Povezani zakoni

Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka"

NN 05/1985

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Rijeka Krka i priobalno područje proglašuje se nacionalnim parkom.

Članak 2.

Nacionalni park »Krka«, ukupne površine od oko 14.200 ha, čini područje unutar granice koja teče: od kote 242 (stari grad Trošenj) zapadnom stranom Krke na kote 235 — 243 (Carigradska draga) — 236 — 237 — 226 — 216 (Krstača) — 232 — 202 — 230 (Obješnjak) — 229 — 214 (stari grad Uzdaj) -— 242 — 142 (Crkva sv. Kate) — 142 — 73 — 55 (Pilipovača) — 81 — 91 — 111 (Plana) — 108 — 147 — 147 (Glavica) — 60 — 102 — (Križeva gl.) — 136 (Rasovač) — 103 (Orljak) — do mosta »Šibenik«, pa nadalje lijevom stranom Krke na kote 45 (Crkva sv. Vida) — 136 (Glavica) — 169 (Debeljak) — 144 (Oštrica) — 145 — 176 (Glavica) — 187 i 188 (Crkva sv. Dimitrija) — 211 — 224 — 226 — stari grad Ključica — 229 — do križanja ceste Širitovci — Visovac — Brištani — Drinovci, zatim na kote 221 — 236 — 233 (Vlaka) — 243 — 252 (Crni grm) — 223 — 243 — 247 — 243 — (stari grad Nečmen) i preko Krke do početne točke.

Granice utvrđene u stavu 1. ovoga članka ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000, izrađenoj prema reambulaciji iz 1930. godine.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u •Narodnim novinama«.

Broj: 5892-1984

Zagreb, 24. siječnja 1985.

 

Copyright © Ante Borić