Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

I. OPĆE ODREDBE

PREDMET ZAŠTITE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje zaštita topografija poluvodičkih proizvoda.

ODREĐENJE POJMOVA

Članak 2.

Za potrebe ovoga Zakona:

1. Poluvodički proizvod označava završni ili prijelazni oblik bilo kojeg proizvoda:

a) koji se sastoji od materijala koji uključuje sloj poluvodljivog materijala, i

b) koji ima jedan ili više drugih slojeva sastavljenih od vodljivog, izolacijskog ili poluvodljivog materijala razmještenih u skladu s unaprijed utvrđenim trodimenzionalnim uzorkom, i

c) koji je namijenjen izvođenju elektroničke funkcije, isklju­čivo ili zajedno s drugim funkcijama.

2. Topografija poluvodičkog proizvoda (u daljnjem tekstu: topografija) označava niz odgovarajućih slika, koja je nepro­mjenljivo oblikovana ili kodirana na bilo koji način, i:

a) koja predstavlja trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih je poluvodički proizvod sastavljen, i

b) u kojem nizu svaka slika prikazuje uzorak ili dio uzorka površine poluvodičkog proizvoda na bilo kojem stupnju njegove izradbe.

3. Komercijalno iskorištavanje topografije označava prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili bilo koji drugi način komercijalne distribucije topografije, uključujući i nuđenje u te svrhe. Prvo komercijalno iskorištavanje topografije ne uključuje njeno iskorištavanje pod uvjetima povjerljivosti ako se njena daljnja distribucija ne vrši trećim osobama.

 

II. UVJETI ZAŠTITE I PRAVO NA ZAŠTITU

UVJETI ZAŠTITE

Članak 3.

(1) U skladu s odredbama ovoga Zakona topografija se štiti isključivim pravima ako je rezultat vlastitoga intelektualnog napora njezina stvaratelja i ako nije uobičajena u industriji polu­vodiča.

(2) Ako se topografija sastoji od elemenata koji su uobi­čajeni u industriji poluvodiča, ona se štiti samo u opsegu u kojem kombinacija takvih elemenata, uzevši u cjelini, ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

PRAVO NA ZAŠTITU

Članak 4.

(1) Pravo na zaštitu topografije imaju fizičke osobe koje su njezini stvaratelji. Kada je više osoba zajednički stvorilo topografiju, pravo na zaštitu imaju svi stvaratelji zajedno.

(2) Kada je topografija stvorena u radnom odnosu, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaratelja topografije, ako ugovorom o radu nije drukčije određeno.

(3) Kada je topografija stvorena na temelju ugovora razli­čitog od ugovora o radu, pravo na zaštitu ima stranka tog ugovora koja je topografiju naručila, ako takvim ugovorom nije drukčije određeno.

(4) Kada je topografija stvorena u skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka, pravo na zaštitu imaju:

a) fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske ili na teritoriju Republike Hrvatske imaju prebivalište ili uobičajeno boravište,

b) trgovačka društva i druge pravne osobe koje imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

(5) Kada ne postoji pravo na zaštitu prema drugim odredbama ovoga članka, pravo na zaštitu topografije imaju i osobe iz stavka 4. točke a) i točke b) ovoga članka, ako su:

a) na teritoriju Republike Hrvatske prve gospodarski iskorištavale topografiju koja nije do tada bila predmetom gospodarskog iskorištavanja igdje u svijetu, i

b) u Europskoj uniji bile isključivo ovlaštene na gospodarsko iskorištavanje topografije od strane osobe koja je imala pravo njome raspolagati-

(6) Pravo na zaštitu također pripada pravnim sljednicima osoba navedenih u stavku 1. – 4. ovoga članka.

Članak 5.

Strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvat­ske uživaju zaštitu predviđenu ovim Zakonom, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku ili iz primjene načela uzajamnosti.

 

III. POSTUPAK ZA REGISTRACIJU

ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPKU PRED ZAVODOM

Članak 6. (NN 46/18)

(1) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za registraciju topografije, za proglašenje ništavim rješenja o registraciji topografije te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite topografija poluvodičkih proizvoda.

(2) Protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

(3) Postupak iz stavka 2. ovoga članka je hitan.

PODNOŠENJE PRIJAVE TOPOGRAFIJE

Članak 7.

(1) Postupak za registraciju topografije pokreće se prijavom koji sadržava zahtjev za registraciju topografije i druge bitne sastojke propisane ovim Zakonom (u daljnjem tekstu: prijava topografije).

(2) Prijava topografije treba sadržavati:

a) zahtjev za registraciju topografije, koji mora jasno i sažeto označavati topografiju navođenjem naziva topografije ili pobližim označavanjem područja poluvodičkog proizvoda,

b) podatke dostatne za utvrđivanje tko je podnositelj prijave,

c) podatke dostatne za uspostavu veze s podnositeljem prijave ili njegovim zastupnikom, ako ga ima, poštom,

d) pisanu izjavu o datumu prve komercijalne uporabe ako je taj datum nastupio prije datuma podnošenja prijave,

e) podatke i priloge koji identificiraju topografiju:

i) nacrti ili fotografije planova za proizvodnju poluvodičkog proizvoda, ili

ii) nacrti ili fotografije planova ili njihovih dijelova za proizvodnju poluvodičkog proizvoda, ili

iii) nacrti ili fotografije pojedinačnih slojeva poluvodičkog proizvoda.

(3) Materijalu iz stavka 2. točke e) ovoga članka mogu se priložiti: nosači podataka, njihovi ispisi, poluvodički proizvod za čiju topografiju je registracija zahtijevana, ili potanak opis.

(4) Za svaku pojedinu topografiju podnosi se posebna prijava.

(5) Ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, donosi pravilnik kojim se uređuje oblik prijave te način popunjavanja i podnošenja prijave.

Članak 8.

(1) Podnositelj prijave topografije ima pravo pojedini od potrebnih materijala ili bilo koji njegov dio označiti kao poslovnu tajnu, u kojem slučaju ti dijelovi neće biti dostupni javnosti.

(2) Sud može naložiti otkrivanje materijala iz stavka 1. ovoga članka i to samo osobama koje su uključene u spor koji se odnosi na valjanost ili povredu isključivih prava iz članka 14. ovoga Zakona.

ISPITIVANJE PRIJAVE TOPOGRAFIJE

Članak 9.

(1) Zavod ispituje sadržava li prijava topografije sve elemente iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ako prijava ne sadrži sve elemente iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, Zavod će zaključkom naložiti podnositelju prijave da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od tri mjeseca.

(3) Ako podnositelj prijave ukloni sve nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, datum primitka uredne prijave smatra se datumom podnošenja prijave.

(4) Ako podnositelj prijave ne ukloni sve nedostatke u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod odbacuje prijavu rješenjem.

REGISTRACIJA I OBJAVA REGISTRIRANE TOPOGRAFIJE

Članak 10.

(1) Ako prijava sadrži sve elemente iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, Zavod izdaje podnositelju prijave rješenje o registraciji topografije.

(2) Topografija se upisuje u registar topografija i podaci iz registra objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

REGISTAR TOPOGRAFIJA

Članak 11.

(1) Registar topografija vodi Zavod.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan.

(3) U registar topografija za svaku topografiju upisuju se sljedeći podaci:

a) registarski broj topografije,

b) datum podnošenja prijave,

c) datum i broj rješenja o upisu u registar,

d) naziv topografije,

e) podaci o podnositelju prijave: prezime i ime te pre­bivalište, državljanstvo, ako je riječ o fizičkoj osobi, odnosno naziv i sjedište, ako je riječ o pravnoj osobi, pri čemu podaci za pravne osobe moraju biti suglasni s podacima iz sudskog registra,

f) podaci o stvaratelju: prezime i ime te naziv, pri čemu je dovoljan navod mjesta i države,

g) datum prvoga komercijalnog iskorištavanja topografije, ako je topografija već bila komercijalno iskorištavana,

h) podaci o zastupniku, ako postoji,

i) podaci o promjenama koje se odnose na: prijenos prava, licenciju, proglašavanje ništavim, prestanak vrijednosti i druge promjene koje su bitne za pravni status registrirane topografije.

(4) Brisan.

PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA

Članak 12. (NN 46/18)

(1) Za radnje poduzete u upravnom postupku za registraciju topografije plaća se upravna pristojba i naknada troškova postupka u skladu s posebnim propisima.

(2) Brisan.

PROGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA O REGISTRACIJI TOPOGRAFIJE

Članak 13.

(1) Rješenje o registraciji topografije proglašava se ništavim ako se utvrdi:

a) da topografija ne udovoljava uvjetima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,

b) da je prijava podnesena od strane fizičke ili pravne osobe koja nema pravo na zaštitu,

c) da prijava nije podnesena u roku iz članka 19. ovoga Zakona,

d) da na temelju planova koji se odnose na registriranu topografiju nije moguća njena identifikacija.

(2) Postupak za proglašavanje ništavim rješenja o registraciji topografije može pokrenuti Zavod po službenoj dužnosti ili na prijedlog fizičke ili pravne osobe ili državnog odvjetnika zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka, i to za cijelo vrijeme trajanja vrijednosti topografije.

 

IV. UČINCI ZAŠTITE I OGRANIČENJA

ISKLJUČIVA PRAVA

Članak 14.

(1) Isključiva prava iz članka 3. ovoga Zakona uključuju pravo davanja odobrenja ili zabranjivanja bilo koje od sljedećih radnji:

a) umnožavanje topografije,

b) komercijalno iskorištavanje ili uvoz za te svrhe topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog korištenjem zaštićene topografije, kao i proizvoda u koji je ugrađen polu­vodički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju.

(2) Isključiva prava iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se ni na koji koncept, postupak, sustav, tehniku proizvodnje topografije ili informaciju sadržanu u topografiji, nego samo na topografiju kao takvu.

OGRANIČENJA ISKLJUČIVIH PRAVA

Članak 15.

Bez odobrenja nositelja isključivih prava iz zaštićene topografije, dopušteno je sljedeće:

1. umnožavanje zaštićene topografije za osobne potrebe u nekomercijalne svrhe,

2. umnožavanje zaštićene topografije u svrhu analiziranja, procjene ili učenja o konceptima, procesima, sustavima ili tehnikama sadržanima u topografiji, ili same topografije,

3. komercijalno iskorištavanje nove topografije stvorene na temelju proučavanja i analize zaštićene topografije koja je rezultat stvarateljevoga intelektualnog napora i koja nije uobičajena u industriji poluvodiča.

Članak 16.

(1) Osoba koja prilikom stjecanja poluvodičkog proizvoda nije znala ili nije imala razloga vjerovati da je riječ o proizvodu na kojemu postoje isključiva prava iz zaštićene topografije, ne može se spriječiti u komercijalnom iskorištavanju toga proizvoda.

(2) Za komercijalno iskorištavanje poluvodičkog proizvoda koje uslijedi nakon što je osoba iz stavka 1. ovoga članka saznala ili je imala opravdanog razloga vjerovati da se radi o proizvodu na kojemu postoje isključiva prava iz zaštićene topografije, odgovarajuću naknadu određuje sud, osim ako stranke ne riješe spor putem pregovora, posredovanjem ili obvezujućom odlukom arbitraže.

(3) Odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na pravne sljednike osobe koja je stekla poluvodički proizvod na kojemu postoje isključiva prava iz zaštićene topografije.

ISCRPLJENJE PRAVA

Članak 17.

Isključiva prava na davanje odobrenja ili zabranu radnji iz članka 14. stavka 1. točke b) ovoga Zakona iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske nakon što je zaštićenu topografiju ili poluvodički proizvod koji je proizveden korištenjem zaštićene topografije stavila u promet na području Republike Hrvatske, odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na području neke od država Europske unije, odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru, osoba koja je ovlaštena odobriti komercijalno iskorištavanje topografije ili netko drugi uz njezinu suglasnost.

 

V. TRAJANJE ISKLJUČIVIH PRAVA

NASTANAK ISKLJUČIVIH PRAVA

Članak 18.

Isključiva prava iz zaštićene topografije nastaju nastupom ranijeg od sljedećih datuma:

1. datuma prvoga komercijalnog iskorištavanja topografije bilo gdje u svijetu, ili

2. datuma podnošenja prijave za registraciju topografije Zavodu.

PRESTANAK ISKLJUČIVIH PRAVA

Članak 19.

(1) Isključiva prava prestaju vrijediti istekom roka od 10 godina računajući od nastupa ranijeg od sljedećih datuma:

a) kraja kalendarske godine u kojoj se topografija počela prvi put komercijalno iskorištavati bilo gdje u svijetu, ili

b) kraja kalendarske godine u kojoj je podnesena uredna prijava za registraciju topografije.

(2) Ako topografija nije bila komercijalno iskorištavana bilo gdje u svijetu, isključiva prava istječu nakon isteka 15 godina od dana njezinoga prvog fiksiranja ili kodiranja, ako u tom roku ne bude podnesena uredna prijava za njezinu registraciju.

Članak 20.

Prijava za registraciju topografije ne može se podnijeti nakon isteka roka od dvije godine od datuma početka prvoga komercijalnog iskorištavanja topografije.

OZNAČAVANJE TOPOGRAFIJE

Članak 21.

Za vrijeme trajanja isključivih prava, nositelj registrirane topografije ima pravo poluvodički proizvod koji je proizveden korištenjem registrirane topografije, označavati velikim slovom »T«.

 

VI. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Članak 22.

(1) Nositelj isključivih prava iz zaštićene topografije čija su prava povrijeđena može zahtijevati, uz naknadu štete, i poduzimanje mjera radi sprječavanja daljnjega povređivanja svojih isključivih prava.

(2) Osoba koja povređuje isključiva prava koja proizlaze iz zaštićene topografije odgovara za štetu prema općim načelima o naknadi štete.

(3) Odredba iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na pravne slijednike nositelja zaštićene topografije.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23. (NN 46/18)

Odredbe Zakona o patentu koje se odnose na zastupanje, nositelje zajedničkog prava, postupak za proglašenje ništavim, podnošenje tužbe zbog povrede prava, zahtjev za utvrđenjem i zahtjev za prestankom povrede, zahtjev za naknadom štete, postupak povodom povrede prava, druga pitanja vezana uz građanskopravnu zaštitu prava, prijenos prava, ugovore o licenciji, te upravni spor, primjenjuju se na odgovarajući način na topografije poluvodičkih proizvoda koje su predmet uređivanja ovoga Zakona.

Članak 24.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se samo na topografije nastale nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 25.

Pravilnik kojim se uređuju pitanja iz članka 7. stavka 5. i članka 11. stavka 4. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 26.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova (»Narodne novine«, br. 78/99. i 127/99.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 76/07

Članak 7.

 Na postupke koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vode zbog zaštite prava koja proizlaze iz registrirane topografije poluvodičkog proizvoda dovršit će se prema odredbama Zakona koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Pravilnik iz članka 25. Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03.) uskladit će s odredbama ovoga Zakona ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– odredaba članka 1. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i

– odredaba članka 2. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. lipnja 2008.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 46/18

Članak 4.

Ministar nadležan za nadzor nad radom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo uskladit će Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 72/04., 117/07. i 43/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Upravni postupci započeti po odredbama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.) u kojima je Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao tijelo prvog stupnja donio rješenje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(2) Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva osnovana i imenovana temeljem Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.) nastavljaju s radom sukladno odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona dok svi upravni postupci iz stavka 1. ovoga članka ne budu pravomoćno riješeni, nakon čega prestaju s radom.

(3) U slučaju da zbog razrješenja predsjednika ili članova Žalbenih vijeća iz stavka 2. ovoga članka ne bude moguće odrediti Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbi, iznimno se može provesti postupak izbora i imenovanja predsjednika ili potrebnog broja članova Žalbenih vijeća sukladno odredbama Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.), za potrebe rješavanja predmeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić