Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima

NN 64/73, 53/91 

na snazi od 01.07.1974.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

I. Opće odredbe

Članak 1.

Osnove sigurnosti uređene ovim zakonom odnose se na transport tekućih i plinovitih ugljikovodika (sirove nafte, prirodnog plina i njihovih derivata i dr.) naftovodima i plinovodima.

Pod naftovodima i plinovodima, prema ovome zakonu, razumijevaju se podzemni i podvodni naftovodi i plinovodi, ukopani naftovodi i plinovodi s armaturom, podzemni prolazi za naftovode i plinovode ispod vodenih tokova, pruga i cesta, tuneli izgrađeni isključivo za potrebe naftovoda i plinovoda, nadzemni dijelovi naftovoda i plinovoda i mostovi za prolaz naftovoda i plinovoda koji ne služe javnom prometu.

Sastavni dijelovi naftovoda i plinovoda jesu: pumpne i kompresorske stanice, uređaji za ulaz i izlaz čistača, pomoćni spremnici i posude pod tlakom, blok-stanice uzduž trase, uređaji katodne zaštite, armature, rasteretne stanice, odušne stanice, mjerne stanice, mjerno-regulacijske stanice i druga odgovarajuća postrojenja i uređaji, telekomunikacijska mreža koja služi isključivo za potrebe naftovoda i plinovoda i stanoviti prostor uzduž trase naftovoda i plinovoda (naftovodni odnosno plinovodni pojas).

Članak 2.

Ovisno o njihovoj namjeni i važnosti naftovodi i plinovodi mogu biti naftovodi i plinovodi za medunarodni transport, magistralni i lokalni naftovodi i plinovodi.

Pod naftovodima i plinovodima za medunarodni transport, prema ovome zakonu, razumijevaju se naftovodi i plinovodi kojima se početak i završetak (terminali) nalaze na teritoriju drugih država, a jedan njihov dio prelazi preko teritorija Jugoslavije, te naftovodi i plinovodi kojima se početak ili završetak nalazi na teritoriju Jugoslavije a završetak odnosno početak – na teritoriju druge države.

Pod magistralnim naftovodima i plinovodima, prema ovome zakonu, razumijevaju se naftovodi i plinovodi kojima se obavlja unutarnji transport, i to:

1) naftovodi za transport sirove nafte od prirubnice na iskrcajnom uređaju u luci do ulazne prirubnice spremišnog prostora rafinerije odnosno potrošača, ili od otpremnih stanica na naftonosnim poljima do spremišnog prostora rafinerije;

2) naftovodi za transport naftnih derivata od spremišnog prostora proizvođača do spremišnog prostora potrošača;

3) plinovodi za transport plina od otpremnih stanica na naftno-plinskim poljima ili od proizvodnih postrojenja plina do priključka na plinsko-distributivnoj mreži u gradovima ili u industrijskim odnosno drugim postrojenjima, uključujući i mjerno-regulacijske stanice;

4) podmorski naftovodi i plinovodi za transport sirove nafte ili plina;

5) naftovodi i plinovodi za transport sirove nafte, plina ili njihovih derivata koji se nalaze na teritoriju dviju ili više republika i autonomnih pokrajina.

Pod lokalnim naftovodima i plinovodima, prema ovome zakonu, razumijevaju se:

1) sabirni i priključni naftovodi i plinovodi na naftonosnim i plinskim poljima;

2) vanjski naftovodi i plinovodi od spremišnog prostora do pojedinih postrojenja u okviru rafinerije, petrokemijskih postrojenja ili drugih industrijskih postrojenja ili spremnika;

3) plinovodi plinsko-distributivne mreže u gradovima i u instalacijama potrošača plina te spojni vodovi u okviru te mreže.

Članak 3.

Odredbe ovoga zakona primjenjuju se na naftovode i plinovode za međunarodni transport, ako međunarodnim konvencijama i drugim sporazumima nije drugačije određeno.

 

II. Osnove sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima

Članak 4.

Naftovodi i plinovodi te postrojenja i uređaji što su njihov sastavni dio moraju odgovoarati tehničkim normama i uvjetima utvrđenima ovim zakonom i tehničkim propisima i normativima o sigurnosti transporta tekućih i plinovitih ugljikovodika i biti sposobni za siguran i nesmetan transport.

Tehničke propise i normative iz stavka 1. ovog članka za magistralne naftovode i plinovode i za naftovode i plinovode za međunarodni transport, te za postrojenja i uređaje koji su njihov sastavni dio, donijet će savezni sekretar za promet i veze, u sporazumu sa saveznim sekretarom za privredu, saveznim sekretarom za rad i socijalnu politiku i saveznim sekretarom za narodnu obranu.

Članak 5.

Magistralni naftovodi i plinovodi te naftovodi i plinovodi za međunarodni transport moraju biti opremljeni odgovarajućom telekomunikacijskom mrežom i uređajima za siguran i nesmetan prijenos priopćenja u vezi s održavanjem i iskorištavanjem tih naftovoda i plinovoda (u daljnjem tekstu: telekomunikacijski uređaji naftovoda i plinovoda).

Za prijenos priopćenja iz stavka 1. ovog članka može se upotrebljavati i postojeća mreža i uređaji poštanskog, telegrafskog i telefonskog prometa, ako se i na takav način može osigurati siguran i nesmetan prijenos priopćenja za potrebe naftovoda i plinovoda.

Članak 6.

Naftovodi i plinovodi mogu se upotrebljavati odnosno staviti u rad tek nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da odgovaraju tehničkim normama i uvjetima i tehničkim propisima i normativima o sigurnosti transporta i da su poduzete potrebne mjere za zaštitu čovjekove sredine od opasnosti za život i zdravlje ljudi.

Članak 7.

Organizacija udruženog rada koja iskorištava naftovod i plinovod, odgovorna je za pravilno i nesmetano održavanje i iskorištavanje naftovoda i plinovoda i sigurnost transporta naftovodima i plinovodima. Ona je dužna organizirati kontrolu sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima i osigurati stalnu kontrolu i povremene preglede naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda.

Članak 8.

O naftovodima i plinovodima, postrojenjima i uređajima koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskim uređajima naftovoda i plinovoda moraju se voditi stanoviti tehnički i drugi podaci važni za sigurnost transporta naftovodima i plinovodima.

Tehničke i druge podatke iz stavka 1. ovog članka vodi organizacija udruženog rada koja iskorištava naftovod i plinovod.

Organizacija udruženog rada koja iskorištava naftovod i plinovod dužna je čuvati investicijsko-tehničku dokumentaciju prema kojoj su izgrađeni naftovod i plinovod, postrojenja i uređaji koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijski uređaji naftovoda i plinovoda i u tu dokumentaciju unositi učinjene promjene na naftovodu i plinovodu, postrojenjima i uređajima koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskim uređajima naftovoda i plinovoda.

Savezni sekretar za promet i veze, u sporazumu sa saveznim sekretarom za privredu i saveznim sekretarom za narodnu obranu, može za magistralne naftovode i plinovode i naftovode i plinovode za međunarodni transport utvrditi minimum tehničkih i drugih podataka koji se moraju voditi te rok čuvanja podataka i investicijsko-tehničke dokumentacije iz odredaba st. 1. do 3. ovog članka.

Članak 9.

Da bi se osigurali uvjeti za siguran i nesmetan transport naftovodima i plinovodima organizacije udruženog rada što ih grade odnosno iskorištavaju imaju pravo na zemljištima i objektima u društvenom vlasništvu i vlasništvu građana izgrađivati i održavati naftovode i plinovode i postavljati i održavati postrojenja i uređaje koji su sastavni dio naftovoda i plinovoda i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda.

Pravo iz stavka 1. ovog članka organizacije udruženog rada koje grade odnosno iskorištavaju naftovode i plinovode ostvaruju na način i uz uvjete predviđene propisima o eksproprijaciji.

Članak 10.

Preko, ispod ili pored naftovoda i plinovoda mogu se graditi građevni i drugi objekti, podizati postrojenja i postavljati električno-telegrafsko-telefonski vodovi i podzemni kabeli samo na stanovitoj udaljenosti, odnosno razmaku, od naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda – i uz uvjete koji jamče sigurnost ljudi i imovine te zaštitu naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda utvrđenim tehničkim propisima i normativima za izgradnju, iskorištavanje, održavanje i zaštitu naftovoda i plinovoda.

Objekti, postrojenja, vodovi i kabeli iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi, podizati odnosno postavljati samo ako investitor raspolaže potvrdom organizacije udruženog rada koja iskorištava naftovod i plinovod da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Na zemljištima i objektima na kojima postoji pravo vlasništva i na kojima se nalaze ili pored kojih prolaze naftovodi i plinovod, postrojenja i uređaji koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijski uređaji naftovoda i plinovoda ne smiju se poduzimati radovi koji bi na bilo koji način ometali ili onemogućavali siguran i nesmetan transport naftovodima i plinovodima, odnosno funkcioniranje postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda, prije nego što se o tome podnese pismena prijava organizacije udruženog rada koja iskorištava naftovod ili plinovod radi poduzimanja zaštitnih mjera za osiguranje naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda.

Prijava iz stavka 1. ovog članka mora se dostaviti najkasnije mjesec dana prije početka izvedbe radova.

Članak 12.

Organizacija udruženog rada koja gradi odnosno iskorištava naftovod i plinovod ima pravo i dužnost poduzimati potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine i za zaštitu naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda.

Organizacija udruženog rada iz stavka 1. ovog članka dužna je posebno se brinuti o tome da si pri poduzimanju mjera iz stavka 1. ovog članka u što manjoj mjeri nanosi šteta postrojenjima, uređajima, objektima i drugim pokretninama i nekretninama u društvenom vlasništvu i u vlasništvu građana.

Tehničke propise i normative za zaštitne mjere iz stavka 1. ovog članka donosi savezni sekretar za promet i veze, u sporazumu sa saveznim sekretarom za privredu i saveznim sekretarom za unutrašnje poslove.

Članak 13.

Zabranjen je pristup neovlaštenim osobama nadzemnim objektima, postrojenjima i uređajima naftovoda i plinovoda i ograđenom zemljištu gdje se nalaze objekti, postrojenja i uređaji naftovoda i plinovoda.

Članak 14.

Zabranjeno je uklanjati ili nanositi bilo kakav kvar naftovodima i plinovodima, postrojenjima i uređajima koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskim uređajima naftovoda i plinovoda i uklanjati oznake trase naftovoda i plinovoda.

 

III. Nadzor

Članak 15.

Nadzor na provedbom odredaba ovoga zakona provjerava se osobito:

1) da li se transport naftovodima i plinovodima obavlja na način i uz uvjete utvrene ovim zakonom i da li se provode mjere što se odnose na sigurnost transporta naftovodima i plinovodima;

2) da li je organizacija udruženog rada koja iskorištava naftovod i plinovod organizirala kontrolu sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima i osigurala stalno obavljanje te kontrole i povremene preglede naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda;

3) da li se naftovodi i plinovodi, postrojenja i uređaji koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijski uređaji naftovoda i plinovoda ispravno i uredno održavaju;

4) primjena tehničkih normativa za izgradnju, rekonstrukciju, iskorištavanje i održavanje naftovoda i plinovoda i tehničkih normativa za siguran transport naftovodima i plinovodima i za njihovu zaštitu;

5) poduzimanje zaštitnih mjera za osiguranje naftovoda i plinovoda, postrojenja i uređaja koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda.

 

IV. Kaznene odredbe

Članak 16.

Novčanom kaznom od 50.000 do 1,000.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup organizacija udruženog rada koja gradi odnosno iskorištava naftovod i plinovod:

1) ako naftovod ili plinovod, postrojenje ili uređaj koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijski uređaj naftovoda i plinovoda ne odgovaraju tehničkim normama ili uvjetima utvrđenim ovim zakonom, ili tehničkim propisima ili normativima o sigurnosti transporta tekućih ili plinovitih ugljikovodika, ili ako naftovod ili plinovod ne održava tako da je sposoban za siguran i nesmetan transport (članak 4.);

2) ako magistralni naftovod ili plinovod, ili naftovod ili plinovod za međunarodni transport, ne opremi odgovarajućom telekomunikacijskom mrežom ili uređajima za siguran i nesmetan prijenos priopćenja u vezi s održavanjem ili iskorištavanjem naftovoda ili plinovoda (članak 5.).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada, novčanom kaznom od 1.000 do 30.000 dinara.

Članak 17.

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup organizacija udruženog rada koja iskorištava naftovod ili plinovod, ako stavi u rad naftovod ili plinovod prije nego što se tehničkim pregledom utvrdi da naftovod ili plinovod odgovara tehničkim normama i uvjetima, tehničkim propisima i normativima o sigurnosti transporta, te da su poduzete potrebne mjere za zaštitu čovjekove sredine od opasnosti za život i zdravlje ljudi.

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada, novčanom kaznom od 500 do 15.000 dinara.

Članak 18.

Organizacija udruženog rada koja iskorištava naftovod ili plinovod kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara:

1) ako naftovod ili plinovod, postrojenje ili uređaj koji su njihov sastavni dio i telekomunikacijski uređaj naftovoda i plinovoda ne održava ili ne iskorištava na propisan način, ili ako nije organizirala kontrolu sigurnosti transporta naftovodom ili plinovodom ili nije osigurala trajno obavljanje te kontrole ili povremene preglede naftovoda ili plinovoda, postrojenja ili uređaja koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijskih uređaja naftovoda i plinovoda (članak 7.);

2) ako ne vodi propisane tehničke ili druge podatke o naftovodu ili plinovodu, postrojenju ili uređaju koji su njihov sastavni dio ili o telekomunikacijskom uređaju naftovoda ili plinovoda, ili ako ne čuva ili ne unosi potrebne promjene u investicijsko-tehničku dokumentaciju prema kojoj su izgrađeni naftovod ili plinovod, postrojenje ili uređaj koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijski uređaj naftovoda ili plinovoda (članak 8.);

3) ako ne poduzme potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine, naftovoda ili plinovoda, postrojenja ili uređaja koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijskih uređaja naftovoda ili plinovoda (članak 12.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada, novčanom kaznom od 300 do 10.000 dinara.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba:

1) ako ne dopusti ili ometa izgradnju, održavanje ili iskorištavanje naftovoda ili plinovoda, ili ako na zemljištu kojim se koristi ne dopusti ili ometa postavljanje ili održavanje postrojenja ili uređaja koji su sastavni dio naftovoda ili plinovoda ili telekomunikacijskog uređaja naftovoda ili plinovoda (članak 9. stavak 1.);

2) ako pristupi izvedbi radova na zemljištu ili objektu na kojemu se nalazi ili pored kojega prolazi naftovod ili plinovod, postrojenje ili uređaj koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijski uređaj naftovoda ili plinovoda prije nego što to, u propisanom roku, pismeno prijavi organizaciji udruženog rada koja iskorištava naftovod ili plinovod (članak 11.);

3) ako ne dopusti organizaciji udruženog rada koja gradi odnosno iskorištava naftovod ili plinovod ili joj ometa poduzimati potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine, naftovoda ili plinovoda, postrojenja ili uređaja koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijskih uređaja naftovoda ili plinovoda (članak 12.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 200 do 5.000 dinara.

Članak 20.

Novčanom kaznom od 200 do 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj pojedinac:

1) ako kao vlasnik zemljišta ili zgrade učini neko djelo iz članka 19. stavak 1. ovoga zakona;

2) ako neovlašteno stupi na nadzemni objekt, postrojenje ili uređaj naftovoda ili plinovoda, ili se kreće na ograđenom zemljištu gdje se nalaze objekt, postrojenje ili uređaj naftovoda ili plinovoda (članak 13.);

3) ako uklanja ili nanosi bilo kakav kvar naftovodu ili plinovodu, postrojenju ili uređaju koji su njihov sastavni dio ili telekomunikacijskom uređaju naftovoda ili plinovoda, ili ako uklanja oznake trase naftovoda ili plinovoda (članak 14.).

 

V. Završna odredba

Članak 21.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. srpnja 1974.

 

 

Copyright © Ante Borić