Povezani zakoni

Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

NN 115/18

na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (»Narodne novine«, br. 53/12., 56/13. i 152/14.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija za investicije i konkurentnost prestaje s radom.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva preuzima poslove Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva preuzima radnike, imovinu, opremu, elektroničke očevidnike i informacijske sustave, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona radnike zatečene na preuzetim poslovima Agencije za investicije i konkurentnost rasporediti na nova radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.

(2) Do donošenja rješenja o rasporedu državnog službenika odnosno do sklapanja novog ugovora o radu namještenika, radnici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove sukladno dosadašnjim ugovorima o radu i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

(3) Preuzetim radnicima iz stavka 1. ovoga članka koji neće biti raspoređeni otkazat će se radni odnos sukladno općim propisima o radu.

Članak 6.

(1) Ravnatelj Agencije podnijet će prijavu za upis prestanka Agencije u sudskom registru u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom brisanja iz sudskog registra prestaje mandat ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (»Narodne novine«, br. 14/17. i 90/17.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Postupci započeti na temelju Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (»Narodne novine«, br. 53/12., 56/13. i 152/14.) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić