Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«)

NN 146/20

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (»EPPO«) (SL L 283, 31. 10. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2017/1939).

Rodni pojmovi

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Ustrojstvo Odjela delegiranih europskih tužitelja

Članak 3.

(1) Odjel delegiranih europskih tužitelja djeluje u sastavu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (u daljnjem tekstu: USKOK).

(2) Poslove u Odjelu delegiranih europskih tužitelja obavljaju delegirani europski tužitelji i službenici pod nadzorom delegiranih europskih tužitelja.

(3) Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 67/18.) i Zakon o državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, br. 67/18. i 126/19.) primjenjivat će se na prava i dužnosti delegiranih europskih tužitelja ako nisu u suprotnosti s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939.

Nadležnost i sastav suda

Članak 4.

(1) U predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja stvarno i mjesno je nadležan Županijski sud u Zagrebu, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) U predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja sude vijeća sastavljena od tri suca, a koji suci su godišnjim rasporedom poslova raspoređeni na rad u Odjel za USKOK.

(3) Iznimno od ovoga članka, u kaznenim predmetima maloljetnika i mlađih punoljetnika za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja na nadležnost i sastav suda primjenjuju se odredbe Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.).

Ovlasti delegiranog europskog tužitelja

Članak 5.

(1) Za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja ovlašteni tužitelj je delegirani europski tužitelj.

(2) Delegirani europski tužitelj ima ovlasti državnog odvjetnika propisane Zakonom o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.) i drugim propisima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(3) U postupku za kaznena djela iz članka 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.) delegirani europski tužitelj ima ovlasti državnog odvjetnika po Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(4) U predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja delegirani europski tužitelj ovlašten je, u svrhu ostvarenja pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije odnosno međunarodne pravne pomoći s trećim državama, poduzimati sve radnje koje nadležna državna odvjetništva poduzimaju na temelju Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19.) te Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (»Narodne novine«, br. 178/04.).

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na europskog tužitelja kada postupa sukladno Uredbi (EU) 2017/1939.

Ovlasti Ureda europskog javnog tužitelja

Članak 6.

(1) Kad Zakon o kaznenom postupku propisuje ovlast ili dužnost višeg državnog odvjetnika, u predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja tu ovlast ili dužnost izvršava Ured europskog javnog tužitelja.

(2) Ured europskog javnog tužitelja izvršava u predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja ovlasti i dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u slučaju primjene članka 38. stavka 4., članka 206.e, članka 229. stavka 3. i članka 518. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.) i u slučaju primjene članaka 36. do 47. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.).

(3) U predmetima za kaznena djela iz svoje nadležnosti zahtjev za zaštitu zakonitosti može podnijeti i Ured europskog javnog tužitelja.

Obavljanje poslova nacionalnog tužitelja

Članak 7.

U slučajevima u kojima je delegirani europski tužitelj ovlašten obavljati i poslove nacionalnog tužitelja u mjeri u kojoj ga to ne sprječava u ispunjavanju njegovih obveza na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939, Ured europskog javnog tužitelja plaća naknadu za rad delegiranih europskih tužitelja kako je to uređeno pravilima iz članka 114. točke c) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939, a Republika Hrvatska Uredu europskog javnog tužitelja nadoknađuje iznos za posao koji je obavljen u okviru poslova nacionalnog tužitelja.

Sukob nadležnosti

Članak 8.

Sukladno članku 25. stavku 6. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939, o sukobu nadležnosti između državnog odvjetništva i Ureda europskog javnog tužitelja odlučuje Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Stegovni postupci

Članak 9.

Glavni europski tužitelj može pred Državnoodvjetničkim vijećem pokrenuti postupak zbog počinjenja stegovnog djela delegiranog europskog tužitelja, a vezano uz njegov rad na predmetima iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja.

Obavješćivanje

Članak 10.

Obavijesti iz članka 117. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 priopćava i dostavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Obvezno osiguranje

Članak 11.

(1) Delegirani europski tužitelj plaća obveze za obvezna osiguranja sukladno članku 15. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.).

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će delegiranom europskom tužitelju mjesečno naknaditi plaćene obveze iz stavka 1. ovoga članka u visini osnovice koju odlukom odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa sukladno naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koju za tekuću godinu donosi ministar nadležan za financije.

(3) Visina osnovice iz stavka 2. ovoga članka ne smije prelaziti visinu osnovice koju je delegirani europski tužitelj imao kao pravosudni dužnosnik prije imenovanja na dužnost delegiranog europskog tužitelja.

Prijelazna i završna odredba

Članak 12.

Odluku iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Europske komisije iz članka 120. stavka 2. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 koja će biti objavljena u Službenom listu Europske unije.

 

 

Copyright © Ante Borić