Povezani zakoni

Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 92/10

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje ostvarivanje prava birača državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima (u daljnjem tekstu: državljani druge države članice Europske unije) u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica).

Članak 2.

Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u jedinici u kojoj se provode izbori imaju pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice i kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice.

Članak 3.

Državljanin druge države članice Europske unije dužan je podnijeti zahtjev za upis u popis birača nadležnom tijelu koje vodi popis birača prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka, najkasnije 30 dana prije dana izbora.

Uz zahtjev za upis u popis birača osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu, u kojoj je navedeno njezino državljanstvo, adresa njezina prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori, i izjavu da nije lišena prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin.

Članak 4.

Na postupak upisa u popis birača i zaštitu prava primjenjuju se zakonske odredbe o popisima birača.

Članak 5.

Nakon održanih izbora za predstavnička tijela jedinica, državljanin druge države članice Europske unije koji je upisan u popis birača ostaje i dalje u popisu birača, a evidencija promjena, odnosno brisanja iz popisa birača vodi se sukladno zakonskim odredbama o popisima birača.

Na zahtjev državljanina druge države članice Europske unije nadležno tijelo koje vodi popis birača dužno je istog brisati iz popisa birača.

Članak 6.

Državljanin druge države članice Europske unije može se kandidirati i biti izabran za člana predstavničkog tijela jedinica pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pod uvjetom da mu u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji je državljanin, nije pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, odnosno da pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku nije lišen prava na kandidiranje.

O načinu ostvarivanja prava glasovanja i kandidiranja državljanina druge države članice Europske unije za člana predstavničkog tijela jedinica, nadležno izborno povjerenstvo dužno je izvijestiti javnost sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 7.

Ako se na listi za izbor članova predstavničkih tijela nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz listu kandidata ili uz kandidaturu mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata.

U slučaju da kandidat iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu dokaz, odnosno dokument nadležnih organa vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata, njegova kandidatura smatra se nepravovaljanom.

Nadležno izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost liste kandidata iz stavka 1. ovoga članka. O pravovaljanosti liste nadležno izborno povjerenstvo dužno je pisanim putem izvijestiti kandidata državljanina druge države članice Europske unije.

U slučaju da nadležno izborno povjerenstvo listu iz stavka 1. ovoga članka proglasi nepravovaljanom, kandidat državljanin druge države članice Europske unije ima pravo prigovora nadležnom izbornom povjerenstvu, odnosno u drugom stupnju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske, sukladno odredbama o zaštiti izbornog prava propisane zakonom kojim se propisuje način, uvjeti i postupak za izbor članova predstavničkih tijela.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Copyright © Ante Borić