UGOVOR O NAJMU GARAŽE/PARKIRNOG MJESTA

 

Poštovani,

Ovo je primjer Ugovora o najmu garaže/parkirnog mjesta – na određeno vrijeme. Ovo nije obrazac ugovora već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju ugovora. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost ugovora no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.

Ugovorom o najmu Najmodavac se obvezuje predati garažu-parkirno mjesto Najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu. Ugovorom se određuje predmet najma i iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok.

Sklapa se kada se garaža-parkirno mjesto daje na (osobnu) uporabu, a kada se daje na korištenje (što uključuje i zarađivanje, najčešće za pravne osobe) tada se sklapa Ugovor o zakupu koji pogledajte ovdje.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku, nije uvjet ali je uputno ovjeriti potpise kod javnog bilježnika.

Najmodavac je dužan održavati garažu-parkirno mjesto koji daje u najam u stanju pogodnom za uporabu, u skladu s ugovorom o najmu, te je dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke. Također, dužan je naknaditi Najmoprimcu troškove popravaka koje je ovaj izvršio, bilo stoga što nisu trpjeli odgađanje ili ih najmodavac, obaviješten o njima, nije izvršio u primjerenom roku.

Najmoprimac ima pravo uporabe garaže-parkirnog mjesta u skladu s ugovorom o najmu, u suprotnom odgovara za štetu. Najamninu je dužan plaćati u rokovima određenim ugovorom, a nakon prestanka najma vratiti iznajmljenu stvar. Podnajam može samo uz suglasnost Najmodavca.

U slučaju smrti ugovor prelazi na nasljednike.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme (automatski se obnavlja na isto vrijeme ukoliko jedna od strana, najmanje 30 dana prije isteka, pisanim putem ne obavijesti drugu stranu da ne želi produžiti najam) ili na neodređeno vrijeme. Ugovor na određeno vrijeme se može otkazati uz otkazni rok od 30 dana.

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu, sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, bez pridržavanja otkaznog roka, ako Najmoprimac rabi stvar protivno ugovoru ili protivno namjeni stvari, zanemaruje njeno održavanje, oštećuje stvar, neovlašteno prepušta trećima uporabu stvari odnosno ako je najmoprimac dva uzastopna roka u zakašnjenju s plaćanjem najamnine. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku.

Najmodavac je dužan ugovor o najmu kao i sve promjene glede visine najamnine dostaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave. Kako se oporezuje najam i koja porezna stopa se primjenjuje provjerite na stranicama Porezne uprave ovdje.

Mjerodavni propisi:

Zakon o obveznim odnosima čl. 550-578

PRIMJER UGOVORA PREUZMITE OVDJE.

 

 

Copyright © Ante Borić