Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Član 1.

Radi očuva­nja trajne uspomene na žrtve fašističkog terora i borce narodnooslobodilačkog rata stradale u drugom svjetskom ratu u koncentracijskim logorima Jasenovac i Stara Gradiška, kao i radi očuva­nja tekovina antifašizma, ovim Zakonom proglašava se Spomen-područje Jasenovac.

Član 2.

Spomen-područje Jasenovac na teritoriju Republike Hrvatske obuhvaća Spomen-kompleks Jasenovac, i to: logor I Krapje, logor II Broćice, logor III Ciglana, logor IV Kožara, logor V Stara Gradiška, te lokalitete Mlaka, Uštica, Jablanac i Dubičke krečane.

Deta­ljne granice Spomen-područja Jasenovac utvrdit će se prostornim planom područja posebnih obi­lježja.

Član 3.

Zaštita, unapređiva­nje i uređe­nje Spomen-područja Jasenovac utvrđuje se prostornim planom područja posebnih obi­lježja i Programom spomen-obi­lježava­nja.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatski sabor.

Prijedlog programa spomen-obi­lježava­nja utvrđuje Savjet Spomen-područja Jasenovac.

Član 4.

Za ostvariva­nje Programa spomen-obi­lježava­nja sredstva se osiguravaju u državnom proračunu, ovisno o potrebama i moguć­nostima, a mogu se osigurati i iz drugih izvora.

Član 5.

U ci­lju osigurava­nja politike zaštite, uređenja, korište­nja i prezentira­nja Spomen-područja Jasenovac osniva se Savjet Spomen-područja Jasenovac (u da­lj­njem tekstu: Savjet).

Savjet ima devet članova koji se imenuju na četiri godine.

Po jednoga člana kao svoje­ga predstavnika u Savjet imenuje Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture, Općina Jasenovac, preživjeli logoraši, Savez antifašističkih boraca Hrvatske, romska, srpska i židovska nacionalna ma­njina, a ravnate­lj Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac po položaju je član Savjeta.

Način rada i odlučiva­nja Savjeta uređuje se poslovnikom.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obav­lja Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac.

Član 6.

Savjet:

– utvrđuje Prijedlog programa spomen-obi­lježava­nja,

– predlaže programe tekuće i više­godiš­nje aktivnosti na zaš­titi, korište­nju, prezentira­nju i održava­nju Spomen-područja Jasenovac,

– predlaže programe znanstveno-istraživačke aktivnosti na proučava­nju događaja vezanih za bivše koncentracijske logore Jasenovac i Stara Gradiška,

– predlaže izdavačke programe u odnosu na povijest Spomen-područja Jasenovac,

– daje miš­lje­nje za izdavačke, filmske i druge projekte vezane uz djelatnost Spomen-područja i na ­njihovo javno prikaziva­nje,

– predlaže nadležnim tijelima predračun sredstava potrebnih za realizaciju godiš­njih programa aktivnosti Spomen-područja Jasenovac,

– prati izvrše­nje utvrđenih tekućih i više­godiš­njih programa i planova aktivnosti i realizaciju predračuna osiguranih sredstava,

– donosi poslovnik o svom radu,

– obav­lja i druge poslove propisane zakonom.

Član 7.

Spomen-područjem Jasenovac uprav­lja »Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac« (u da­lj­njem tekstu Javna ustanova).

Sjedište Javne ustanove je u Jasenovcu.

Javna ustanova obav­lja svoju djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o muzejima, a osobito:

– sakup­lja, čuva, stručno obrađuje, istražuje te prezentira muzejsku i drugu građu vezanu uz Spomen-područje Jasenovac,

– organizira akcije i manifestacije kojima se, evocirajući strahote fašističkoga zločina, ostvaruju odgojni i obrazovni učinci;

– organizira poslove vezane uz rekonstrukciju i adaptaciju postojećih autentičnih logorskih objekata i ­njihovo oprema­nje;

– te obav­lja i druge poslove radi izvršava­nja programa i zadaća sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.a

Javnom ustanovom uprav­lja upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i tri člana Upravnoga vijeća imenuje ministar kulture, od kojih jednog na prijedlog ministra zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, a jednoga člana biraju stručni djelatnici Javne ustanove na način propisan statutom.

Mandat članova Upravnoga vijeća je četiri godine.

Članak 7.b

Ravnate­lj je vodite­lj Javne ustanove.

Ravnate­lja imenuje i razrješava ministar kulture.

Ravnate­lj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a natječaj za imenova­nje raspisuje i provodi upravno vijeće na način propisan zakonom i statutom.

Član 8.

Statut Javne ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva kulture.

Član 9.

Nadzor nad zakonitošću rada i stručni nadzor nad radom Javne ustanove provodi Ministarstvo kulture.

Član 10.

Sredstva za rad Javne ustanove i za ostvariva­nje zadataka iz članka 7. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu, a na osnovi godiš­njih programa redovne djelatnosti, te iz vlastitih prihoda i iz drugih izvora.

Član 11.

Čuva­nje, zaštita, održava­nje i prezentira­nje Spomen-područ­ja Jasenovac provodi se sukladno propisima o zaštiti i očuva­nju kulturnih dobara, muzejskoj djelatnosti, zaštiti arhivske građe i arhivima i o zaštiti prirode, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Član 12.

Brisan.

Član 13.

Brisan.

Član 14.

Brisan.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Prijelazne i završne odredbe iz NN 22/01

Članak 15.

Javna ustanova pravni je s­ljednik javne ustanove Spomen-područja Jasenovac upisane u Trgovački re­gistar Trgovačkog suda u Zagrebu, a koja je pravni s­ljednik radne organizacije Spomen-područja Jasenovac osnovane odlukom o osniva­nju iz 1968. godine.

Članak 16.

Ministar kulture imenovat će predsjednika i tri člana Upravnog vijeća Javne ustanove u roku od mjesec dana od stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Javna ustanova dužna je uskladiti svoj statut, ustroj i način rada s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Osoba zatečena na dužnosti ravnate­lja danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona nastav­lja obav­ljati dužnost kao privremeni ravnate­lj, a Upravno vijeće će raspisati natječaj za ravnate­lja Javne ustanove u roku od mjesec dana od dana donoše­nja Statuta.

Članak 17.

Savjet će se konstituirati u roku od dva mjeseca od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić