Povezani zakoni

Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

NN 58/06

na snazi od 03.06.2006.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i sustav provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora.

Članak 2.

(1) Na sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i sustav provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, ako međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske nije drugačije propisano.
(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
– korisnik je ministarstvo ili drugo tijelo državne uprave, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili druga pravna osoba u kojoj se provodi program ili dio programa Europske unije, ili u kojoj se provode projekti financirani iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora,
– nacionalni koordinator za programe Europske unije osoba je imenovana od Vlade Republike Hrvatske koja upravlja poslovima pripreme i nadzora provedbe projekata u okviru programa Europske unije,
– nacionalni dužnosnik za ovjeravanje osoba je imenovana od Vlade Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za financije koja je odgovorna za sveukupno financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima Europske unije,
– voditelj tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije osoba je imenovana od Vlade Republike Hrvatske na prijedlog nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje koja je odgovorna za provedbu programa ili dijela programa Europske unije i upravlja tijelom za provedbu tog programa ili dijela programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske,
– voditelj programa Europske unije osoba je koju imenuje korisnik uz suglasnost voditelja tijela za provedbu tog programa ili dijela programa Europske unije i odgovorna je za provedbu svih projekata u okviru toga programa ili dijela programa koji se provode pri korisniku,
– nacionalni koordinator za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora osoba je imenovana od Vlade Republike Hrvatske koja je odgovorna za poslove upravljanja sustavom i nadzorom nad provedbom projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora,
– koordinator zajma ili darovnice po službenoj je dužnosti čelnik korisnika u kojem se provode pojedini projekti financirani iz sredstava pojedinog zajma ili darovnice Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora,
– voditelj zajma ili darovnice osoba je imenovana od koordinatora zajma ili darovnice koja je odgovorna za provedbu svih projekata financiranih iz sredstava pojedinog zajma ili darovnice Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora koje provodi korisnik,
– voditelj projekta osoba je koja upravlja jedinicom za provedbu projekta i izravno je odgovorna za provedbu toga projekta,
– tijelo za upravljanje, odnosno pripremu i nadzor provedbe projekata u okviru programa Europske unije je tijelo osnovano od Vlade Republike Hrvatske ili organizacijska jedinica u okviru ministarstva ili drugog tijela državne uprave, koje upravlja, odnosno priprema i nadzire program ili dio programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske;
– tijelo za provedbu programa ili dijela programa Europske unije je tijelo osnovano od Vlade Republike Hrvatske ili organizacijska jedinica u okviru ministarstva ili drugog tijela državne uprave, koje provodi program ili dio programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske,
– jedinica za provedbu projekta organizacijska je jedinica ili projektni tim ustrojen pri korisniku, u čijem je djelokrugu posla izravna provedba pojedinog projekta,
– Nacionalni fond organizacijska je jedinica ustrojena u okviru ministarstva nadležnog za financije u svrhu učinkovitog financijskog upravljanja pretpristupnim sredstvima Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

II. SUSTAV PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 3.

Sustav provedbe programa Europske unije ustrojava se u svrhu učinkovite pripreme, nadzora i provedbe projekata u okviru programa Europske unije te financijskog upravljanja pretpristupnim sredstvima Europske unije, sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske. 

1. Priprema i nadzor provedbe projekata u okviru programa Europske unije

Članak 4.

(1) Poslovima pripreme i nadzora provedbe projekata u okviru programa Europske unije upravlja nacionalni koordinator za programe Europske unije kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.
(2) U svrhu upravljanja poslovima pripreme i nadzora provedbe projekata u okviru pojedinog programa ili dijela programa Europske unije Vlada Republike Hrvatske može, sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, imenovati koordinatora za pojedini program ili dio programa Europske unije.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje opseg i sadržaj poslova iz članka 4. ovoga Zakona, opseg i sadržaj odgovornosti i ovlasti na temelju tih poslova te osniva tijela za upravljanje, odnosno pripremu i nadzor provedbe projekata u okviru programa Europske unije i imenuje čelnike ovih tijela sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

2. Provedba projekata u okviru programa Europske unije

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske osniva tijela za provedbu pojedinih programa ili dijelova programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.
(2) Radom tijela za provedbu iz stavka 1. ovoga članka upravlja voditelj tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, a koji za rad u okviru provedbe ovoga Zakona odgovara Vladi Republike Hrvatske i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

Članak 7.

(1) Korisnici ustrojavaju jedinice za provedbu pojedinih projekata u okviru programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.
(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost voditelja tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije, imenuje voditelja programa Europske unije koje koristi taj korisnik, a koji za rad u okviru provedbe ovoga Zakona odgovara korisniku iz stavka 1. ovoga članka i voditelju tijela za provedbu tog programa ili dijela programa Europske unije.

Članak 8.

(1) Radom jedinice za provedbu pojedinih projekata iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona upravlja voditelj projekta kojega uz suglasnost voditelja tijela za provedbu predmetnog programa ili dijela programa Europske unije, imenuje voditelj programa iz članka 7. ovoga Zakona, a koji za rad u okviru provedbe ovoga Zakona odgovara tom voditelju programa.
(2) U slučaju manjega opsega poslova vezanih uz pojedini projekt u okviru programa Europske unije, korisnik iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ne mora ustrojiti jedinicu za provedbu projekta već voditelj programa iz članka 7. ovoga Zakona može, uz suglasnost voditelja tijela za provedbu predmetnog programa ili dijela programa Europske unije, samo imenovati voditelja projekta koji za rad u okviru provedbe ovoga Zakona odgovara tom voditelju programa.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donosi uredbe kojima se propisuje provedba pojedinog programa ili dijela programa Europske unije te opseg i sadržaj odgovornosti voditelja programa i voditelja projekata prema voditelju tijela za provedbu pojedinog programa ili dijela programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

3. Financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima Europske unije

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske ustrojava Nacionalni fond u okviru ministarstva nadležnog za financije u svrhu učinkovitoga financijskog upravljanja pretpristupnim sredstvima Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za financije, imenuje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje koji je odgovoran za sveukupno financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima Europske unije.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu o radu Nacionalnog fonda iz članka 10. ovoga Zakona na prijedlog nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Članak 13.

(1) Voditelji tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije iz članka 6. ovoga Zakona, voditelji programa iz članka 7. ovoga Zakona i voditelji projekta iz članka 8. ovoga Zakona odgovorni su nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje za sve poslove vezane uz financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima Europske unije.
(2) Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje opseg i sadržaj poslova iz članka 11. ovoga Zakona i ovlasti nacionalnog duž­nosnika za ovjeravanjem na temelju tih poslova te opseg i sadržaj odgovornosti prema nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje iz stavka 1. ovoga članka sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Članak 14.

U poslovima nadzora provedbe projekata u okviru programa Europske unije nacionalni dužnosnik za ovjeravanje surađuje s nacionalnim koordinatorom za programe Europske unije i koordinatorima za pojedini program ili dio programa Europske unije iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

 

III. SUSTAV PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ SREDSTAVA ZAJMOVA I DAROVNICA REPUBLICI HRVATSKOJ IZ OSTALIH INOZEMNIH IZVORA

Članak 15.

Sustav provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora ustrojava se u svrhu učinkovitog upravljanja sustavom, pripreme, provedbe i nadzora provedbe projekata iz sredstava zajmova i darovnica Repub­ici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora, sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

1. Upravljanje sustavom i nadzor provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora

Članak 16.

Poslovima upravljanja sustavom i nadzorom nad provedbom projekata iz članka 15. ovoga Zakona upravlja nacionalni koordinator za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda članova Vlade Republike Hrvatske.

Članak 17.

U pravilu, nacionalni koordinator iz članka 16. ovoga Zakona član je Vlade Republike Hrvatske nadležan za financije.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje opseg i sadržaj poslova iz članka 16. ovoga Zakona i ovlasti na temelju tih poslova sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

2. Priprema i provedba projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora

Članak 19.

(1) Korisnici ustrojavaju jedinice za provedbu pojedinih projekata iz članka 15. ovoga Zakona sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.
(2) Čelnik korisnika iz stavka 1. ovoga članka po službenoj je dužnosti koordinator zajma ili darovnice koje koristi taj korisnik.
(3) U slučaju da korisnik iz stavka 1. ovoga članka ima kolegijalno tijelo upravljanja, koordinator zajma ili darovnice po službenoj je dužnosti predsjedavajući toga kolegijalnog tijela.
(4) Koordinator iz stavka 2. ovoga članka imenuje voditelja zajma ili darovnice uz suglasnost nacionalnog koordinatora iz članka 16. ovoga Zakona, koji je odgovoran za rad u okviru provedbe zajma ili darovnice koordinatoru iz stavka 2. ovoga članka i nacionalnom koordinatoru iz članka 16. ovoga Zakona.

Članak 20.

(1) Radom jedinice za provedbu pojedinih projekata iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona upravlja voditelj projekta kojeg uz suglasnost koordinatora iz članka 19. ovoga Zakona imenuje voditelj zajma ili darovnice iz članka 19. ovoga Zakona, a koji za rad u okviru provedbe ovoga Zakona odgovara koordinatoru i voditelju zajma iz članka 19. ovoga Zakona.
(2) U slučaju manjega opsega poslova vezanih uz pojedini projekt iz članka 15. ovoga Zakona, korisnik iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona ne mora ustrojiti jedinicu za provedbu projekta već voditelj zajma ili darovnice može uz suglasnost koordinatora iz članka 19. ovoga Zakona samo imenovati voditelja projekta koji za rad u okviru provedbe ovoga Zakona odgovara voditelju zajma ili darovnice i koordinatoru iz članka 19. ovoga Zakona.

 

IV. GODIŠNJA IZVJEŠĆA I REVIZIJA

Članak 21.

(1) Nacionalni koordinator za programe Europske unije iz članka 4. ovoga Zakona i nacionalni dužnosnik za ovjeravanje iz članka 11. ovoga Zakona podnose Vladi Republike Hrvatske svakih šest mjeseci izvješće o stanju programa Europske unije u Republici Hrvatskoj za prethodno polugodišnje razdoblje.
(2) Nacionalni koordinator iz članka 16. ovoga Zakona podnosi Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje izvješće o stanju provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora za prethodnu godinu.

Članak 22.

Reviziju Nacionalnog fonda iz članka 10. ovoga Zakona te reviziju projekata u okviru programa Europske unije obavljaju nadležna državna tijela sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Prva izvješća iz članka 21. ovoga Zakona podnose se Vladi Republike Hrvatske do lipnja 2006. godine te uključuju pregled ukupnog stanja sredstava iz programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, odnosno sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora.

Članak 24.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenuje nacionalnog koordinatora za programe Europske unije iz članka 4. ovoga Zakona, nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje iz članka 11. ovoga Zakona i nacionalnog koordinatora iz članka 16. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Uredbe iz članka 5., 12., 13. i 18. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donosi u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Vlada Republike Hrvatske potvrđuje ustrojavanje Nacionalnog fonda iz članka 10. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Vlada Republike Hrvatske imenuje koordinatore za pojedini program ili dio programa Europske unije iz članka 4. stavka 2., osniva tijela i imenuje čelnike tijela iz članka 5., osniva tijela i imenuje voditelje tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije iz članka 6. ovoga Zakona te donosi uredbe iz članka 9. ovoga Zakona sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić