Povezani zakoni

Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk"

NN 45/99

na snazi od 19.05.1999.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Područje Papuka, u ukupnoj površini od 336 km², proglašava se Parkom prirode »Papuk«.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Papuk« polazi od početne točke iznad Kutjeva na nadmorskoj visini od 300 m na cesti Kutjevo-Orahovica. Odavde granica ide južnim padinama Papuka preko kota 267 (crkva u Venju), 318 (crkva u Podgorju Požeškom), 276 (na cesti u Velikoj), 584 (Grad), 528 (prijevoj na cesti iznad Vrhovaca), 520 (Vranovo) i 556 (Sječanska kosa), odakle skreće prema sjeveru na kotu 507 (Ravna gora), zatim vododjelnicom na kote 615 (Sovjak, zapadno od Ðedovice), 677, 614 (Gradina), 549 (Obrov), te grebenom u pravcu crkve u Voćinu u dužini 2600 m, odakle ide dalje sjevernim padinama Papuka preko kota 333 (Daljinac), 327, 314 (Pavlovo brdo), 372 (Badnjevo brdo) i 244 (Točak), zatim okomito na jug u dužini 1 km, pa na istok, presijecajući cestu za Jankovac i Jankovački potok u pravcu kota 346 (Kik), 270, 273 (crkva G. Pištana) i 272, gdje granica skreće na jug do kote 780 (Petrov vrh), a zatim vododjelnicom na kote 601 (Dobra voda) i 326 (Veliko Osoje). S te kote spušta se granica najkraćim putem na cestu Kutjevo-Bektež, obuhvaća u luku vinograde iznad Kutjeva idući istočnim rubom građevinskog područja do početne točke na cesti Kutjevo-Orahovica.

Granica parka prirode ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »Papuk« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić