Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

NN 29/19, 98/19

na snazi od 01.01.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

DIO PRVI   UVODNE ODREDBE

Predmet i područje primjene Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje način financiranja političkih stranaka, zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači ili udruge nacionalnih manjina, članova predstavničkih tijela jedinica samouprave izabranih s liste grupe birača, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata, referendumskih aktivnosti, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.

(3) Financiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s ovim Zakonom.

(4) Financiranjem se u smislu ovoga Zakona smatra i stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja referendumske aktivnosti te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za referendumsku aktivnost, u skladu s ovim Zakonom.

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »nezavisni zastupnik« znači zastupnik izabran s neovisne liste i zastupnik nacionalnih manjina izabran s liste koju su predložili birači ili udruge nacionalnih manjina

2. »nezavisni vijećnik« znači član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača

3. »kandidati« znače kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina (neovisno o tome je li ih predložila politička stranka ili birači) te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina

4. »izborna promidžba« znači skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe, a koje se odnose na vlastito javno predstavljanje te javno predstavljanje i obrazlaganje vlastitih izbornih programa u svrhu uvjeravanja birača da glasuju za njih

5. »vlastita sredstva«

– političke stranke znače sredstva koja politička stranka sa svojeg središnjeg računa uplati na svoj poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe odnosno na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe kandidata kojeg je predložila

– pojedine političke stranke, kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, znače sredstva koja ta politička stranka sa svojeg središnjeg računa uplati na poseban račun koji je za financiranje troškova izborne promidžbe otvorila jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu

– neovisne liste odnosno liste grupe birača znače osobna sredstva fizičkih osoba kandidata na neovisnoj listi odnosno na listi grupe birača

– kandidata za predsjednika Republike Hrvatske znače osobna sredstva fizičke osobe kandidata za predsjednika Republike Hrvatske

– kandidata za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina znače osobna sredstva fizičkih osoba – tih kandidata i osobna sredstva fizičkih osoba – zamjenika tih kandidata koji se kandidiraju zajedno s njima

– kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana znače osobna sredstva fizičkih osoba – tih kandidata i osobna sredstva fizičkih osoba – zamjenika tih kandidata koji se kandidiraju zajedno s njima

– kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina znače osobna sredstva fizičkih osoba – tih kandidata

– organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog ili lokalnog referenduma znače osobna sredstva fizičkih osoba članova organizacijskog odbora.

Vlastitim sredstvima političke stranke, neovisne liste odnosno liste grupe birača i kandidata odnosno organizacijskog odbora smatraju se i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe odnosno na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti.

6. »jedinica samouprave« znači jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

7. »članarina« odnosno »članski doprinos« znači redoviti novčani iznos što ga član političke stranke plaća političkoj stranci na način i pod uvjetima utvrđenima statutom ili drugim aktom političke stranke

8. »dobrovoljni prilozi« ili »donacije« znače povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku za njihov politički rad odnosno političkoj stranci, neovisnoj listi, listi grupe birača i kandidatu za financiranje izborne promidžbe te organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti

9. »banka« bankom se smatraju banke koje posluju u Republici Hrvatskoj

10. »referendumska aktivnost« znači skup radnji koje poduzimaju članovi organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog ili lokalnog referenduma, a koje se odnose na javno predstavljanje i obrazlaganje referendumskog pitanja u svrhu uvjeravanja birača da svojim potpisom podupru potrebu da se zatraži raspisivanje referenduma te, ako je referendum raspisan, da glasuju za njihov prijedlog

11. »predstavnik organizacijskog odbora« znači član organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog ili lokalnog referenduma, koji je ovlašten predstavljati organizacijski odbor

12. »informacijski sustav za nadzor financiranja« znači računalni program putem kojega političke stranke, nezavisni zastupnici, nezavisni vijećnici te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati te predstavnik organizacijskog odbora dostavljaju nadležnim tijelima financijske izvještaje i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva

13. »izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave« znače općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

14. »revizija« znači revizija financijskog poslovanja i financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika

15. »opće društvene potrebe« znače kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge opće korisne svrhe za fizičke i pravne osobe

16. »konačni rezultati izbora« znače rezultati izbora koje objavljuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske nakon što se iscrpe sva pravna sredstva u zaštiti biračkog prava ili isteku rokovi za njihovo podnošenje.

Rodna neutralnost

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI   FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE

Izvori sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine

Članak 4.

(1) Političke stranke mogu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(2) Prihode iz izvora utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, osim prihoda iz članarine odnosno članskog doprinosa i organiziranja stranačkih manifestacija, mogu stjecati i nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici.

(3) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu se financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima ovim Zakonom.

(4) Financijska sredstva iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka politička stranka odnosno nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom iz članka 50. ovoga Zakona.

(5) Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka za osobne potrebe.

POGLAVLJE I.   REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNA JEDINICA SAMOUPRAVE

Osiguravanje sredstava za redovito godišnje financiranje u proračunu

Članak 5.

(1) Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075 % ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

(2) Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od:

– 8000,00 kuna u predstavničkom tijelu Grada Zagreba

– 5000,00 kuna u predstavničkom tijelu županije i velikoga grada

– 3500,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika

– 2000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do 10.000 stanovnika

– 1000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima do 3000 stanovnika.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna

Članak 6.

(1) Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru i nezavisni zastupnici.

(2) Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.

Raspoređivanje sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje

Članak 7.

(1) Sredstva iz članka 5. ovoga Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru odnosno za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih zastupničkih mjesta odnosno mjesta članova u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor odnosno za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.

(2) Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik odnosno član predstavničkog tijela jedinice samouprave koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika odnosno člana predstavničkog tijela jedinice samouprave raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta odnosno mjesta članova predstavničkog tijela jedinice samouprave.

(3) Sporazum iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav te predstavničkom tijelu jedinice samouprave.

(4) U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Politička stranka koja je pravni sljednik dužna je Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave dostaviti pisanu obavijest o statusnoj promjeni (udruživanju političkih stranaka) najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

(5) Ako nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za tog zastupnika odnosno vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju. Nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke o tome pisano izvijestiti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničko tijelo jedinice samouprave.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik dužan je, u roku od 60 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke, zatvoriti poseban račun, a preostala sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako se nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik prije stupanja u članstvo političke stranke odrekao prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave, političkoj stranci čiji je on postao član neće se isplatiti sredstva za tog nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika u proračunskoj godini u kojoj navedeni nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik, sukladno članku 8. stavku 5. ovoga Zakona, nema pravo na financiranje iz proračuna.

Odricanje od prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna

Članak 8.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave pisanom izjavom koja se dostavlja Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju.

(2) Pisana izjava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik koji je otvorio poseban račun za redovito godišnje financiranje, a koji ne ostvaruje prihode za redovito godišnje financiranje iz drugih zakonom dopuštenih izvora dužan je u roku od 60 dana od dana podnošenja izjave iz stavka 1. ovoga članka zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti te preostala sredstva odnosno vrijednost imovine ili imovinu nabavljenu iz tih sredstava rasporediti na način propisan člankom 17. ovoga Zakona.

(4) Ako nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik iz stavka 1. ovoga članka ne ostvaruje prihode za redovito godišnje financiranje iz drugih zakonom dopuštenih izvora, dužan je to navesti u izjavi iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz proračuna do isteka proračunske godine u kojoj je izjavu podnio i za tu proračunsku godinu ne može je povući, a financijska sredstva koja pripadaju tom nezavisnom zastupniku odnosno nezavisnom vijećniku za tu proračunsku godinu ostaju u državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave.

(6) U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata prije isteka vremena na koje je izabran izjava nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika iz stavka 1. ovoga članka ne obvezuje njegova zamjenika.

(7) Na zamjenika iz stavka 6. ovoga članka koji se želi odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinica samouprave, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga članka.

Naknada za podzastupljeni spol

Članak 9.

(1) Za svakoga zastupnika odnosno člana predstavničkog tijela jedinice samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama, nezavisnim zastupnicima odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom zastupniku odnosno članu predstavničkog tijela jedinice samouprave.

(2) Podzastupljenost spola u smislu stavka 1. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinice samouprave niža od 40 %.

Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna i isplata sredstava

Članak 10.

(1) Odluku o raspoređivanju sredstava iz državnog proračuna prema članku 7. stavku 1. ovoga Zakona donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. Raspoređena sredstva doznačuju se na središnji račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

(2) Sredstva za redovito godišnje financiranje zastupnika nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka doznačuju se na središnji račun političke stranke.

(3) Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

(4) Odluku iz stavka 3. ovoga članka jedinica samouprave dužna je dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu te odluke, s naznakom broja i datuma objave službenog glasila u kojem je objavljena.

(5) Ako nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik u propisanom roku nije otvorio poseban račun za redovito godišnje financiranje ili nije dostavio pisanu obavijest s podacima o broju računa Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave, sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, nadležno državno tijelo odnosno jedinica samouprave nisu mu dužni isplatiti sredstva za redovito godišnje financiranje za razdoblje u kojem poseban račun nije bio otvoren ili nije bila dostavljena pisana obavijest s podacima o broju računa Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava

Članak 11.

(1) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dužan je nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz državnog proračuna za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru i svakog nezavisnog zastupnika.

(2) Podatke o isplaćenim sredstvima iz državnog proračuna za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru i svakog nezavisnog zastupnika, specificirane sukladno stavku 4. ovoga članka, Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dužno je dostaviti Ministarstvo financija, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Jedinice samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i svakog nezavisnog vijećnika.

(4) Izvješća iz stavaka 1. i 3. ovoga članka trebaju sadržavati sljedeće podatke:

– naziv političke stranke odnosno ime i prezime nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika i naziv neovisne liste odnosno liste grupe birača s koje je nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik izabran

– ukupan iznos raspoređenih sredstava za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika, prema odlukama o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje iz članka 10. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona i

– ukupan iznos isplaćenih sredstava iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika za redovito godišnje financiranje.

POGLAVLJE II.   POSEBAN RAČUN ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Vrsta računa

Članak 12.

Poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje nezavisnih zastupnika odnosno nezavisnih vijećnika) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja.

Otvaranje posebnog računa za redovito godišnje financiranje

Članak 13.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.

(2) Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa iz stavka 1. ovoga članka, s podacima o tom računu, nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja dostaviti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu.

(3) Pisana obavijest iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

(4) Pismena koja su uputili Državno izborno povjerenstvo i druga nadležna tijela na adresu elektroničke pošte iz stavka 3. ovoga članka smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja je ovim Zakonom propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

(5) Nakon primitka pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo izdaje nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(6) Poseban račun iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni otvoriti nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su se, sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Zakona, odrekli prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna te svoju političku aktivnost ne financiraju ni iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(7) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su nakon isteka mandata ponovno izabrani za nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika nisu dužni otvoriti novi poseban račun za redovito godišnje financiranje u novom mandatu, već u novom mandatu koriste isti poseban račun koji su koristili u prethodnom mandatu.

Uplata i korištenje sredstava s posebnog računa za redovito godišnje financiranje

Članak 14.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su sve transakcije koje se odnose na redovito godišnje financiranje njihove političke aktivnosti obavljati putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.

(2) Na poseban račun za redovito godišnje financiranje primaju se uplate donacija za potporu političkog djelovanja nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.).

(3) Sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika.

(4) Sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obvezom iz obavljanja političke djelatnosti.

Ured nezavisnog zastupnika i nezavisnog vijećnika

Članak 15.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu ustrojiti ured za obavljanje administrativnih i stručnih poslova.

(2) U odnosu na zaposlenike ureda iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici imaju prava i obveze poslodavaca.

Zatvaranje posebnog računa za redovito godišnje financiranje

Članak 16.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za nezavisnog zastupnika odnosno za nezavisnog vijećnika ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.

(2) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici nisu dužni zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti u slučaju mirovanja mandata, a u slučaju zatvaranja posebnog računa za vrijeme mirovanja mandata, dužni su preostala sredstva na posebnom računu odnosno vrijednost imovine ili imovinu nabavljenu iz tih sredstava rasporediti na način propisan člankom 17. ovoga Zakona.

(3) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito godišnje financiranje dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju potvrdu banke o zatvaranju tog računa.

(4) Podatke o zatvaranju posebnog računa nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su u roku iz stavka 3. ovoga članka unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(5) Ako nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici za vrijeme mirovanja mandata nisu zatvorili poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, ne smiju za vrijeme mirovanja mandata koristiti sredstva s tog računa.

Raspoređivanje sredstava preostalih na posebnom računu za redovito godišnje financiranje

Članak 17.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona dužni su u roku iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona vratiti u državni proračun odnosno u proračun jedinice samouprave:

– neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te

– novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno jedinici samouprave.

(3) Knjigovodstvena vrijednost imovine iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđuje se sukladno propisima o neprofitnom računovodstvu kao razlika nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti izračunanog prema stopama propisanim za izračun amortizacije dugotrajne imovine u neprofitnom računovodstvu.

(4) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije dužni su u roku iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona vratiti donatorima razmjerno doniranim iznosima ili donirati za opće društvene potrebe.

(5) Udio sredstava za financiranje redovite političke djelatnosti primljenih iz proračuna odnosno dobivenih iz donacija u preostalim neutrošenim financijskim sredstvima određuje se razmjerno uplaćenom iznosu.

(6) Ako nezavisnom zastupniku odnosno nezavisnom vijećniku mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran zbog smrti, sva preostala sredstva na posebnom računu za redovito godišnje financiranje uplaćuju se u državni proračun odnosno u proračun jedinice samouprave, a imovina nabavljena sredstvima s tog računa stavlja se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske odnosno jedinici samouprave. Eventualni neplaćeni troškovi naplaćuju se iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave, do visine uplaćenih sredstava odnosno do vrijednosti imovine nabavljene sredstvima s tog računa i stavljene na raspolaganje Vladi RH odnosno jedinici samouprave.

POGLAVLJE III.   DOBROVOLJNI PRILOZI (DONACIJE) ZA FINANCIRANJE REDOVITIH POLITIČKIH AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE

Financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti iz donacija

Članak 18.

(1) Za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima, jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

(2) Donacije u novcu za financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine donator uplaćuje na središnji račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku odnosno na nezavisnog zastupnika ili nezavisnog vijećnika.

(4) Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.

(5) Za donacije čija je vrijednost veća od 5000,00 kuna davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

(6) Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. U slučaju iz stavka 5. ovoga članka navedena izjava prilaže se ugovoru.

(7) Ako politička stranka, nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na središnji račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

(8) Donacije čija je vrijednost veća od 5000,00 kuna, za koje nije zaključen ugovor sukladno stavku 5. ovoga članka, politička stranka, nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik dužan je prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Ograničenje iznosa donacije za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti

Članak 19.

(1) Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci, pojedinom nezavisnom zastupniku odnosno pojedinom nezavisnom vijećniku ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti.

(2) Ukupna vrijednost donacija pravne osobe u jednoj kalendarskoj godini za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti ne smije prelaziti iznos od:

– 200.000 kuna jednoj političkoj stranci

– 100.000 kuna pojedinom nezavisnom zastupniku

– 30.000 kuna pojedinom nezavisnom vijećniku.

(3) Vrijednosti donacija koje prelaze iznose utvrđene u stavcima 1. i 2. ovoga članka političke stranke, nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici dužni su prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Evidencije o donacijama, članarinama i članskim doprinosima

Članak 20.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa i izdavati potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa.

(2) Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Polugodišnje izvješće o donacijama

Članak 21.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije dužni su najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama koje su, za potporu svoga političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).

(2) Izvješće o donacijama treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

(3) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.

(4) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće iz stavka 1. ovoga članka i obavijesti iz stavka 3. ovoga članka prvog radnog dana nakon njihove dostave. Podaci o adresi donatora fizičke osobe ne objavljuju se.

(5) Objava iz stavka 4. ovoga članka traje do objave godišnjeg financijskog izvještaja za kalendarsku godinu na koju se odnosi polugodišnje izvješće o donacijama.

(6) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka i obavijesti iz stavka 3. ovoga članka te način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

POGLAVLJE IV.   Evidencija o zastupljenosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u predstavničkim tijelima jedinica samouprave

Članak 22. (NN 98/19)

(1) Poslove vođenja evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave kao povjerene poslove državne uprave obavljaju upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba, do uspostave jedinstvenog registra jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu županije o svakoj promjeni podataka iz evidencije, najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(3) Sadržaj i način vođenja evidencije i obrazac evidencije iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar uprave pravilnikom.

3. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave

 

DIO TREĆI   FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

POGLAVLJE I.   IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 23.

(1) Političke stranke, kandidati i neovisne liste odnosno liste grupe birača mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava te iz donacija fizičkih i pravnih osoba, osim onih iz članka 46. ovoga Zakona.

(2) Političke stranke, kandidati i neovisne liste odnosno liste grupe birača imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Financiranje izborne promidžbe iz vlastitih sredstava

Članak 24.

(1) Vlastita sredstva koja političke stranke, neovisne liste odnosno liste grupe birača i kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu moraju biti uplaćena na poseban račun za financiranje izborne promidžbe iz članka 30. ovoga Zakona.

(2) Političke stranke, neovisne liste odnosno liste grupe birača i kandidati mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje izborne promidžbe do dana zatvaranja tog računa.

Financiranje izborne promidžbe iz donacija

Članak 25.

(1) Za financiranje izborne promidžbe fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, neovisnim listama odnosno listama grupe birača i kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

(2) Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun za financiranje izborne promidžbe političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste odnosno nositelja liste grupe birača i kandidata, iz članka 30. ovoga Zakona.

(3) Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke osobe i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku odnosno na neovisnu listu odnosno listu grupe birača ili kandidata.

(4) Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.

(5) Za donacije čija je vrijednost veća od 5000 kuna davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

(6) Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. U slučaju iz stavka 5. ovoga članka navedena izjava prilaže se ugovoru.

(7) Ako političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati ne žele zadržati donaciju koja je uplaćena na njihov poseban račun za financiranje izborne promidžbe od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, mogu je odbiti na način da iznos takve donacije uplate u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

(8) Donacije čija je vrijednost veća od 5000,00 kuna, za koje nije zaključen ugovor sukladno stavku 5. ovoga članka, politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Rok prikupljanja donacija za financiranje izborne promidžbe

Članak 26.

(1) Političke stranke, neovisne liste odnosno liste grupe birača i kandidati mogu prikupljati donacije u razdoblju najkasnije do završetka izborne promidžbe.

(2) Eventualne donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.

Uplata sredstava političke stranke na poseban račun kandidata kojeg je predložila

Članak 27.

(1) Sredstva za financiranje izborne promidžbe za kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka dužna je uplatiti na poseban račun kandidata iz članka 30. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Na iznos sredstava koja politička stranka uplaćuje na poseban račun kandidata u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kao i na donacije u obliku proizvoda i usluga koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata ne odnose se odredbe ovoga Zakona o ograničenju iznosa donacije iz članka 29., o ograničenju roka prikupljanja donacija iz članka 26. stavka 1. te o zabrani financiranja od političkih stranaka kao neprofitnih organizacija iz članka 46. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona.

(3) Sredstva koja politička stranka uplati kandidatu za financiranje izborne promidžbe i sredstva koja kandidat uplati političkoj stranci nakon izborne promidžbe sukladno ovom Zakonu smatraju se prihodima od povezanih neprofitnih organizacija.

Evidencije o donacijama za financiranje izborne promidžbe

Članak 28.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe te izdavati potvrde o primitku donacija, a osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi i evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.

(2) Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Ograničenje iznosa donacije za financiranje troškova izborne promidžbe

Članak 29.

(1) Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe za financiranje troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna:

– pojedinoj političkoj stranci, pojedinoj neovisnoj listi te pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

– pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

– pojedinom kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

– pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave politička stranka odnosno lista grupe birača sudjeluje na izborima

– pojedinom kandidatu na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike

– političkoj stranci koja je na temelju međusobnog sporazuma otvorila poseban račun u ime zajedničke liste, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor te na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave ta zajednička lista sudjeluje na izborima.

(2) Ukupna vrijednost donacija pravne osobe za financiranje troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos od 200.000 kuna:

– pojedinoj političkoj stranci, pojedinoj neovisnoj listi te pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

– pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

– pojedinom kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

– pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave politička stranka odnosno lista grupe birača sudjeluje na izborima

– pojedinom kandidatu na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike

– političkoj stranci koja je na temelju međusobnog sporazuma otvorila poseban račun u ime zajedničke liste, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor te na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave ta zajednička lista sudjeluje na izborima.

(3) Vrijednosti donacija koje prelaze iznose utvrđene u ovome članku političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

POGLAVLJE II.   POSEBAN RAČUN ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

Obveza otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Članak 30.

(1) Politička stranka dužna je otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe za svake pojedine izbore na kojima sudjeluje, i to:

– na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor (jedan poseban račun)

– na izborima za članove u Europski parlament (jedan poseban račun)

– na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave (po jedan poseban račun za izbore u svakoj pojedinoj jedinici samouprave na kojima sudjeluje).

(2) Kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe dužna je otvoriti jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu. Sredstva koja je pojedina politička stranka obvezna uplatiti na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe u skladu sa zaključenim međusobnim sporazumom ne smatraju se donacijom ni prihodom političke stranke koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

(3) Politička stranka može drugoj političkoj stranci, koje su predložile zajedničku listu, dati pozajmicu za financiranje izborne promidžbe na temelju međusobnog sporazuma, uplatom na poseban račun za financiranje izborne promidžbe. Pozajmica koju je politička stranka na temelju međusobnog sporazuma dala drugoj političkoj stranci te povrat pozajmice na središnji račun političke stranke koja je dala pozajmicu ne smatra se donacijom.

(4) Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata dužne su otvoriti osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati, i to:

– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, neovisno o tome jesu li ih predložile političke stranke ili birači

– nositelji lista grupe birača na izborima za članove u Europski parlament

– osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

– kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina

– kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, neovisno o tome jesu li ih predložile političke stranke ili birači

– kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, neovisno o tome jesu li ih predložile političke stranke ili birači

– nositelji lista grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.

(5) Poseban račun iz stavka 4. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija za financiranje izborne promidžbe i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje izborne promidžbe te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

(6) Donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe mogu se prikupljati isključivo na račune iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka.

(7) Sredstva s posebnih računa za financiranje izborne promidžbe iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe za naplatu troškova izborne promidžbe.

Rok otvaranja posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe

Članak 31.

(1) Političke stranke te kandidati i osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača odnosno osobe koje se namjeravaju kandidirati dužni su otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ako održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

(2) Političke stranke te kandidati i osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača odnosno osobe koje se namjeravaju kandidirati dužni su u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe dostaviti pisanu obavijest o otvaranju tog računa s podacima o tom računu Državnom izbornom povjerenstvu, koje im nakon primitka obavijesti izdaje lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(3) Pisana obavijest iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

(4) Pismena koja su uputili Državno izborno povjerenstvo i druga nadležna tijela na adresu elektroničke pošte iz stavka 3. ovoga članka smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja je ovim Zakonom propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Članak 32.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe iz članka 45. ovoga Zakona.

(2) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju računa.

(3) Podatke o zatvaranju posebnog računa političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su u roku iz stavka 2. ovoga članka unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Obveze u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidacijske liste odnosno kandidature ili odustanka od podnesene kandidacijske liste odnosno kandidature

Članak 33.

(1) U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidacijske liste odnosno kandidature ili odustanka od podnesene kandidacijske liste odnosno kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužne su neutrošena sredstva koja preostanu na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno uplaćenom iznosu, ili donirati za opće društvene potrebe.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su zatvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe u roku od 15 dana od dana objave zbirnih lista odnosno zbirne liste pravovaljano predloženih kandidatura.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, s danom zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, te ga dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od 20 dana od dana objave zbirnih lista odnosno zbirne liste pravovaljano predloženih kandidatura.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa.

Raspoređivanje neutrošenih sredstava preostalih na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe političke stranke

Članak 34.

Ako na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe političke stranke, iz članka 30. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, nakon završetka svih transakcija, sukladno ovom Zakonu, preostanu neutrošena sredstva (sredstva koja je na poseban račun uplatila politička stranka, donacije i sredstva naknade troškova izborne promidžbe), do dana zatvaranja računa političke stranke dužne su uplatiti na središnji račun političke stranke odnosno na središnje račune političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu u omjeru prema međusobnom sporazumu, a navedena uplata ne smatra se donacijom. Ako sporazum nije zaključen ili ako navedeno pitanje nije uređeno sporazumom, sredstva se uplaćuju na središnji račun one političke stranke koja je otvorila poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

Raspoređivanje neutrošenih sredstava preostalih na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe neovisne liste, liste grupe birača i kandidata

Članak 35.

(1) Ako na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata iz članka 30. stavka 4. ovoga Zakona nakon završetka svih transakcija, sukladno ovom Zakonu, preostanu neutrošena sredstva (vlastita sredstva, donacije i sredstva naknade troškova izborne promidžbe), do dana zatvaranja računa osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su:

a) preostali iznos vlastitih sredstava vratiti uplatiocima vlastitih sredstava razmjerno uplaćenom iznosu

b) preostali iznos donacija i sredstava naknade troškova izborne promidžbe:

– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina, kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te kandidati za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje je kandidirala politička stranka, dužni su uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala

– osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača koje su dobile zastupnika u Hrvatskom saboru odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, dužne su uplatiti u jednakim dijelovima na posebne račune za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika odnosno nezavisnih vijećnika koji su izabrani s tih lista

– osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača koje nisu dobile zastupnika u Hrvatskom saboru odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koje su kandidirali birači, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te kandidati za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje su kandidirali birači, mogu navedena preostala neutrošena sredstva sa svojih posebnih računa za financiranje izborne promidžbe donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu donirana, vraćaju se uplatiocima razmjerno uplaćenom iznosu.

(2) Uplata preostalih neutrošenih sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe na središnji račun političke stranke odnosno na posebne račune za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika odnosno nezavisnih vijećnika iz stavka 1. točke b) podstavaka 1. i 2. ovoga članka ne smatra se donacijom.

POGLAVLJE III.   TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 36.

Troškovima izborne promidžbe smatraju se troškovi koji su nastali u svrhu javnog predstavljanja izbornih sudionika i njihovih izbornih programa te pozivanja birača da za njih glasuju na određenim izborima, kao i ostali troškovi koji su izravno povezani s izbornom promidžbom, i to od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe do dana zatvaranja navedenog posebnog računa.

Ograničenje troškova izborne promidžbe

Članak 37.

(1) Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za podmirenje troškova izborne promidžbe.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se koristiti za podmirenje osobnih troškova kandidata odnosno osoba na kandidacijskoj listi, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji i drugi troškovi koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom za dužnost na koju se kandidat odnosno osobe na kandidacijskoj listi kandidiraju.

(3) Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica samouprave koja kandidati odnosno osobe na kandidacijskoj listi, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, koriste u obavljanju svojih dužnosti.

(4) Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe

Članak 38.

(1) Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu odnosno kandidacijskoj listi ne smije prelaziti iznos veći od:

– 8.000.000,00 kuna na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

– 1.500.000,00 kuna u jednoj izbornoj jedinici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

– 4.000.000,00 kuna na izborima za članove za Europski parlament

– 800.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba

– 480.000,00 kuna na izborima za župana i gradonačelnika velikoga grada

– 200.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika

– 80.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3001 do 10.000 stanovnika

– 40.000,00 kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3000 stanovnika.

(2) Iznosi propisani u stavku 1. podstavcima 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka za izbore čelnika u jedinicama samouprave odnose se i na izbore za članove predstavničkih tijela tih jedinica.

(3) Na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina ukupan iznos troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos veći od 50 % od iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u istim jedinicama.

(4) Ukupan iznos troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane odnosno na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina može se povećati ukupno najviše do 20 % od ukupnog iznosa utvrđenog u stavku 1. podstavcima 1., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka odnosno stavka 3. ovoga članka za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora. Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.

(5) Ako je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 58. ovoga Zakona.

POGLAVLJE IV.   IZVJEŠĆE O DONACIJAMA, TROŠKOVIMA I MEDIJSKOM OGLAŠAVANJU IZBORNE PROMIDŽBE

Izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe

Članak 39.

(1) Političke stranke te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su u roku od sedam dana prije održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

(2) Izvješće o donacijama treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

(3) Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe treba sadržavati specificirane podatke o svrsi troška, nazivu i adresi primatelja, datumu isplate te o isplaćenom iznosu odnosno iznosu tržišne vrijednosti proizvoda ili usluga navedenom na potvrdi, ako se radi o donacijama u obliku proizvoda ili usluga.

(4) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješća iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, prvoga radnog dana od dana njihove dostave. Podatak o adresi fizičke osobe donatora i primatelja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne objavljuje se.

(5) Objava iz stavka 4. ovoga članka traje do objave financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe.

(6) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka i način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Izvješće o medijskom oglašavanju izborne promidžbe

Članak 40.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su u roku od sedam dana prije održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe sa specificiranim podacima o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.

(2) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće iz stavka 1. ovoga članka, prvoga radnog dana od dana njegove dostave.

(3) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka i način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Cjenik usluga oglašavanja izborne promidžbe

Članak 41.

(1) Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne promidžbe dužni su Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti cjenik usluga oglašavanja u izbornoj promidžbi i ugovore koje su sklopili s izbornim sudionicima vezano uz izbornu promidžbu te to objaviti na svojim mrežnim stranicama od dana početka izborne promidžbe.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka traje 60 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

POGLAVLJE V.   NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ODNOSNO PRORAČUNA JEDINICE SAMOUPRAVE

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe

Članak 42.

(1) Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:

– kandidati koji na izborima za predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 10 % važećih glasova birača

– političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove u Europski parlament dobiju najmanje 5 % važećih glasova birača

– političke stranke i neovisne liste koje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobiju više od 5 % važećih glasova birača izborne jedinice

– političke stranke koje su predložile kandidate za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, a koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru

– kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5 % stanovnika koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskom saboru, a dobili su više od 15 % važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15 % iznosa naknade koja pripada zastupniku.

(2) Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica samouprave imaju:

– političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela

– kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike dobiju najmanje 10 % važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore

– kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina dobiju najmanje 10 % važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

(3) Naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a naknada troškova iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se iz proračuna jedinice samouprave.

Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe

Članak 43.

(1) Visinu naknade troškova iz članka 42. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, najkasnije sedam dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora. Odluka Vlade objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina i za izbor članova predstavničkih tijela jedinica samouprave primjenjuje se i na prijevremene izbore te na dopunske izbore.

8. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

9. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Isplata naknade troškova izborne promidžbe

Članak 44.

(1) Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i neovisnim listama odnosno listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata odnosno osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

(2) Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

(3) Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor raspoređuju se političkim strankama, neovisnim listama i kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora.

(4) Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju osvojenih mjesta za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske prema konačnim rezultatima izbora.

(5) Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica samouprave raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova predstavničkog tijela koje je dobila pojedina politička stranka odnosno lista grupe birača prema konačnim rezultatima izbora.

(6) Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske te za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima prema konačnim rezultatima izbora.

(7) Naknada troškova izborne promidžbe ne smije se isplatiti političkim strankama, neovisnim listama odnosno listama grupe birača i kandidatima u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

(8) Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste odnosno nositelja liste grupe birača odnosno na poseban račun kandidata za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika raspoređuju se među kandidatima na neovisnoj listi odnosno listi grupe birača odnosno među kandidatima za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika i kandidate za njihove zamjenike sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, na jednake dijelove.

(9) Kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun koji je sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Zakona otvorila jedna od političkih stranaka koje su zajednički predložile listu raspoređuju se među tim političkim strankama sukladno njihovu sporazumu. Ako sporazum nije zaključen, sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe ostaju političkoj stranci koja je otvorila poseban račun.

Rok isplate naknade troškova izborne promidžbe

Članak 45.

Naknada iz članka 42. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona isplatit će se u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu, iz članka 61. ovoga Zakona.

 

DIO ČETVRTI   ZABRANA FINANCIRANJA I POGODOVANJA

Zabrana financiranja

Članak 46.

(1) Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata od:

– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba

– stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima

– državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave

– udruga radnika i poslodavaca

– udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave

– vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija

– fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima

– jedinica samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom.

(2) Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe.

(3) Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

(4) Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka politička stranka, nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat dužni su odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu odnosno Državnom izbornom povjerenstvu eventualne donacije za financiranje izborne promidžbe, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

(5) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, zabrana financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata (od strane stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba čija je osnovna djelatnost edukacija u razvoju i promicanju demokratskih načela) ne odnosi se na financiranje programa namijenjenih za edukaciju.

Zabrana pogodovanja

Članak 47.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici, nezavisni vijećnici, neovisne liste odnosno liste grupe birača i kandidati ne smiju raditi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svoga djelovanja.

(2) Političke stranke, nezavisni zastupnici, nezavisni vijećnici, neovisne liste odnosno liste grupe birača i kandidati ne smiju obećavati političke ili kakve druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi bilo koje vrste fizičkim i pravnim osobama pri prikupljanju donacija za financiranje svojeg djelovanja.

 

DIO PETI   NADZOR I REVIZIJA

POGLAVLJE I.   NADZOR I REVIZIJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Tijela nadležna za provedbu nadzora i obavljanje revizije

Članak 48.

(1) Državno izborno povjerenstvo nadzire subjekte redovitog godišnjeg financiranja (političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike) prikupljanjem, objavljivanjem, kontrolom pravodobne i cjelovite dostave godišnjih financijskih izvještaja i drugih izvješća, nadzire zakonitost njihova financiranja, na temelju uvida u dostavljene podatke te provođenjem financijskog nadzora po prijavi ili vlastitoj procjeni.

(2) Državni ured za reviziju obavlja reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika te provodi i druge poslove iz svoje nadležnosti. Državni ured za reviziju obavlja reviziju na temelju ovoga Zakona na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje rad Državnog ureda za reviziju.

(3) Nadzor nad izvršavanjem obveza na teret proračuna jedinica samouprave iz članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3. i članka 45. u dijelu koji se odnosi na isplatu naknade iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija.

(4) Subjekti nadzora dužni su Državnom izbornom povjerenstvu i drugim nadležnim tijelima dostaviti adresu elektroničke pošte na koju će zaprimati pismena u postupku nadzora.

(5) Pismena upućena od Državnog izbornog povjerenstva i drugih nadležnih tijela na adresu elektroničke pošte iz stavka 4. ovoga članka smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja je ovim Zakonom propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Suradnja tijela nadležnih za provedbu nadzora i revizije s drugim tijelima i pravnim osobama

Članak 49.

(1) Tijela nadležna za nadzor i reviziju međusobno surađuju u okviru svojih ovlasti.

(2) Banke kod kojih je otvoren poseban račun za redovito godišnje financiranje dužne su na pisani zahtjev tijela iz stavka 1. ovoga članka dostaviti im sve tražene podatke o tim računima i transakcijama na tim računima.

(3) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju dostaviti svu traženu dokumentaciju na njihov zahtjev.

Godišnji program rada i financijski plan

Članak 50.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su do završetka tekuće godine donijeti godišnji program rada i financijski plan za iduću kalendarsku godinu, neovisno o tome vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo.

(2) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji vode dvojno knjigovodstvo dužni su financijski plan za iduću kalendarsku godinu sastaviti u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

(3) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su na početku mandata donijeti i program rada za mandatno razdoblje.

Poslovne knjige

Članak 51.

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su voditi financijsko poslovanje i računovodstvo sukladno propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, neovisno o godini početka poslovanja, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva, sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija primjenom novčanog računovodstvenog načela, dužni su voditi Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa i Popis dugotrajne nefinancijske imovine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, političke stranke koje su osnovane u tekućoj godini te nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici kojima u tekućoj godini počinje mandat dužni su voditi financijsko poslovanje i računovodstvo (poslovne knjige) sukladno propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o visini prihoda utvrđenih financijskim planom za tekuću godinu.

(4) Uz poslovne knjige iz stavka 2. ovoga članka političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su voditi i Knjigu potraživanja i obveza.

(5) Izgled i sadržaj Knjige potraživanja i obveza iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.

Godišnji financijski izvještaji

Članak 52.

(1) Politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik dužni su sastavljati financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (u daljnjem tekstu: godišnji financijski izvještaj) na način koji je prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija propisan za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

(2) Godišnji financijski izvještaj, zajedno s propisanim prilozima iz stavka 3. ovoga članka, političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

(3) Uz godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su priložiti, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja:

– godišnji program rada i financijski plan iz članka 50. stavka 1. ovoga Zakona, a nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici i program rada za mandatno razdoblje iz članka 50. stavka 2. ovoga Zakona

– izvješće o donacijama primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je, u slučajevima prestanka političke stranke prema odredbama Zakona kojim se uređuje osnivanje političkih stranaka, politička stranka brisana iz Registra političkih stranaka, politička stranka dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju iz Registra.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kod statusnih promjena političkih stranaka, političke stranke kod kojih je došlo do statusnih promjena dužne su sastaviti godišnje financijske izvještaje s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene na način koji je prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija propisan kod statusnih promjena neprofitnih organizacija i dostaviti ih Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od datuma nastanka statusne promjene.

(6) Godišnji financijski izvještaj iz stavaka 4. i 5. ovoga članka potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje političke stranke do dana koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka odnosno datumu statusne promjene.

(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za nezavisnog zastupnika odnosno za nezavisnog vijećnika ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani te nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna, kao i nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona koji su postali članovi političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinice samouprave dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

(8) Obveza sastavljanja i dostavljanja godišnjeg financijskog izvještaja iz stavka 7. ovoga članka odnosi se i na nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike koji su zatvorili poseban račun u slučaju mirovanja mandata.

(9) Državno izborno povjerenstvo dužno je omogućiti Državnom uredu za reviziju preuzimanje financijskih izvještaja sa sastavnim dijelovima odmah nakon unosa podataka u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(10) Način unosa godišnjeg financijskog izvještaja, s propisanim prilozima iz stavka 3. ovoga članka, u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Obavljanje revizije

Članak 53.

(1) Revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika obavlja se svake kalendarske godine za prethodnu godinu.

(2) Reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika čiji su godišnji prihodi i vrijednost imovine, iskazani u godišnjim financijskim izvještajima, manji od 100.000,00 kuna Državni ured za reviziju nije obvezan obavljati, a može je obavljati sukladno svojem planu i programu rada.

(3) Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici iz stavka 2. ovoga članka dužni su Državnom uredu za reviziju dostaviti svu traženu dokumentaciju na njegov zahtjev.

Izvješće o reviziji

Članak 54.

(1) Izvješće o obavljenoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika Državni ured za reviziju dostavlja Hrvatskom saboru do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Izvješće o obavljenoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju.

Izvješće o nadzoru

Članak 55.

Izvješće o obavljenom nadzoru godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika Državno izborno povjerenstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

POGLAVLJE II.   NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

Tijela za provedbu nadzora

Članak 56.

(1) Državno izborno povjerenstvo, u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata.

(2) Nadzor financiranja izborne promidžbe Državno izborno povjerenstvo provodi od dana otvaranja posebnih računa za financiranje izborne promidžbe do završetka transakcija na tim računima.

(3) Način suradnje iz stavka 1. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo određuje obveznom uputom.

Poslovne knjige

Članak 57.

(1) Osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati, koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka i Popis dugotrajne nefinancijske imovine. Knjiga primitaka i izdataka vodi se prema novčanom računovodstvenom načelu, u skladu s propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

(2) Uz poslovne knjige iz stavka 1. ovoga članka, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužni su voditi i knjigu potraživanja i obveza.

(3) Izgled i sadržaj Knjige potraživanja i obveza iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Članak 58.

(1) Političke stranke te osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su sastaviti i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe te s propisanim sastavnim dijelovima iz stavka 2. ovoga članka, u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

(2) Sastavni dio financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

(3) Obrazac i način unosa financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe, s propisanim sastavnim dijelovima iz stavka 2. ovoga članka, u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Obveza dostave dokumentacije na zahtjev nadzornog tijela

Članak 59.

Uz financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Provedba nadzora

Članak 60.

(1) Nadzor financiranja izborne promidžbe može se obavljati na sljedeće načine:

– analizom poslovne dokumentacije, propisa i općih akata u skladu s kojima subjekt nadzora posluje

– praćenjem, prikupljanjem i provjerom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja (analiza financijskih izvještaja)

– izravnim nadzorom kod subjekta nadzora.

(2) Banke kod kojih je otvoren poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužne su na pisani zahtjev Državnog izbornog povjerenstva dostaviti mu sve tražene podatke o tim računima i transakcijama na tim računima.

(3) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su na zahtjev Državnog izbornog povjerenstva dostaviti sve tražene podatke vezane uz financiranje izborne promidžbe.

(4) Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne promidžbe dužni su tijekom trajanja izborne promidžbe na zahtjev Državnog izbornog povjerenstva dostaviti sve ugovore sklopljene s izbornim sudionicima.

(5) Državno izborno povjerenstvo dužno je prilikom provođenja nadzora na temelju dokumentacije koju su dostavile političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidata, putem nadležnih tijela i službi, provjeriti odgovaraju li iznosi utrošenih sredstava primljenim iznosima navedenim u financijskim izvještajima i jesu li podaci navedeni u tim izvještajima točni.

Izvješće o nadzoru

Članak 61.

Izvješće Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva u roku od 60 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

POGLAVLJE III.   OBJAVLJIVANJE I ČUVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 62.

(1) Godišnji financijski izvještaji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, zajedno s propisanim prilozima iz članka 52. ovoga Zakona, te financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe političkih stranaka, osoba ovlaštenih za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja lista grupe birača i kandidata zajedno s propisanim sastavnim dijelovima, iz članka 58. ovoga Zakona, javni su dokumenti.

(2) Objavu godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, zajedno s propisanim prilozima iz članka 52. ovoga Zakona, dužno je osigurati Državno izborno povjerenstvo na svojim mrežnim stranicama, od prvog radnog dana od dana njihove dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(3) Objavu financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe političkih stranaka, osoba ovlaštenih za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelja liste grupe birača i kandidata, zajedno s propisanim sastavnim dijelovima iz članka 58. ovoga Zakona, dužno je osigurati Državno izborno povjerenstvo na svojim mrežnim stranicama, od prvog radnog dana od dana njihove dostave Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(4) Godišnji financijski izvještaji i financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima odnosno sastavnim dijelovima trajno se pohranjuju u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno su dostupni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

(5) Podaci sadržani u prilozima odnosno sastavnim dijelovima godišnjeg financijskog izvještaja i financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe, a koji se odnose na adrese fizičkih osoba donatora te na adrese fizičkih osoba primatelja sadržanih u izvješću o troškovima izborne promidžbe ne objavljuju se.

(6) Godišnje financijske izvještaje s propisanim prilozima političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su trajno čuvati u izvorniku.

(7) Financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su trajno čuvati u izvorniku.

 

DIO ŠESTI   ADMINISTRATIVNE SANKCIJE

Administrativne sankcije za kršenje odredbi Zakona o financiranju izborne promidžbe

Članak 63.

(1) Za kršenje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na ograničenje troškova izborne promidžbe, nedostavljanje nadležnom tijelu podataka o donacijama i troškovima za izbornu promidžbu te financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe, političkoj stranci, osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu mogu se u upravnom postupku izreći sljedeće administrativne sankcije:

1) potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe

2) djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe

3) obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe.

(2) Političkoj stranci, osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći će se administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe kada:

– sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe, odnosno suprotno članku 37. stavku 1. i 2. ovoga Zakona te ako koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica samouprave suprotno zabrani iz članka 37. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Političkoj stranci, osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći će se administrativna sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe kada:

– prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 38. stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona

– ne vrate uplatiocima ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 38. stavku 5. ovoga Zakona.

(4) Sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju iz stavka 3. ovoga članka sastoji se od smanjenja iznosa naknade troškova izborne promidžbe za onoliki iznos za koliko je prekoračen dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ako je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

(5) Političkoj stranci, osobi ovlaštenoj za zastupanje neovisne liste odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći će se administrativna sankcija obustave isplate naknade troškova izborne promidžbe kada:

– u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe, sukladno članku 39. ovoga Zakona

– ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, na propisani način i u propisanom roku, sukladno članku 58. ovoga Zakona.

(6) Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe u slučajevima iz stavka 5. ovoga članka traje do urednog ispunjenja obveze, a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe iz članka 32. ovoga Zakona. Ako obveza nije uredno ispunjena do roka propisanog za zatvaranje posebnog računa, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

(7) Odluku o potpunom odnosno djelomičnom gubitku naknade troškova izborne promidžbe iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka te o obustavi isplate odnosno gubitku naknade troškova izborne promidžbe iz stavaka 5. i 6. ovoga članka donosi Državno izborno povjerenstvo.

(8) Protiv odluke Državnog izbornog povjerenstva o izricanju administrativne sankcije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

(10) Zabranjena je isplata sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe suprotno odluci Državnog izbornog povjerenstva o izricanju administrativne sankcije iz stavka 7. ovoga članka.

Administrativne sankcije za kršenje odredbi Zakona o redovitom godišnjem financiranju

Članak 64.

(1) Privremeno se obustavlja isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima, na način i u roku sukladno članku 52. ovoga Zakona.

(2) Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz stavka 1. ovoga članka iz državnog proračuna donosi Državno izborno povjerenstvo.

(3) Odluku o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz stavka 1. ovoga članka iz proračuna jedinice samouprave donosi Državno izborno povjerenstvo.

(4) Privremena obustava traje do urednog izvršenja obveze, a najduže do kraja proračunske godine u kojoj su politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik dužni dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu. Ako je obveza uredno izvršena najkasnije do kraja proračunske godine, danom izvršenja obveze prestaje privremena obustava isplate te se sredstva za redovito godišnje financiranje isplaćuju političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku bez umanjenja. Ako obveza nije uredno izvršena do kraja proračunske godine, politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik gube pravo na isplatu dijela sredstava za redovito godišnje financiranje za tu proračunsku godinu, i to u iznosu koji im pripada od dana isteka roka za dostavu godišnjeg financijskog izvještaja do završetka proračunske godine (preostali iznos sredstava).

(5) Odluku o gubitku prava na isplatu preostalog iznosa sredstava za redovito godišnje financiranje iz stavka 4. ovoga članka iz državnog proračuna donosi Državno izborno povjerenstvo.

(6) Odluku o gubitku prava na isplatu preostalog iznosa sredstava za redovito godišnje financiranje iz stavka 4. ovoga članka iz proračuna jedinice samouprave donosi Državno izborno povjerenstvo.

(7) Zabranjena je isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave suprotno odlukama o izricanju administrativne sankcije iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka.

(8) Odluka o gubitku prava na isplatu dostavlja se elektroničkim putem političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku, ministarstvu nadležnom za financije i jedinici lokalne samouprave te se takva dostava smatra urednom.

(9) Ako dostava Odluke o gubitku prava na isplatu političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku nije moguća elektroničkim putem, ona će se objaviti na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Dostava odluke političkoj stranci, nezavisnom zastupniku ili nezavisnom vijećniku smatra se urednom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

(10) Protiv odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

 

DIO SEDMI   FINANCIRANJE REFERENDUMSKIH AKTIVNOSTI

Predstavnik organizacijskog odbora

Članak 65.

Članovi organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog ili lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: organizacijski odbor) dužni su među svojim redovima odrediti predstavnika organizacijskog odbora koji je ovlašten predstavljati i zastupati organizacijski odbor u poslovima financiranja referendumskih aktivnosti te o tome pisano izvijestiti Državno izborno povjerenstvo najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o određivanju predstavnika.

Izvori sredstava za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 66.

Organizacijski odbor može financirati referendumsku aktivnost iz vlastitih sredstava i iz donacija.

Financiranje iz vlastitih sredstava

Članak 67.

(1) Vlastita sredstva koja članovi organizacijskog odbora namjeravaju utrošiti za referendumsku aktivnost moraju biti uplaćena na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti.

(2) Članovi organizacijskog odbora mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti do dana zatvaranja tog računa.

Financiranje iz donacija

Članak 68.

(1) Referendumska aktivnost može se financirati iz donacija fizičkih i pravnih osoba, osim onih iz članka 81. ovoga Zakona.

(2) Donacijama za financiranje referendumske aktivnosti smatraju se uplate kojima fizičke i pravne osobe dobrovoljno daju novac odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate organizacijskom odboru.

(3) Donacije u novcu za financiranje referendumske aktivnosti mogu se prikupljati isključivo na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti.

(4) Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na organizacijski odbor.

(5) Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su organizacijskom odboru dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

(6) Pod uslugama iz stavka 4. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.

(7) Za donacije čija je vrijednost veća od 5000,00 kuna davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.

(8) Ako predstavnik organizacijskog odbora ne želi zadržati donaciju koja je uplaćena na njegov poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, može je odbiti na način da iznos takve donacije uplati u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

(9) Donacije čija je vrijednost veća od 5000,00 kuna, za koje nije zaključen ugovor sukladno stavku 7. ovoga članka, predstavnik organizacijskog odbora dužan je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Evidencija o donacijama

Članak 69.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je voditi evidenciju o primitku donacija i uplaćenih vlastitih sredstava te izdavati potvrde o primitku donacija.

(2) Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Ograničenje iznosa donacije za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 70.

(1) Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni odnosno pojedini lokalni referendum ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna.

(2) Ukupna vrijednost donacija pravne osobe organizacijskom odboru za financiranje referendumske aktivnosti za pojedini državni referendum ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kuna, a za pojedini lokalni referendum ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna.

(3) Vrijednosti donacija koje prelaze iznose utvrđene u ovome članku predstavnik organizacijskog odbora dužan je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Rok prikupljanja donacija za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 71.

(1) Donacije za financiranje referendumske aktivnosti mogu se prikupljati od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti do isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma te u slučaju raspisivanja referenduma od dana objave odluke o raspisivanju referenduma u službenom glasilu do dana održavanja referenduma.

(2) Eventualne donacije primljene izvan rokova utvrđenih u stavku 1. ovoga članka predstavnik organizacijskog odbora dužan je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora, dužan je u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.

Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 72.

(1) Poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti je račun građana za posebne namjene (za financiranje referendumske aktivnosti) u izabranoj banci koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija i vlastitih sredstava članova organizacijskog odbora za financiranje referendumske aktivnosti i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova referendumskih aktivnosti.

(2) Sredstva s posebnog računa iz stavka 1. ovoga članka izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe za naplatu troškova referendumske aktivnosti.

Otvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 73.

(1) Poseban račun za financiranje referendumskih aktivnosti dužan je otvoriti predstavnik organizacijskog odbora.

(2) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je otvoriti poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti najkasnije do početka roka za prikupljanje potpisa birača određenog odlukom da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, a najranije ga može otvoriti šest mjeseci prije roka određenog za prikupljanje potpisa birača, nakon objave navedene odluke.

(3) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumskih aktivnosti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu pisanu obavijest o otvaranju tog računa s podacima o tom računu i podacima o datumu objave i nazivu dnevnog tiska ili drugih sredstava javnog priopćavanja u kojima je objavljena odluka organizacijskog odbora da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, zajedno s preslikom te odluke, a Državno izborno povjerenstvo mu po primitku obavijesti izdaje lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(4) Pisana obavijest iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.

(5) Pismena koja su Državno izborno povjerenstvo i druga nadležna tijela poslali na adresu elektroničke pošte iz stavka 4. ovoga članka smatrat će se uredno zaprimljenim.

Zatvaranje posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti

Članak 74.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je dovršiti sve transakcije na posebnom računu i zatvoriti ga najkasnije u roku od 30 dana nakon održanog referenduma odnosno, ako referendum nije raspisan, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

(2) Ako na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti nakon završetka svih transakcija sukladno ovom Zakonu preostanu neutrošena sredstva do dana zatvaranja računa, predstavnik organizacijskog odbora može neutrošena financijska sredstva donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu donirana, vraćaju se uplatiocima razmjerno uplaćenom iznosu.

(3) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu potvrdu banke o zatvaranju računa.

(4) Podatke o zatvaranju posebnog računa predstavnik organizacijskog odbora dužan je u roku iz stavka 3. ovoga članka unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Ograničenje troškova referendumske aktivnosti

Članak 75.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora može sredstva prikupljena za financiranje referendumske aktivnosti koristiti samo za financiranje referendumske aktivnosti.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se koristiti za podmirenje osobnih troškova članova organizacijskog odbora, članova njihovih obitelji i drugih osoba, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja i drugi troškovi koji nisu izravno povezani s referendumskom aktivnošću.

Ograničenje ukupnog iznosa troškova referendumske aktivnosti

Članak 76.

(1) Ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog državnog referenduma ne smije prelaziti iznos od 8.000.000,00 kuna.

(2) Ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog lokalnog referenduma ne smije prelaziti iznos od:

– 1.000.000,00 kuna za lokalni referendum u Gradu Zagrebu

– 600.000,00 kuna za lokalni referendum u županiji i velikom gradu

– 250.000,00 kuna za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika

– 100.000,00 kuna za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3001 do 10.000 stanovnika

– 50.000,00 kuna za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3000 stanovnika.

(3) Ako je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova referendumske aktivnosti veća od dopuštenog iznosa troškova referendumske aktivnosti utvrđenog u stavcima 1. i 2. ovoga članka, predstavnik organizacijskog odbora dužan je ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za zatvaranje posebnog računa iz članka 74. ovoga Zakona.

Izvješće o donacijama, troškovima i medijskom oglašavanju referendumskih aktivnosti

Članak 77.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi raspisivanja državnog odnosno lokalnog referenduma dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

(2) Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi odnosno računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

(3) Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti treba sadržavati specificirane podatke o svrsi troška, nazivu i adresi primatelja, datumu isplate te o isplaćenom iznosu odnosno iznosu tržišne vrijednosti proizvoda ili usluga navedenom na potvrdi odnosno računu koji ne podliježe naplati ako se radi o donacijama u obliku proizvoda ili usluga.

(4) Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti treba sadržavati specificirane podatke o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.

(5) Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješća iz stavka 1. ovoga članka, prvog radnog dana nakon njihove dostave Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav. Podaci o adresi fizičke osobe donatora i primatelja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne objavljuju se.

(6) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka i način unosa u informacijski sustav, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Cjenik usluga medijskog oglašavanja

Članak 78.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja referendumskih aktivnosti dužni su Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti cjenik usluga oglašavanja i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama.

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti

Članak 79.

(1) Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti javni je dokument.

(2) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je sastaviti i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s podacima o ostvarenim primicima za financiranje referendumske aktivnosti, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje referendumske aktivnosti te s propisanim sastavnim dijelovima, u roku propisanom za zatvaranje posebnog računa iz članka 74. ovoga Zakona.

(3) Sastavni dio financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti i izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti, s ažuriranim podacima do dana podnošenja financijskog izvještaja.

(4) Objavu financijskih izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti zajedno s propisanim sastavnim dijelovima dužno je osigurati Državno izborno povjerenstvo na svojim mrežnim stranicama, od prvog radnog dana od dana njihove dostave Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

(5) Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima trajno se pohranjuje u informacijskom sustavu za nadzor financiranja i javno je dostupan na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva na lako pretraživ način po različitim osnovama, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

(6) Podaci sadržani u sastavnim dijelovima financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti, a koji se odnose na adrese fizičkih osoba donatora te na adrese fizičkih osoba primatelja sadržanih u izvješću o troškovima referendumske aktivnosti ne objavljuju se.

(7) Financijske izvještaje o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima predstavnik organizacijskog odbora dužan je trajno čuvati u izvorniku.

(8) Obrazac i način unosa financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti, s propisanim sastavnim dijelovima iz stavka 3. ovoga članka, u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Obveza dostave dokumentacije na zahtjev nadzornog tijela

Članak 80.

Uz financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti predstavnik organizacijskog odbora dužan je Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Zabrana financiranja referendumskih aktivnosti

Članak 81.

(1) Zabranjuje se financiranje referendumskih aktivnosti od:

– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba

– stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima

– državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave

– udruga, ako u tu svrhu koriste novčana sredstva iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave

– zaklada i fundacija

– vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija

– fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima

– jedinica samouprave

– neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe.

(2) Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

(3) Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora prema stavcima 1. i 2. ovoga članka predstavnik organizacijskog odbora dužan je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Zabrana pogodovanja

Članak 82.

Pri prikupljanju donacija za financiranje referendumske aktivnosti članovi organizacijskog odbora ne smiju raditi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe, obećavati im političke ili kakve druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi bilo koje vrste.

Poslovne knjige

Članak 83.

(1) Predstavnik organizacijskog odbora dužan je od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti voditi Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu ulaznih računa, sukladno propisima za vođenje jednostavnog knjigovodstva kod neprofitnih organizacija.

(2) Uz poslovne knjige iz stavka 1. ovoga članka, predstavnik organizacijskog odbora dužan je, od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti, voditi i Knjigu potraživanja i obveza.

(3) Izgled i sadržaj Knjige potraživanja i obveza iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.

Nadzor nad financiranjem referendumske aktivnosti

Članak 84.

(1) Državno izborno povjerenstvo u suradnji s nadležnim povjerenstvima nadzire poštivanje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti, financijske račune koji se odnose na financiranje referendumske aktivnosti, prikupljanje donacija i troškove referendumskih aktivnosti, izvještavanje o financiranju referendumske aktivnosti te ostale aktivnosti vezane uz financiranje referendumskih aktivnosti. Nadzor financiranja referendumske aktivnosti Državno izborno povjerenstvo provodi od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti do završetka transakcija na tom računu.

(2) Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja referendumske aktivnosti dužni su tijekom trajanja referendumske aktivnosti na zahtjev Državnog izbornog povjerenstva dostaviti sve ugovore sklopljene s organizacijskim odborom.

(3) Banke kod kojih je otvoren poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti dužne su na zahtjev Državnog izbornog povjerenstva dostaviti mu sve tražene podatke o tom računu i transakcijama na tom računu.

(4) Državno izborno povjerenstvo dužno je prilikom provođenja nadzora na temelju dokumentacije dostavljene od predstavnika organizacijskog odbora, putem nadležnih tijela i službi, provjeriti odgovaraju li iznosi utrošenih sredstava primljenim iznosima navedenim u financijskim izvještajima i jesu li podaci navedeni u tim izvještajima točni.

(5) Način suradnje iz stavka 1. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo određuje obveznom uputom.

Izvješće o nadzoru financiranja referendumske aktivnosti

Članak 85.

Izvješće Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi ovoga Zakona koje se odnose na financiranje referendumske aktivnosti objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva u roku od 60 dana od dostave financijskog izvještaja o financiranju referendumske aktivnosti.

 

DIO OSMI   OBVEZE IZVJEŠTAVANJA I VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NADZOR FINANCIRANJA

Članak 86.

(1) Državno izborno povjerenstvo daje upute o primjeni odredaba ovoga Zakona u vezi s financijskim izvještavanjem o financiranju izborne promidžbe te o financijskom izvještavanju o financiranju referendumske aktivnosti.

(2) Državno izborno povjerenstvo nadležno je za vođenje, održavanje i upravljanje informacijskim sustavom za nadzor financiranja.

(3) Državni ured za reviziju preuzima podatke iz informacijskog sustava za nadzor financiranja za svoje potrebe.

(4) Ministarstvo financija preuzima podatke iz informacijskog sustava za nadzor financiranja u svrhu provedbe nadzora nad izvršavanjem obveza na teret proračuna jedinica samouprave propisanih ovim Zakonom.

(5) Političke stranke, nezavisni zastupnici, nezavisni vijećnici, osobe odgovorne za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača, kandidati i predstavnik organizacijskog odbora unose podatke u informacijski sustav za nadzor financiranja i odgovorni su za istinitost unesenih podataka.

(6) Na obradu osobnih podataka sadržanih u informacijskom sustavu za nadzor financiranja primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(7) Osobni podaci sadržani u informacijskom sustavu za nadzor financiranja sukladno ovom Zakonu obrađuju se u svrhu provedbe nadzora, obavljanja revizije te osiguranja transparentnosti financiranja redovitih političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti.

(8) Način preuzimanja podataka utvrđen u stavcima 3. i 4. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

 

DIO DEVETI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 87.

(1) Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

1. politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji financijska sredstva koriste suprotno odredbi članka 4. stavka 4. ovoga Zakona

2. nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u slučaju zatvaranja posebnog računa za vrijeme mirovanja mandata ne rasporede preostala sredstva na posebnom računu na propisani način, sukladno članku 16. stavku 2. ovoga Zakona

3. nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u slučaju nezatvaranja posebnog računa za vrijeme mirovanja koriste sredstva s toga računa za vrijeme mirovanja mandata, suprotno zabrani iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona

4. nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata, ako nisu ponovno izabrani te kojima mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani ne vrate u propisanom roku neutrošena financijska sredstva, novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine ili imovinu sukladno članku 17. stavcima 1. i 4. ovoga Zakona

5. politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji vrijednost donacije za koju nije zaključen ugovor, a koja prelazi iznos utvrđen u članku 18. stavku 5. ovoga Zakona ne prijave i ne uplate u državni proračun, sukladno članku 18. stavku 8. ovoga Zakona

6. politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji vrijednosti donacija za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti koje prelaze visinu iznosa utvrđenu u članku 19. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona ne prijave i ne uplate u državni proračun, sukladno članku 19. stavku 3. ovoga Zakona

7. politička stranka koja ne vodi evidenciju o primitku članarina odnosno članskih doprinosa i donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti i ne izdaje potvrde o njihovu primitku te nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne vode evidenciju o primitku donacija i ne izdaju potvrde o njihovu primitku, sukladno članku 20. stavku 1. ovoga Zakona

8. politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama koje su primili u prvih šest mjeseci tekuće godine odnosno obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije, sukladno članku 21. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona

9. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji vrijednost donacije za koju nije zaključen ugovor, a koja prelazi iznos utvrđen u članku 25. stavku 5. ovoga Zakona ne prijave i ne uplate u državni proračun, sukladno članku 25. stavku 8. ovoga Zakona

10. političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe u propisanom roku ne vrate donatorima odnosno ne uplate u državni proračun, sukladno članku 26. stavku 2. ovoga Zakona

11. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne vode evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe i ne izdaju potvrde o njihovu primitku te osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne vode evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe, sukladno članku 28. stavku 1. ovoga Zakona

12. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji vrijednosti donacija za financiranje troškova izborne promidžbe koje prelaze visinu iznosa utvrđenu u članku 29. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona ne prijave i ne uplate u državni proračun, sukladno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona

13. politička stranka koja ne otvori poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, sukladno članku 30. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

14. osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne otvore poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, sukladno članku 30. stavku 4. ovoga Zakona

15. politička stranka koja poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ne otvori u propisanom roku, sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona

16. osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ne otvore u propisanom roku, sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona

17. osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista odnosno kandidatura nedopuštena, koje neutrošena sredstva preostala na posebnom računu ne rasporede na propisani način, sukladno članku 33. stavku 1. ovoga Zakona

18. osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista odnosno kandidatura nedopuštena, koje u propisanom roku ne zatvore poseban račun za financiranje izborne promidžbe, sukladno članku 33. stavku 2. ovoga Zakona

19. osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista odnosno kandidatura nedopuštena, koje ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu na propisani način i u propisanom roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, sukladno članku 33. stavku 3. ovoga Zakona

20. političke stranke koje neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe ne rasporede sukladno članku 34. ovoga Zakona

21. osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe ne rasporede sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona

22. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe odnosno suprotno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona te koji koriste sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica samouprave, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica samouprave suprotno zabrani iz članka 37. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

23. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 38. stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona

24. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe ne vrate uplatiocima, sukladno članku 38. stavku 5. ovoga Zakona

25. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe sukladno članku 39. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

26. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, sukladno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona

27. politička stranka, nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelji liste grupe birača i kandidat koji ne prijave uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznače uplaćena sredstva u državni proračun, sukladno članku 46. stavku 4. ovoga Zakona

28. politička stranka, nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svoga djelovanja, sukladno članku 47. stavku 1. ovoga Zakona

29. politička stranka koja ne donese godišnji program rada i financijski plan sukladno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona

30. nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne donesu godišnji program rada i financijski plan sukladno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona te koji ne donesu program rada za mandatno razdoblje sukladno članku 50. stavku 3. ovoga Zakona

31. politička stranka, nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima, u propisanom roku i na propisani način, sukladno članku 52. stavcima 2., 4., 5., 7. i 8. ovoga Zakona

32. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način, sukladno članku 58. stavku 1. ovoga Zakona

33. članovi organizacijskog odbora ako ne izvijeste Državno izborno povjerenstvo o određivanju predstavnika organizacijskog odbora, u propisanom roku i na propisani način, sukladno članku 65. ovoga Zakona

34. predstavnik organizacijskog odbora koji vrijednost donacije za koju nije zaključen ugovor, a koja prelazi iznos utvrđen u članku 68. stavku 7. ovoga Zakona ne prijavi i ne uplati u državni proračun, sukladno članku 68. stavku 9. ovoga Zakona

35. predstavnik organizacijskog odbora koji ne vodi evidenciju o primitku donacija i ne izdaje potvrde o njihovu primitku, sukladno članku 69. stavku 1. ovoga Zakona

36. predstavnik organizacijskog odbora koji vrijednosti donacija koje prelaze visinu iznosa utvrđenu u članku 70. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona ne prijavi i ne uplati u državni proračun, sukladno članku 70. stavku 3. ovoga Zakona

37. predstavnik organizacijskog odbora koji donacije primljene izvan rokova utvrđenih u članku 71. stavku 1. ovoga Zakona u propisanom roku ne vrati donatorima odnosno ne uplati u državni proračun, sukladno članku 71. stavku 2. ovoga Zakona

38. predstavnik organizacijskog odbora koji ne otvori poseban račun za financiranje referendumskih aktivnosti ili ga ne otvori u propisanom roku, sukladno članku 73. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

39. predstavnik organizacijskog odbora koji neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti koristi suprotno članku 74. stavku 2. ovoga Zakona

40. predstavnik organizacijskog odbora koji sredstva za financiranje referendumske aktivnosti koristi u nedopuštene svrhe odnosno suprotno članku 75. stavku 1. ovoga Zakona

41. predstavnik organizacijskog odbora koji prekorači ukupno dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti, sukladno članku 76. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

42. predstavnik organizacijskog odbora koji ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova referendumske aktivnosti ne vrati uplatiocima, sukladno članku 76. stavku 3. ovoga Zakona

43. predstavnik organizacijskog odbora koji u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumskih aktivnosti te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti, sukladno članku 77. stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona

44. predstavnik organizacijskog odbora koji ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način, sukladno članku 79. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona

45. predstavnik organizacijskog odbora koji ne prijavi uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznači uplaćena sredstva u državni proračun, sukladno članku 81. stavku 3. ovoga Zakona

46. članovi organizacijskog odbora koji rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija, sukladno članku 82. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka politička stranka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača, kandidat i predstavnik organizacijskog odbora kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– fizička i pravna osoba koja ne izda potvrdu za donacije u obliku proizvoda ili usluga odnosno ako vrijednost darovanog proizvoda ili usluga, naznačena na potvrdi, ne odgovara njihovoj tržišnoj vrijednosti, sukladno članku 18. stavku 3., članku 25. stavku 3. i članku 68. stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom od 2000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 89.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica samouprave koja u proračunu ne osigura sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Zakona.

Članak 90.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica samouprave koja sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika ne doznačuje redovito, sukladno članku 10. stavku 3. ovoga Zakona, te koja naknadu troškova izborne promidžbe ne isplati u propisanom roku, sukladno članku 45. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice samouprave.

Članak 91. (NN 98/19)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica lokalne samouprave koja u propisanom roku i na propisani način ne dostavi obavijest upravnom tijelu županije o svakoj promjeni podataka iz evidencije o zastupljenosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, sukladno članku 22. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice lokalne samouprave.

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice samouprave odnosno odgovorna osoba u Hrvatskome saboru koja odobri isplatu naknade troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave, suprotno zabrani iz članka 63. stavka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice samouprave odnosno odgovorna osoba u Hrvatskome saboru koja odobri isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno iz proračuna jedinice samouprave, suprotno zabrani iz članka 64. stavka 7. ovoga Zakona.

Članak 93.

Imovina koju politička stranka, nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača ili kandidat stekne počinjenjem prekršaja iz ovoga Zakona oduzima se sukladno odredbama općeg propisa kojim se uređuju prekršaji.

Članak 94.

(1) Za prekršaje propisane ovim Zakonom, osim za prekršaje iz članaka 89. i 90. ovoga Zakona, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.

(2) Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama ovoga Zakona obavijestiti nadležno državno odvjetništvo te dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan predmet i sve ostale podatke i činjenice kojima raspolažu ili su ih pribavili, uz naznaku izvora, a koje se odnose na konkretan predmet.

(3) Za prekršaje propisane člancima 89. i 90. ovoga Zakona ovlašteni tužitelj je Ministarstvo financija.

(4) Prekršajni postupak za prekršaje propisane člancima 89. i 90. ovoga Zakona u prvom stupnju vodi nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95. (NN 98/19)

(1) Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 6., članka 28. stavka 2., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 3., članka 51. stavka 5., članka 52. stavka 10., članka 57. stavka 3., članka 58. stavka 3., članka 69. stavka 2., članka 77. stavka 6., članka 79. stavka 8., članka 83. stavka 3. i članka 86. stavka 8. ovoga Zakona, usklađen s odredbama ovoga Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar uprave donijet će pravilnik iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, usklađen s odredbama ovoga Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ostaju na snazi Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 50/11., 93/11. i 55/13.) i Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenima u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (»Narodne novine«, br. 90/13. i 96/13.).

Članak 96.

Postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji nisu dovršeni, dovršit će se prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.).

Članak 97.

(1) Godišnji financijski izvještaji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika za 2018. godinu, zajedno s prilozima, sastavljaju se i dostavljaju Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu i objavljuju u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.).

(2) Prvi godišnji financijski izvještaji, zajedno s prilozima, koji se sastavljaju i dostavljaju Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnose se na izvještajno razdoblje od 1. siječnja 2019.

Članak 98.

(1) Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona otvorili poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, a postali su članovi političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinice samouprave mogu nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem tog računa do prestanka mandata u tekućem sazivu Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkog tijela jedinice samouprave ili u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zatvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje te sredstva s navedenog računa uplatiti na račun političke stranke čiji su članovi postali.

(2) Na nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike iz stavka 1. ovoga članka koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje primijenit će se sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nezavisne zastupnike odnosno nezavisne vijećnike.

Članak 99.

Državno izborno povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izdati lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima.

Članak 100.

Jedinice samouprave koje su u proračunu jedinice samouprave za 2019. godinu osigurale sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u manjem iznosu po članu predstavničkog tijela od iznosa utvrđenog u članku 5. ovoga Zakona dužne su do 31. prosinca 2019. u proračunu jedinice samouprave osigurati i isplatiti političkim strankama i nezavisnim vijećnicima razliku sredstava do iznosa utvrđenog u članku 5. ovoga Zakona.

Članak 101.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17.).

Članak 102.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 98/19

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

 

 

Copyright © Ante Borić