Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Članak 1. (SL 50/1968)

Pomorska brodarska poduzeća, kao i druga poduzeća i samostalne organizacije udruženog rada sa svojstvom pravne osobe, koji prevoze robu i putnike u pomorskoj plovidbi (u daljnjem tekstu: pomorsko-brodarska poduzeća) mogu, pod uvjetima i na način predviđen ovim zakonom, osnovati zajednički fond rizika, koji će osiguravati sredstva za davanje kredita radi pokrića gubitka koji pretrpe uslijed pada cijena brodarskog prostora na međunarodnom tržištu u slobodnoj i linijskoj plovidbi.

Članak 2.

Zajednički fond rizika pomorskih brodarskih poduzeća je pravna osoba.

Članak 3.

Zajedničkim fondom rizika upravlja upravni odbor koji se osniva od predstavnika pomorskih brodarskih poduzeća.

Članak 4. (SL 50/1968)

Zajednički fond rizika ima svoj statut.

Statut Zajedničkog fonda rizika donosi upravni odbor Fonda.

Brisan.

Članak 5.

Statutom Zajedničkog fonda rizika pobliže se određuju upravljanje Fondom i korištenje sredstava Fonda, način osnivanja upravnog odbora Fonda i njegova ovlaštenja, uvjeti za dodjeljivanje kredita iz Fonda i sadržaj ugovora o kreditu.

Članak 6. (SL 50/1968)

Sredstva za zajednički fond rizika organizacije iz članka 1. ovog zakona izdvajaju u visini određenoj statutom Fonda.

Članak 7.

O dodjeljivanju kredita iz Zajedničkog fonda rizika odlučuje upravni odbor Fonda suglasno ovom zakonu i statutu Fonda.

Članak 8.

Sredstva Zajedničkog fonda rizika drže se kod banke.

Poslovni odnosi između Zajedničkog fonda rizika i banke reguliraju se ugovorom.

Članak 9.

Ako pomorska brodarska poduzeća osnuju Zajednički fond rizika do roka propisanog za donošenje završnog računa za 1962. godinu, sredstva iz članka 6. ovog zakona obračunata po završnim računima tih poduzeća za 1962. godinu, unose se u ovaj Fond.

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u »Službenom listu FNRJ«.

Prijelazne i završne odredbe iz SL 50/1968

Članak 4.

U svim članovima riječ: »pravila« zamjenjuje se riječju: »statut« - u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 1969.

 

Copyright © Ante Borić