Povezani zakoni

Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga

NN 87/96

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuje se preuzimanje dijela duga od strane Republike Hrvatske i izdavanje obveznica radi zamjene toga duga koji za Republiku Hrvatsku proizlazi iz Novog financijskog Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici iz 1988. godine sukladno odredbama i uvjetima Informativnog memoranduma, te Obavijesti o ponudi Republike Hrvatske sudjelujućim bankama vjerovnicima i koji se objavljuju kao dodatak ovoga Zakona u služenom prijevodu na hrvatski jezik.

Ovim Zakonom uređuju se i unutarnji odnosi između Republike Hrvatske kao preuzimatelja duga i hrvatskih dužnika, odnosno krajnjih korisnika po ovom Zakonu.

Članak 2.

Izrazi koji se rabe u ovom Zakonu znače:

- Novi financijski sporazum iz 1988. godine je sporazum od 20. rujna 1988., sklopljen između Narodne banke Jugoslavije, određenih drugih jugoslavenskih banaka, bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kao jamca zajmodavaca navedenih u njemu te Chemical Investment Bank Limited kao banke agenta (u daljnjem tekstu: NFS),

- Sporazum o trgovinskoj i depozitnoj olakšici iz godine 1988. je sporazum od 20. ožujka 1988., sklopljen između Narodne banke Jugoslavije, određenih jugoslavenskih banaka i u njemu navedenih zajmodavaca te banke Chemical Investment Bank Limited kao agenta (u daljnjem tekstu: STDO),

- Hrvatski krajnji korisnici su pravne osobe - korisnici refinanciranih kredita sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te njihovi pravni sljednici,

- Hrvatski dužnici su:

- banke: Dalmatinska banka Zadar d. d., Dubrovačka banka Dubrovnik d. d., Istarska banka Pula d. d., Privredna banka Zagreb d. d., Riječka banka Rijeka d. d., Slavonska banka Osijek d. d., Splitska banka Split d. d., Vukovarska banka Zagreb d. d., Zagrebačka banka Zagreb d. d., ne isključujući i druge hrvatske banke ako su dužnici i pravne osobe krajnji korisnici bez obzira na oblik i vrstu vlasništva, zajedno s njihovim pravnim sljednicima, te hrvatski krajnji korisnici, za kredite koje su zaključile ili jamčile banke izvan Republike Hrvatske, kao i Republika Hrvatska u preostalom dijelu duga koji preuzima, a nepoznati su hrvatski krajnji korisnici ili dužnici,

- Informativni memorandum od 9. svibnja 1996. i Obavijest o ponudi od 14. lipnja 1996. su ugovorni dokumenti koji potanje određuju uvjete preuzimanja i zamjene dijela duga po NFS od strane Republike Hrvatske,

- Sudjelujući vjerovnik je pravna osoba, koja će biti uključena u zamjenu dijela duga u skladu s Informativnim memorandumom,

- Dan zamjene je 31. srpnja 1996. na koji Republika Hrvatska izdaje vlastite obveznice radi zamjene dijela duga po NFS.

Članak 3.

Republika Hrvatska preuzima dio duga hrvatskih dužnika i krajnjih korisnika i zamjenjuje ga za svoj dug u ukupnom iznosu glavnice, koja 31. srpnja 1996. iznosi 1.462.222.000 USD na način da izda obveznice Republike Hrvatske od 857.796.000 USD Obveznice serije A i 604.426.000 USD Obveznice serije B.

Članak 4.

Republika Hrvatska izdaje obveznice za:

- 29,5% nedospjele glavnice po NFS, koju duguje sudjelujućim vjerovnicima do dana zamjene (Obveznice serije A),

- 29,5% vrijednosti već dospjelih i neplaćenih glavnica i kamata po NFS i ostatka duga do visine 19,7% po STDO, izračunatih na način određen Informativnim memorandumom, kao novog duga sudjelujućim vjerovnicima do dana zamjene (Obveznice serije B).

Vlada Republike Hrvatske posebnom Uredbom ("Narodne novine", br. 64, od 30. srpnja 1996.) omogućila je izdavanje obveznica prema konačnom obračunu nominalnog iznosa i drugim uvjetima za izdavanje obveznica u skladu s Informativnim memorandumom.

Članak 5.

Informativni memorandum i Obavijest o ponudi, kojim Republika Hrvatska preuzima dio duga i sudjelujućim vjerovnicima nudi zamjenu dijela duga u skladu s Informativnim memorandumom, u ime Republike Hrvatske potpisuje ministar financija.

Članak 6.

U svezi s izdavanjem obveznica iz članka 4. ovoga Zakona i provedbom zamjene dijela duga, odgovarajuće ugovore u ime Republike Hrvatske sklapa ministar financija.

Članak 7.

Hrvatski dužnici se po ovom Zakonu danom zamjene konačno i u cijelosti oslobađaju obveze po NFS i STDO prema stranim vjerovnicima i stupaju u obvezu prema Republici Hrvatskoj.

Obveze hrvatskih dužnika po ovom Zakonu prema Republici Hrvatskoj potječu od refinanciranih zajmova ili njihovih dijelova:

- koji se odnose na izvorne kredite odobrene hrvatskim krajnjim korisnicima,

- koji se nalaze u portfelju sudjelujućih vjerovnika kad je hrvatski dužnik po ovom Zakonu banka ili Republika Hrvatska.

Članak 8.

Obračun izvršenih plaćanja prema Uredbi o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim vjerovnicima ("Narodne novine", br. 25/96.) u razdoblju od 1. siječnja 1995. do dana zamjene priprema Narodna banka Hrvatske sa svakim hrvatskim dužnikom prema ovom Zakonu; pri obračunu uzima u obzir mjerila za utvrđivanje obveza iz stavka 2. prethodnog članka.

Za iznos obračunatih izvršenih plaćanja hrvatskim se dužnicima smanjuje njihova obveza prema Republici Hrvatskoj koju utvrđuje Ministarstvo financija.

Obveze hrvatskih dužnika po ovom Zakonu prema Republici Hrvatskoj na dan zamjene preračunavaju se u američke dolare na isti način kao što je utvrđeno u Informativnom memorandumu za dug koji Republika Hrvatska zamjenjuje.

Hrvatski dužnici po ovom Zakonu otplaćuju svoju obvezu prema Republici Hrvatskoj po dinamici, koja je jednaka dinamici u Informativnom memorandumu s time da su dužni svaki put osigurati pokriće u rokovima i na način kojeg rješenjem utvrđuje Ministarstvo financija, a izvršava je Privredna banka Zagreb d. d. koja je platni agent Republike Hrvatske.

Obveze hrvatskih dužnika po ovom Zakonu, prema Republici Hrvatskoj utvrđuju se po uvjetima koji su jednaki uvjetima iz Informativnog memoranduma.

Članak 9.

Banke, hrvatski dužnici po ovom Zakonu u korist Republike Hrvatske izdaju u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona neopozivo prvorazredno bankovno jamstvo, plativo na prvi poziv, u visini, koju utvrđuje Ministarstvo financija u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona.

Bankovno jamstvo se polaže kod Privredne banke Zagreb d. d. kao platnog agenta Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska sklapa poseban ugovor o načinu osiguranja plaćanja sa hrvatskim krajnjim korisnicima, za koje hrvatske banke nisu zaključile kredit ili nije bilo izdano jamstvo hrvatske banke.

Članak 10.

Ovaj Zakon ne ulazi u ugovorne odnose koji vrijede među hrvatskim dužnicima po ovom Zakonu, njihovim dužnicima i krajnjim korisnicima.

Članak 11.

Obveznice će Republika Hrvatska moći otkupiti po nominalnoj vrijednosti u cijelosti ili djelomično sukladno uvjetima iz Informativnog memoranduma. Obveznice će biti raspoložive za sve vrste zamjene duga, uključujući privatizaciju, prema zakonu koji je na snazi u dano vrijeme.

Članak 12.

Privredna banka Zagreb d. d. treba:

- prije dana zamjene ponuditi sudjelujućim vjerovnicima po STDF otkup subordiniranog učešća u STDO u visini od 19,7% njihovih depozita na osnovi STDO,

- prije dana zamjene sklopiti sa sudjelujućim vjerovnicima po STDO odnosno Chemical Investment Bank Ltd, London, agentom vjerovnika, ugovor o učešću u depozitu,

- po nalogu Ministarstva financija platiti 20 milijuna USD na dan zamjene sudjelujućim vjerovnicima po STDO subordinirano učešće u STDO, a ostatak u visini do 19,7% glavnice i pripadajućih dospjelih i neplaćenih kamata (uključujući i kamate na kamate) po kamatnoj stopi, koja vrijedi za redovita plaćanja, uključit će se kao dio prethodno dospjelih iznosa i predstavljat će dodatni dio obveznica serije B, kao novog duga sudjelujućim vjerovnicima.

Članak 13.

Odnosi između Republike Hrvatske i Privredne banke Zagreb d. d. u svezi s ugovorom iz članka 12. ovoga Zakona uređuju se ugovorom, koji se sklapa najkasnije dva dana prije dana zamjene.

Članak 14.

Republika Hrvatska kao preuzimatelj dijela duga po NFS i STDO preuzima dio sredstava deponiranih na račun kod Narodne banke Hrvatske prema Uredbi iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona na ime otplate glavnice i kamata s tog naslova. Republika Hrvatska koristi ta sredstva za smanjivanje obveza hrvatskih dužnika do konačnog obračuna sa svakim hrvatskim dužnikom prema ovom Zakonu.

Članak 15.

Sredstva potrebna za podmirenje troškova i obveza Republike Hrvatske u svezi s preuzimanjem dijela duga i za isplatu obveznica iz članka 4. ovoga Zakona podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 1996. godine za svaku pojedinu godinu do njihovog konačnog podmirenja tj. do 2010 godine.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 90.000 kuna kaznit će se hrvatska banka dužnik ili krajnji korisnik iz članka 2. ovoga Zakona za prekršaj ako ne izvrši obveze sukladno odredbama članka 7., 8. i 9. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba dužnika ili krajnjeg korisnika novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kuna.

Narodna banka Hrvatske poduzet će protiv banke dužnika i krajnjeg korisnika za kojeg hrvatska banka nije zaključila ili jamčila kredit odgovarajuće mjere predviđene Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske, uključujući zabranu sklapanja ugovora o novim zaduženjima u inozemstvu.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona ukida se Uredba o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene dijela duga koji preuzima Republika Hrvatska po Novom financijskom sporazumu iz 1988. ("Narodne novine", br. 64/96.) kojom je do donošenja ovoga Zakona omogućeno izdavanje obveznica radi zamjene duga.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-01/96-01/02
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Republika Hrvatska

ZAMJENA OBVEZNICA S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM (KOJE SE IZDAJU U SERIJAMA) ZA ZAJMOVE REFINANCIRANJA NA TEMELJU NOVOG FINANCIJSKOG SPORAZUMA IZ 1988. GODINE

OTKUP INTERESNOG UDJELA U DEPOZITIMA NA TEMELJU SPORAZUMA O TRGO-
VINSKOJ I DEPOZITNOJ OLAKŠICI IZ  1988. GODINE

Informativni memorandum

Ovaj memorandum ima samo informativnu svrhu i ne predstavlja ponudu u smislu zamjene koja je u njemu opisana ili ponudu za prodaju ili zagovaranje ponude kupovine Obveznica koje su u njemu opisane. Ponuda za izvršenjem zamjene koja je ovdje opisana, ako bude upućena, biti će sačinjena prema Obavijesti o ponudi koja će udovoljavati zahtjevima koji su ovdje navedeni.

Ponuda za zamjenu koje je ovdje opisana, ako bude upućena, biti će podnešena samo Vjerovnicima koji nisu Identificirane povezane osobe ili Kontrolirane jugoslavenske osobe (svaka od tih osoba definirana je prema ovom dokumentu) i bit će podnešena samo za Zajmove refinanciranja ili Depozite ili dijelove koji se ne drže u ime Identificiranih povezanih osoba ili Kontroliranih jugoslavenskih osoba.

9. svibanj 1996.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA

Ovaj Informativni memorandum ne predstavlja Ponudu zamjene (definiranu ovdje) ili bilo kakvu ponudu za prodaju ili zagovaranje ponude kupovine Obveznica koje su u njemu opisane. Ponuda zamjene bit će podnešena tek nakon dostave odgovarajućih Obavijesti o ponudi NFS i Obavijesti o ponudi STDO (svaka od njih definirana je ovdje), ponaosob, sa strane Republike Hrvatske (dalje u tekstu: »Hrvatska«) Agentu zaključivanja (definiran ovdje) za distribucije NFS Vjerovnicima i STDO Vjerovnicima (svaki od njih definiran je ovdje). Ponuda zamjene, ako bude podnešena, odnosit će se samo na Sudjelujuće NFS vjerovnike i Sudjelujuće STDO vjerovnike (svaki od njih definiran je ovdje).

Prema uporabi u ovom dokumentu, pojam »Obveznice« obuhvaća Obveznice Serije A i Obveznice Serije B (svaka od njih definirana je ovdje), pojam »Sudjelujući vjerovnik« obuhvaća Sudjelujuće NFS vjerovnike i Sudjelujuće STDO vjerovnike (svaki od njih definiran je ovdje), a pojam »Obavijesti o ponudi« obuhvaća Obavijest o ponudi NFS i Obavijest o ponudi STDO.

Ako se podnese Ponuda zamjene, Obveznice će se izdati u skladu sa slijedećim procedurama:

(1) Obveznice izdane izvan Sjedinjenih Američkih Država (definirano prema Regulativi S (dalje u tekstu: »Regulativa S«) na temelju SAD Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. godine s izmjenama) Sudjelujući vjerovnicima koji potvrđuju u Instrumentu transfera (definiranom ovdje) ili drugom primjenjivom instrumentu da nisu SAD osobe (prema definiciji danoj u Regulativi S) predstavljat će globalne Obveznice (dalje u tekstu: »Globalne obveznice Regulative S«) koje će držati zajednički depozitar (dalje u tekstu: »Zajednički depozitar«) u ime Euroclear sustava (dalje u tekstu: »Euroclear«) i Cedel Bank, Societe Anonyme (dalje u tekstu: »Cedel«). Od svakog takvog Sudjelujućeg vjerovnika tražiti će se da potvrdi i da se složi u takvom Instrumentu transfera ili drugom primjenjivom instrumentu da:

(a) nije SAD osoba i da Obveznice pribavljaju za svoj vlastiti račun ili za račun osobe koja nije SAD osoba i uz razumijevanje da se Obveznice neće distribuirati u SAD ili SAD osobama (osim u mjeri u kojoj to dozvoljava Regulativa S); i

(b) prima na znanje da su Obveznice ponuđene i izdane izvan SAD u inozemnoj transakciji unutar značenja Regulative S i da Obveznice nisu i neće biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima.

(2) Globalne obveznice Regulative S biti će denominirane u SAD dolarima i biti će izdane u registriranom obliku bez kupona.

(3) Obveznice koje su izdane Sudjelujućim vjerovnicima koji ne pruže iskaz na način određen u odsječku (1) bit će denominirane u SAD dolarima i bit će izdane u obliku globalnih Obveznica (dalje u tekstu: »Ograničene globalne obveznice«) radi registracije u ime i držanja sa strane skrbnika (dalje u tekstu: »Skrbnik«). Od svakog takvog Sudjelujućeg vjerovnika tražit će se da potvrdi i da se složi u Instrumentu transfera ili drugom primjenjivom instrumentu da:

(a) je (i) kvalificirani institucionalni kupac (kako je definirano Pravilom 144A na temelju Zakona o vrijednosnim papirima) (dalje u tekstu: »kvalificirani institucionalni kupac«) koji pribavlja dane Obveznice za svoj vlastiti račun ili za račun jednog ili više kvalificiranih institucionalnih kupaca, ili (ii) institucionalni investitor koji je registrirani investitor unutar značenja Pravila 501 (a) (1), (2), (3) ili (7) na temelju Zakona o vrijednosnim papirima (dalje u tekstu: »institucionalni registrirani investitor«) koji kupuje Obveznice koje su mu izdane za njegov vlastiti račun ili za račun jednog ili više institucionalnih registriranih investitora;

(b) ne pribavlja te Obveznice u cilju bilo kakve naknadne prodaje ili distribucije osim u suglasnosti s ograničenjima koja su navedena dalje u nastavku;

(c) ima takvo znanje i iskustvo u financijskim i poslovnim predmetima da je sposoban ocjenjivati prednosti i rizike investicije u Obveznice i sposoban je snositi ekonomski rizik investicije u Obveznice;

(d) je primio kopiju ovog Informativnog memoranduma i Obavijesti o ponudi i da mu je omogućeno (i) da postavlja takva pitanja koja smatra neophodnima i da primi odgovore od predstavnika Hrvatske koji se odnose na uvjete i pretpostavke Obveznice i na ponudu zamjene Obveznica i (ii) da dobije takvu dodatnu informaciju koju Hrvatska posjeduje ili može pribaviti bez nerazumnog napora ili troška, koja je neophodna radi verifikacije ažurnosti i potpunosti informacija koje su sadržane u ovom Informativnom memorandumu i Obavijestima o ponudi; i

(e) prima na znanje da mu (i) niti Agent zaključivanja, niti Hrvatska niti bilo kakva povezana cjelina Agenta zaključivanja ili Hrvatske ili bilo kakve osobe koja djeluje u ime Agenta zaključivanja ili Hrvatske nije pružila nikakav iskaz u odnosu na Hrvatsku ili na ponudu prodaje bilo kakvih Obveznica i (ii) da mu je već pružena ili mu se pruža bilo kakva informacija koju želi u odnosu na Obveznice ili na bilo koju drugu činjenicu koja je relevantna za njegovu odluku o kupovini Obveznica.

(4) Od svakog Sudjelujućeg vjerovnika koji preuzima koristan udio u Ograničenoj globalnoj obveznici tražiti će se da iskaže i da se u Instrumentu transfera ili u drugom primjenjivom instrumentu složi da razumije kako Obveznice nisu i neće biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima, i da se Obveznice koje su mu izdane mogu transferirati samo izručenjem Skrbniku pravilno potvrđene obavijesti o transferu u obliku koji je dan u prilogu Sporazuma o fiskalnoj agenturi, u kojem će se od nositelja transfera tražiti da iskaže kako se transfer obavlja:

(a) osobi za koju nositelj transfera razumno vjeruje da je kvalificirani institucionalni kupac u transakciji koja udovoljava zahtjevima Pravila 144A na temelju Zakona o vrijednosnim papirima;

(b) u skladu s Regulativom S;

(c) registriranom institucionalnom investitoru u transakciji koja ne uključuje bilo kakvo općenito poticanje ili oglašavanje (u kojem će se slučaju od inicijatora transfera tražiti potvrđivanje i dostava investicijskog pisma (dalje u tekstu: »Investicijsko pismo«) Fiskalnom agentu u obliku koji je dan u prilogu Sporazuma o fiskalnoj agenturi kojim se potvrđuje, između ostaloga, da se radi o registriranom institucionalnom investitoru koji pribavlja Obveznice koje se njemu transferiraju za njegov vlastiti račun ili za račun jednog ili više registriranih institucionalnih investitora i da ne pribavlja Obveznice kako bi ih distribuirao ili naknadno prodao osim u suglasnosti s ograničenjima danima u nastavku); ili

(d) prema izuzetku od registracije na temelju Zakona o vrijednosnim papirima prema Pravilu 144 tamo danom (ako je to raspoloživo).

(5) Ograničene globalne obveznice nosit će slijedeću naznaku osim ako Hrvatska ne odredi drugačije u suglasnosti s primjenjivim zakonom:

OVE OBVEZNICE NISU REGISTRIRANE NA TEMELJU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA IZ 1933. GODINE, SA DOPUNAMA (DALJE U TEKSTU: »ZAKON O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA«), I TI SE VRIJEDNOSNI PAPIRI NE MOGU PONUDITI, PRODATI, ZALOŽITI ILI NA DRUGI NAČIN TRANSFERIRATI OSIM (A) OSOBI ZA KOJU PRODAVATELJ RAZUMNO VJERUJE DA JE KVALIFICIRANI INSTITUCIONALNI KUPAC (PREMA DEFINICIJI PRAVILA 144A ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA), U TRANSAKCIJI KOJA ODGOVARA ZAHTJEVIMA PRAVILA 144A, (B) U SUGLASNOSTI S REGULATIVOM S NA TEMELJU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA, (C) REGISTRIRANOM INSTITUCIONALNOM INVESTITORU (UNUTAR ZNAČENJA PRAVILA 501 (A) (1), (2), (3) ILI (7) PREMA ZAKONU O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA) KOJI POTVRDI I DOSTAVI FISKALNOM AGENTU INVESTICIJSKO PISMO U OBLIKU KOJI JE DAN U PRILOGU SPORAZUMA O FISKALNOJ AGENTURI ILI (D) PREMA IZUZETKU OD REGISTRACIJE NA TEMELJU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA PREMA PRAVILU 144 TAMO DANOM (AKO JE TO RASPOLOŽIVO), U SVAKOM SLUČAJU U SUGLASNOSTI S BILO KAKVIM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA BILO KOJE DRŽAVE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI BILO KAKVE DRUGE JURISDIKCIJE.

Svaki Vjerovnik prima na znanje kako niti jedna osoba nije ovlaštena pružiti bilo kakvu informaciju ili dati iskaz u odnosu na Hrvatsku ili na Obveznice osim onoga što je sadržano u ovom Informativnom memorandumu i u Obavijestima o punudi i, ako se pruži ili organizira, na takvu drugu informaciju ili iskaz ne bi se trebalo oslanjati kao na ovlaštenu sa strane Hrvatske. Distribucija ovog Informativnog memoranduma i Obavijesti o ponudi bilo kojoj SAD osobi ili bilo kojoj osobi unutar SAD, osim kvalificiranom institucionalnom kupcu ili registriranom institucionalnom investitoru nije dozvoljena, a takve se osobe, ako ih i bude, ograničava u informiranju bilo kakvih odgovarajućih osoba prema Informativnom memorandumu. Bilo kakvo pružanje sadržaja Informativnog memoranduma bez prethodne pismene suglasnosti Hrvatske zabranjeno je.

Unutar 40 dana nakon datuma Obavijesti o ponudi, ponuda ili prodaja Obveznica unutar SAD sa strane posrednika vrijednosnim papirima (koji sudjeluje ili ne sudjeluje u nuđenju) može dovesti do kršenja zahtjeva u pogledu registracije na temelju Zakona o vrijednosnim papirima ako je takva ponuda ili prodaja načinjena na drugi način osim u suglasnosti s Pravilom 144A ili drugim izuzetkom od takvih zahtjeva u pogledu registracije.

Sudjelovanje Vjerovnika u Ponudi zamjene (ako se ona načini) može imati računovodstvene, porezne i regulatorne posljedice po takvog Vjerovnika. Ovaj Informativni memorandum nije sastavljen kako bi se bavio tim posljedicama, koje mogu varirati u različitim jurisdikcijama, i svaki Vjerovnik bi trebao konzultirati svoje vlastite računovodstvene, porezne i pravne savjetnike u odnosu na ta pitanja.

I. UVOD

Hrvatska namjerava pružiti ponudu (dalje u tekstu: »Ponuda zamjene«, koja će uključivati ponudu kupovine interesnih udjela u Depozitima (definiranih ovdje) kako je opisano u nastavku) i zamjenu svojih Obveznica s promjenjivom stopom otplate, koje se izdaju u serijama (dalje u tekstu: »Obveznice«), za dio Zajmova refinanciranja (dalje u tekstu: »Zajmovi refinanciranja«) koji dospijevaju na temelju Novog financijskog sporazuma (dalje u tekstu: »Novi financijski sporazum«) od 20. rujna 1988. godine, između Narodne banke Jugoslavije, Određenih drugih jugoslavenskih bankarskih institucija, bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao Garanta, Vjerovnika identificiranih prema tom dokumentu, i Chemical Investment Bank Limited, kao Agenta (dalje u tekstu: »NSF agent«), u iznosima i prema uvjetima koji su navedeni ovdje i u NFA obavijesti o ponudi. Ako se pruži Ponuda zamjene, kao dio Ponude zamjene, Hrvatska će dovesti do toga da Privredna banka Zagreb dd (dalje u tekstu: »Sudionik«) ponudi kupovinu, za iznos koji se sastoji od gotovine i Obveznica serije B, subordiniranih, »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima (dalje u tekstu: »Depoziti«) na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici (dalje u tekstu: »Sporazum o trgovinskoj i depozitnoj olakšici«), od 20. rujna 1988. godine, između Narodne banke Jugoslavije, Određenih drugih jugoslavenskih bankarskih institucija, Vjerovnika identificiranih prema tom dokumentu, i Chemical Investment Bank Limited, kao Agenta (dalje u tekstu: »STDO agent«), i Kolateralnog agenta, u iznosima i prema uvjetima koji su navedeni u ovom dokumentu i u STDO obavijesti o ponudi. U slučaju takve kupovine sa strane Sudionika, Sudionik će kupovati takve interesne udjele za račun Hrvatske.

Ovaj Informativni memorandum navodi uvjete i okolnosti pri kojima Hrvatska očekuje pružiti Ponudu zamjene, no sami po sebi ne sačinjavaju takvu Ponudu. Ponuda zamjene, ako do nje dođe, biti će pružena NFS vjerovnicima nakon obavijesti o ispunjavanju uvjeta koji su ovdje i dalje određeni (dalje u tekstu: »NFS obavijest o ponudi«) i koji između ostaloga određuju datum zamjene (dalje u tekstu: »Datum zamjene«), datum zapisa za zamjenu (dalje u tekstu: »Datum zapisa«) i datum do kojega NFS vjerovnici moraju prijaviti odgovarajući dio njihovih Zajmova refinanciranja kako bi sudjelovali u Zamjeni (dalje u tekstu: »Datum odgovora«) i biti će dostavljena STDO vjerovnicima prema odgovarajućoj obavijesti (dalje u tekstu: »STDO obavijest o ponudi«).

NFS obavijest o ponudi biti će distribuirana kreditorima registriranima na temelju Novog financijskog sporazuma (dalje u tekstu: »NFS vjerovnici«), a STDO obavijest o ponudi kreditorima registriranima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici (dalje u tekstu: »STDO vjerovnici«) samo slijedeći ispunjavanje određenih uvjeta, uključujući primitak sa strane NFS agenata pravilno potvrđenih suglasnosti, u obliku distribuiranom NFS vjerovnicima zajedno s ovim Informativnim memorandumom (dalje u tekstu: »Suglasnosti«) od NFS vjerovnika koji drže najmanje dvije trećine agregatnog iznosa stanja glavnice Zajmova refinanciranja.

Ponuda zamjene koja je opisana u ovom dokumentu, ako do nje dođe, biti će upućena samo onim Vjerovnicima (dalje u tekstu: »Sudjelujući vjerovnici«) koji (i) nisu Identificirane povezane osobe ili Kontrolirane jugoslavenske osobe (svaka vrsta definirana je prema ovom dokumentu), i (ii) ne drže Zajmove refinanciranja ili Depozite (ili njihove dijelove) u korist Identificiranih povezanih osoba ili Kontroliranih jugoslavenskih osoba. Vjerovnici koji žele prihvatiti Ponudu zamjene biti će zamoljeni da osiguraju certifikat u obliku priloženom uz Ponudu zamjene, u smislu da su oni Sudjelujući vjerovnici koji u Procesu zamjene trebaju zauzvrat primiti Obveznice.

Zamjena Obveznica za dijelove Zajmova refinanciranja prema Ponudi zamjene, ako do nje dođe, predstavljati će »Kvalificiranu ponderiranu prosječnu zamjenu« definiranu prema Novom financijskom sporazumu.

