Povezani zakoni

Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju

NN 141/04

na snazi od 21.10.2004.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim je Zakonom uređen način provedbe zabrane uporabe, razvijanja, proizvodnje ili na drugi način nabave, stvaranja zaliha, čuvanja ili ustupanja i prijenosa protupješačkih mina, njihovih sastavnih dijelova i naprava protiv deminiranja te obveza njihovog uništenja u skladu s odredbama Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (u daljnjem tekstu: Konvencija).

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

_ »Protupješačka mina« znači mina konstruirana tako da eksplodira u nazočnosti, blizini ili pri dodiru s nekom osobom i koja će onesposobiti, raniti ili ubiti jednu ili više osoba. Mine konstruirane tako da se detoniraju u prisutnosti, blizini ili pri dodiru s vozilom, a ne osobom koje su opremljene napravama protiv deminiranja, ne smatraju se protupješačkim minama iz razloga što su tako opremljene.

_ »Naprava protiv deminiranja« znači naprava namijenjena zaštiti neke protupješačke mine koja je dijelom te protupješačke mine, povezana s njom, pričvršćena uz nju ili postavljena ispod nje, a aktivira se pri pokušaju manipuliranja ili drugoga namjernog onesposobljavanja protupješačke mine.

_ »Prijenos« obuhvaća, osim fizičkog premještanja protu­pješačkih mina na ili s nacionalnog teritorija, prijenos prava vlasništva i nadzor nad protupješačkim minama, ali ne obu­hvaća ustupanje nacionalnog teritorija na kojem su postavljene protu­pješačke mine.

_ »Minirano područje« znači područje koje je opasno zbog prisutnosti ili sumnje na prisutnost protupješačkih mina.

Članak 3.

Zabranjuje se uporaba, razvijanje, proizvodnja ili na drugi način nabava, stvaranje zaliha, prijenos na teritoriju Republike Hrvatskečuvanje ili ustupanje bilo kome, izravno ili neizravno protupješačkih mina, njihovih sastavnih dijelova i naprava protiv deminiranja kao i pomaganje i poticanje drugog da čini te radnje.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na:

_ zadržavanje zaliha protupješačkih mina na teritoriju Re­pub­like Hrvatske, osim protupješačkih mina koje je dopušteno zadržati na temelju članka 3. Konvencije,

_ zadržavanje protupješačkih mina pronađenih u miniranim područjima nakon roka propisanog člankom 5. Konvencije,

_ korištenje protupješačkih mina tijekom sudjelovanja u zajedničkim vojnim vježbama koje se provode na ili izvan teritorija Republike Hrvatske i

_ korištenje protupješačkih mina tijekom sudjelovanja u mirovnim operacijama.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka ne zabranjuje se uporaba i prijenos:

1. protupješačkih mina koje se koriste radi otkrivanja i obuke na otkrivanju mina, razminiranju ili u razvoju tehnika uništenja mina i

2. protupješačkih rasprskavajućih mina usmjerenog djelovanja.

 

II. OVLASTI ZA PROVEDBU ZAKONA

a) Ministarstvo obrane

Članak 4.

Ministarstvo obrane nadležno je za koordinaciju nad provedbom zabrana iz članka 3. ovoga Zakona.

Radi provedbe obveza iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo obrane:

1. sustavno prati uništavanje zaliha protupješačkih mina iz skladišta kao i protupješačkih mina koje se izvade iz tla unutar vojnih objekata,

2. izrađuje godišnja izvješća tajniku UN-a prema članku 7. Konvencije,

3. prihvaća misije za utvrđivanje činjenica koje prema članku 8. Konvencije upućuje Glavni tajnik UN-a i

4. koordinira aktivnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim centrom za razminiranje.

Način obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom uređuje ministar obrane.

b) Ministarstvo unutarnjih poslova

Članak 5.

Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za nadzor nad uporabom, razvijanjem, proizvodnjom ili na drugi način nabavom, stvaranjem zaliha, čuvanjem ili ustupanjem bilo kome te prijenosom protupješačkih mina izvađenih iz tla radi njihovog uništavanja, kao i za inspekcijski nadzor nad provedbom njihovog uništavanja od strane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja.

Način provođenja nadzora iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar unutarnjih poslova.

c) Hrvatski centar za razminiranje

Članak 6.

Hrvatski centar za razminiranje provodi stručni nadzor nad uništavanjem porotupješačkih mina pronađenih i onesposobljenih od strane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja.

Način provođenja nadzora iz stavka 1. ovoga članka uređuje se zakonom i podzakonskim aktima.

 

III. NACIONALNO POVJERENSTVO ZA KOORDINACIJU PRAĆENJA PRIMJENE ZAKONA O ZABRANI UPORABE, STVARANJA ZALIHA, PROIZVODNJE I PRIJENOSA PROTUPJEŠAČKIH MINA I O NJIHOVOM UNIŠTENJU

Članak 7.

Ovim Zakonom osniva se Nacionalno povjerenstvo za koordinaciju praćenja primjene Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju čiji su članovi predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i Hrvatskog centra za razminiranje, a imenuje ih Vlada Republike Hrvatske.

Nacionalno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osigurava koordinaciju praćenja primjene ovoga Zakona na državnoj razini kao i međunarodno djelovanje Republike Hrvatske prilikom pomaganja u razminiranju i pružanju pomoći žrtvama pro­tu­pje­šačkih mina.

Broj članova i način rada Nacionalnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka uređuje se Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 8.

Nacionalno povjerenstvo obvezno je podnositi godišnje izvješće iz područja svoje djelatnosti Vladi Republike Hrvatske.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Tko uporabljuje, razvija, proizvodi ili na drugi način nabav­lja, stvara zalihe, prenosi na teritoriju Republike Hrvatske, čuva ili ustupa bilo kome, izravno ili neizravno protupješačke mine, njihove sastavne dijelove i naprave protiv deminiranja, osim onih navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi ili omogući uporabu, razvijanje, proizvodnju ili nabavu ili na drugi način, stvaranje zaliha i prijenos na teritoriju Republike Hrvatske protupješačkih mina, njihovih sastavnih dijelova i naprava protiv deminiranja, osim onih navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Zakona.

Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka teško tjelesno ozlijeđena jedna ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do osam godina.

Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pro­uzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i uništiti.

 

V. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo obrane u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova u okviru njegovog djelokruga.

 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić