Zakon o prijevozu opasnih tvari

NN 79/07

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

 

Sadržaj i svrha zakona
Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za prijevoz opasnih tvari u pojedinim granama prometa, obveze osoba koje sudjeluju u prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila, uvjeti za imenovanje sigurnosnih savjetnika te prava i dužnosti, nadležnost i uvjeti za provođenje osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu, nadležnost državnih tijela u vezi s tim prijevozom te nadzor nad provođenjem zakona.
(2) Svrha je ovoga Zakona siguran prijevoz opasnih tvari.
(3) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na prijevoz opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske, kao i na prijevoz opasnih tvari na teritoriju Republike Hrvatske koji obavljaju međunarodne vojne organizacije ili vozila oružanih snaga drugih država na temelju ugovora.
(4) Propis o prijevozu opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske donosi ministar obrane.
(5) Na sve postupke koji su predmet ovoga Zakona primjenjivat će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

Područje primjene
Članak 2.

Ovaj se Zakon primjenjuje na prijevoz opasnih tvari:
– u cestovnom prometu,
– u željezničkom prometu,
– prometu unutarnjim vodama, te
– u zračnom prometu.

 

Međunarodni ugovori
Članak 3.

(1) Za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu primjenjuje se:
– Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR) s njegovim sastavnim dijelovima, prilozima A i B i aktom o notifikaciji (»Narodne novine«, br. 12/91.).
(2) Za prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu primjenjuje se:
– Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (Convention concerning International Carriage by Rail-COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima (»Narodne novine«, broj 12/00 – Međunarodni ugovori), Anex Dodatka C (Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom – Dangerous Goods by Rail-RID).
(3) Za prijevoz opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima primjenjuje se:
– Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways-ADN) prihvaćen je od strane Republike Hrvatske 25. svibnja 2000.
(4) Za prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu primjenjuje se:
– Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. (Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944) (Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj, 3/1954, 9/1961, 5/62, 11/1962 i Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 55/1970, 49/1971, 62/1973 i 15/1978) i Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/94.), i

– Međunarodni standardi i preporučena praksa (International Standards and Recommended Practices) Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organisation – ICAO): Dodatak 18 Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu – Siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation – The Safe Transport of Dangerous Goods by Air) i ICAO Doc. 9284 AN/905 Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air).
(5) Za prijevoz radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala primjenjuje se:
– Bečka konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. godine, za Republiku Hrvatsku je na snazi od 8. listopada 1991. godine, a odgovarajuća notifikacija o sukcesiji položena je kod IAEA 29. rujna 1992. godine, (»Narodne novine«, br. 12/93.)
– Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 05/01) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (re. IAEA: INFCIRC/274/Rev.1)
– Safety Standards-Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1
– Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada od 5. rujna 1997. godine, (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 3/99.).

 

Značenje pojmova
Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. »opasne tvari« su robe, tereti, tvari, materijali i predmeti koji su u odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona podijeljeni na: eksplozivne tvari, plinove, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, oksidirajuće tvari, organske perokside, otrove, infektivne tvari, radioaktivne tvari, nagrizajuće tvari i ostale opasne tvari. Opasne tvari predstavljaju i otpad, pripravci, radioaktivni i nuklearni materijal ako udovoljavaju uvjetima za svrstavanje u opasne tvari u smislu odredbi ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
2. »ambalaža« je svaka jedinica ambalaže ili teretni prostor izrađen prema odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona namijenjena pakiranju ili punjenju s opasnim tvarima (kutije, bačve, vreće, kanistri, kombinirana ambalaža, posude, spremnici, IBC-i, cisterne, kontejneri i ostale jedinice ambalaže),
3. »pakovanje« je jedinica ambalaže u koju su pakirane ili napunjene opasne tvari, te kao takva cjelina spremna za prijevoz,
4. »vozilo« je svako prijevozno sredstvo u smislu članka 3. ovoga Zakona (motorno vozilo ili priključno vozilo, željezničko vozilo, brod/plovilo ili drugo prijevozno sredstvo),
5. »pošiljatelj« je osoba koja predaje opasne tvari na prijevoz i koja je u ugovoru o prijevozu, odnosno ispravi o prijevozu navedena kao pošiljatelj. Ako se prijevoz obavlja bez ugovora o prijevozu, odnosno isprave o prijevozu pošiljatelj je osoba koja predaje opasne tvari na prijevoz,
6. »prijevoznik« je osoba koja obavlja prijevoz opasnih tvari i koja je u ugovoru o prijevozu, odnosno ispravi o prijevozu, navedena kao prijevoznik. Ako se prijevoz obavlja bez ugovora o prijevozu, odnosno bez isprave o prijevozu prijevoznik je osoba koja prevozi opasne tvari,
7. »primatelj« je osoba koja preuzima opasne tvari i koja je u ugovoru o prijevozu, odnosno ispravi o prijevozu navedena kao primatelj. Ako se prijevoz obavlja bez ugovora o prijevozu, odnosno bez isprave o prijevozu primatelj je osoba koja preuzima opasne tvari,
8. »organizator« je osoba koja organizira prijevoz opasnih tvari ili obavlja kao organizator druge usluge koje se odnose na prijevoz opasnih tvari,
9. »pakiratelj« je osoba koja pakira, puni, ili priprema pakovanja za prijevoz,
10. »punitelj« je osoba koja opasne tvari u tekućem, plinovitom, praškastom ili rasutom stanju puni u teretne prostore vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari, odnosno priprema tako napunjene teretne prostore i vozila za prijevoz,
11. »korisnik teretnog prostora« je pravna ili fizička osoba koja koristi teretni prostor za prijevoz opasnih tvari,
12. »utovaritelj« je osoba koja utovaruje pakovanja opasnih tvari u teretne prostore vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari,
13. »nadzor« je svaka provjera, pregled ili drugi postupak koji iz sigurnosnih razloga provode nadležna tijela,
14. »sigurnosni savjetnik« je osoba koja ima valjano uvjerenje o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova vezanih uz prijevoz opasnih tvari, odnosno pakiranje, utovar i istovar povezan s tim prijevozom, a u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.
(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju isto značenje kao u ugovorima iz članka 3. ovoga Zakona.

 

 

II. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SVE GRANE KOPNENOG PROMETA
 

Dopuštena ambalaža
Članak 5.

Za opasne tvari dopušteno je upotrebljavati samo ambalažu:
– koja prema kvaliteti i izradi odgovara količini i posebnostima opasnih tvari koje se u njoj prevoze,
– u kojoj je sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona dopušten prijevoz opasnih tvari,
– koja je provjerena i odobrena sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– koja ima znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za označavanje opasnosti, te druge podatke o opasnim tvarima i ambalaži sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Odobrenje za ambalažu
Članak 6.

(1) Proizvođač ambalaže za opasne tvari dužan je pribaviti odobrenje za ambalažu.
(2) Proizvođač ambalaže dužan je ambalažu koju stavlja u promet označiti sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.
(3) Proizvođač ambalaže za opasne tvari ne smije označavati ambalažu prema odobrenju iz stavka 1. ovoga članka ako ambalaža više ne odgovara odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Odobrenje cisterni i drugih vrsta ambalaže
Članak 7.

(1) Odobrenje za ambalažu za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja.
(2) Odobrenje za ambalažu za prijevoz nuklearnih materijala izdaje Državni zavod za nuklearnu sigurnost.
(3) Odobrenje za ambalažu za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova, cisterni, fiksno pričvršćenih za vozilo, u cestovnom prometu izdaje pravna osoba koju ovlasti ministar nadležan za promet (u daljnjem tekstu: ministar).
(4) Odobrenje za ambalažu za prijevoz opasnih tvari osim onih navedenih u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka izdaje pravna osobe koju ovlasti ministar nadležan za gospodarstvo.
(5) Zahtjevu za davanje ovlasti pravne osobe iz stavka 3. i 4. ovoga članka moraju priložiti dokaze da ispunjavaju uvjete za provođenje postupka za odobravanje ambalaže za prijevoz opasnih tvari.
(6) Zavodi i ovlaštene pravne osobe iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka smiju izdati odobrenja samo za ambalažu koja udovoljava odredbama ugovora iz članka 3. ovog Zakona.
(7) Zavodi i ovlaštene pravne osobe iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka mogu kao temelj za izdavanje odobrenja za ambalažu uzimati i rezultate provjere drugih i stranih pravnih osoba, koja udovoljavaju uvjetima iz članka 3. ovoga Zakona ako je to u interesu svrsishodnosti, jednostavnosti, ekonomičnosti i brzine postupka.
(8) Ambalaža koju odobri nadležno tijelo strane države priznaje se ako je provjerena i odobrena sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.
(9) Zavodi i nadležni ministri iz stavka 1., 2. 3. i 4. ovoga članka propisat će uvjete i način postupka izdavanja odobrenja za ambalažu, kao i uvjete za oduzimanje odobrenja za ambalažu.

14. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

18. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala

19. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari 

 

Označavanje ambalaže
Članak 8.

(1) Zavodi i ovlaštene pravne osobe iz članka 7. stavka 1., 2. 3. i 4. ovoga Zakona, dužna su u odobrenju ambalaže odrediti način označavanja koje mora odgovarati odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona. Nije dopušteno upotrebljavati oznake koje se mogu zamijeniti s već odobrenim oznakama odnosno, oznakama drugih država.
(2) Ako je zbog sigurnosti prijevoza nužno ili ako je određeno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona, u odobrenju za označavanje ambalaže mogu se odrediti odgovarajuća ograničenja upotrebe ambalaže (posebni uvjeti, vremenska ograničenja i sl).

 

Oduzimanje odobrenja za ambalažu
Članak 9.

(1) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da ambalaža ne udovoljava odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona, zabranit će se njezina upotreba za prijevoz opasnih tvari i o tome odmah obavijestiti zavode i ovlaštene pravne osobe iz članka 7. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.
(2) Zavodi i ovlaštene pravne osobe iz članka 7. stavka 1., 2., 3., i 4. ovoga Zakona dužna su pokrenuti postupak za oduzimanje odobrenja za ambalažu iz stavka 1. ovoga članka.

 

Vozila
Članak 10.

Za prijevoz opasnih tvari može se upotrebljavati vozilo koje:
– je proizvedeno i opremljeno sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– ima važeću Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari ako je to određeno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona
– je označeno sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Preventivne mjere sigurnosti i postupak u slučaju nezgode ili nesreće
Članak 11.

(1) Sudionici u prijevozu opasnih tvari dužni su, s obzirom na vrstu predvidivih opasnosti, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila nezgoda ili nesreća, odnosno kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjile posljedice nezgode ili nesreće.
(2) U slučaju opasnosti, odnosno u slučaju nezgode ili nesreće sudionici pri prijevozu opasnih tvari dužni su odmah obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112) te dati sve podatke nužne za poduzimanje odgovarajućih mjera.
(3) U slučaju nastanka nezgode ili nesreće za koji postoji obveza prijavljivanja, sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona, prijevoznik, sigurnosni savjetnik odnosno, organizator prijevoza mora ministarstvu nadležnom za promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostaviti propisano izvješće.
(4) Prijevoznik, pošiljatelj, primatelj i organizator prijevoza moraju surađivati međusobno i s ovlaštenim osobama nadležnih tijela s ciljem razmjene podataka o potrebi poduzimanja odgovarajućih sigurnosnih i preventivnih mjera, te postupaka pri nezgodi ili nesreći.

 

Obveze pošiljatelja
Članak 12.

Pošiljatelj smije predati opasne tvari na prijevoz ako:
– je to prema odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona dopušteno,
– je izdano odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je takvo odobrenje potrebno sukladno člancima 22. i 25. ovoga Zakona,
– je upakirana ili punjena u ambalažu koja udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona,
– je udovoljeno odredbama o načinu prijevoza, zajedničkom utovaru, rukovanju, čuvanju, čišćenju i dekontaminaciji te drugim odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– vozilo odnosno prijevozna jedinica udovoljava uvjetima iz članka 10. ovoga Zakona,
– su vozaču odnosno, osobi koja obavlja prijevoz uručene propisane prateće isprave prema odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona te prema potrebi, odobrenja za prijevoz sukladno člancima 22. i 25. ovoga Zakona,
– su primijenjene druge mjere sigurnosti sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Obveze organizatora prijevoza
Članak 13.

Organizator prijevoza dužan je osigurati ispunjavanje svih uvjeta iz članka 12. ovoga Zakona.

 

Obveze pakiratelja
Članak 14.

Obveze pakiratelja su:
– poštivati odredbe o pakiranju,
– poštivati odredbe o znakovima upozorenja, natpisima, oznakama, listicama za označavanje opasnosti kod pripreme pakovanja,
– poštivati druge mjere sigurnosti sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Obveze punitelja
Članak 15.

Obveze punitelja su:
– prije punjenja opasnih tvari u teretne prostore namijenjene za prijevoz opasnih tvari provjeriti jesu li teretni prostori te njihova oprema očišćeni i tehnički ispravni, je li istekao rok za sljedeću kontrolu cisterne, baterijske cisterne, demontabilne ili prenosive cisterne,
– teretne prostore vozila namijenjene za prijevoz opasnih tvari puniti samo opasnim tvarima koje se smiju prevoziti u tim teretnim prostorima ili cisternama,
– pri punjenju opasnih tvari u susjedne komore višedijelnog teretnog prostora, poštivati odredbe o opasnim tvarima koje se nalaze neposredno jedna pored druge,
– kod punjenja opasnih tvari u teretne prostore poštivati dopušteni stupanj punjenja odnosno, dopuštenu masu punjenja po litri zapremine,
– prije i nakon punjenja opasnih tvari u teretne prostore provjeriti nepropusnost naprave za ispust,
– osigurati da se na vanjskoj strani teretnog prostora koju puni ne nalaze ostaci opasnih tvari,
– teretni prostor smije puniti samo na određenom, posebno uređenom mjestu za punjenje,
– poštivati i druge mjere sigurnosti sukladno propisima iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora
Članak 16.

Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora su:
– poštivati odredbe o konstrukciji, opremi, kontroli i označavanju teretnog prostora,
– održavati teretni prostor i njihovu opremu sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– omogućiti izvanrednu provjeru teretnog prostora u slučaju događaja (preinaka, prepravka, popravak nakon nesreće i sl.) koji bi mogao utjecati na njezinu sigurnost,
– poštivati druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Obveze utovaritelja
Članak 17.

Obveze utovaritelja su:
– započeti utovar kada su ispunjeni svi uvjeti za prijevoz opasnih tvari iz članka 12. ovoga Zakona,
– poštivati odredbe o zabrani zajedničkog utovara i o razdvajanju opasnih tvari od živežnih namirnica i stočne hrane,
– utovarivati opasne tvari samo na određenom i u tu svrhu opremljenom mjestu za utovar,
– poštivati druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

Obveze prijevoznika
Članak 18.

Prijevoznik smije prevoziti opasne tvari ako:
– je to dopušteno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– posjeduje odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je potrebno odobrenje za prijevoz iz članka 22. ili 25. ovoga Zakona,
– su opasne tvari pakirane u ambalaži koja udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona,
– su ispunjene odredbe o načinu prijevoza, zajedničkom utovaru, rukovanju i osiguranju opasnih tvari te čišćenju, otplinjavanju i dekontaminaciji teretnih prostora, te druge odredbe ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– vozilo udovoljava uvjetima iz članka 10. ovoga Zakona i tehnički je ispravno,
– je vozilo pravilno natovareno i opterećeno u skladu s najvećim dopuštenim količinama opasnih tvari u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama,
– su poštivane i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza.

 

Obveze primatelja
Članak 19.

Obveze primatelja su:
– u najkraćem mogućem roku preuzeti opasne tvari,
– očistiti vozilo i/ili teretni prostor i obaviti otplinjavanje ili dekontaminaciju i pobrinuti se da se nakon čišćenja, otplinjavanja ili dekontaminacije s vozila uklone znakovi upozorenja, natpisi, oznake i listice za označavanje opasnosti, ako je to propisano odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– istovariti opasne tvari samo na za to određenom i posebno opremljenom mjestu za istovar,
– poštivati i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza.

 

Obveze prijevoznika u slučaju gubitka opasnih tvari
Članak 20.

Prijevoznik je dužan poduzeti sve što je nužno kako bi se u slučaju gubitka opasnih tvari tijekom prijevoza, izgubljene opasne tvari pronašle, te o opasnosti od opasnih tvari bez odgode obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

 

Mjere u slučaju prosipanja ili istjecanja opasnih tvari
Članak 21.

(1) Prijevoznik je dužan opasne tvari koje su se za vrijeme prijevoza prosule ili istekle osigurati, prikupiti ili odstraniti, odnosno smjestiti na za to određeno mjesto ili ih na drugi način učiniti bezopasnim te o tome obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.
(2) Ako prijevoznik nije u mogućnosti postupiti sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, dužan je pozvati pravnu ili fizičku osobu koja je ovlaštena za postupanje u slučaju nezgoda ili nesreća s opasnim tvarima, na račun prijevoznika.
(3) Prosute ili istekle opasne tvari i kontaminirani predmeti se moraju zbrinuti u skladu s posebnim propisima.

 

Odobrenje za prijevoz
Članak 22.

(1) Za prijevoz eksplozivnih, radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala potrebno je odobrenje.
(2) Odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava odredišnog područja, a u međunarodnom prometu (uvoz, izvoz, provoz) ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.
(3) Odobrenje za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja.
(4) Odobrenje za prijevoz nuklearnog materijala izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja uz suglasnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost.
(5) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka nije potrebno za unutarnji prijevoz prema izuzećima određenim odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona, te za prijevoz onih radioaktivnih tvari i nuklearnih materijala za koje odobrenje odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona nije predviđeno, ali je potrebno o točnom vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prijevoza eksplozivnih tvari, najmanje 24 sata prije početka prijevoza, obavijestiti policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg prijevoz opasnih tvari započinje.
(6) Pravnoj ili fizičkoj osobi čija je djelatnost vezana za uporabu eksplozivnih ili radioaktivnih tvari može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz tih tvari s rokom valjanosti do jednog mjeseca za eksplozivne tvari i do šest mjeseci za radioaktivne tvari i to u slučajevima kada se prijevoz istovjetnih količina obavlja uvijek u iste dane u tjednu i iste sate i na istom putu (itinereru) od polazišta do odredišta s istim prijevoznim sredstvom.
(7) Podnositelj zahtjeva za odobrenje na temelju ovoga članka, dužan je o točnom vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prijevoza najmanje 24 sata prije početka prijevoza obavijestiti policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg prijevoz ekspozivnih tvari započinje, odnosno područje na kojem je granični prijelaz preko kojeg se uvozi, izvozi ili provozi eksplozivna tvar, a u slučaju prijevoza radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala navesti zavod koji je izdao odobrenje.

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja
Članak 23.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj, a mora sadržavati:
– podatke o proizvođaču, pošiljatelju, prijevozniku i primatelju,
– UN brojeve opasnih tvari, te podatke i potvrde određene propisima iz članka 3. ovoga Zakona,
– podatke o vrsti, tehničkom nazivu, količini, načinu pakiranja, kemijskom i fizičkom sastavu opasnih tvari,
– naznaku pravca kretanja (itinerara),
– naznaku mjesta istovara,
– vremensko razdoblje od 15 dana u kojem će se prijevoz obaviti,
– podatke o vozilu i vozaču za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu,
– odobrenje nadležnog tijela susjedne države kojim se odobrava uvoz ili provoz.
(2) Kada se podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za višekratni prijevoz iz članka 22. stavka 6. ovoga Zakona, nije potrebno navoditi podatke iz stavka 1. podstavka 7. i 8. ovoga članka.

 

Dodatni uvjeti za izdavanje odobrenja
Članak 24.

(1) Izdavatelj odobrenja može odrediti dodatne uvjete prijevoza ili posebne mjere sigurnosti, ako ocijeni da su nužni radi zaštite ljudi, okoliša ili stvari, odnosno zaštite prijevoza od neovlaštenih osoba.
(2) Troškove za dodatne uvjete, odnosno posebne mjere sigurnosti podmiruje osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja.

 

Posebno odobrenje
Članak 25.

(1) U svrhu testiranja opasnih tvari ili zbog posebnih okolnosti prijevoza određenih odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona te radi zaštite ili spašavanja, ministar može izdati posebno odobrenje za prijevoz opasnih tvari, ako je zajamčena prihvatljiva razina sigurnosti prijevoza.
(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za određeno vrijeme.

 

Ograničenja
Članak 26.

(1) Zavod i tijelo državne uprave nadležno za izdavanje odobrenja za prijevoz određenih opasnih tvari može zabraniti prijevoz određenih opasnih tvari, odnosno dopustiti prijevoz samo pod posebnim uvjetima ako je to nužno zbog sigurnosti prometa, održavanja javnog reda ili zaštite ljudi i okoliša.
(2) Zavod i tijelo državne uprave dužna su o postupcima iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Ministarstvo.

 

Zabrana označavanja pakovina i vozila
Članak 27.

Zabranjeno je označavati pakovine, odnosno vozila kojima se ne obavlja prijevoz opasnih tvari, znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama koja se koriste za označavanje opasnosti, prema odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.

 

III. SIGURNOSNI SAVJETNIK I OSOBE KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU, ŽELJEZNIČKOM PROMETU I UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA
 

Sigurnosni savjetnik
Članak 28.

(1) Pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: savjetnik).
(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su dostaviti podatke o savjetniku Ministarstvu najkasnije 15 dana od dana imenovanja. U istom roku dužni su Ministarstvo obavijestiti i o eventualnim izmjenama.
(3) Savjetnik mora posjedovati važeće Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari.
(4) Dužnost savjetnika može obavljati osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka i ima druge obveze, odnosno osoba koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za obavljanje poslova savjetnika.
(5) Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti savjetnika koja su izdali nadležna tijela drugih država jednakopravne su uvjerenjima izdanim u Republici Hrvatskoj, ako su izdana sukladno odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona.
(6) Pravne i fizičke osobe koje prevoze opasne tvari prema izuzećima određenim odredbama ugovora iz članka 3. ovoga Zakona nisu dužne imenovati savjetnika.

 

Poslovi savjetnika
Članak 29.

Poslovi savjetnika su prvenstveno:
– praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
– nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari,
– savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe,
– savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe,
– nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju,
– provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća, odnosno težih kršenja propisa,
– donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
– sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

 

Stručno osposobljavanje savjetnika
Članak 30.

(1) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje propisuje program, provedbu i način stručnog osposobljavanja kao i način provjere znanja savjetnika sukladno ugovorima iz članka 3. ovoga Zakona.
(2) Ministar propisuje, sukladno ugovorima iz članka 3. ovoga Zakona, izgled i rok valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti savjetnika iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona, uvjete za ustanove koje provode postupak osposobljavanja savjetnika, način provedbe i sadržaja ispita, utvrđuje katalog pitanja, visinu naknada, te imenuje Ispitno povjerenstvo za provođenje ispita.
(3) Ispitno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka početkom svake kalendarske godine imenuje ministar na prijedlog Nacionalnog povjerenstva iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Za utvrđivanje stručne sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka plaća se propisana naknada. Članovi povjerenstva imaju pravo na propisanu naknadu za svoj rad.
(5) Stručno osposobljavanje i provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati ustanove koje dobiju ovlast ministarstva nadležnog za obrazovanje ako ispunjavaju uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka.

6. Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika

7. Pravilnik o načinu, programu, provedbe stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

8. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika

10. Odluka o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

 

Stručna poduka osoba koje sudjeluju u prijevozu
Članak 31.

(1) Osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, odnosno pri pakiranju, utovaru, istovaru, punjenju i pražnjenju koje je vezano s tim prijevozom, moraju imati odgovarajuće obrazovanje, završen program stručne poduke, ovisno o poslovima i obvezama radnog mjesta i položiti ispit stručne poduke.
(2) Stručna poduka osoba iz stavka 1. ovoga članka, kao i njihovo znanje u opsegu značajnom za sigurnost poslova koje obavljaju, mora se periodično, a u propisanim slučajevima i izvanredno provjeravati.
(3) Stručnu poduku osoba iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati ustanove koje ovlasti ministarstvo nadležno za obrazovanje, ako ispunjavaju uvjete iz posebnih propisa.
(4) Ispit iz stručne poduke osoba iz stavka 1. ovoga članka provodi Ispitno tijelo ustanove iz stavka 3. ovoga članka. O položenom ispitu izdaje se uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima vodi se očevidnik.
(5) Program, provedbu i način stručne poduke kao i način provedbe ispita propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
(6) Oblik i sadržaj uvjerenja, način i postupak izdavanja uvjerenja o položenom ispitu osoba iz stavka 1. ovoga članka, kao i uvjete koje moraju ispunjavati ustanove iz stavka 3. ovoga članka, propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

21. Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima

 

IV. POSEBNE ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU
 

Obveze prijevoznika
Članak 32.

(1) Prijevoznik je dužan osigurati uvjete za prijevoz opasnih tvari sukladno članku 10. ovoga Zakona.
(2) Prijevoznik smije prijevoz opasnih tvari povjeriti samo vozaču koji je osposobljen za prijevoz opasnih tvari u skladu s člankom 37. ovoga Zakona.

 

Obveze pošiljatelja
Članak 33.

Pošiljatelj koji predaje opasne tvari na prijevoz u cestovnom prometu, osim obveza iz članka 12. ovoga Zakona, dužan je ispuniti i sljedeće obveze:
– upoznati prijevoznika s propisanim označavanjem vozila,
– upoznati prijevoznika o opasnim tvarima,
– označiti pakovanja znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za označavanje opasnosti, te
– udovoljiti i drugim uvjetima za prijevoz sukladno odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

 

Uvjeti i obveze vozača
Članak 34.

Vozač smije prevoziti opasne tvari ako:
– je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg,
– posjeduje valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,
– je upoznat sa svojim obvezama i posebnostima prijevoza,
– vozilo, opasne tvari i teret odgovaraju propisima,


– su pakovanja i vozilo označeno odgovarajućim znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama za označavanje opasnosti te drugim informacijama o opasnim tvarima i vozilu u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,
– posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama iz članka 18. podstavka 7. ovoga Zakona,
– posjeduje isprave i dodatnu opremu sukladno odredbama ugovora članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, te
– su ispunjeni drugi uvjeti za prijevoz u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

 

Mjere sigurnosti
Članak 35.

(1) Vozač je tijekom utovara, prijevoza i istovara opasnih tvari dužan poštivati mjere sigurnosti sukladno odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Vozač je tijekom prijevoza dužan poštivati odredbe o nadzoru i parkiranju vozila sukladno odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona i odredbama propisa iz stavka 3. i 4. ovoga članka.
(3) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za okoliš i ministra nadležnog za unutarnje poslove određuje parkirališna mjesta za vozila za prijevoz opasnih tvari te uvjete kojima ta mjesta moraju udovoljavati.
(4) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za okoliš odredit će ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

16. Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

 

Pregled vozila
Članak 36.

(1) Pregled ispravnosti vozila i obradu dokumentacije na temelju koje se izdaje Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari iz članka 10. ovoga Zakona, obavlja pravna osoba koju ovlasti Ministarstvo.
(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je obavljati pregled vozila, obradu dokumentacije i izdavati Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari u skladu s odredbama ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Pregled vozila za potrebe obrade dokumentacije, na temelju koje se izdaje Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati nadzornici tehničke ispravnosti vozila sa završenom najmanje višom stručnom spremom strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera, koje ovlasti pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Obradu dokumentacije na temelju koje se izdaje Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati osobe sa završenom najmanje visokom stručnom spremom strojarskog ili prometnog (cestovnog) smjera.
(5) Postupak i mjesta pregleda vozila za prijevoz opasnih tvari, izdavanja i izgled Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, sukladno ugovorima iz članka 3. ovoga Zakona, kao i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

5. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu

13. Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu 

 

Stručno osposobljavanje vozača
Članak 37.

(1) Vozač vozila za prijevoz opasnih tvari mora posjedovati važeće uvjerenje o stručnoj osposobljenosti.
(2) Stručno osposobljavanje i provjeru stručne osposobljenosti vozača mogu obavljati ustanove koje ovlasti Ministarstvo uz suglasnost ministarstva unutarnjih poslova, ako ispunjavaju uvjete iz posebnih propisa.
(3) Program, provedbu i način stručnog osposobljavanja i način provjere stručne osposobljenosti vozača, te uvjete za ovlašćivanje ustanova koje provode postupak osposobljavanja vozača, sukladno ugovorima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za obrazovanje.
(4) Oblik, sadržaj i rok važenja uvjerenja, način i postupak izdavanja uvjerenja o položenom ispitu vozača sukladno ugovorima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, uvjete koje moraju ispunjavati ustanove iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za obrazovanje.
(5) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima vodi se očevidnik.

9. Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

11. Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

 

Nadzor na cesti
Članak 38.

(1) Nadzor nad prijevozom opasnih tvari provode inspektori cestovnog prometa. Ako su za nadzor potrebna posebna znanja, u provedbu nadzora mora se uključiti inspekcija zaštite okoliša, te druge nadležne inspekcijske službe, a prema potrebi i specijalizirane organizacije ili pojedinci ako to nije protivno interesu postupka.
(2) Za provedbu nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadležne inspekcijske službe mogu tražiti sudjelovanje policijskih službenika.
(3) Na zahtjev inspektora cestovnog prometa vozač je dužan dati na uvid isprave i omogućiti pregled dodatne opreme sukladno ugovorima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Na zahtjev inspektora cestovnog prometa vozač je dužan omogućiti pregled opasnih tvari i uzimanje potrebne količine uzorka opasnih tvari za analizu, ukoliko je to potrebno. Za uzorak se ne može potraživati odšteta.
(5) Inspektor cestovnog prometa koji provodi nadzor dužan je ispuniti zapisnik. Nakon obavljenog nadzora inspektor primjerak zapisnika uručuje vozaču.
(6) Kontrole se provode metodom slučajnog odabira i pokrivaju najširi mogući dio cestovne mreže.
(7) Sadržaj i oblik zapisnika iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.
(8) Primjerak zapisnika o nadzoru vozač je dužan na zahtjev inspektora cestovnog prometa predočiti prilikom ponovnog nadzora.
(9) Vozač vozila za prijevoz opasnih tvari dužan je dopustiti pregled vozila na licu mjesta, odnosno na odgovarajućem mjestu koje odredi inspektor cestovnog prometa. Odgovarajuće mjesto za nadzor je mjesto na kojem se vozilo može zaustaviti i odstraniti utvrđene nedostatke, odnosno parkirati vozilo bez ometanja drugih sudionika u prometu.

4. Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora

 

Privremena zabrana, odnosno prekid prijevoza
Članak 39.

(1) Ako inspektor cestovnog prometa utvrdi da je počinjen prekršaj naveden u popisu iz članka 43. stavka 3. ovoga Zakona, može privremeno zabraniti daljnji nastavak prijevoza, odrediti mjere za otklanjanje nepravilnosti, odnosno primijeniti druge propisane mjere. Nedostaci se odstranjuju na licu mjesta ako se time ne ugrožavaju ljudi, stvari ili okoliš. Inspektor cestovnog prometa u slučaju određivanja mjera na licu mjesta vozaču mora objasniti koji je prekršaj utvrdio i koje je nedostatke vozač dužan otkloniti da bi mogao nastaviti s prijevozom.
(2) Tijekom trajanja privremene zabrane prijevoza, vozilo je moguće premjestiti samo sukladno uputama inspektora cestovnog prometa. U slučaju eventualnog kršenja odredbe o privremenoj zabrani prijevoza, odnosno izrečenih mjera, inspektor cestovnog prometa ima pravo spriječiti nastavak prijevoza na način da vozilo isključi iz prometa te ga na račun prijevoznika zadrži na primjerenom, osiguranom mjestu.
(3) Ako je vozilo oštećeno u prometnoj nezgodi, policijski službenik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove koji obavlja očevid oduzet će Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari iz članka 10. ovoga Zakona, te je vratiti ovlaštenoj pravnoj osobi koja je izdala Potvrdu i o tome obavijestiti Ministarstvo.
(4) Ako drugo nadležno tijelo za vrijeme nadzora nad prijevozom opasnih tvari utvrdi nedostatke koji bi mogli utjecati na sigurnost ljudi, stvari, odnosno okoliša, o tome je dužno obavijestiti inspekciju cestovnog prometa te dati podatke o vozilu i opasnim tvarima.

 

Nadzor kod pošiljatelja, prijevoznika odnosno primatelja
Članak 40.

(1) Inspektor cestovnog prometa može preventivno ili kada su prilikom nadzora nad prijevozom opasnih tvari cestom utvrđeni nedostaci, provesti nadzor kod pošiljatelja, prijevoznika ili primatelja opasnih tvari odnosno, kod drugih pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost u vezi s prijevozom opasnih tvari.
(2) Pravne ili fizičke osobe dužne su inspektoru cestovnog prometa omogućiti pregled vozila, primijenjenih postupaka te uvid u dokumentaciju koja se odnosi na prijevoz opasnih tvari.
(3) Svrha kontrola iz stavka 1. ovog članka je utvrđivanje sigurnosnih uvjeta koji se odnose na prijevoz opasnih tvari kod pravnih i fizičkih osoba odnosno kod pošiljatelja, prijevoznika ili primatelja opasnih tvari odnosno kod drugih pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost u vezi s prijevozom opasnih tvari.
(4) Kada se prilikom nadzora iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi jedan ili više prekršaja u vezi s prijevozom opasnih tvari, nedostaci utvrđeni na predmetnom prijevozu moraju biti otklonjeni prije nego što vozilo napusti mjesto nadzora.

 

Ulazak na područje Republike Hrvatske
Članak 41.

(1) Policijski službenik zabranit će ulazak na područje Republike Hrvatske vozilu registriranom u drugoj državi ako utvrdi počinjenje prekršaja koji je naveden u popisu iz članka 43. stavka 3. ovoga Zakona i poduzeti druge, odgovarajuće mjere. Ulazak će se dopustiti ako su uzroci prekršaja uklonjeni.
(2) Vozilo iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik će isključiti iz prometa te poduzeti propisane mjere iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona.

 

Pravna pomoć
Članak 42.

(1) Ministarstvo će razmjenjivati podatke o težim odnosno ponovljenim kršenjima odredbi ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona s nadležnim tijelom države registracije vozila.
(2) Ako nadležno tijelo druge države zatraži pokretanje postupka protiv prijevoznika registriranog u Republici Hrvatskoj ili ako zatraži podatke potrebne za razjašnjavanje okolnosti kršenja odredbi ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u drugoj državi, odnosno pokretanje postupka protiv prijevoznika sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo će odrediti mjere sukladno ovom Zakonu.
(3) O donesenim mjerama iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo obavještava nadležno tijelo druge države.

 

Godišnje izvješće
Članak 43.

(1) Inspekcije nadležnih tijela koja provode inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, dužne su Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o obavljenim inspekcijskim nadzorima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja travnja tekuće godine.
(2) Godišnje izvješće mora sadržavati:
– utvrđenu ili procijenjenu količinu prevezenih opasnih tvari, ako je to moguće,
– broj provedenih nadzora,
– broj provjerenih vozila, svrstanih po državama registracije,
– broj i vrste utvrđenih kršenja,
– broj i vrste izrečenih mjera.
(3) Ministar utvrđuje popis kršenja odredbi ugovora iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona svrstanih prema kategorijama rizika uz odgovarajuće mjere nadležnih tijela, te propisuje sadržaj i oblik godišnjeg izvješća.
(4) Ministarstvo na temelju prikupljenih podataka sastavlja zajedničko godišnje izvješće te dostavlja nadležnim međunarodnim tijelima.

4. Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora

 

 

V. POSEBNE ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
 

Vrste dopuštenih vlakova, prijevoz opasnih tvari kao ručne prtljage, prijavljene prtljage ili vozila utovarena na vlak
Članak 44.

(1) Opasne tvari mogu se prevoziti samo u teretnim vlakovima, osim:
– opasnih tvari prihvatljivih za prijevoz prema ugovoru iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona koji se pridržava odnosnih najvećih količina i posebnih uvjeta prijevoza u vlakovima drugačijim nego što su teretni vlakovi,
– opasnih tvari koje se prevoze prema posebnim uvjetima prema ugovoru iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona, kao ručna prtljaga ili se predaje kao prtljaga ili vozila utovarena na vlak.
(2) Putnik ne smije ponijeti sa sobom opasne tvari odnosno ručnu prtljagu ili ih predati kao prtljagu, odnosno utovariti vozilo na vlak, ako ne udovoljavaju uvjetima prema ugovoru iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

 

Obveze pošiljatelja
Članak 45.

Pošiljatelj smije opasne tvari predati na prijevoz u željezničkom prometu ako je udovoljeno uvjetima iz članka 12. ovoga Zakona te ako:
– je prijevoznika upoznao s propisanim označavanjem vozila i podacima o opasnim tvarima,
– je sukladno odredbama ugovora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona na vozilo i pakovanja stavio znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za označavanje opasnosti odnosno ako ih je u tu svrhu predao zajedno s opasnim tvarima.

 

Obveze punitelja
Članak 46.

Osim obveza iz članka 15. ovoga Zakona punitelj opasnih tvari ima obvezu provjeriti:
– je li istekao rok za sljedeću kontrolu cisterne, baterijske cisterne, demontabilne ili prenosive cisterne, te
– ostalo što je potrebno provjeriti prije i nakon punjenja cisterne tekućim plinom.

 

Obveze prijevoznika
Članak 47.

Osim obveza iz članka 18. ovoga Zakona prijevoznik tijekom prijevoza mora brzo i bez ograničenja upravitelju željezničke infrastrukture staviti na raspolaganje podatke vezane uz prijevoz opasnih tvari sukladno odredbama ugovora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

 

Obveze upravitelja željezničke infrastrukture
Članak 48.

(1) Upravitelj željezničke infrastrukture mora:
– izraditi interne planove za hitne slučajeve na ranžirnim kolodvorima sukladno odgovarajućim odredbama ugovora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona,
– tijekom prijevoza osigurati brz i neograničen pristup informacijama o predmetnom sastavu vlaka, UN brojevima opasnih tvari, rasporedu vagona u vlaku, pakovanja masi ili zapremini opasnih tvari.
(2) Podaci iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka smiju se staviti na raspolaganje samo onim službama kojima su isti potrebni u svrhu sigurnosti ili intervencije u hitnim službama.

 

VI. ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U ZRAČNOM PROMETU
 

Uvjeti prijevoza
Članak 49.

(1) Prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu na domaćim i međunarodnim letovima smije se obavljati:
– sukladno propisima o zračnom prometu koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i
– uz izravnu primjenu Međunarodnih standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO):
– Dodatka 18 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu – Siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu i
– Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (ICAO Doc. 9284 AN/905) (u daljnjem tekstu: Tehničke instrukcije) i razlikama obznanjenim u skladu s člankom 38. Konvencije.
(2) Zrakoplovom je zabranjeno prevoziti:
– tvari koje su u Tehničkim instrukcijama izričito navedene imenom ili generičkim opisom kao zabranjene za prijevoz u zračnom prometu,
– tvari koje su u Tehničkim instrukcijama navedene kao zabranjene za prijevoz u normalnim okolnostima i
– zaražene žive životinje osim ako:
– je zračnom prijevozniku u slučajevima iz stavka 3. ovoga članka izdano posebno pisano odobrenje nadležnog tijela države u

 

kojoj je životinja prvi put utovarena u zrakoplov ili
– odredbe Tehničkih instrukcija navode da se životinje mogu prevoziti uz prethodno odobrenje nadležnih tijela.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija za civilno zrakoplovstvo može privremeno odobriti izuzeća od zabrane, u slučaju potrebe, ovisno o ispunjavanju dodatnih uvjeta koji su neophodni da bi se zajamčila prihvatljiva razina sigurnosti. U slučajevima međunarodnih letova podnositelj zahtjeva za izuzeće mora pribaviti odobrenja nadležnih tijela svih država preko čijeg teritorija se obavlja let.

 

Nadležnosti u zračnom prometu
Članak 50.

(1) U slučaju ugrožavanja sigurnosti zrakoplova, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova povezanih s opasnim tvarima zapovjednik zrakoplova i drugi sudionici povezani s prijevozom opasnih tvari moraju postupati na način propisan u ICAO Doc. 9481 Uputstvo za postupanje u slučaju opasnosti za zrakoplovne nezgode koje su povezane s opasnim tvarima (Emergency Response Guidence for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods). O svim ugrožavanjima sigurnosti zrakoplova, nesrećama i ozbiljnim nezgodama zrakoplova povezanih s opasnim tvarima, mora se na propisan način izvijestiti Agencija za civilno zrakoplovstvo.
(2) Ministar donosi propis o uvjetima i načinu prijevoza opasnih tvari u zračnom prometu kojim se sukladno ovom Zakonu, Zakonu o zračnom prometu i Međunarodnim standardima i preporučenoj praksi Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) uređuje:
– klasifikacija opasnih tvari,
– ograničenja u odnosu na prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu,
– pakiranje, odnosno ambalaža,
– etiketiranje i označavanje,
– obveze pošiljatelja opasnih tvari,
– obveze zračnog prijevoznika,
– posredovanje informacija,
– nastavni programi, stručno osposobljavanje i dokazivanje stručne osposobljenosti i
– izvještavanje o nesrećama i nezgodama povezanim s opasnim tvarima.
(3) O svakom kršenju propisa o prijevozu opasnih tvari Agencija za civilno zrakoplovstvo izvještava državu registracije zračnog prijevoznika.
(4) U odnosu na prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu, pošta ima status pošiljatelja. Pošta može kod prijevoza opasnih tvari u zračnom prometu primjenjivati i odredbe propisa Svjetskog poštanskog saveza koji se odnose na prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu.

20. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

 

VII. POSEBNE ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U UNUTARNJIM VODAMA
 

Prijevoz unutarnjim vodama
Članak 51.

(1) Na unutarnjim plovnim putovima opasne tvari se smiju prevoziti brodovima/plovilima koji su za to namijenjeni.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, opasne tvari smiju se prevoziti i putničkim brodovima/plovilima ako je ta roba smještena u posebnom prostoru odvojenom od putnika.
(3) Opasne tvari mogu se prevoziti s jedne obale na drugu obalu i skelama, ali tijekom prijevoza opasnih tvari na skeli se ne smiju nalaziti putnici.

Članak 52.

Brodovi/plovila natovareni opasnim tvarima mogu zimovati u zimovnicima samo ako se pritom mogu provesti sve mjere sigurnosti propisane za skladištenje i čuvanje opasnih tvari.

 

Provjera utovarenog tereta
Članak 53.

(1) Ministar na temelju odredbi ugovora iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona propisuje uvjete kojima mora udovoljavati pravna ili fizička osoba-obrtnik koja obavlja provjeru utovarenog tereta s opasnim tvarima i o tome izdaje potvrde te ovlašćuje pravnu ili fizičku osobu-obrtnika da obavlja te provjere i izdaje potvrde.
(2) Ministar donosi propis o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari na unutarnjim vodama.

3. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodama

 

VIII. OVLASTI INSPEKCIJSKIH I DRUGIH NADZORNIH TIJELA
 

Nadzor nad provođenjem Zakona
Članak 54.

Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u djelokrugu svoje nadležnosti provodi Ministarstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, ministarstvo nadležno za obrazovanje, Državni zavod za zaštitu od zračenja i Državni zavod za nuklearnu sigurnost.

 

Inspekcijski nadzor
Članak 55.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa za prijevoz radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala obavlja sanitarna inspekcija ministarstva nadležnog za zdravstvo, odnosno kad se radi o prijevozu nuklearnog materijala inspekcija za nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost.
(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, sanitarni inspektor i inspektor za nuklearnu sigurnost ima pravo i dužnost:
– u slučaju nezgode i nesreće za vrijeme prijevoza teritorijem Republike Hrvatske nadgledati provedbu odredbi ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,
– nadgledati pripreme za pakiranje, utovar, istovar i prijevoz, te ako utvrdi nepravilnosti, odrediti da se te nepravilnosti otklone u roku koji inspektor odredi odnosno, privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti u slučaju težeg kršenja mjera sigurnosti,
– zabraniti nastavak prijevoza ako utvrdi da nema odobrenja i isprava propisanih ovim Zakonom ili podzakonskim propisima, ako prijevoz ne prate osposobljeni pratitelji ili ako je tijekom prijevoza došlo do propusta u primjeni mjera sigurnosti,
– provjeriti isprave za prijevoz, označavanje i opremljenost vozila, itinerar vožnje, odrediti da se otklone nepravilnosti, odnosno prilikom inspekcijskog nadzora nad osobama, vozilima i izvorima zračenja utvrđeni nedostaci te zabraniti nastavak prijevoza u slučaju ugrožavanja ljudi i okoliša.
(3) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih provedbenih propisa koji se odnose na prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta provodi inspekcija ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
(4) Prilikom unosa i iznosa opasnih tvari na ili sa carinskog područja Republike Hrvatske te tijekom provođenja postupaka za odobrenje carinski dopuštenog korištenja ili upotrebe opasnih tvari za nadzor nad provedbom ovoga Zakona te na temelju njega donesenih provedbenih propisa nadležna je Carinska uprava.
(5) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih provedbenih propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu obavlja inspekcija nadležna za cestovni promet, osim odredbi koje se odnose na uvjete proizvodnje i provjeru ambalaže.
(6) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih provedbenih propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu obavlja inspekcija nadležna za željeznički promet.
(7) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih provedbenih propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu obavljaju zrakoplovni nadzornici Agencije za civilno zrakoplovstvo i zrakoplovni inspektori Ministarstva.
(8) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih provedbenih propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodama obavlja inspekcija nadležna za plovidbu unutarnjim vodama.
(9) Prilikom obavljanja inspekcijskog i stručnog nadzora iz stavaka 5. do 8. ovoga članka inspektor nadležnih inspekcija i Agencija za civilno zrakoplovstvo na prijedlog zrakoplovnog nadzornika iz stavka 7. ovoga članka ima pravo i dužnost:


– zabraniti prijevoz ili nastavak prijevoza opasnih tvari ako utvrdi da tijekom priprema za prijevoz ili tijekom prijevoza nisu primjenjivane mjere sigurnosti,
– zabraniti nastavak prijevoza ili rukovanje opasnim tvarima osobama koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima za obavljanje prijevoza ili rukovanje opasnim tvarima,
– zabraniti prijevoz opasnih tvari ako nisu ispravno deklarirane,
– privremeno zabraniti obavljanje pojedinih radnji u vezi s prijevozom opasnih tvari (pripreme za prijevoz, utovar, pretovar, istovar) ako nije udovoljeno propisanim uvjetima za njihovo obavljanje u odnosu na mjesto i vrijeme,
– odrediti rok otklanjanja kršenja odredbi ovoga Zakona i drugih propisa prema kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.

 

Nacionalno povjerenstvo za prijevoz opasnih tvar
Članak 56.

(1) U cilju učinkovitog strateškog upravljanja prijevozom opasnih tvari, a zbog međuresorne koordinacije prijevoza opasnih tvari, Vlada Republike Hrvatske osniva Nacionalno povjerenstvo za prijevoz opasnih tvari koje ima od 10 do 15 članova a imenuje ih Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od 4 godine.
(2) Po dva člana povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuju se na prijedlog Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, ministartva nadležnog za gospodarstvo, Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost i Agencije za civilno zrakoplovstvo.
(3) U povjerenstvo se mogu imenovati i drugi stručnjaci iz područja prijevoza opasnih tvari.
(4) Članovi povjerenstva imaju pravo na propisanu naknadu.

 

Vođenje evidencija
Članak 57.

(1) Zbog sigurnosti prijevoza opasnih tvari, udovoljavanja zahtjevima međunarodnih sporazuma i provedbe ovim Zakonom određenih obveza Ministarstvo vodi evidenciju izdanih uvjerenja o osposobljenosti vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu i evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje su imenovale sigurnosnog savjetnika.
(2) Evidencija uvjerenja vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu sadrži:
– broj uvjerenja,
– datum izdavanja uvjerenja,
– ime i prezime te datum rođenja vozača kojem je uvjerenje izdano,
– datum važenja osnovnog osposobljavanja te vrstu i datume važenja eventualnih specijalističkih osposobljavanja,
– datum važenja nakon produžetka osnovnog osposobljavanja te vrstu i datume važenja nakon produžetka eventualnih specijalističkih osposobljavanja.
(3) Evidencija pravnih i fizičkih osoba koje su imenovale savjetnika sadrži:
– naziv fizičke, odnosno pravne osobe,
– sjedište/prebivalište pravne odnosno, fizičke osobe,
– ime i prezime savjetnika,
– datum dostave podatka o imenovanju savjetnika.

 

Način prikupljanja podataka
Članak 58.

(1) Podatke o provedbi osposobljavanja i provedbi stručne provjere znanja vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu ovlaštene ustanove koje provode osposobljavanja i stručnu provjeru znanja vozača dužne su dostaviti Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka stručne provjere znanja vozača.
(2) Podaci o pravnim i fizičkim osobama koje su imenovale savjetnika prikupljuju se na temelju obavijesti koje su dužne pravne ili fizičke osobe dostavljati Ministarstvu na temelju članka 28. stavaka 2. ovoga Zakona.
(3) Ministarstvo na temelju provedenih ispita za savjetnike utvrđuje i vodi katalog pitanja.
(4) Osoba koja upravlja zbirkom podataka smije podatke iz evidencija iz članka 57. ovoga Zakona dostavljati nadležnim tijelima koja provode nadzor sukladno ovom Zakonu.
(5) Na prikupljanje, obradu, čuvanje, dostavu i upotrebu podataka iz evidencija iz članka 57. ovoga Zakona primjenjuju se odred­be zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka ako to ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
 

Prekršaji pravnih i fizičkih osoba
Članak 59.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se:
1. pošiljatelj ako pakira opasne tvari u ambalažu koja ne udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona,
2. prijevoznik ako prevozi opasne tvari u ambalaži koja ne udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona,
3. primatelj ako preuzme opasne tvari u ambalaži koja ne udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona,
4. proizvođač ambalaže koji postupi u suprotnosti s člankom 6. ovoga Zakona,
5. pravna osoba određena za provjeru uzoraka ambalaže iz članka 7. ovoga Zakona koja odobri označavanje ambalaže u suprotnosti s uvjetima propisa iz članka 3. ovoga Zakona,
6. pravna osoba koja upotrebljava vozilo koje nije proizvedeno i opremljeno sukladno članku 10. ovoga Zakona,
7. vlasnik, odnosno korisnik ako upotrebljava vozilo koje nije pregledano i za koje nije izdana Potvrda sukladno članku 10. ovoga Zakona,
8. pošiljatelj ako preda opasne tvari na prijevoz u suprotnosti s člankom 12. ovoga Zakona,
9. pošiljatelj ako vozaču ili osobi koja obavlja prijevoz ne uruči propisane prateće isprave i odobrenja ako je to propisano člankom 12. ovoga Zakona,
10. organizator prijevoza ako ne osigura uvjete iz članka 13. ovoga Zakona,
11. vlasnik, odnosno korisnik teretnog prostora ili cisterne ako ne postupi sukladno odredbama članka 16. ovoga Zakona,
12. prijevoznik ako prevozi opasne tvari u suprotnosti s člankom 18. ovoga Zakona,
13. primatelj ako preuzme opasne tvari u suprotnosti s člankom 19. ovoga Zakona,
14. prijevoznik ako o gubitku opasnih tvari ne obavijesti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje sukladno članku 20. ovoga Zakona,
15. prijevoznik ako nije osigurao, prikupio, odstranio ili smjestio prosute ili istekle opasne tvari na za to određeno mjesto sukladno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona,
16. prijevoznik ako ne pozove ovlaštenu pravnu ili fizičku osobu da na njegov račun prikupi, odstrani ili opasne tvari koje su se prosule odnosno istekle smjesti na za to određeno mjesto sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Zakona,
17. prijevoznik ako prevozi opasne tvari bez odobrenja za prijevoz ili ne obavlja prijevoz pod uvjetima iz odobrenja sukladno člancima 22., 24., 25. ovoga Zakona,
18. prijevoznik ako obavlja prijevoz određenih opasnih tvari usprkos zabrani prijevoza ili ne obavlja prijevoz pod posebnim uvjetima koje odredi zavod ili nadležno tijelo sukladno članku 26. ovoga Zakona,
19. pravna osoba ako pakovanja ili vozila označi znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i listicama koje se ne upotrebljavaju za prijevoz opasnih tvari sukladno članak 27. ovoga Zakona,
20. pravna osoba ako ne imenuje najmanje jednoga sigurnosnog savjetnika ili ne dostavi njegove podatke, odnosno eventualne promjene nadležnim ministarstvima i pravnim osobama sukladno članku 28. ili članku 55. ovoga Zakona,
21. pravna osoba ako sigurnosni savjetnik ne udovoljava propisanim uvjetima sukladno članku 28. ovoga Zakona,
22. pravna osoba ako sigurnosni savjetnik ne izvršava obveze iz članka 29. ovoga Zakona,
23. pravna osoba ako osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari nisu stručno osposobljene sukladno članku 31. ovoga Zakona,
24. prijevoznik ako ne osigura uvjete za prijevoz opasnih tvari sukladno članku 32. ovoga Zakona.
25. pošiljatelj ako ne postupi sukladno odredbama članka 33. ovoga Zakona,
26. pravna osoba ako dopusti da vozilom upravlja osoba koja nije stručno osposobljena ili nema važeću potvrdu o stručnoj osposobljenosti sukladno članku 34. i članku 37. ovoga Zakona,
27. pravna osoba ako ne postupi sukladno odredbama članka 36. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona,
28. pravna osoba ako tijelu nadležnom za nadzor ne omogući uvid u prateće isprave ili ne omogući pregled dodatne opreme ili opasnih tvari, odnosno uzimanje potrebne količine uzorka opasnih tvari za analizu i ne pobrine se da se obavi pregled vozila na licu mjesta ili na za to primjerenom mjestu sukladno članku 38. ovoga Zakona,
29. prijevoznik ako unatoč zabrani ili prekidu prijevoza iz članka 39. ovoga Zakona nastavi s prijevozom,
30. pravna osoba ako ne omogući provjeru primijenjenih postupaka, pregled vozila i sve dokumentacije u vezi s prijevozom opasnih tvari sukladno članku 40. stavku 1. i 2. ovoga Zakona,
31. pravna osoba ako unatoč zabrani iz članka 40. stavka 4. ovoga Zakona i dalje obavlja pojedine radnje u vezi s prijevozom opasnih tvari,
32. pravna osoba ako prevozi opasne tvari u željezničkom prometu u suprotnosti s člankom 44. stavkom 1. ovoga Zakona,


33. prijevoznik ako ne postupi sukladno članku 47. ovoga Zakona,
34. upravitelj željezničke infrastrukture ako ne postupi suklad­no odredbama članka 48. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
35. pošiljatelj ako opasne tvari preda na prijevoz u željezničkom prometu u suprotnosti s člankom 45. ovoga Zakona,
36. operator zrakoplova ako prevozi opasne tvari u zračnom prometu u suprotnosti s člankom 49. ovoga Zakona,
37. prijevoznik ako prevozi opasne tvari u plovidbi unutarnjim vodama u suprotnosti s člankom 50. ovoga Zakona,
38. prijevoznik ako prevozi opasne tvari unutarnjim vodama na brodovima/plovilima koja nisu za to namijenjena sukladno članku 51. ovoga Zakona,
39. ustanova ako Ministarstvu ne dostavi podatke o osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari i sigurnosnih savjetnika sukladno članku 57. stavku 1. i 2. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim za točke 5., 32. i 36., kaznit će se fizička osoba-obrtnik.
(3) Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 15.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Rok za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz ovoga članka je dvije godine od dana počinjenja prekršaja.

 

Prekršaji fizičkih osoba
Članak 60.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti:
1. pakiratelj ako ne poštuje propise o pakiranju, o natpisima i oznakama (naljepnicama) za označavanje opasnosti i druge mjere sigurnosti sukladno odredbama članka 14. ovoga Zakona,
2. punitelj ako prije i za vrijeme punjenja ne poštuje sve mjere sigurnosti sukladno odredbama članka 15. ovoga Zakona,
3. utovaritelj ako ne postupi sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona,
4. primatelj ako ne postupi sukladno odredbama članka 19. ovoga Zakona,
5. sigurnosni savjetnik ako nije stručno osposobljen ili ne posjeduje važeću potvrdu o stručnoj osposobljenosti sukladno članku 28. stavku 3. ovoga Zakona,
6. sigurnosni savjetnik ako ne izvršava propisane obveze iz članka 29. ovoga Zakona,
7. osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari koje nisu stručno osposobljene sukladno odredbama članka 31. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
8. vozač ako ne prevozi opasne tvari sukladno s odredbama članka 34. ovoga Zakona,
9. vozač ako ne postupa sukladno odredbama iz članka 35. ovoga Zakona,
10. vozač ako pri prijevozu opasnih tvari ne posjeduje važeće uvjerenje o stručnoj osposobljenost sukladno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona,
11. vozač ako na zahtjev inspektora cestovnog prometa ne postupi sukladno odredbama članka 38. stavka 3., 4., 8., i 9. ovoga Zakona,
12. vozač ako ne postupi sukladno odredbama članka 39. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,
13. putnik ako postupi u suprotnosti s odredbama članka 44. stavka 2. ovoga Zakona,
14. punitelj ako ne poštuje sve mjere sigurnosti prijevoza u željezničkom prometu sukladno članku 46. ovoga Zakona,
15. osobe ako ne ispunjavaju propisane uvjete za pakiranje, transportne manipulacije i prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu sukladno odredbama članka 49. ovoga Zakona.

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Rok za usklađivanje s odredbama ovog Zakona
Članak 61.

(1) Organizacije određene za izdavanje odobrenja ambalaže moraju u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona udovoljiti svim uvjetima iz članka 7. ovoga Zakona.
(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona dužne su u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika.
(3) Pravne osobe koje obavljaju poslove pregleda ispravnosti vozila i obradu dokumentacije na temelju koje se izdaje Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, sukladno ovlaštenjima iz Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne

 

novine«, br. 97/93., 34/95. i 151/03.) nastavljaju s navedenim poslovima do izdavanja ovlasti Ministarstva iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona, a najdulje šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će Ministarstvu svu dokumentaciju koja se odnosi na stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari, kao i dokumentaciju o ovlašćivanju pravnih osoba koje obavljaju stručno osposobljavanje izdanu na temelju do sada važećih propisa, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(5) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza opasnih tvari na temelju Zakona o prijevozu opsnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93., 34/95. i 151/03.) uskladit će svoje poslovanje u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(6) Pravne i fizičke osobe koje ne usklade svoje poslovanje sukladno stavku 5. ovoga članka, prestaju s obavljanjem djelatnosti, što će rješenjem utvrditi nadležna tijela.
(7) Odobrenja, potvrde, uvjerenja i druge isprave izdane pravnim i fizičkim osobama na temelju propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do dobivanja odgovarajućih isprava prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

 

Prijevod i objava ugovora iz članka 3. ovoga Zakona
Članak 62.

Prijevod na hrvatski jezik Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) iz članka 3. stavka 1. i Pravilnika o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID) iz članka 3. stavka 2., te Sporazuma o prijevozu opasnih tvari u unutarnjim plovnim putovima (ADN) iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona i njihovi Dodaci objavit će Ministarstvo u »Narodnim novinama« – Međunarodni ugovori najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Propisi koji se primjenjuju do donošenja novih
Članak 63.

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise:
– iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona,
– iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona,
– iz članka 38. stavka 7. ovoga Zakona,
– iz članka 43. stavka 3. ovoga Zakona,
– iz članka 50. stavka 2. ovoga Zakona,
– iz članka 53. stavka 1. ovoga Zakona,
– iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona će donijeti propise:
– iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona,
(3) Ministar nadležan za obrazovanje u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona će donijeti propise:
– iz članka 31. stavka 5. ovoga Zakona,
– iz članka 31. stavka 6. ovoga Zakona.
(4) Ministar uz suglanosti ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za obrazovanje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona će donijeti propise:
– iz članka 37. stavka 4. ovoga Zakona,
– iz članka 37. stavka 5. ovoga Zakona.
(5) Ministar uz suglasnost ministra nadležnog za okoliš i ministra nadležnog za unutarnje poslove u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propise:
– iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona
– iz članka 35. stavka 4. ovoga Zakona.
(6) Zavodi i nadležni ministri iz članka 7. stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će propis:
– iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona.
(7) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju sljedeći podzakonski propisi:
– Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 24/95.),
– Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 24/95.),
– Pravilnik o načinu prijevoza tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 54/95.),
– Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 80/00.),
– Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (»Narodne novine«, br. 144/05.),
– Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 53/06.),
– Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (»Narodne novine«, br. 57/07.),
– Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06.),
– Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 10/94.)
– Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 11/96.)
– Popis stanica za tehnički pregled vozila za ispitivanje vozila koja prevoze opasne tvari (»Narodne novine«, br. 68/96.).

 

Evidencija nadležnih tijela
Članak 64.

Nadležna tijela dužna su napraviti evidencije iz članka 58. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Prestanak važenja dosadašnjeg Zakona
Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93., 34/95. i 151/03.).

 

Stupanje na snagu i primjena zakona
Članak 66.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2008.
 

Copyright © Ante Borić