Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Opomena pred otkaz Ugovora o najmu stana

 

Ovo je primjer Opomene pred otkaz Ugovora o najmu stana. Ovo nije obrazac već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju isprave. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.

Ugovorom o najmu Najmodavac se obvezuje predati stan Najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu. Ugovorom se određuju i iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok.

Najmoprimac ima pravo uporabe zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade nužnih za korištenje stanom te pravo korištenja zemljišta koje služi zgradi. Dužan je koristiti se stanom tako da ga čuva od oštećenja, te ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca. Stanom se mogu koristiti samo osobe navedene u ugovoru, a za podnajam treba suglasnost Najmodavca. Najmoprimac je dužan obavijestiti Najmodavca o nužnim popravcima u stanu i na zajedničkim dijelovima zgrade i dopustiti ulaz u stan majstorima (troškove snosi najmodavac), a za štetu koju prouzroči najmoprimac odgovara po općim propisima. Najamninu je dužan plaćati u rokovima određenim ugovorom.

Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana samo uz prethodnu pisanu opomenu da u roku od 30 dana Najmoprimac otkloni razloge za otkaz) ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana koriste stanom suprotno Zakonu i ugovoru o najmu stana, a osobito:

1. ako najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem,

2. ako najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam, bez dopuštenja najmodavca,

3. ako najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili poslovnim prostorom,

4. ako se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu i to za vrijeme dulje od 30 dana bez dopuštenja najmodavca, osim u slučaju kad je riječ o bračnom drugu, potomku, roditelju, osobi koju je prema Zakonu dužan uzdržavati ili o osobi koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana nužnu njegu i pomoć samo dok potreba za nužnu njegu i pomoć traje,

5. ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime koriste u cijelosti ili djelomično za druge namjene.

Najmodavac ima pravo otkazati ugovor i bez opomene iz stavka 2. ovog članka ako najmoprimac više od dva puta postupi suprotno ugovoru, odnosno Zakonu.

 Opomena se daje u pisanom obliku, neposredno uz potpis najmoprimca ili poštom preporučeno.

Mjerodavni propisi:

Zakon o najmu stanova

Zakon o obveznim odnosima

Primjer opomene preuzmite ovdje.

Copyright © Ante Borić