Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ

NN 96/19 

na snazi od 17.10.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje uprava, nadležna tijela, nadzor te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Područje primjene

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 330/1, 10. 12. 2013.; u daljnjem tekstu: Uredba).

Značenje pojmova

Članak 3.

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi i izrazi korišteni u Uredbi.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

 

II. NADLEŽNOSTI

Uprava

Članak 5.

(1) Uprava je tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, a nadležna je za primjenu Uredbe i ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na dužnosti u vezi s brodovima koji plove pod zastavom Republike Hrvatske ili s brodovima koji plove u okviru nadležnosti Republike Hrvatske.

(2) Uprava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Europskoj komisiji podatke o imenovanim osobama za kontakt iz članka 18., članka 19. i članka 22. Uredbe te izvješće iz članka 8. ovoga Zakona.

Priznata organizacija

Članak 6.

Priznata organizacija znači organizacija koju je priznala Repub­lika Hrvatska u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (SL L 131, 28. 5. 2009.) u skladu s propisima iz područja pomorstva.

Nadležna tijela

Članak 7.

Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj iz članka 3. stavka 1. točke 11. Uredbe su:

1. tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša

2. upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za zaštitu okoliša.

Članak 8.

Nadležno tijelo iz članka 7. točke 1. ovoga Zakona:

1. rješava o zahtjevu za izdavanje odobrenja za postrojenje za recikliranje brodova

2. uspostavlja i vodi popis postrojenja za recikliranje brodova u Republici Hrvatskoj iz članka 14. stavka 2. Uredbe i dostavlja ga tijelu državne uprave nadležnom za pomorstvo

3. imenuje osobe za kontakt iz članka 19. Uredbe i dostavlja ga tijelu državne uprave nadležnom za pomorstvo

4. izrađuje izvješće iz članka 14. stavka 2. i članka 21. Uredbe i dostavlja ga tijelu državne uprave nadležnom za pomorstvo.

Članak 9.

Nadležno tijelo iz članka 7. točke 2. ovoga Zakona:

1. zaprima obavijest brodovlasnika o namjeri recikliranja broda u određenom postrojenju za recikliranje brodova sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe

2. izdaje suglasnost na plan recikliranja broda zaprimljen od operatera postrojenja za recikliranje brodova sukladno članku 7. stavku 3. Uredbe.

 

III. ODOBRENJE ZA POSTROJENJE ZA RECIKLIRANJE BRODOVA

Članak 10.

(1) Odobrenje za postrojenje za recikliranje brodova u Republici Hrvatskoj je upravni akt.

(2) Operater postrojenja za recikliranje brodova dostavlja zahtjev za izdavanje odobrenja za postrojenje za recikliranje brodova tijelu iz članka 7. točke 1. ovoga Zakona.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

1. uporabna dozvola za postrojenje za recikliranje brodova

2. okolišna dozvola i

3. dokaz o raspolaganju postrojenjem za recikliranje brodova.

(4) Tijelo iz članka 7. točke 1. ovoga Zakona dostavlja odobrenje za postrojenje za recikliranje brodova tijelu iz članka 7. točke 2. ovoga Zakona.

(5) Tijelo iz članka 7. točke 1. ovoga Zakona rješenjem će ukinuti ili poništiti odobrenje za postrojenje za recikliranje brodova kad utvrdi da nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 13. Uredbe.

(6) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za postrojenje za recikliranje brodova, rješenja o ukidanju odobrenja za postrojenje za recikliranje brodova i rješenja o poništavanju odobrenja za postrojenje za recikliranje brodova nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

(1) Rok za dostavu obavijesti brodovlasnika o namjeri recikliranja broda iz članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe tijelu iz članka 7. točke 2. ovoga Zakona je najmanje dva mjeseca prije zaprimanja broda namijenjenog recikliranju u postrojenje za recikliranje brodova.

(2) Operater postrojenja za recikliranje brodova dostavlja plan recikliranja broda tijelu iz članka 7. točke 2 ovoga Zakona.

 

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe i ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na postrojenje za recikliranje brodova provodi inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata.

Članak 13.

(1) Ako inspektor iz članka 12. ovoga Zakona u obavljenom nadzoru utvrdi da je povredom odredbi Uredbe i ovoga Zakona počinjen prekršaj i/ili kazneno djelo, obvezan je najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora podnijeti optužni prijedlog i/ili prijavu nadležnom tijelu.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor iz članka 12. ovoga Zakona nadziranoj osobi rješenjem naređuje otklanjanje nedostataka i nepravilnosti ako utvrdi da nadzirana osoba ne radi u skladu s ovim Zakonom i Uredbom.

(3) Ako nadzirana osoba ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovoga članka, inspektor će je prisiliti na izvršenje novčanom kaznom sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak.

(4) Protiv rješenja inspektora iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

– ugradi u brod ili na brodu uporabi opasni materijal na način protivan zabrani ili ograničenju propisanom člankom 4. Uredbe

– je brodovlasnik i pri pripremi broda za recikliranje ne dostavi operateru postrojenja za recikliranje brodova sve podatke u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe

– je brodovlasnik i ne dostavi obavijest upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za zaštitu okoliša o namjeri recikliranja broda u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe u roku iz članka 11. ovoga Zakona

– je brodovlasnik i ne izvrši obvezu propisanu člankom 6. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe

– je brodovlasnik i ne obavijesti upravu iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona o zadržavanju odgovornosti za brod sukladno članku 6. stavku 5. Uredbe

– je operater postrojenja za recikliranje broda u Republici Hrvatskoj i ne izradi plan recikliranja broda sukladno članku 7. stavcima 1. i 2. Uredbe ili izrađeni plan recikliranja broda ne udovoljava uvjetima propisanim člankom 5. stavkom 7. Uredbe

– obavlja poslove recikliranja broda na koje se primjenjuje Uredba u Republici Hrvatskoj, a ne posjeduje odobrenje postrojenja za recikliranje broda iz članka 10. ovoga Zakona

– je operater postrojenja za recikliranje brodova u Republici Hrvatskoj i ne izvrši obvezu iz članka 13. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić