Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

NN 34/12, 25/13, 114/18

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (SL L 104 od 8. travnja 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 648/2004.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 648/2004.

 

II. NADLEŽNO TIJELO

Članka 3. (NN 25/13)

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 648/2004 i ovoga Zakona jest ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva, ministar nadležan za zdravstvo (u daljem tekstu: ministar) može ovlastiti drugo tijelo.

Pri provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove zaštite okoliša, vodnoga gospodarstva i gospodarstva.

Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 648/2004.

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EZ) br. 648/2004 obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima zahtjeve za odobravanje iznimke sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

2. pregledava zahtjeve za odobravanje iznimke te procjenjuje njihovu sukladnost s uvjetima za odobrenje iznimke sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 648/2004 te o tome obavješćuje Europsku komisiju,

3. ako smatra potrebnim radi procjene eventualnog rizika od tvari i/ili smjese, u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za odobravanjem iznimke traži daljnje podatke, provjeru i/ili testove za dokazivanje biološke razgradivosti koji se odnose na te tvari i/ ili smjese ili na produkte njihove razgradnje, o kojima je obaviješteno ili je primilo podatke na temelju Uredbe (EZ) br. 648/2004,

4. sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 648/2004, u slučaju sumnje ili spora može Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za donošenje odluke o prihvaćanju postojećih ispitivanja koja su se obavljala uz primjenu najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja i prema normi usporedivoj s onima navedenima u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

5. sukladno članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 648/2004 dostavlja i razmjenjuje s Europskom komisijom i državama članicama Europske unije podatke koji se odnose na primjenu Uredbe (EZ) br. 648/2004,

6. sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 648/2004 obavješćuje Europsku komisiju i države članice Europske unije o popisu odobrenih ispitnih laboratorija koji su u skladu s normom EN ISO/IEC 17025 i načelima dobre laboratorijske prakse iz Direktive 2004/9/EZ,

7. u slučaju sumnje da ispitni laboratorij iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 648/2004 ne ispunjava propisane uvjete, obraća se s tim u vezi Odboru iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

8. sukladno članku 9. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 648/2004 zahtijeva od proizvođača koji stavljaju na tržište smjese obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 648/2004 da bez odgađanja, besplatno Ministarstvu, drugom imenovanom tijelu ili zdravstvenim radnicima stavi na raspolaganje podatke o sastojcima navedenima u Prilogu VII. C Uredbe (EZ) br. 648/2004,

9. primjenjuje nadzorne mjere iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

10. obavješćuje Europsku komisiju u slučaju sumnje da ispitivanja provedena u skladu s prilozima II., III., IV. ili VIII. Uredbe (EZ) br. 648/2004 daju krive pozitivne rezultate.

 

III. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Članak 5. (NN 25/13, 114/18)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 648/2004 i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te nadzor nad predmetima opće uporabe i kemikalijama.

(2) Upravni nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 648/2004 i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(3) Ako određeni deterdžent koji ispunjava uvjete iz Uredbe (EZ) br. 648/2004 predstavlja rizik za zdravlje ljudi, okoliš ili životinje, sanitarni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje na tržište tog deterdženta na području Republike Hrvatske, narediti povlačenje tog proizvoda s tržišta Republike Hrvatske, narediti povlačenje od potrošača ili ograničiti njegovu dostupnost na tržištu Republike Hrvatske u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 648/2004.

Članak 6.

Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, čitljivim, vidljivim i neizbrisivim slovima.

Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu na deterdžentu namijenjenom prodaji potrošačima ne smiju biti u obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih proizvoda.

Članak 7.

U postupku odobravanja iznimke sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 648/2004 troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva.

Odluku o visini troškova iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 8. (NN 25/13)

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište deterdžente ili površinski aktivne tvari protivno članku 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

2. postupa protivno članku 4.a i Prilogu VI.a Uredbe (EZ) br. 648/2004,

3. obavlja ispitivanja površinski aktivnih tvari za deterdžente protivno članku 7. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

4. postupa protivno članku 9. stavku 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 648/2004,

5. ne označi sredstva za čišćenje u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 648/2004.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor Državnog inspektorata kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost stavljanja na tržište deterdženata za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona.

Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Pravilnik o uporabi fosfata u deterdžentima donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za gospodarstvo, okoliš i vodno gospodarstvo.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

 

Copyright © Ante Borić