Povezani zakoni

Zakon o sustavu obrane od tuče

NN 53/01, 55/07

na snazi od 16.05.2007.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav obrane od tuče (u da­lj­njem tekstu: obrana od tuče), obveze nosite­lja poslova obrane od tuče, odnosi nosite­lja poslova i sudionika u provođe­nju obrane od tuče, način financira­nja obrane od tuče te druga pita­nja važna za pro­ved­bu jedinstvenosti sustava.

Članak 2.

(1) Obrana od tuče od interesa je za Republiku Hrvatsku i provodi se na bra­njenom području.

(2) Bra­njeno područje je cijeli teritorij Republike Hrvatske, a prošire­nje u odnosu na sadaš­nje prioritete odredit će Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva u surad­nji s lokalnom samoupravnom.

 

II. ORGANIZACIJA OBRANE OD TUČE

Članak 3.

(1) Obrana od tuče obuhvaća poslove istraživa­nja i poslove operativne obrane od tuče.

(2) Poslovi istraživa­nja obrane od tuče su:

1. izrada planskih i programskih dokumenata vezanih uz istraživa­nje,

2. analiza meteoroloških, novčanih i ekoloških podataka te sagledava­nje pos­ljedica djelova­nja obrane od tuče,

3. utvrđiva­nje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče provodit će se prema znanstveno-statističkim pokazate­ljima i pravilima struke,

4. utvrđiva­nje utjecaja obrane od tuče na okoliš,

5. razvoj metoda i tehnologije rada obrane od tuče.

(3) Poslovi operativne obrane od tuče su:

1. izrada planskih i programskih dokumenata vezanih uz operativnu obranu od tuče,

2. izrada uputa o radu na radarskom centru i postajama obrane od tuče,

3. prognozira­nje vjerojatnosti pojave tuče, te satelitsko i radarsko praće­nje olujnih oblaka,

4. određiva­nje tučoopasnosti olujnih oblaka, te načina izravnog djelova­nja na tučonosne oblake,

5. provođe­nje meteoroloških motre­nja za potrebe obrane od tuče,

6. prikup­lja­nje podataka za potrebe ocjene učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče te ­njezinog utjecaja na okoliš,

7. pohrana podataka o djelova­nju obrane od tuče,

8. osigura­nje jedinstvenosti sustava obrane od tuče u stručnom, metodološkom i tehničkom pogledu,

9. surad­nja između nosite­lja obrane od tuče i sudionika provođe­nja obrane od tuče,

10. usklađiva­nje djelova­nja sustava obrane od tuče s Hrvat­-s­kom kontrolom zračne plovidbe d.o.o.,

11. uporaba satelitskih podataka i radarskog sustava te provođe­nje radarskog mjere­nja za potrebe vrlo kratkoročne vremenske prognoze,

12. održava­nje i oprema­nje radarskih centara i postaja sa sred­stvima rada i djelova­nja,

13. poslovi vezani uz zaštitu ­ljudi i imovine,

14. poslovi određeni Zakonom o obrani.

(4) Poslovi istraživa­nja opravdanosti djelova­nja obrane od tuče provest će se u skladu sa Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

 

Članak 4.

(1) Rezultati istraživa­nja djelova­nja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđiva­nje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim struč­njacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije.

(2) Odluku o prestanku operativnog djelova­nja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor.

Članak 5.

(1) Poslove iz članka 3. ovoga Zakona obav­lja Državni hidrometeorološki zavod (u da­lj­njem tekstu: Zavod).

(2) Pravilnik o operativnom djelova­nju obrane od tuče donosi ministar nadležan za po­ljoprivredu.

Članak 6.

Zavod je obvezan Vladi Republike Hrvatske dostaviti godiš­nje planove i programe rada koji sadrže poslove istraživa­nja te poslove operativne obrane od tuče za iduću godinu najkasnije do 30. rujna tekuće godine, te izvješće o provedbi takvog plana i programa za tekuću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 7.

(1) Ustrojbene jedinice Zavoda su radarski centri s lansirnim i generatorskim postajama.

(2) Broj radarskih centara i ­njihovu nadležnost u odnosu na bra­njeno područje iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom o unutar­njem ustrojstvu Zavoda.

Članak 8.

Radarski centar obav­lja s­ljedeće poslove:

1. pomoću radara otkriva i prati tučonosne oblake, određuje stupa­nj njihove tučoopasnosti i način djelova­nja na ­njih,

2. određuje elemente za djelova­nje obrane od tuče po načinu i vrsti, jakosti, prostoru i vremenu,

3. prije ispa­ljiva­nja raketa pribav­lja odobre­nje Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o., u skladu s propisima,

4. prikup­lja i dostav­lja podatke te opisuje tijek obrane od tuče i meteorološke pojave vezane uz obranu od tuče, te utjecaj obrane na okoliš,

5. prikup­lja i dostav­lja podatke o štetama vezanim uz obranu od tuče,

6. prikup­lja, analizira i pohra­njuje nemeteorološke podatke o djelova­nju obrane od tuče,

7. organizira rad i opskrbu lansirnih i generatorskih postaja tehničkim sredstvima te upravlja djelova­njem istih.

Članak 9.

Lansirna i generatorska postaja obav­lja s­ljedeće poslove:

1. djelova­nja tehničkim sredstvima prema naređe­nju nadležnoga radarskog centra o čijem izvrše­nju izvješćuje taj centar,

2. obav­lja meteorološka motre­nja vezana uz obranu od tuče i o ­njima izvješćuje radarski centar,

3. obav­lja poslove koji su joj dani u nadležnost Zakonom o obrani.

Članak 10.

(1) Za rad sustava obrane od tuče Zavod koristi nekretnine i pokretnine te materijalna sredstva koja su u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) U sustavu obrane od tuče Zavod osigurava jedinstvo sustava veza između Zavoda, radarskog centra, lansirne i generatorske postaje te Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Članak 11.

U ci­lju ocjene učinkovitosti sustava obrane od tuče nadležna tijela za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na teme­lju Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, te osiguravajuća društva dužna su dostaviti Zavodu podatke o štetama od tuče u roku dva mjeseca od nastanka štete.

Članak 12.

(1) Tehničke uvjete za djelova­nje sustava obrane od tuče propisuje ministar nadležan za po­ljoprivredu uz suglasnost ministra unutar­njih poslova, ministra obrane, ministra pomorstva, prometa i veza i ministra zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

(2) Zavod može uz suglasnost ministara iz stavka 1. ovoga članka uvoditi u obrani od tuče nova sredstva djelova­nja i nove metodologije rada, ukoliko je to stručno opravdano.

 

III. FINANCIRANJE OBRANE OD TUČE

Članak 13. (NN 55/07)

(1) Novčana sredstva za provođe­nje operativnog rada obrane od tuče, sukladno godiš­njem planu i programu iz članka 6. ovoga Zakona, osiguravaju se iz s­ljedećih izvora u visini do:

– 20% od sredstava državnog proračuna predviđenih pozicijom – sredstva pomoći za ukla­nja­nje pos­ljedica elementarnih nepogoda,

– 30% od sredstava Ministarstva po­ljoprivrede i šumarstva predviđenih proračunskom pozicijom – sredstva poticaja za osigura­nje usjeva,

– 1% od sredstava proračuna županija na bra­njenom području, osim Grada Zagreba koji izdvaja 0,1% proračuna za tekuću godinu,

– Ukinut.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka, iz čijih se izvora osiguravaju sredstva za operativni rad obrane od tuče, uplaćuju novčana sredstva na žiroračun Zavoda na posebnu poziciju – za obranu od tuče, u s­ljedećem roku i pripadajućem iznosu:

– do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava,

– do 1. svib­nja tekuće godine 60% novčanih sredstava,

– do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava,

– do 1. studenoga tekuće godine 100% novčanih sredstava.

 

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođe­njem ovoga Zakona obav­lja Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva.

 

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 15. (NN 55/07)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se osiguravajuće društvo:

– ako ne dostavi Zavodu podatke o štetama od tuče u propisanom roku (članak 11.),

– Ukinut.

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne izvrši uplatu sukladno članku 13. stavku 1. podstavku 3. i članku 13. stavku 2. ovoga Zakona,

– ravnate­lj Zavoda ako nenamjenski koristi uplaćena sredstva iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 7. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

(2) Radarski centri ustrojeni prema propisima koji su važili do stupa­nja na snagu ovoga Zakona nastav­ljaju radom do stupa­nja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tehničke uvjete za djelova­nje sustava obrane od tuče iz članka 12. ovoga Zakona, ministar nadležan za po­ljoprivredu donijet će u roku od šezdeset dana od dana stupa­nja na snagu ovoga zakona.

Članak 18.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sistemu obrane od tuče (»Narodne novine«, br. 54/88. i 18/90.).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić