Povezani zakoni

Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima

NN 53/91

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 43/82 i 72/82) kao republički zakon. 

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti, ako odredbama ovoga zakona nije drugačije propisano.

Članak 3.

Članak 4. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Ne primjenjuje se pravo strane države ako bi njegov učinak bio suprotan Ustavom Republike Hrvatske utvrđenim osnovama državnog uređenja".

Članak 4.

U članku 13. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Organ iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti obavijesti o stranom pravu od Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske".

Članak 5.

Članak 47. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

" Isključiva nadležnost suda Republike Hrvatske postoji kada je to ovim ili drugim zakonom Republike Hrvatske izričito određeno".

Članak 6.

U članku 49. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 1. mijenja se i glasi:

"Stranke se mogu sporazumjeti o nadležnosti stranog suda samo ako je barem jedna od njih strani državljanin ili pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu a nije riječ o sporu za koji postoji, prema odredbama ovoga zakona ili drugog zakona Republike Hrvatske, isključiva nadležnost suda Republike Hrvatske".

Članak 7.

Članak 52. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

"U sporovima protiv državljana Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu, gdje su ih na službu ili na rad uputili državni organi, poduzeća ili druga (društvena) pravna osoba, nadležnost suda Republike Hrvatske postoji ako su oni imali prebivalište u Republici Hrvatskoj". 

Članak 8.

Članak 55. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi :

"U sporovima protiv fizičke i pravne osobe koja ima sjedište u inozemstvu za obveze koje su nastale u Republici Hrvatskoj ili koje se moraju izvršiti na teritoriju Republike Hrvatske nadležnost suda Republike Hrvatske postoji ako ta osoba ima na teritoriju Republike Hrvatske svoje predstavništvo ili zastupništvo ili ako je u Republici Hrvatskoj sjedište tvrtke kojoj je povjereno obavljanje njezinih poslova".

Članak 9.

U članku 83. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ako se sumnja da su državljani Republike Hrvatske u smislu točke 1. stavka 1. ovoga članka dužni dati osiguranje u državi čiji je državljanin tužitelj, objašnjenje daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske".

Članak 10.

U članku 85. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ako se sumnja u postojanje uzajamnosti, objašnjenje u pogledu oslobađanja plaćanja parničnih troškova daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske". 

Članak 11.

Članak 91. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Strana sudska odluka neće se priznati ako je u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske utvrđenim osnovama državnog uređenja".

Članak 12.

U članku 92. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 3. mijenja se i glasi:

"Postojanje uzajamnosti što se tiče priznanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se ne dokaže suprotno, a ako se sumnja u postojanje uzajamnosti objašnjenje daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske". 

Članak 13.

U članku 102. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Funkcionar koji rukovodi Ministarstvom inozemnih poslova Republike Hrvatske odredit će predstavništva pred kojima se u inozemstvu mogu sklapati brakovi između državljana Republike Hrvatske".

Članak 14.

U članku 105. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Funkcionar koji rukovodi Ministarstvom inozemnih poslova Republike Hrvatske općim aktom pobliže određuje obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka".

Članak 15.

U članku 106. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 1. mijenja se i glasi:

"Potvrdu o propisima koji važe ili su važili u Republici Hrvatskoj, radi njihove upotrebe pred organima strane države, izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske".

Članak 16.

U cijelom tekstu zakona iz članka 1. ovoga zakona riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", a riječi "član" i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak" u odgovarajućim padežima.

Članak 17.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona postaju ovlaštenja organa Republike Hrvatske, koji u okviru svojih ovlasti osiguravaju izvršavanje odnosno primjenu tog zakona.

Članak 18.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 

 

Copyright © Ante Borić