Povezani zakoni

Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom 

pročišćeni tekst

NN 29/1949, 13/1997

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1. (NN 13/1997)

Plitvička jezera s pripadajućim sljevnim područjem, unutar granica iz članka 2. ovoga Zakona, u površini od 266 km˛, proglašuju se nacionalnim parkom.

Članak 2. (NN 13/1997)

Granica Nacionalnog parka Plitvička Jezera počinje od novog mosta na Korani u smjeru zapada na kotu 794 Velika Lisina, dalje prema sjeverozapadu preko kota 715, 809, 863 M. Manduševac, 885 V. Manduševac, 862 Bršljanovica i 841 - dalje prema jugozapadu - kota 761, raskrižje ceste i kolnog puta prema Cagrištu, kota 862, kolnim putem do ceste, cestom prema jugoistoku do kote 878 i na Bijeli vrh (1044 m). Od Bijelog vrha (1044 m) - čistina Bijela kosa kota 982, a sa kote 982 ide šumskom cestom do kote 784 željeznička postaja Javornik i dalje u smjeru juga lijevom stranom željezničke pruge do Prokresa gdje prelazi na lijevu stranu šumske ceste i ide u smjeru juga cestom do kote 870 pa dalje cestom do kote 880 željeznička postaja Rudopolje te dalje u smjeru jugozapada do kote 939 Borik, dalje na kotu 911 Perušić, zatim u smjeru jugoistoka sječe magistralnu cestu Borje-Vrhovine i ide na kotu 837 Metla, dalje na kotu 903 Metla, od te kote ide u smjeru jugoistoka na kotu 902 Metla do kote 994 Greda, od te kote u smjeru juga do kote 982 Velika Greda, s nje na kotu 945 Brakusovac, zatim na kotu 925 Gradina do kote 808 Vranjkovac i dalje do kote 1163 Gradina, zatim na Panos (1206 m), kota 1091 Torovi i vrh Palež (1025 m). Od vrha Paleža (1025 m) na kote 787, 764, 882 Kamenjak i 1008, te dalje u smjeru sjeveroistoka - Fundukov vrh (983 m), Lalićev vrh (261 m), kota 1009, dalje ide sredinom obronka Prozor na magistralnu cestu Borje-Vrhovine, dalje cestom u smjeru istoka do magistralne ceste Karlovac - Zadar s uključenjem motela »Borje«. Od motela »Borje« granica ide u smjeru sjevera magistralnom cestom Karlovac - Zadar do raskrižja cesta za naselje Rudanovac. Od te točke ide na Oštri Mihaljevac kota 1048, zatim na Mali Mihaljevac kota 911, te prema koti 778 Jukanove Drage i dalje na kotu 768. Preko kote 768 i 763 podnožjem Velikog Javornika do raskrižja u Priboju (702). Granica teče dalje cestom na Ličko Petrovo Selo pa cestom preko Zaklopače i Rastovače (512) i dalje sjeverozapadnim putem do magistralne ceste, te po magistralnoj cesti do novog mosta na Korani.

Granice Nacionalnog parka Plitvička jezera ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000, koja je sastavni dio ovoga Zakona, a čuva se u Ministarstvu kulture.

Članak 3.

Bliže propise o upravljanju nacionalnim parkom donijet će Vlada Narodne Republike Hrvatske uredbom.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljenja u Narodnim novinama.

U. Broj 22

U Zagrebu, 8. travnja 1949.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 13/1997

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Rješenje o određivanju granice nacionalnog parka Plitvičkih jezera (»Narodne novine«, br. 12/51.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/96-02/06

Zagreb, 24. siječnja 1997.

 

Copyright © Ante Borić