Povezani zakoni

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

NN 53/91

na snazi od 08.10.1991.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni

1. Zakon o poduzećima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90).

2. Zakon o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90).

3. Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 6/86).

4. Zakon o zadrugama ("Službeni list SFRJ", br. 3/90).

5. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima ("Službeni list SFRJ", br. 64/73).

6. Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi ("Službeni list SFRJ", br. 53/77, 24/86 i 17/90).

7. Zakon o odgovornosti za nuklearne štete ("Službeni list SFRJ", br. 22/78).

Članak 2.

U Zakonu o poduzećima u članku 187b. iza zadnjeg stavka dodaju se dva nova stavka koji glase:

"Kada se radi o podjeli društvenog poduzeća, poduzeće je dužno pribaviti suglasnost Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Odluka o podjeli društvenog poduzeća na koju nije dana suglasnost Agencije nema pravni učinak."

"Odluku o davanju ili uskrati suglasnosti iz prethodnog stavka ovoga članka, Agencija je dužna donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva."

U članku 196. stavku 1. brišu se riječi "glava IV. Međusobni radni odnosi radnika u udruženom radu" i riječ "saveznih".

Članak 3.

U Zakonu o zadrugama u članku 15. stavku 6. riječi "saveznim" brišu se.

Članak 4.

U Zakonu o zadrugama o članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

"U slučaju prestanka zadruge sredstva u društvenom vlasništvu iz članka 15. stavka 4. ovoga zakona prenose se Hrvatskom fondu za razvoj bez preuzimanja obveza."

Članak 5.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 6.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona i propisa iz članka 5. ovoga zakona postaju ovlaštenja organa Republike Hrvatske u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 7.

U cjelokupnom tekstu zakona iz članka 1. ovoga zakon riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu, riječi "Službeni list SFRJ" zamjenjuju se riječima "Narodne novine" u odgovarajućem padežu, riječi "Autonomna pokrajina" brišu se i riječi "član"i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak" u odgovarajućem padežu.

U tekstu Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuje se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić