Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE

Ugovorom o darovanju darovatelj se obvezuje prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvaća. Darovanjem se smatraju također otpust duga i isplata duga uz dužnikovu suglasnost.

Poštovani,

Ovo je primjer Ugovora o darovanju nekretnine. Ovo nije obrazac ugovora već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju ugovora. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost ugovora no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.

Napomene:

- pazite da opis nekretnine bude identičan onome u zemljišnim knjigama, a podaci o strankama identičan onome u zemljišnim knjigama i na osobnim iskaznicama

- potpis Darovatelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika

- Obdarenik vlasništvo nekretnine stječe tek upisom u zemljišne knjige

- nakon ovjere potpisa, javni bilježnik po službenoj dužnosti prijavljuje ovaj ugovor poreznoj upravi koja tada Obdareniku određuje porez na promet nekretnina, a u nekim situacijama Darovatelju porez na dohodak

- Ukoliko Obdarenik ne stupa odmah u posjed, takav ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave.

 

Mjerodavni propisi:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o zemljišnim knjigama

 

Preuzmi ovdje.

Copyright © Ante Borić