Povezani zakoni

Zakon o igralištima za golf

pročišćeni tekst zakona

NN 152/08, 80/10, 130/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

  Zakon o igralištima za golf prestao važiti 25.11.2011. temeljem 

 

Zakona o prestanku važenje Zakona o igralištima za golf iz NN 130/11

 

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje pojam igrališta za golf, način rješavanja imovinskopravnih odnosa te ostala pitanja od značaja za igrališta za golf kao bitnih elemenata razvojne strategije hrvatskog turizma.

(2) Izgradnja igrališta za golf od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku uključivo i izdvajanje šume i šumskog zemljišta iz šumskogospodarske osnove za izgradnju kvalitetne mediteranske i europske destinacije za golf.

Članak 2.

Igralište za golf je jedinstvena funkcionalna i prostorna cjelina koja predstavlja složenu građevinu u smislu posebnih propisa o prostornom uređenju i gradnji, površine najmanje od 85 ha, a sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova, odnosno građevina:

– teren za igranje golfa s pripadajućom infrastrukturom i akumulacijska jezera (u daljnjem tekstu: igralište za golf u užem smislu),

– golf – klupska kuća, parkirališta, servisne zgrade, ugostiteljsko-turističke građevine namijenjene smještaju ukoliko su predviđeni dokumentima prostornog uređenja u sklopu igrališta za golf te ostali prateći sadržaji.

Članak 3.

(1) Igralište za golf iz članka 2. ovoga Zakona, je teren izgrađen i pripremljen za igranje golfa u skladu sa smjernicama međunarodnih krovnih udruga igrača golfa (u daljnjem tekstu: smjernice) sa najmanje 18 rupa.

(2) Gustoća izgrađenosti građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona smije zauzimati do 25% od ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja igrališta za golf.

Članak 4.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na gradnju igrališta za golf primjenjuju se propisi o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 5.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju igrališta za golf u užem smislu utvrđuje se obuhvat zahvata u prostoru.

Članak 6.

U postupku izdavanja akata na temelju kojih se može graditi dokaz da investitor ima pravo graditi igralište za golf, pored dokaza predviđenih posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji, smatra se i poziv na odredbu članka 4. ovoga Zakona, odnosno u slučaju ako nije ispunjen uvjet članka 10. stavka 1. ovoga Zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf.

Članak 7.

(1) Ugostiteljsko-turističke građevine iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, osim hotela, mogu se etažirati uz uvjet da se ne može mijenjati prostornoplanska namjena tih građevina.

(2) Investitor, odnosno upravitelj igrališta za golf iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona obvezan je osigurati održavanje zajedničkih dijelova ugostiteljsko-turističkih građevina iz stavka 1. ovoga članka, kako bi isti trajno ispunjavali propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu.

(3) Radi trajnog ispunjavanja propisanih minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu, vlasnici posebnih dijelova ugostiteljsko-turističkih građevina mogu povjeriti upravljanje tih nekretnina investitoru igrališta za golf.

Članak 8.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja igrališta za golf primjenjuju se propisi o izvlaštenju.

Članak 9.

Brisan.

Članak 10.

(1) Ako postoje razlozi koji opravdavaju potrebu hitnog stupanja u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, korisnik izvlaštenja podnosi zahtjev za stupanje u posjed uredu državne uprave nadležnom za imovinskopravne poslove u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za imovinskopravne poslove.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku, sukladno Zakonu o izvlaštenju, dana na ime naknade druga odgovarajuća nekretnina ili mu je plaćena naknada, odnosno dokaz da je prijašnji vlasnik pismeno pozvan, ali je odbio primiti isplatu utvrđene naknade i ako se utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slučaja ili da bi se otklonila znatnija šteta.

Članak 11.

Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su u njihovom vlasništvu ili su od njih osnovane, mogu na zahtjev investitora koji je vlasnik zemljišta, po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevinske čestice na kojoj je u skladu s lokacijskom dozvolom ili urbanističkim planom uređenja planirana izgradnja građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, ako taj dio ne prelazi 20% od ukupne površine na kojoj se planira izgradnja igrališta za golf.

Članak 12.

Imovinskopravni odnosi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske te pravnih osoba koje su u njezinom vlasništvu ili su od nje osnovane, na kojemu je dokumentima prostornog uređenja predviđena izgradnja igrališta za golf u užem smislu, rješavaju se u pravilu osnivanjem prava građenja i pravom služnosti uključujući i pravo služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Članak 13.

Ministar nadležan za turizam pravilnikom uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, propisuje minimalno tehničke standarde za igrališta za golf.

Članak 14.

Pravilnik iz članka 13. ovoga Zakona ministar nadležan za turizam donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Postupci vezani uz izgradnju igrališta za golf započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu pravomoćno okončani, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/08-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

 

Iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf NN 80/10

 

Članak 14.

Ako je dokumentom prostornog uređenja gustoća izgrađenosti građevina iz članka 2. podstavka 2. Zakona veća od 25% ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina namijenjenih smještaju primjenjuju se odredbe članka 3. ovog Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/10-01/01
Zagreb, 18. lipnja 2010.

HRVATSKI SABOR

 

 

 

Copyright © Ante Borić