Baza je ažurirana 15.04.2021. 

zaključno sa NN 39/21

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentima, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom obličju, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.

Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u visini određenoj Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je sastavni dio ovoga Zakona.

1. Pristojbeni obveznik

Članak 2.

Pristojbeni obveznik prema ovom Zakonu je pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) koja podnosi podnesak za koji je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe.

2. Pristojbena obveza

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja podneska Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili na temelju poziva Zavoda.

II. PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze izravno u državni proračun, a Zavodu se dostavlja dokaz o obavljenoj uplati.

Članak 5.

Ako više stranaka podnosi zajednički podnesak, plaća se jedna pristojba.

Članak 6.

Ako pristojba u postupcima za priznanje patenata, kao i u drugim postupcima glede zaštite izuma, nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od dva mjeseca od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako pristojba za prosljeđivanje prijave žiga ili dizajna Zajednice nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 7 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

U svim ostalim slučajevima, ako upravna pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod zaključkom nalaže stranci da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako stranka uplati pristojbu prema zaključku Zavoda smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

Ako stranka ne uplati pristojbu po zaključku Zavoda, odnosno, ako ne uplati pristojbu u roku propisanom u stavku od 1. do 3. ovoga članka podnesak se rješenjem odbacuje.

 

III. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA PRISTOJBI

Članak 7.

Oslobođeni su od obveze plaćanja pristojbi:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,

2. Jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova tijela.

Članak 8.

Pravo na oslobađanje od obveza plaćanja pristojbi imaju:

1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,

2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnoga druga, u godini nastanka pristojbene obveze i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,

4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,

6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih ili nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije prethodno iskoristio to pravo,

7. prognanici, izbjeglice i povratnici,

8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,

9. umirovljenici,

10. nezaposleni.

Postupak za oslobađanje od obveze plaćanja pojedine pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Zavodu u trenutku nastanka pristojbene obveze.

Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja pristojbe, u podnesku se naznačuje broj i datum rješenja Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja te pristojbe.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.

 

IV. POVRAT PRISTOJBE I ZASTARA PRAVA

Članak 10.

Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanoga, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Zavod je dužan pisano obavijestiti stranku, a postupak za povrat pristojbe ili djela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

O zahtjevu za povrat pristojbe rješava Zavod.

Članak 11.

Pravo na povrat pristojbe iz članka 10. ovoga Zakona zastarijeva istekom roka od godinu dana od dana kada stranka primi obavijest Zavoda.

 

V. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 12.

Pristojbe plaćene prema ovom Zakonu prihod su državnoga proračuna.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Propis predviđen člankom 9. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 13. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Odluke o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente (»Narodne novine«, br. 43/96) koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Pristojbe koje su dospjele za plaćanje, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona plaćaju se prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 55/96 i 59/96).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-02/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

 

 

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

                                                                           

 

1. PATENTI

 

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za zahtjev za priznanje patenta                                                                                                    100,00

 

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga

tarifnoga broja u iznosu umanjenom za 75%.

 

Tar. br. 1.2.

 

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka

18 mjeseci od podnošenja prijave                                                                                                80,00

 

Tar. br. 1.3.

 

Za zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:

1. provedbom postupka potpunog ispitivanja                                                                              100,00

2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja                                                            80,00

3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent)                                                                      60,00

4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je

   zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje

   konsenzualnog patenta                                                                                                               25,00

 

Tar. br. 1.4.

Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje

konsenzualnog patenta                                                                                                                  75,00

 

Tar. br. 1.5.

Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta                                                               90,00

 

 

 

2. ŽIGOVI

 

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za zahtjev za priznanje žiga:

1. za individualni žig                                                                                                                     100,00

2. za zajednički ili jamstveni žig                                                                                                  200,00

 

Tar. br. 2.2.

Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga                                                                                         75,00

 

Tar. br. 2.3.

Za prigovor na objavljenu prijavu žiga                                                                                        100,00

 

Tar. br. 2.4.

Za zahtjev za prestanak vrijednosti žiga zbog

neuporabe                                                                                                                                       150,00

                  

Tar. br. 2.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti žiga za razdoblje od 10 godina:

 

1. za individualni žig                                                                                                                     125,00

2. za zajednički ili jamstveni žig                                                                                                  250,0

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom

6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

3. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za zahtjev za priznanje industrijskog obličja:

 

1. osnovna pristojba                                                                                                                      50,00

2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u

   višestrukoj prijavi                                                                                                                       20,00

 

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz

ovoga tarifnoga broja u iznosima umanjenim za 50%.

 

Tar. br. 3.2.

Za zahtjev za odgodu objave prijave

industrijskog obličja                                                                                                                      60,00

 

Tar. br. 3.3.

 

Za zahtjev za objavu opisa industrijskog obličja                                                                        20,00

 

Tar. br. 3.4.

Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskog obličja                                                              50,00

 

Tar. br. 3.5.

Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog obličja                                                            75,00

 

Tar. br. 3.6.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

 

1. za jedno obličje                                                                                                                         60,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave                                                                        25,00

 

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom

6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

                        4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PROIZVODA I USLUGA

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog

podrijetla ili oznake izvornosti                                                                                                     150,00

 

Tar. br. 4.2.

Za prigovor na objavljenu prijavu                                                                                                200,00

 

Tar. br. 4.3.

Za zahtjev za upis u očevidnik korisnika oznake

zemljopisnoga podrijetla                                                                                                               75,00

                  

Tar. br. 4.4.

Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake               

izvornosti i upis u registar korisnika                                                                                            100,00

 

Tar. br. 4.5.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja

oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu

upisa u registar, po korisniku                                                                                                       100,00

 

Tar. br. 4.6.

Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja

strane oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina,

i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za

sve korisnike                                                                                                                                  250,00

 

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom

6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

 

 

                        5. ZAŠTITA PLANOVA RASPOREDA (TOPOGRAFIJA) INTEGRIRANIH SKLOPOVA

                                                                                                                                                         Plaća se kuna

 

Tar. br. 5.1.

Za zahtjev za priznanje topografije                                                                                              250,00

 

 

                        6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

 

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika                                                                                      500,00.

 

Tar. br. 6.2.

Za zahtjev za produženje upisa u registar, za

jednu godinu                                                                                                                                  300,00

 

 

                                   7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

 

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

 

                                                                            Tar. br. 7.1.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje

djelatnosti ostvarivanja autorskih prava                                                                                      400,00

 

 

 

Tar. br. 7.2.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje

djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izdavača                                                                     300,00

 

Tar. br. 7.3.

Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje

djelatnosti ostvarivanja prava proizvođača fonograma                                                              200,00

 

8. ZAJEDNIČKO

                                     

                                                                                                                                                         Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva                                                             80,00

 

Tar. br. 8.2.

Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za

jedan izvadak                                                                                                                                 50,00

 

Tar. br. 8.3.

 

Za zahtjev za upis promjena u registre                                                                                        75,00

 

 

Tar. br. 8.4.

Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o

priznanju patenta / žiga/ industrijskog obličja / oznake

zemljopisnog podrijetla / topografije integriranih

sklopova                                                                                                                                         100,00

 

Tar. br. 8.5.

Za zahtjev za produljenje roka:

1. za prvi zahtjev                                                                                                                           50,00

2. za svaki sljedeći zahtjev                                                                                                           100,00

 

Tar. br. 8.6.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje                                                                                      75,00

 

Tar. br. 8.7.

Za prijedlog za obnovu postupka                                                                                                 150,00

 

Tar. br. 8.8.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati

propisanu pristojbu                                                                                                                        50,00

Tar. br. 8.9.

Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana druga pristojba                                          50,00

 

Copyright © Ante Borić