Povezani zakoni

Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba 

NN 97/00

na snazi od 30.09.2000.

Uživajte...

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti odobrava­nja financijskih kredita, odnosno zajmova javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanova nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje, Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje, pravnih osoba u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave i jedinica lokalne samouprave, te Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (u da­lj­njem tekstu: pravne osobe).

Članak 2.

(1) Pravne osobe iz članka 1. ovoga Zakona mogu odobravati financijske kredite, odnosno zajmove drugim pravnim osobama, uz uvjet da kamatna stopa nije ma­nja od eskontne stope Hrvatske narodne banke.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na odobrava­nje financijskih kredita, odnosno zajmova između pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Odredbe ovoga Zakona ne primje­njuju se na društva za osi­gura­nje i društva za reosigura­nje u pretežito državnom vlasništvu, kao i na Hrvatski zavod za zapoš­ljava­nje.

Članak 4.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić