Povezani zakoni

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

pročišćeni tekst zakona

NN 78/12, 152/14114/18

na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

I. DIO   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1. (NN 152/14, 114/18)

(1) Ovim se Zakonom uređuje postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, praćenje provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu, pitanja projekata javno-privatnog partnerstva male vrijednosti te druga bitna pitanja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju posebni zakoni te ostali propisi Republike Hrvatske.

Definicija javno-privatnog partnerstva

Članak 2. (NN 152/14)

(1) U smislu ovoga Zakona javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: JPP) je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera.

(2) Prilikom provedbe projekta JPP-a, privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz proces gradnje, te najmanje jedan od sljedeća dva rizika: rizik raspoloživosti javne građevine i rizik potražnje.

(3) Javno tijelo može, u skladu sa svrhom projekta JPP-a, dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti s ciljem naplate prihoda od trećih osoba na tržištu. Ako obavljanje komercijalnih djelatnosti nije ugovoreno, ono nije dopušteno.

(4) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog partnera i društva posebne namjene uređuje ugovorom o javno-privatnom partnerstvu.

(5) Statusno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a temeljen na članskom odnosu između javnog partnera i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu, koje je nositelj provedbe projekta JPP-a.

(6) U svrhu provedbe projekta JPP-a, javni i privatni partner sklapaju ugovor o JPP-u kojim uređuju međusobna prava i obveze.

(7) Javni partner može dopustiti osnivanje prava građenja u korist privatnog partnera, i to bez plaćanja naknade. Sva pitanja vezana uz osnivanje, odnosno prijenos prava građenja i davanje koncesije, uključujući i pitanje naknada, javni i privatni partner uređuju ugovorom.

(8) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

(9) Osnovna načela u pripremi i provedbi projekata JPP-a su načela javne nabave te načelo zaštite javnog interesa i načelo ekonomičnosti.

Temeljni pojmovi

Članak 3. (NN 152/14)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Projekt JPP-a je projekt koji ministarstvo nadležno za gospodarstvo odobri ili je upisan u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

2. Prijedlog projekta JPP-a je dokumentacija koju javno tijelo dostavlja ministarstvu nadležno za gospodarstvo na odobrenje.

3. Ugovor o javno-privatnom partnerstvu (u daljnjem tekstu: ugovor o JPP-u) je ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, kojim se u svrhu provedbe projekta JPP-a uređuju prava i obveze ugovornih strana.

4. Koncesija podrazumijeva koncesiju za javne radove ili koncesiju za javne usluge u skladu s propisima kojima se uređuje područje koncesija.

5. Pravo građenja je stvarno pravo koje se osniva na temelju odredbi propisa kojima se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

6. Komparator troškova javnog sektora (PSC, Public Sector Comparator) je usporedba sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju projekta po tradicionalnom (proračunskom) modelu financiranja u odnosu na istu vrstu troškova provedenog po modelu JPP-a. PSC uključuje i izračun naknade u novcu potrebne za namirenje ukupnih troškova, rashoda i odljeva projekta, alokaciju rizika između ugovornih strana te kvantifikaciju alociranih rizika.

7. Javno tijelo je svako tijelo, pravna osoba ili subjekt koji je naručitelj u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave.

8. Javni partner je jedno ili više javnih tijela koje s privatnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u.

9. Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu je društvo posebne namjene, a u statusnom javno-privatnom partnerstvu gospodarski subjekt u članskom odnosu s javnim partnerom u zajedničkom trgovačkom društvu.

10. Rizik raspoloživosti javne građevine je preuzeti rizik držanja javne građevine u stanju funkcionalnosti sukladno ugovorenim standardima usluga.

11. Rizik potražnje je preuzeti rizik ostvarivanja prihoda od krajnjeg korisnika usluga.

12. Savjetnik je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.

13. Ukupni životni troškovi (UŽT) znače ukupne troškove javne građevine (građenje, održavanje, zamjenu materijala, financiranje i druge troškove) definirane normom HRN ISO 15686-5:2009 s uključenim rizicima te po potrebi troškovima uporabe (čišćenje, energenti, sigurnost i dr.), ako je uporaba uključena u predmet ugovora te prihode od trećih osoba (komercijalne prihode) ako takva mogućnost postoji.

14. Projekti JPP-a male vrijednosti su projekti čija je kapitalna vrijednost jednaka ili manja od 5.000.000 eura bez poreza na dodanu vrijednost u kunskoj protuvrijednosti.

15. Kapitalna vrijednost projekta znači ukupne procijenjene troškove izgradnje javne građevine prema komparatoru troškova javnog sektora (PSC) uključujući i sve zavisne troškove povezane s izgradnjom javne građevine, a isključuje troškove održavanja, zamjene istrošenih materijala i opreme te troškova uporabe iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora.

Ugovor o JPP-u

Članak 4. (NN 152/14)

(1) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na određeno razdoblje koje ne može biti kraće od tri niti duže od četrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duže razdoblje.

(2) Osnovna prava i obveze javnog partnera su utvrđivanje standarda usluga, plaćanje i/ili naplata naknade te nadzor isporučenih usluga.

(3) Osnovna prava i obveze privatnog partnera su upravljanje preuzetim rizicima vezanim uz financiranje i proces gradnje, rizik raspoloživosti javne građevine i/ili rizik potražnje te naplata i/ili plaćanje naknade.

(4) Ugovor o JPP-u mora sadržavati najmanje odredbe kojima se uređuju:

– svrha i predmet ugovora,

– rok na koji je ugovor sklopljen,

– podjela rizika između ugovornih strana,

– financiranje i refinanciranje,

– imovinska prava ugovornih strana i način njihova rješavanja,

– jamstva i police osiguranja,

– plaćanja ugovornih strana,

– kompenzirajući i oslobađajući slučajevi,

– pravo nadzora od strane javnog partnera,

– ugovorne kazne,

– posljedice neispunjenja ugovornih obveza,

– prijevremeni prestanak ugovora,

– način razrješenja odnosa u slučaju prijevremenog prestanka ugovora,

– viša sila,

– zaštita intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i tajnost podataka,

– postupak i uvjeti preuzimanja građevine, ako ugovor o JPP-u obuhvaća izgradnju građevine,

– postupak rješavanja sporova između ugovornih strana,

– druga prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

(5) Ugovor o JPP-u mora minimalno sadržavati i dodatke koji se odnose na:

– standarde usluga,

– tablicu podjele rizika,

– jamstvo za izvršenje ugovora,

– jamstvo matične tvrtke za društvo posebne namjene te

– financijski model.

(6) Sastojke ugovora o JPP-u koji nisu navedeni u stavcima 4. i 5. ovoga članka ugovorne strane slobodno ugovaraju sukladno propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

(7) Ako se za provedbu projekta JPP-a daje koncesija, na sadržaj ugovora o JPP-u primjenjuju se i odredbe propisa kojima se uređuje područje koncesija.

Društvo posebne namjene

Članak 5. (NN 152/14)

(1) Društvo posebne namjene (u daljnjem tekstu: DPN) je trgovačko društvo koje osniva odabrani ponuditelj u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a.

(2) DPN smije obavljati isključivo djelatnosti koje imaju za cilj provedbu projekta JPP-a za koji je osnovan.

(3) DPN se osniva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

 

II. DIO   PROVEDBA PROJEKATA JPP-a

Članak 6. (NN 152/14)

(1) Jedno ili više javnih tijela može ovlastiti drugo javno tijelo za pripremu prijedloga projekta JPP-a, predlaganje projekta JPP-a, provedbu postupka odabira privatnog partnera, sklapanje ugovora o JPP-u i provedbu projekta JPP-a.

(2) Ovisno o ovlaštenju, javno tijelo može ovlastiti drugo javno tijelo za provedbu jedne, više ili svih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Međusobna prava i obveze, međusobna plaćanja, plaćanja prema privatnom partneru, način izvještavanja, kontrole i nadzora isporuke ugovorenog standarda javne usluge ili prostora, javna tijela iz ovoga članka reguliraju međusobnim sporazumom.

(4) U slučaju projekta JPP-a iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti tijelo državne uprave ili drugo javno tijelo koje će u tom projektu biti nositelj poslova javnog partnera, odnosno ovlastiti određena javna tijela za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Dostavljanje informacije o namjeri provedbe projekta

Članak 7.

(1) Javno tijelo dostavlja ministarstvu nadležnom za gospodarstvo informaciju o namjeri provedbe projekta s ciljem upoznavanja ministarstva nadležnog za gospodarstvo o potencijalnom JPP-a projektu.

(2) Sadržaj informacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: Uredba).

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje informaciju iz stavka 1. ovoga članka na svojim internetskim stranicama, s ciljem upoznavanja tržišta o potencijalnim JPP-a projektima.

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Odabir savjetnika

Članak 8.

(1) Javno tijelo, odnosno javni partner može angažirati savjetnika za pružanje stručne podrške u pripremi prijedloga projekta JPP-a, ugovaranju projekta JPP-a te prilikom upravljanja ugovorom o JPP-u.

(2) Za pruženu stručnu podršku iz stavka 1. ovoga članka savjetnik odgovara sukladno općim propisima, pravilima struke i odredbama ugovora sklopljenog s javnim tijelom, odnosno javnim partnerom.

(3) Savjetnik ne smije u istom projektu biti savjetnik javnog tijela i savjetnik gospodarskog subjekta koji sudjeluje u postupku odabira privatnog partnera.

Predlaganje i odobravanje prijedloga projekta JPP-a

Članak 9. (NN 152/14)

(1) Projekt JPP-a ovlašteno je predlagati isključivo javno tijelo.

(2) Javno tijelo dostavlja na odobravanje ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dvije preslike prijedloga projekta JPP-a.

(3) Prijedlog projekta JPP-a mora minimalno sadržavati:

1. komparator troškova javnog sektora (PSC) s prikazom financijske održivosti projekta i

2. prijedlog ugovora o JPP-u sa sadržajem iz članka 4. ovoga Zakona.

(4) Ostalu dokumentaciju koja čini prijedlog projekta JPP-a te strukturu komparatora troškova javnog sektora (PSC) propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(5) Ako je prijedlog projekta JPP-a nepotpun, ministarstvo nadležno za gospodarstvo će zaključkom na to upozoriti javno tijelo i odrediti rok od 15 dana za otklanjanje nedostataka, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

(6) Ako javno tijelo u roku iz stavka 5. ovoga članka ne otkloni nedostatak, a po prijedlogu projekta JPP-a se ne može postupiti, ministarstvo nadležno za gospodarstvo će prijedlog odbaciti rješenjem.

(7) U postupku odobravanja prijedloga projekta JPP-a ministarstvo nadležno za gospodarstvo utvrđuje jesu li zadovoljeni osnovni i ostali kriteriji za odobrenje prijedloga projekta JPP-a.

(8) Osnovni kriteriji za odobrenje prijedloga projekta JPP-a su:

– prijedlog projekta JPP-a je u skladu s definicijom JPP-a,

– javno tijelo je ovlašteno za predlaganje projekta JPP-a,

– iskazana je pozitivna vrijednost za novac u komparatoru troškova javnog sektora (PSC),

– prijedlog ugovora o JPP-u je u skladu sa sadržajem iz članka 4. ovoga Zakona,

– predviđeno je stjecanje vlasništva javnog tijela nad javnom građevinom koja je predmet projekta JPP-a,

– predviđeno je ugovorno razdoblje od 3 do 40 godina, ili iznimno duže sukladno posebnom zakonu.

(9) Ostale kriterije za odobrenje prijedloga projekta JPP-a propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(10) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odobrava prijedlog projekta JPP-a za koji ocijeni da ispunjava kriterije za odobrenje prijedloga projekta JPP-a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija sukladno članku 11. ovoga Zakona.

(11) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdaje odobrenje u roku 10 dana od dana zaprimanja suglasnosti Ministarstva financija iz članka 11. ovoga Zakona.

(12) Podatke o svakom odobrenom projektu ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje u popisu odobrenih projekata JPP-a na svojim internetskim stranicama.

(13) Ako ministarstvo nadležno za gospodarstvo ocijeni da prijedlog projekta JPP-a ne ispunjava kriterije za odobrenje prijedloga projekta, rješenjem će odbiti prijedlog projekta JPP-a.

(14) Ako Ministarstvo financija odbije izdati prethodnu suglasnost sukladno odredbama ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za gospodarstvo će rješenjem odbiti prijedlog projekta JPP-a.

(15) Ako Ministarstvo financija u roku iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona ne odluči o zahtjevu za izdavanje suglasnosti, smatrat će se da je suglasnost izdana u korist javnog tijela.

(16) U slučaju iz stavka 13. i 14. ovoga članka ministarstvo nadležno za gospodarstvo će u rješenju navesti razloge odbijanja prijedloga projekta JPP-a.

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Promjene odobrenog projekta JPP-a

Članak 10.

(1) Javno tijelo dužno je obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo o svim promjenama u odnosu na odobreni projekt JPP-a.

(2) U slučaju saznanja o bitnim promjenama u odnosu na odobreni projekt JPP-a ministarstvo nadležno za gospodarstvo će izdano odobrenje odmah ukinuti.

(3) Bitne promjene odobrenog projekta JPP-a propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(4) Ništetan je ugovor o JPP-u sklopljen nakon nastanka bitnih promjena u odnosu na odobreni projekt JPP-a.

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Prethodna suglasnost Ministarstva financija

Članak 11. (NN 152/14)

(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prijedlog projekta JPP-a zaprimljenog sukladno odredbama ovoga Zakona bez odgađanja dostavlja Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost.

(2) Ministarstvo financija prethodnu suglasnost daje u odnosu na sukladnost predviđenih neposrednih financijskih obveza javnog tijela s proračunskim planovima i projekcijama te uvjetima i ograničenjima određenima posebnim propisima.

(3) Neposredne financijske obveze iz stavka 2. ovoga članka znače naknade u novcu za koje je predviđeno da javno tijelo plaća u svrhu realizacije projekta po tradicionalnom (proračunskom) modelu.

(4) Ministarstvo financija može, pored prethodne suglasnosti, ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dati mišljenje i na ostale elemente prijedloga projekta JPP-a, a posebice u odnosu na neposredne i posredne fiskalne učinke i rizike.

(5) Fiskalni učinci i rizici iz stavka 4. ovoga članka podrazumijevaju sve one potencijalne događaje čijom realizacijom može nastati negativan učinak na financijski položaj javnog tijela ili tijela čija financijska pozicija ovisi o javnom tijelu, a koji su rezultat čimbenika vezanih za projekt JPP-a.

(6) Ministarstvo financija prethodnu suglasnost i mišljenje na prijedlog projekta JPP-a, ako ga daje, dostavlja ministarstvu nadležnom za gospodarstvo u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta JPP-a iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ministarstvo financija može zatražiti izmjene i/ili dopune dokumentacije prijedloga projekta JPP-a prije davanja prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka, odnosno u svojem mišljenju iz stavka 4. ovoga članka. U tom slučaju, rok od 30 dana iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dostave traženih izmjena i/ili dopuna dokumentacije prijedloga projekta JPP-a. Rok od 30 dana iz stavka 6. ovoga članka za davanje prethodne suglasnosti i novog mišljenja počinje teći od dostave izmjena i/ili dopuna dokumentacije prijedloga projekta JPP-a i ako izmjene i/ili dopune dokumentacije prijedloga projekta JPP-a zatraži i Ministarstvu financija dostavi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Status projekta JPP-a

Članak 12. (NN 152/14)

(1) Prijedlog projekta JPP-a stječe status projekta JPP-a isključivo na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za gospodarstvo izdanog sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Javno tijelo smije započeti postupak odabira privatnog partnera nakon izvršnosti odluke o odobrenju prijedloga projekta JPP-a.

(3) Ugovor o JPP-u sklopljen bez odobrenja ministarstva nadležnog za gospodarstvo na prijedlog projekta JPP-a je ništetan.

(4) Ako javno tijelo u roku od jedne godine od dana stjecanja statusa projekta JPP-a ne započne postupak odabira privatnog partnera, mora ponovno pokrenuti postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekta JPP-a, a odobrenje ministarstva nadležnog za gospodarstvo i prethodna suglasnost Ministarstva financija prestaju važiti.

Postupak odabira privatnog partnera

Članak 13. (NN 152/14)

(1) Odabir privatnog partnera provodi se sukladno propisima iz područja javne nabave, uz primjenu članaka 5. i 14. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku odabira privatnog partnera ne primjenjuju se odredbe propisa o javnoj nabavi koje se odnose na podizvoditelje te na zajednicu ponuditelja odnosno zajedničku ponudu u vezi s obvezom navođenja dijela ugovora koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja i pitanjem plaćanja članu te zajednice.

(3) Ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a daje koncesija, postupak odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije, uz primjenu članka 5. i 14. ovoga Zakona.

Kriterij za odabir ponude

Članak 14.

(1) Kriterij za odabir ponude privatnog partnera je isključivo ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, koje javno tijelo mora koristiti u postupku odabira privatnog partnera, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Suradnja ministarstva nadležnog za gospodarstvo i javnog tijela

Članak 15.

(1) U svrhu rješavanja pojedinih pitanja iz područja JPP-a javno tijelo surađuje s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo.

(2) U provedbi suradnje iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za gospodarstvo daje javnom tijelu preporuke ili mišljenja.

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Članak 16.

(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo ustrojava i vodi Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

(2) Javni partner obvezan je dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dvije preslike sklopljenog ugovora o JPP-u, kao i izmjenu i/ili dopunu ugovora o JPP-u i svih dodataka, u roku od 30 dana od dana početka primjene ugovora o JPP-u, odnosno od dana nastanka promjene. Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u i njegovih dodataka, upisuju se u Registar koji vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(3) Po primitku ugovora o JPP-u ministarstvo nadležno za gospodarstvo će jednu presliku bez odgađanja dostaviti Ministarstvu financija.

(4) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan te se izvod iz Registra objavljuje na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(5) Ministar nadležan za gospodarstvo donosi pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

2. Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Praćenje provedbe projekata JPP-a

Članak 17.

(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prati provedbu projekata JPP-a upisanih u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu tijekom njihova cijelog trajanja.

(2) Prilikom praćenja provedbe projekata JPP-a ministarstvo nadležno za gospodarstvo prati izvršenje ugovornih obveza javnog i privatnog partnera.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prati provedbu projekta JPP-a na temelju izvješća o provedbi projekta JPP-a sukladno članku 18. ovoga Zakona.

Izvješće o provedbi projekta JPP-a

Članak 18.

(1) Javni partner dužan je u roku od 6 mjeseci od dana upisa ugovora o JPP-u u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu, ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostaviti prvo izvješće o provedbi projekta JPP-a, koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom od strane javnog i privatnog partnera.

(2) Sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(3) Nakon prvog izvješća, daljnja izvješća javni partner dostavlja svakih 6 mjeseci.

(4) Posljednje izvješće dostavlja se najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka zadnjeg dana ugovorenog razdoblja provedbe projekta JPP-a.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo može tražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja i očitovanja ugovornih strana u vezi s pojedinim navodima iz izvješća.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo je dužna na odgovarajući način izvješća iz ovoga članka učiniti dostupnima javnosti u skladu sa Statutom Agencije.

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u

Članak 19. (NN 152/14)

(1) Prije sklapanja izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u javni partner prijedlog takvih izmjena i/ili dopuna dostavlja ministarstvu nadležnom za gospodarstvo na suglasnost.

(2) Uz prijedlog izmjena i/ili dopuna javni partner ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostavlja obrazloženje i potrebnu dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo može od javnog partnera zatražiti dodatna obrazloženja i dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo će od Ministarstva financija bez odgađanja zatražiti mišljenje na predložene izmjene i/ili dopune, ako se one odnose na preuzimanje većih neposrednih financijskih obveza javnog tijela, u odnosu na one na koje je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost. Ministarstvo financija daje mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(5) Prije izdavanja suglasnosti na predložene izmjene i/ili dopune ministarstvo nadležno za gospodarstvo može tražiti očitovanja i od drugih državnih tijela.

(6) Ako predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u nisu bitne, ministarstvo nadležno za gospodarstvo javnom partneru izdaje suglasnost na izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u roku od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stavka 1. do 3. ovoga članka.

(7) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka ministarstvo nadležno za gospodarstvo javnom partneru izdaje suglasnost u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja Ministarstva financija.

(8) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim ugovorom za koji je javni partner obvezan pokrenuti novi postupak predlaganja prijedloga projekta JPP-a ako su te izmjene i/ili dopune bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora o JPP-u i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora.

(9) Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u smislu stavka 8. ovoga članka su izmjene i/ili dopune koje:

1. uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka odabira privatnog partnera, omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili

2. znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili

3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o JPP-u.

(10) Druga bitna pitanja vezana uz izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u može propisati Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(11) O izdanoj suglasnosti ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavještava Ministarstvo financija.

(12) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u sklopljene protivno odredbama ovoga članka su ništetne.

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Članak 20. (NN 152/14)

(1) Odredbe ovoga dijela Zakona odnose se na ugovorno i statusno javno-privatno partnerstvo.

(2) Odredbe II. dijela Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na projekte JPP-a male vrijednosti, ako drugačije nije propisano odredbama II.a dijela ovoga Zakona.

 

II.a DIO   PROJEKTI JPP-a MALE VRIJEDNOSTI

Članak 20.a (NN 152/14)

(1) Osnovna pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(2) Ostala pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti, uzimajući u obzir specifičnosti djelatnosti odnosno vrste javne usluge koja se uređuje, propisuje pravilnicima ministar nadležan za gospodarstvo.

3. Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti

Odobrenje prijedloga projekta JPP-a male vrijednosti

Članak 20.b (NN 152/14)

(1) Prije pokretanja postupka odabira privatnog partnera za projekt JPP-a male vrijednosti javno tijelo mora od ministarstva nadležnog za gospodarstvo ishoditi odobrenje prijedloga tog projekta, u postupku propisanom II. dijelom ovoga Zakona.

(2) Podatke i sadržaj dokumentacije koja čini prijedlog projekta JPP-a male vrijednosti, koji javno tijelo prilaže zahtjevu za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom i ministar nadležan za gospodarstvo pravilnicima iz članka 20.a stavka 2. ovoga Zakona.

(3) U postupku odobravanja prijedloga projekta JPP-a male vrijednosti kriteriji za odobrenje prijedloga tog projekta su osnovni kriteriji iz članka 9. stavka 8. podstavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona te izdana prethodna suglasnost Ministarstva financija iz članka 11. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo financija prethodnu suglasnost za projekte JPP-a male vrijednosti daje uzimajući u obzir naknadu koja proizlazi iz izračuna procijenjene vrijednosti nabave sukladno odredbama Uredbe.

 

III. DIO   AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Članak 21.-29. (NN 152/14)

Brisani.

IV. DIO   PRAVNA ZAŠTITA

Članak 30. (NN 152/14)

(1) Pravna zaštita u postupku odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisu kojim se uređuje područje javne nabave.

(2) Protiv akata ministarstva nadležnog za gospodarstvo žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

(1) Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stranke mogu ugovoriti arbitražno rješavanje sporova, ili mirenje.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

(3) Ako stranke nisu ugovorile arbitražno rješavanje sporova ili mirenje, isključivo je nadležan Trgovački sud na čijem se području nalazi nekretnina iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

 

V. DIO   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Ako ministarstvo nadležno za gospodarstvo ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredaba ovoga Zakona od strane javnog tijela, odnosno javnog partnera, podnosi nadležnom prekršajnom sudu optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj javno tijelo, odnosno javni partner:

1. ako javni partner ne dostavi u propisanom roku ministarstvu nadležnom za gospodarstvo preslike sklopljenog ugovora o JPP-u sa svim dodacima te izmjenama i/ili dopunama (članak 16. stavak 2.),

2. ako javni partner ne dostavi ministarstvu nadležnom za gospodarstvo Izvješće o provedbi projekta JPP-a u propisanom roku (članak 18.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba javnog tijela, odnosno javnog partnera za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34. (NN 152/14)

Glede zastare u vezi s prekršajima propisanim ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

 

VI. DIO   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 7. stavka 2., članka 9. stavka 4. i 9., članka 10. stavka 3., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 19. stavka 10. ovoga Zakona u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.).

(2) Odredbe ovoga Zakona o praćenju provedbe projekata JPP-a primjenjuju se na sve ugovore o JPP-u upisane u Registar.

(3) Odredbe ovoga Zakona o izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u primjenjuju se i na ugovore o JPP-u sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Agencija za javno-privatno partnerstvo osnovana Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.) nastavlja s radom sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.).

Članak 39.

Do donošenja Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva ostaju na snazi:

– Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 56/09.),

– Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 56/09.),

– Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 56/09.),

– Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 56/09.).

Članak 40.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 147/10.) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 152/14

Članak 17.

U roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost u sudskom registru.

Članak 18.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 78/12.).

Članak 19.

(1) Uredbu o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 88/12.) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o ustrojstvu i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 16/13.) ministar nadležan za gospodarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Pravilnike iz članka 20.a stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za gospodarstvo donijet će u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić