Povezani zakoni

Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE)

NN 63/08, 110/15 

na snazi od 01.11.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1435/2003. od 22. srpnja 2003. o Statutu europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE) (OJ L 207, od 18. kolovoza 2003., str. 1 do 24, i OJ L 49, od 17. veljače 2007., str. 35), (u daljnjem tekstu: Uredba).
(2) Kad se u ovome Zakonu upućuje na »državu članicu« pod tim se razumiju članice Europske unije i države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Primjena propisa

Članak 2.

Ako Uredbom nije drugačije propisano, na Europsku zadrugu (u daljnjem tekstu: SCE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i na pravne osobe koje sudjeluju u osnivanju SCE, uz propise na koje Uredba upućuje, primjenjuju se i odredbe ovoga Zakona.

Upis u sudski registar
Članak 3.

SCE stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar prema mjestu sjedišta.

POSEBNE ODREDBE

Pravo sudjelovanja u osnivanju SCE osoba čije središnje mjesto upravljanja nije u državi članici

Članak 4.

Pravna osoba čije središnje mjesto upravljanja nije u državi članici može sudjelovati u osnivanju SCE, pod uvjetom da je ta pravna osoba osnovana prema pravu države članice, da ima sjedište u toj državi članici i da je stvarno i stalno povezana s gospodarstvom države članice.

Nadležnost
Članak 5.

(1) Registarski sud je dužan ispitati jesu li sve pravne radnje i formalnosti što ih treba obaviti prije prijenosa sjedišta uredno obavljene i jesu li dana osiguranja iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona. Ako su te pretpostavke ispunjene, registarski sud će SCE izdati potvrdu iz članka 7. stavka 8. Uredbe.
(2) Registarski sud je dužan ispitati jesu li sve pravne radnje i formalnosti što ih treba obaviti prije spajanja zadruga uredno obavljene. Ako su te pretpostavke ispunjene, registarski sud će SCE izdati potvrdu iz članka 29. stavka 2. Uredbe.
(3) Registarski sud ispituje pravovaljanost spajanja, kao dio postupka vezanog za osnivanje SCE (članak 30. Uredbe).
(4) Registarski sud nadležan je za postupak provedbe postupka prestanka SCE (članak 73. stavci 1. do 4. Uredbe).
(5) Kad se na prijedlog nadležnih tijela ili bilo koje osobe koja ima pravni interes utvrdi da SCE ima središnje mjesto upravljanja u Republici Hrvatskoj čime je učinjena povreda članka 6. Uredbe, ministarstvo nadležno za zadruge odmah će o tome obavijestiti državu članicu u kojoj se nalazi sjedište SCE (članak 73. stavak 5. Uredbe).

Promjena sjedišta SCE
Članak 6.

(1) Prenese li SCE sa sjedištem u Republici Hrvatskoj središnje mjesto upravljanja u neku drugu državu, registarski sud će pozvati SCE da u primjerenom roku koji odredi vrati središnje mjesto upravljanja u Republiku Hrvatsku ili da sjedište prenese u drugu državu u skladu s odredbama članka 6. Uredbe. Ne postupi li SCE u tom roku po zahtjevu suda, sud će donijeti odluku o prestanku SCE. U zahtjevu suda mora se navesti da će u slučaju da SCE ne postupi po zahtjevu nastupiti ta posljedica. Na temelju te odluke registarski sud će u sudski registar upisati da je nastao razlog za prestanak SCE. Žalba protiv odluke suda odgađa njezino izvršenje.
(2) Vjerovnici mogu najkasnije mjesec dana od dana objave s odgovarajućim upućivanjima prijedloga o prijenosu sjedišta, u pisanom obliku zatražiti od SCE da im za do tada nastale tražbine dade osiguranje, ako ne mogu tražiti da im se one podmire. Takvo im pravo pripada samo ako učine vjerojatnim da je zbog prijenosa sjedišta SCE ugroženo podmirivanje njihovih tražbina.

Tijela vođenja SCE
Članak 7.

SCE sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može izabrati dualistički ili monistički sustav tijela vođenja zadruge. SCE s dualističkim sustavom tijela vođenja ima upravu i nadzorni odbor, a s monističkim sustavom ima upravni odbor.

Dualistički sustav tijela vođenja SCE
Članak 8.

(1) Članove uprave imenuje i razrješava nadzorni odbor. Statutom se može odrediti da ih imenuje i razrješava skupština SCE. Statutom se može odrediti skupno ili pojedinačno zastupanje SCE. Ako način zastupanja nije određen statutom, SCE članovi uprave zastupaju skupno.
(2) Ako nadzorni odbor imenuje jednog od svojih članova za obavljanje poslova člana uprave u slučaju kad član uprave nedostaje, mandat imenovanog člana ne može biti duži od godinu dana. U tom razdoblju miruju prava i obveze imenovane osobe kao člana nadzornog odbora.
(3) Članove nadzornog odbora imenuje i razrješava skupština SCE. Nadzorni odbor ne može imati manje od tri člana.
(4) Nadzorni odbor može odlučiti da je za preuzimanje određenih obveza u pravnom prometu od strane uprave, nužna njegova suglasnost.

Monistički sustav tijela vođenja SCE
Članak 9.

(1) Upravni odbor sastoji se od najmanje tri člana.
(2) Upravni odbor vodi poslovanje i zastupa SCE u pravnom prometu. Statutom se može odrediti skupno ili pojedinačno zastupanje SCE. Ako način zastupanja nije određen statutom, SCE članovi upravnog odbora zastupaju skupno.

Objava podataka u Službenom listu Europske unije
Članak 10.

Registarski sud dužan je u roku od mjesec dana od dana kad objavi podatke o SCE iz članka 13. Uredbe iste proslijediti Uredu za službene publikacije Europskih zajednica.

KAZNENE ODREDBE
Prekršaji
Članak 11.

Prekršaji propisani hrvatskim propisima koji se odnose na zadruge primjenjuju se i na SCE i odgovorne osobe u SCE.

ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanje na snagu
Članak 12.

Ovaj Zakon se objavljuje u »Narodnim novinama« i stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 

Copyright © Ante Borić