Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju okvir i potrebne specifikacije za pružanje informacija o multimodalnim putovanjima na području Republike Hrvatske na ispravan i dostupan način za sve korisnike inteligentnih transportnih sustava Europske unije.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na prijevoznike koji dostavljaju potrebne metapodatke radi korištenja statičnih podataka na temelju propisa kojima je uređena obveza dostave podataka u zračnom, pomorskom, cestovnom i riječnom prometu.

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1926 оd 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 272, 21. 10. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/1926).

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2017/1926.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Nacionalna pristupna točka (u daljnjem tekstu: NPT), podaci u njoj i svi elementi potrebni za njihovu interpretaciju su imovina Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uspostavlja NPT, koji predstavlja jedinstveni informacijski i komunikacijski sustav za korisnike o statičnim podacima o putovanjima i prometu te povijesnim podacima o prometu za različite načine prijevoza, uključujući ažuriranje podataka, kako je utvrđeno u Prilogu Uredbe (EU) 2017/1926, a koje pružaju tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev na području Republike Hrvatske.

(2) Društvo Hrvatske ceste d. o. o. obavlja stručno-tehničke poslove izrade informatičkog sustava NPT-a, poslove prikupljanja, obrade i ažuriranja podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture i pružatelji usluga prijevoza na zahtjev jednom godišnje, do 31. siječnja za prethodnu godinu, dostavljaju društvu Hrvatske ceste d. o. o. potrebne metapodatke kako bi se korisnicima omogućilo korištenje statičnih podataka putem NPT-a.

Članak 7.

(1) Za usklađeno i neometano pružanje informacija o multimodalnim putovanjima i postizanje interoperabilnosti u Europskoj uniji na NPT-ima upotrebljava se usklađeni niz interoperabilnih formata za razmjenu podataka te protokoli koji se temelje na postojećim tehničkim rješenjima i važećim primjenjivim normama za pojedine načine prijevoza, uzimajući u obzir članak 4. Uredbe (EU) 2017/1926.

(2) U svrhu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo surađuje i razmjenjuje podatke s NPT-ima ostalih država članica Europske unije u mjeri u kojoj je to moguće i opravdano.

Članak 8.

Uvjeti i način provođenja aktivnosti za postizanje učinkovitog pristupa podacima, po potrebi, uređuju se posebnim sporazumom između Ministarstva i posjednika potrebnih metapodataka.

Članak 9.

(1) Pružanje informacija o putovanjima temelji se na ažuriranju statičnih podataka o putovanjima i prometu.

(2) Kada dođe do promjena informacija iz stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće statične podatke o putovanjima i prometu navedene u Prilogu Uredbe (EU) 2017/1926, u roku od dva dana od promjene te informacije, ažuriraju tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture i pružatelji usluga prijevoza na zahtjev putem NPT-a.

(3) Tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture i pružatelji usluga prijevoza na zahtjev, u roku od dva dana od dana saznanja za nepravilnosti, ispravljaju nepravilnosti koje sami otkriju u svojim statičnim podacima ili na koje su im ukazali korisnici i krajnji korisnici.

Članak 10.

Povezivanje usluga pružanja informacija o putovanjima i zahtjevi za pružatelje usluga u slučaju ponovne uporabe podataka o putovanjima i prometu ili povezivanja usluge pružanja informacija o putovanjima trebaju ispunjavati bitne zahtjeve navedene u člancima 7. i 8. Uredbe (EU) 2017/1926 koji se na njih primjenjuju.

Članak 11.

(1) Pružatelj informacije o putovanjima upotrebljava transparentne kriterije za rangiranje mogućnosti putovanja te pruža informacije o putovanjima na neutralan te nediskriminirajući i nepristran način.

(2) Pružatelj informacija o putovanjima pruža informacije o emisijama stakleničkih plinova različitih načina prijevoza radi potpore prijelaza na održive načine prijevoza.

(3) Pružatelj informacija o putovanjima omogućuje korisnicima davanje izravne povratne informacije o kvaliteti usluge.

Članak 12.

(1) Ministarstvo može na zahtjev korisnika ili krajnjeg korisnika davati statične podatke dobivene posebnim prikupljanjem i obradom traženih podataka.

(2) Ako Ministarstvo odbije zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, dužno je o tome donijeti rješenje.

(3) Ako u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva Ministarstvo ne izda potvrdu ili ne donese i dostavi stranci rješenje iz stavka 2. ovoga članka, korisnik ili krajnji korisnik može pokrenuti upravni spor.

(4) Troškove posebnog prikupljanja, obrade i diseminacije podataka iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik odnosno krajnji korisnik koji je tražio takvu obradu.

(5) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačena svrha korištenja statičnih podataka.

(6) Ministarstvo vodi evidenciju o korisnicima odnosno krajnjim korisnicima iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Traženi podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se korisniku odnosno krajnjem korisniku putem elektroničke pošte ili na elektroničkom mediju.

(8) Svi korisnici odnosno krajnji korisnici podataka iz stavka 1. ovoga članka dužni su pri njihovom korištenju navesti NPT kao izvor podataka.

(9) Tehničke uvjete, korisničke upute, sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za posebno prikupljanje i obradu podataka, kao i visinu troškova njihova prikupljanja i obrade te način i postupak vođenja evidencije o korisnicima odnosno krajnjim korisnicima iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.

Članak 13.

(1) Izvori sredstava za djelatnost i financiranje NPT-a su:

a) sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za rad NPT-a

b) sredstva iz fondova Europske unije za financiranje uspostave i nadogradnje NPT-a i

c) prihodi od posebne obrade na zahtjev iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) NPT ostvaruje prihode iz stavka 1. točke c) ovoga članka pod uvjetom da ne štete obavljanju poslova za koje je uspostavljena.

(3) NPT prihode iz stavka 1. točke c) ovoga članka ne može ostvarivati od proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Prihodi iz stavka 1. točke c) i stavka 2. ovoga članka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za rad NPT-a.

Članak 14.

(1) Ministarstvo analizira i izvješćuje Europsku komisiju poštuju li tijela nadležna za promet, prijevoznici, pružatelji usluga prijevoza na zahtjev i pružatelji informacija o putovanjima zahtjeve iz članaka 5. do 11. ovoga Zakona.

(2) Poslovi analiziranja i izvještavanja iz stavka 1. ovoga članka uključuju prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju.

(3) Radi izvršavanja poslova iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo može od tijela nadležnih za promet, prijevoznika, pružatelja usluga prijevoza na zahtjev i pružatelja informacija o putovanjima zatražiti dokumente sukladno odredbama članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/1926.

Članak 15.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

Članak 16.

Ministar će pravilnik iz članka 12. stavka 9. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2021.

 

 

Copyright © Ante Borić