Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje tijelo odgovorno za rješavanje pritužbi te mjerodavno tijelo i postupak po pritužbama i žalbama, način provedbe savjetovanja s korisnicima luke i drugim dionicima, način objave odluka upravljačkog tijela te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2017/352 iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (Tekst značajan za EGP) (SL L 57, 3. 3. 2017., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/352).

Pojmovi

Članak 3.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2017/352 pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »upravljačko tijelo luke« je lučka uprava koja upravlja lukom otvorenom za javni promet, kako je definirana zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke

2. »pružatelj lučkih usluga« je pravna ili fizička osoba koja s upravljačkim tijelom luke ima zaključen ugovor o pružanju lučke usluge

3. »ugovor o pružanju lučke usluge« je ugovor o koncesiji ili odobrenje za obavljanje pojedinih lučkih usluga

4. »pristojba za upotrebu lučke infrastrukture« je lučka pristojba koju plaćaju korisnici luke za korištenje lučke infrastrukture

5. »pristojba za lučke usluge« je lučka naknada koju plaćaju korisnici luke za dobivene usluge u luci otvorenoj za javni promet

6. »nadležno tijelo« je lučka uprava koja upravlja lukom otvorenom za javni promet kao tijelo nadležno za organizaciju i koordinaciju aktivnosti na lučkom području

7. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2017/352.

Rodna neutralnost

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. PRUŽANJE LUČKIH USLUGA

Minimalni zahtjevi za pružanje lučkih usluga

Članak 5.

(1) Upravljačko tijelo luke utvrđuje minimalne zahtjeve za pružanje odgovarajuće lučke usluge u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2017/352.

(2) Upravljačko tijelo luke objavljuje minimalne zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način u rokovima koji su propisani člankom 4. Uredbe (EU) 2017/352.

 

Ograničenje broja pružatelja lučkih usluga

Članak 6.

(1) Upravljačko tijelo luke može donijeti odluku o ograničenju broja pružatelja lučkih usluga u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2017/352.

(2) Upravljačko tijelo luke objavljuje svaki prijedlog ograničenja broja pružatelja lučkih usluga na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način u roku propisanom člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/352.

(3) Upravljačko tijelo luke objavljuje svaku donesenu odluku o ograničenju broja pružatelja lučkih usluga na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

(4) Upravljačko tijelo luke mora postupati u skladu s donesenom i objavljenom odlukom iz stavka 3. ovoga članka.

Pristojbe za upotrebu lučke infrastrukture

Članak 7.

(1) Upravljačko tijelo luke u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/352 na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način objavljuje informaciju o prirodi i razini pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture i o svim promjenama u prirodi i razini pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture.

(2) Upravljačko tijelo luke na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način objavljuje informaciju o svim promjenama u prirodi i razini pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture najmanje dva mjeseca prije stupanja na snagu tih promjena.

Savjetovanje

Članak 8.

Upravljačko tijelo luke najmanje dva puta godišnje sastaje se s korisnicima luke i drugim odgovarajućim dionicima radi savjetovanja o politici naplate pristojbi i drugim ključnim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2017/352.

 

III. PRITUŽBE I ŽALBE

Tijelo odgovorno za rješavanje pritužbi

Članak 9.

(1) Za postupanje po pritužbama koje proizlaze iz primjene Uredbe (EU) 2017/352 za morske luke u Republici Hrvatskoj obuhvaćene Uredbom (EU) 2017/352, nadležno je Ministarstvo.

(2) Ministarstvo o pritužbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2017/352.

(3) Pritužbu iz stavka 1. ovoga članka podnosi pravna ili fizička osoba u pisanom obliku putem upravljačkog tijela luke.

(4) Upravljačko tijelo luke objavljuje uputu za podnošenje pritužbe iz stavka 1. ovoga članka na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način.

Mjerodavno tijelo za rješavanje o žalbama i formalnim pritužbama

Članak 10.

(1) O žalbama iz članka 18. Uredbe (EU) 2017/352 i formalnim pritužbama iz članka 11. stavka 5., članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/352 rješenjem odlučuje Ministarstvo.

(2) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Izvještavanje

Članak 11.

Ministarstvo je nadležno tijelo za svako obavještavanje Europske komisije u skladu s Uredbom (EU) 2017/352, a posebno za izvještavanje Europske komisije o postupku i tijelu odgovornom za rješavanje pritužbi iz članka 9. ovoga Zakona te mjerodavnom tijelu za rješavanje formalnih pritužbi i žalbi iz članka 10. ovoga Zakona, kao i o svim izmjenama tih informacija.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj upravljačko tijelo luke ako utvrdi minimalne zahtjeve za pružanje odgovarajuće lučke usluge suprotno članku 4. stavcima 2. i 4. Uredbe (EU) 2017/352 (članak 5. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj upravljačko tijelo luke ako ne postupa u skladu s donesenom i objavljenom odlukom o ograničenju broja pružatelja lučkih usluga (članak 6. stavak 4.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj upravljačko tijelo luke ako minimalne zahtjeve za pružanje odgovarajuće lučke usluge ne primjenjuje jednako na sve operatere koji pružaju dotičnu lučku uslugu, uključujući unutarnjeg operatera, suprotno članku 8. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/352.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj upravljačko tijelo luke ako ne osigura pristup informacijama na način i pod uvjetima iz članka 4. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/352.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj upravljačko tijelo luke ako ne objavi minimalne zahtjeve za pružanje odgovarajuće lučke usluge na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način u rokovima koji su propisani člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/352 (članak 5. stavak 2.).

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1. do 5. ovoga članka i odgovorna osoba u upravljačkom tijelu luke.

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić