Članak 4.

Prestao važiti.

NAJVIŠA DOPUŠTENA UGOVORNA KAMATNA STOPA

Članak 5.

Prestao važiti.

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE KAMATNIH STOPA

Članak 6.

Prestao važiti.

KAMATE NA VIŠE PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Članak 7.

Prestao važiti.

NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 8.

Prestao važiti.

KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. Prestao važiti,

2. ako obračuna zateznu kamatu na način suprotan članku 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Prestao važiti.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe propisane ovim Zakonom.

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija imenovat će članove Odbora za utvrđi vanje kamatnih stopa.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zateznim kamatama (»Narodne novine«, br. 28/96.).

(2) Uredba o visini stope zatezne kamate (»Narodne novine«, br. 72/02.), koja je donijeta na temelju Zakona o zateznim kamatama, ostaje na snazi do donošenja uredbe iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-14/04-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o obveznim odnosima 35/05:

 

Članak 1164.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.) i

– odredbe članka 116. - 121. Zakona o nasljeđivanju (»Na rod ne novine«, br. 48/03. i 163/03.).

(2) Početkom primjene odredaba članka 26. stavka 1. – 3. i članka 29. stavka 2. – 6. i stavka 8. ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. stavka 1. točke 1. i članka 10. Zakona o kamatama (»Narodne novine«, br. 94/04.).

 

 

Copyright © Ante Borić