Ako dođe do Ponude zamjene, svaki Sudjelujući NFS vjerovnik imati će pravo zamijeniti dio iznosa stanja glavnice svakog Zajma refinanciranja kojega drži dani Sudjelujući NFS vjerovnik za Obveznice, što se određuje kako slijedi:

(i) iznos glavnice jednak postotku, ne većem od 29.5% izabranom sa strane danog Sudjelujućeg NFS vjerovnika (dalje u tekstu: »Postotak zamjene«) nedospjelih rata glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja zamijeniti će se za jednak iznos glavnice Obveznica (dalje u tekstu: »Obveznice serije A«), i

(ii) dodatni iznos glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja zamijeniti će se za jednak iznos glavnice Obveznica odvojene serije (dalje u tekstu: »Obveznice serije B«), pri čemu će kod svakog Zajma refinanciranja iznos glavnice biti jednak zbroju (a) umnoška (x) Postotka zamjene iznosa dospjele i neplaćene glavnice do Datuma zamjene i kamata obračunanih do Datuma zamjene, a neplaćenih kod svakog Zajma refinanciranja (uključujući kamate na kamate) po nezateznim kamatnim stopama koje su ranije određene unutar Novog financijskog sporazuma, određenog na način koji je ovdje dan (dalje u tekstu: »Dospjeli neplaćeni iznos« za svaki Zajam refinanciranja) i (y) koeficijenta određenog tako da je sadašnja vrijednost na Datum zamjene planiranih plaćanja koja dospijevaju kod Serije B obveznica koje se izdaju u skladu s ovim odsječkom danim pod (a), određenim na način koji je ovdje dan, jednaka Dospjelom neplaćenom iznosu danog Zajma refinanciranja i (b) umnošku (x) razlomka, čiji je brojnik jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na koje će svaki Sudjelujući NFA vjerovnik imati pravo u skladu s odsječkom (a) danim prethodno, a razlomak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na koje će imati pravo svi Sudjelujući NFS vjerovnici prema odsječku (a) danim prethodno i (y) 10,000,000 USD.

Ako dođe do Ponude zamjene, svaki Sudjelujući STDO vjerovnik imati će pravo primiti u odnosu na kupovinu subordiniranih »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima sa strane Sudionika koje je držao dani Sudjelujući STDO vjerovnik iznos glavnice Obveznica serije B jednak umnošku (i) Rezidualnog STDO iznosa (definiranog prema ovom dokumentu) na kojega će dani Sudjelujući STDO vjerovnik imati pravo i (ii) koeficijenta određenog tako da je sadašnja vrijednost na Datum zamjene planiranih plaćanja koja dospijevaju po Obveznicama serije B koje se izdaju u skladu s ovim odsječkom, određenih na način koji je dan u nastavku, jednaka Rezidualnom STDO iznosu na kojega će dani Sudjelujući STDO vjerovnik imati pravo.

Postotak od 29.5% koji je prethodno određen za svakog Sudjelujućeg NFS vjerovnika utvrđen je na temelju ukupnog iznosa stanja Zajmova refinanciranja prema Novom financijskom sporazumu bez uključivanja efekata konzumacije ponude zamjene (dalje u tekstu: »Slovenska ponuda zamjene«) koju je dala Republika Slovenija (dalje u tekstu: »Slovenija«), prema kojoj je Slovenija ponudila zamjenu novog izdanja svojih obveznica za udio u Zajmovima refinanciranja. Ako se Slovenska ponuda zamjene konzumira prethodno konzumaciji ove Ponude zamjene, taj će se postotak za danog Sudjelujućeg NFS vjerovnika adekvatno prilagoditi sa strane Hrvatske i NFS agenta kako bi se uključio efekt Slovenske ponude zamjene i gašenje glavnice zamijenjene u odnosu na Zajmove refinanciranja prema Slovenskoj ponudi zamjene.

Samo se glavnica u odnosu na Zajmove refinanciranja (a ne i daljnje kamate) može zamijeniti za Obveznice. Prema tome, NFS vjerovnici koji drže samo kamate na Zajmove refinanciranja neće imati pravo na sudjelovanje u zamjeni. Udio iznosa glavnice svakog Zajma refinanciranja koji se zamjenjuje za Obveznice ugasiti će se odmah nakon zamjene, dok će sva kamata obračunana na iznos glavnice svakog danog Zajma refinanciranja ostati kao obveza slijedeći zamjenu i oslobađanje od odgovornosti opisane u Dijelu III ovog Informativnog memoranduma.

Sve će obveznice biti denominirane u USD. Glavnica u odnosu na Zajmove refinanciranja denominirane u valutama različitima od USD biti će zamijenjena za Obveznice denominirane u USD na temelju valutnih tečajeva za konverziju određenih na način koji je ovdje naveden. Obveznice izdane Sudjelujućim STDO vjerovnicima koji su prihvatili ponudu Sudionika da kupe interesne udjele u Depozitima koji su denominirani u valutama različitim od USD biti će denominirane u USD na temelju valutnih tečajeva za konverziju određenih na način koji je ovdje naveden.

Obveznice će donositi kamatu prema promjenjivoj stopi jednakoj šestomjesečnoj stopi LIBORa (koja je ovdje definirana) na USD uvećanoj za 13/16% na godišnjoj razini. Kamate na Obveznice biti će plative svakih šest mjeseci nakon Datuma zamjene i svakih šest mjeseci nakon toga na temelju dospijeća ili otkupa (ili, ako bilo koji takav dan nije poslovni dan, tada će se uzeti slijedeći poslovni dan osim ako bi slijedeći poslovni dan pao u slijedeći kalendarski mjesec, u kojem slučaju će kamate biti plative na neposredno prethodni poslovni dan) (svaki od ovih pojmova, dalje u tekstu: »Datum plaćanja«).

Glavnica na Obveznice serije B bit će plativa u dvadesetdvije (22) jednake rate na svaki Datum plaćanja, počevši od sedmog Datuma plaćanja, osim u onoj mjeri u kojoj su Obveznice serije B prethodno otkupljene. Pretpostavljajući da je Ponuda zamjene konzumirana u drugoj polovini 1996. godine, Obveznice serije A imat će konačno dospijeće u drugoj polovini godine 2010. Glavnica na Obveznice serije B bit će plativa u dvadeset (20) rata na svaki Datum plaćanja, počevši od prvog Datuma plaćanja, osim u onoj mjeri u kojoj su Obveznice serije B prethodno otkupljene. Iznos svake rate Obveznica serije B bit će kako slijedi: (i) prva takva rata bit će jednaka zbroju (a) 2.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD i (b) 10,000,000 USD, (ii) počevši od druge rate do uključivo sedme takve rate, iznos će biti jednak 2.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD, (iii) počevši od osme rate do uključivo dvanaeste takve rate, iznos će biti jednak 6.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD i (iv) počevši od trinaeste rate do uključivo dvadesete takve rate, iznos će biti jednak 7.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD. Pretpostavljajući da je Ponuda zamjene konzumiranja u drugoj polovini 1996. godine, Obveznice serije B imat će konačno dospijeće u drugoj polovini godine 2006.

Hrvatska će imati pravo otkupiti bilo koje ili sve Obveznice na bilo koji datum plaćanja, uz prethodno dostavljenu obavijest od najmanje 30 dana na način koji je opisan ovdje, uz nominalnu cijenu otkupa uvećanu za obračunane i neplaćene kamate zaključno s datumom otkupa.

Obveznice će se moći uključiti u takve programe konverzije duga, uključujući programe privatizacije, kako je to moguće na temelju suglasnosti s primjenjivim zakonom koji je na snazi u dano vrijeme.

Obveznice neće biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima. Obveznice će biti denominirane u USD i biti će izdane kao globalne Obveznice u potpuno registriranom obliku bez kupona. Globalne obveznice bit će deponirane kod Skrbnika, ili kod Općeg depozitara za račun Eurocleara i Cedela, kako je ovdje opisano. Obveznice će biti transferabilne samo u suglasnosti s restrikcijama koje su prethodno određene na temelju »Obavijesti Vjerovnicima« i u Sporazumu o fiskalnoj agenturi.

Pokrenut će se postupak prijave za uvršenje Obveznica na listu Burze vrijednosnih papira u Luxembourgu.

Agent zaključivanja zamjene bit će Chemical Bank (dalje u tekstu: »Ageng zaključivanja«). Pitanja koja se odnose na ovaj Informativni memorandum trebala bi se usmjeriti na Ministarstvo financija Republike Hrvatske ili na Agenta zaključivanja, a zahtjevi za dodatnim kopijama ovog Informativnog memoranduma ili dokumenata koji su uz njega priloženi trebala bi se usmjeriti na Agenta zaključivanja, svaki puta na odgovarajuće adrese koje su određene na kraju ovog Informativnog memoranduma. Kao dodatak tome, kopije ovog Informativnog memoranduma i drugi dokumenti koji se distribuiraju uz ovaj Informativni memorandum bit će raspoložive za pregled i kopiranje tijekom redovitog poslovnog vremena Agenta zaključivanja na adresi Agenta zaključivanja koja je određena na kraju ovog Informativnog memoranduma.

Djelujući kao Agent zaključivanja, Chemical Bank obavljat će tehničke i uredske funkcije u svezi s administriranjem zamjene koje su specifično ovdje određene za Agenta zaključivanja. Agent zaključivanja može se konzultirati s pravnim savjetnikom i s drugim konzultantima koje odabere, i neće biti odgovoran za bilo kakvu akciju koja je poduzeta ili je propušteno da se poduzme u dobroj volji s njegove strane u skladu sa savjetom takvog pravnog savjetnika ili konzultanata. Hrvatske se slaže pružiti određena odštećenja Agentu zaključivanja u svezi s zamjenom. Kao dodatak tome, Hrvatske se slaže odštetiti i ne smatrati odgovornim NFS agenta, STDO agenta i članove Međunarodnog koordinacijskog odbora za Bankarske vjerovnike bivše Jugoslavije (dalje u tekstu: »ICC«) za i od određenih troškova i izdataka, kao što je međusobno dogovoreno između Hrvatske, NFS Agenta, STDO Agenta i članova ICCa.

Ni Agent zaključivanja niti bilo koji član ICCa neće se smatrati agentom, povjerenikom ili suradnikom Hrvatske, NFS vjerovnika, STDO vjerovnika ili bilo koje druge osobe, osim onako kako je ovdje izričito navedeno. Ni Agent zaključivanja, niti NFS agent, STDO agent, bilo koji član ICCa, kao niti bilo koji direktor, službenik, agent, djelatnik ili partner Agenta zaključivanja, NFS Agenta, STDO Agenta ili bilo kojeg člana ICCa neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu akciju koja je poduzeta ili je propušteno da se poduzme s njegove ili njihove strane u svezi s Ponudom zamjene, osim u slučaju njegovog ili njihovog vlastitog velikog propusta ili svojevoljnog neodgovarajućeg ponašanja.

Ponuda zamjene neće uključiti ponudu zamjene Obveznica za Alternativne instrumente sudjelovanja (dalje u tekstu: »Alternativni instrumenti sudjelovanja«) koji su izdani na temelju Sporazuma o alternativnim instrumentima sudjelovanja u zamjeni od 29. rujna 1988. godine, između Narodne banke Jugoslavije, Određenih drugih jugoslavenskih bankarskih institucija, Manufacturers Hanover Limited, kao Agenta zamjene, i Određenih drugih financijskih institucija. Hrvatska razmatra podnošenje ponude zamjene obveznica ili drugih dužničkih instrumenata koje je izdala u odnosu na Alternativne instrumente sudjelovanja, nakon konzumacije Ponude zamjene.

II. RASPORED ZAMJENE

Raspored Ponude zamjene, premda je izložen promjenama, očekuje se kako slijedi:

______________________________________________________________

       DATUM                                         DOGAĐAJ 
______________________________________________________________

9. svibanj 1996.                   Zahtjevi za suglasnost i Informativni 
                                           memorandum distribuirani NFS Vjero-
                                           vnicima.

31. svibnja 1996                 Potvrđene suglasnosti traže se od NFS
                                           vjerovnika na taj datum ili prije tog da-
                                           tuma.

Odmah nakon primitka        Datum obavijesti - NFS obavijest o 
Suglasnosti sa strane dvije    ponudi poslana NFA vjerovnicima i 
trećine NFS vjerovnika        STDO obavijest o ponudi poslana 
                                           STDO vjerovnicima.

Približno 21 dan nakon        Datum zapisa - NFS agent i STDO 
Datuma obavijesti                agent neće voditi zapise o trgovanju 
                                           Zajmovima refinanciranja i Depoziti-
                                           ma, između Datuma zapisa i Datuma
                                           zamjene.

Približno 30 dana nakon       Datum odgovora - NFS vjerovnici koji 
Datuma obavijesti                žele prijaviti dio svojih Zajmova refinan-
                                           ciranja u zamjenu moraju isporučiti pravil-
                                           no potvrđeni Instrument transfera i Upute 
                                           za dostavu obveznica (svaka na formularu
                                           priloženom NFA obavijesti o ponudi) 
                                          Agentu zaključivanja i potvrditi svoj status 
                                          kao Sudjelujućeg NFS vjerovnika (na for-
                                          mularu priloženom NFA obavijesti o ponudi). 
                                          STDO vjerovnici koji žele prodati interesne 
                                          udjele u dijelu svojih Depozita moraju dosta-
                                         viti pravilno potvrđene Upute za dostavu ob-
                                         veznica (na formularu koji je priložen STDO 
                                         obavijesti o ponudi) i potvrditi svoj status 
                                         Sudjelujućeg TDFA vjerovnika (na formularu 
                                         položenom STDO obavijesti o ponudi).

22 dana prije Datuma         Datum potvrđivanja - Agent zaključi- 
zamjene                              vanja notificirati će Vjerovnike da će Datum 
                                          zamjene biti 22 dana nakon datuma takve 
                                          obavijesti. Ako datum 22 dana prije Datuma
                                          zamjene nije dan na koji banke rade u Lon-
                                         donu, New Yorku i Zagrebu, Datum potvrđi-
                                         vanja biti će dan neposredno prije takvog da-
                                         tuma.

20 dana prije Datuma zamjene Datum određivanja glavnice/Datum kon-
                                        verzije - Iznos glavnice Obveznica serije B od-
                                        ređuje se (u onoj mjeri u kojoj je to potrebno) 
                                        na temelju povrata na Referentni državni vrijed-
                                        nosni papir u 11 sati izjutra prema vremenu u 
                                       New Yorku. Valutni tečajevi za konverziju Zaj-
                                       mova refinanciranja i Depozita koji nisu denomi-
                                       nirani u USD određuju se na temelju prosjeka
                                       kotacija terminskih tečajeva za transakcije koje
                                       se imaju izvršiti na Datum zamjene, a kotirani su 
                                       u 11 sati izjutra prema vremenu u Londonu (ili u 
                                       drugo vrijeme kako je ovdje opisano) na dvade-
                                       seti dan prije Datuma zamjene (ili, ako takav dan
                                       nije Datum kotacije (definiran ovdje), na Datum
                                      kotacije koji neposredno prethodi) sa strane Refe-
                                      rentnih banaka za valute (definiranih ovdje).

10 poslovnih dana prije    Agent zaključivanja notificirati će 
Datuma zamjene              svakog Sudjelujućeg NFA vjerovnika o iznosu 
                                       glavnice Obveznica koje se njemu trebaju izdati i 
                                      svakog Sudjelujućeg STDO vjerovnika o iznosu
                                      gotovine koju treba primiti i o iznosu glavnice Ob-
                                      veznica koje mu se moraju izdati u plaćanju za in-
                                      teresne udjele u svojim Depozitima.

Datum zamjene              Obveznice će se izdati Sudjelujućim NFS vjerov-
                                     nicima koji su poslali pravilno potvrđene Instrumen-
                                     te transfera, Upute za isporuku obveznica i certifikate. 
                                    Gotovina će biti isplaćena, a Obveznice će biti izdane 
                                    Sudjelujućim STDO vjerovnicima koji su poslali pravil-
                                    no potvrđene Sporazume o sudjelovanju u depozitu
                                   (definirane ovdje) ili pismene ovlasti zastupanja, Upute
                                    za dostavu obveznica i certifikate. Datum zamjene ne 
                                   može biti na dan na koji se od poslovnih banaka ili u 
                                   Londonu ili u New Yorku ili u Tokiju ili u Torontu traži 
                                   ili ih se ovlašćuje da budu zatvorene.

III. TRAŽENJE SUGLASNOSTI; OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Uvjet da Hrvatska izvrši Ponudu zamjene jeste da Hrvatska primi (i) suglasnost NFS vjerovnika koji drže najmanje dvije trećine agregatnog iznosa stanja glavnice Zajmova refinanciranja u odnosu na oslobađanje na Datum zamjene svih Hrvatskih entiteta (prema definiciji u Suglasnosti) od obveza zajedničke i solidarne odgovornosti i plaćanja prema Novom financijskom sporazumu, i (ii) suglasnost danih STDO vjerovnika u odnosu na oslobađanje na Datum zamjene svih Hrvatskih entiteta od bilo kakve i sveukupne odgovornosti koju su mogli imati na temelju i u odnosu na Novi financijski sporazum. Hrvatska namjerava nastaviti s Ponudom zamjene samo ako prvo pribavi takvu suglasnost.

Hrvatska traži suglasnost NFS vjerovnika u odnosu na svoje oslobađanje, na oslobađanje Narodne banke Hrvatske i drugih Hrvatskih entiteta unutar Suglasnosti kako bi dobila uvjerenje da neće biti potraživanja u odnosu na bilo koji od njih na temelju i u svezi s Novim financijskim sporazumom.

Prethodno navedeno predstavlja kratak sažetak izabranih uvjeta Suglasnosti. NFS vjerovnici bi trebali pogledati tekst Suglasnosti pažljivo radi opisa svih uvjeta i okolnosti koje su dane u Suglasnosti.

U odnosu na Sporazum o trgovinskoj i depozitnoj olakšici, od svakog STDO vjerovnika koji prihvata ponudu koju je podnio Sudionik radi kupovine subordiniranih, »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima koje drže dani STDO vjerovnici na temelju Ponude zamjene, tražiti će se potvrđivanje Sporazuma o sudjelovanju u depozitu koji će sadržavati potpuno oslobađanje Hrvatske i drugih Hrvatskih entiteta bilo kakve i sveukupne odgovornosti na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici.

Hrvatska je informirana da su pravne akcije pokrenute u Londonu u odnosu na nedavnu ponudu zamjene Slovenije. Premda nije bilo otpočinjanja pravnih akcija u odnosu na Ponudu zamjene, ne može se dati uvjeravanje da se neće početi s pravnim akcijama (koje mogu uključivati slične zahtjeve i strane koje su predmetom akcija u svezi Slovenije) u odnosu na Ponudu zamjene.

IV. OPIS PONUDE ZAMJENE

U nastavku je dan opis uvjeta i okolnosti prema kojima Hrvatska namjerava pružiti Ponudu zamjene ako su uvjeti opisani u nastavku zadovoljeni.

A. Obavijesti o ponudi

Ponuda zamjene, ako do nje dođe, biti će pružena prema Obavijestima o ponudi. Informacija koja je dana u nastavku u odnosu na Obavijesti o ponudi je preliminarna. NFS obavijest o ponudi i STDO obavijest o ponudi biti će punovažne nakon njihove dostave Agentu zaključivanja za distribuciju sa strane Hrvatske odgovarajućim NFS vjerovnicima i STDO vjerovnicima.

Hrvatska će dostaviti NFS obavijest o ponudi Agentu zaključivanja za distribuciju NFS vjerovnicima na dani datum (dalje u tekstu: »Datum obavijesti«) ažurno nakon primitka od NFS agenta pravilno potvrđene Suglasnosti sa strane NFS vjerovnika koji drže najmanje dvije trećine agregatnog iznosa stanja Zajmova refinanciranja. Hrvatska očekuje da će ovaj uvjet biti ispunjen u drugom kvartalu 1996. godine, no nema uvjeravanja da će do toga i doći. Agent zaključivanja distribuirati će NFS obavijest o ponudi NFS vjerovnicima ažurno nakon njegovog primitka od Hrvatske.

Informacija koja će biti sadržana u NFS obavijesti o ponudi koju će Hrvatska dostaviti Agentu zaključivanja uključivati će slijedeće:

1. Činjenicu da Hrvatska daje obvezujuću ponudu kako bi zamijenila iznos glavnice Obveznica koje su ovdje opisane za iznos glavnice Zajmova refinanciranja koje drže Sudjelujući NFS vjerovnici opisani ovdje, uz uvjete i prema okolnostima koje su određene ovim Informativnim memorandumom i NFS obavijesti o ponudi.

2. Očekivani Datum zamjene (kojega će se odrediti nakon konzultacija s Agentom zatvaranja). Datum zamjene ne može biti na dan kada su poslovne banke u Londonu, New Yorku, Tokyu ili Torontu ovlaštene ili im je naloženo da budu zatvorene.

3. Datum zapisa za zamjenu biti će, osim ako se ne odredi drugačije u NFS obavijeti o ponudi, dvadesetprvi dan nakon Datuma obavijesti.

4. Datum odgovora, koji je datum do kojega Sudjelujući NFS vjerovnici moraju dostaviti Instrumente transfera, upute o dostavi Obveznica i certifikate u pogledu njihovog statusa kao Sudjelujućih NFS vjerovnika (u svakom slučaju na formularima koji su dani u prilogu NFS obavijesti o ponudi) kako bi se moglo zamijeniti primjenjivi dio njihovih Zajmova refinanciranja za Obveznice, i koji će, osim ako se ne odredi drugačije biti na trideseti dan nakon Datuma obavijesti.

5. Datum potvrđivanja, koji je datum na kojega Hrvatska mora ili potvrditi Agentu zatvaranja da će se na Datum zamjene dogoditi kao što je očekivano u NFS obavijesti o ponudi, ili notificirati Agenta zaključivanja kako će Datum zamjene biti odgođen, i na koji će Agent zaključivanja notificirati Sudjelujuće NFS vjerovnike koji su prihvatili Ponudu zamjene o takvom potvrđivanju ili o danoj notifikaciji, koji će datum biti najmanje 22 dana prije Datuma zamjene.

6. Činjenicu da će Ponuda zamjene biti predmetom uvjeta opisanih u Dijelu IV. F ovog Informativnog memoranduma.

Istodobno s dostavom NFS obavijesti o ponudi Agentu zaključivanja, Sudionik će dostaviti STDO obavijest o ponudi Agentu zaključivanja za distribuciju STDO vjerovnicima navodeći, između ostalog:

1. Činjenicu da Sudionik pruža obvezujuću ponudu za kupovinu 19,70% Depozita koje drži svaki Sudjelujući STDO vjerovnik na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici.

2. Činjenicu da će svaka takva kupovina biti obavljena na Datum zamjene, i da se očekuje kako je predvidivi Datum zamjene datum naveden u NFS obavijesti o ponudi.

3. Datum zapisa za kupovinu, koji će biti identičan Datumu zapisa navedenom u NFS obavijesti o ponudi.

4. Činjenicu da Sudjelujući STDO vjerovnici koji žele prihvatiti ponudu moraju dostaviti Agentu zaključivanja, ne kasnije od Datuma odgovora, pravilno potvrđene Sporazume o sudjelovanju u depozitu (definirane ovdje) ili ovlasti pravnim zastupnicima u tom smislu, upute u pogledu dostave Obveznica i certifikate, kako je ovdje opisano.

5. Činjenicu da će se Datum zemjene potvrditi, ili će se dati obavijest o odgađanju Datuma zamjene, na Datum potvrđivanja.

6. Činjenicu da je ponuda za kupovinu interesnih udjela predmetom uvjeta opisanih u Dijelu IV. F ovog Informativnog memoranduma.

Agent zaključivanja će distribuirati STDO obavijest o ponudi STDO vjerovnicima ažurno nakon primitka od Sudionika.

Nakon dostave NFS obavijesti o ponudi i STDO obavijesti o ponudi Agentu zaključivanja za dostavu NFS vjerovnicima i STDO vjerovnicima, adekvatno, Hrvatska će postati obvezna konzumirati Ponudu zamjene na Datum zamjene sa svakim Sudjelujućim NFS vjerovnikom koji validno deklarira glavnicu u odnosu na Zajmove refinanciranja i dovede do toga da Sudionik kupi subordinirane »zadnje« interesne udjele u Depozitima svakog sudjelujućeg STDO vjerovnika koji pravilno potvrdi i dostavi Agentu zaključivanja Sporazum o sudjelovanju u depozitu ili putem pismene ovlasti zastupanja ovlasti Agenta zaključivanja da potvrdi i dostavi Sporazum o sudjelovanju u depozitu u njegovo ime, u svakom slučaju, jedino uvjetovano zadovoljavanjem ili odustajanjem od uvjeta koji su dani u Dijelu IV. F ovog Informativnog memoranduma.

B. Sudjelujući vjerovnici na temelju Novog financijskog sporazuma i Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici

Ponuda zamjene pružiti će se samo Sudjelujućim vjerovnicima. Vjerovnici koji nisu Sudjelujući vjerovnici (dalje u tekstu: »Nesudjelujući vjerovnici«) neće imati nikakvog prava zamijeniti bilo kakav dio ili prihvatiti ponudu koju će pružiti Sudionik u svezi kupovine subordiniranih »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima i bilo kakav instrument transfera, Upute za dostavu obveznica ili drugi dokumenti koje primi Hrvatska ili Agent zaključivanja sa strane Nesudjelujućeg vjerovnika neće biti pravosnažne niti će imati bilo kakvog efekta, bez obzira na to što su obavijesti o ponudi mogle biti dostavljene danim Nesudjelujućim vjerovnicima ili na bilo kakve druge okolnosti.

NFS vjerovnik je »Sudjelujući NFS vjerovnik« u odnosu na bilo koji Zajam rafinanciranja ili udio u njemu ako nije Nesudjelujući NFS vjerovnik u odnosu na dane Zajmove refinanciranja ili udio u njemu. Vjerovnik je Nesudjelujući NFS vjerovnik u odnosu na bilo koji Zajam refinanciranja ili udio u njemu:

(a) ako je dani NFS vjerovnik Identificirana povezana osoba; ili

(b) ako je dani Zajam refinanciranja (ili njegov relevantni dio) postojao u knjigama (i) Identificirane povezane osobe identificirane na OFACovoj listi (definiranoj ovdje) u 04:00 sati poslijepodne (vrijeme u New Yorku) na dan 26. travnja 1996. (dalje u tekstu: »Vrijeme najave«) ili (ii) Identificirana povezana osoba identificirana na Neovisnoj listi (ovdje definiranoj) u 04:00 sati poslijepodne (vrijeme u New Yorku) na dan 9. svibnja 1996. (dalje u tekstu: »Vrijeme neovisne liste«);

(c) ako dani NFS vjerovnik ne potvrdi i dostavi Agentu zaključivanja na Datum odgovora ili prije Datuma odgovora certifikat na formularu koji je priložen NFS obavijesti o ponudi o tome da dani NFS vjerovnik nije Kontrolirana jugoslavenska osoba; ili

(d) ako dani NFS vjerovnik ne potvrdi i dostavi Agentu zaključivanja na Datum odgovora ili prije Datuma odgovora certifikat na jednom od formulara koji se moraju priložiti u NFS obavijest o ponudi o tome da:

(i) dani NFS vjerovnik jeste i bio je kod svakog Vremena najave i Vremena neovisne liste vlasnik danog Zajma refinanciranja (ili njegovog relevantnog dijela) i ne drži takav Zajam refinanciranja (ili dani dio) za korist bilo koje druge strane; ili

(ii) dani NFS vjerovnik nije, ili nije bio ili na Vrijeme najave ili na Vrijeme neovisne liste, vlasnik danog Zajma refinanciranja (ili njegovog relevantnog dijela) i (x) prema najboljem znanju danog NFS vjerovnika, sve strane koje su ili su bile u Vrijeme najave ili u Vrijeme neovisne liste, kao što već može biti, vlasnici danog Zajma refinanciranja (ili danog dijela) nisu Identificirane povezane osobe ili Kontrolirane jugoslavenske osobe i (y) dani NFS vjerovnik pribavio je ili je uporabio razumne napore kako bi dobio certifikate u ovom smislu.

U svrhu odsječka (b) danog prethodno, za Zajam refinanciranja smatrati će se da je »držan u zapisu« nekog NFS vjerovnika u Vrijeme najave ili u Vrijeme neovisne liste ako je NFS agent primio zahtjev za zapis trgovanja danim Zajmom refinanciranja u odnosu na danog NFS vjerovnika prije Vremena najave ili Vremena neovisne liste, kao što već može biti, i svi uvjeti za takav zapis su bili ispunjeni prije Vremena najave ili Vremena neovisne liste, već prema slučaju.

Popis Zajmova refinanciranja koji su »držani u zapisu« u Vrijeme najave i u Vrijeme neovisne liste kod NFS vjerovnika koji su bili Identificirane povezane osobe u Vrijeme najave i u Vrijeme neovisne liste, adekvatno, čuvati će se kod Agenta zaključivanja.

»Identificirana povezana osoba« je osoba ili entitet identificiran na (i) listi koju je pripremio Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD kao »Blokirane osobe i posebno određeni državljani Federalne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)« prema stanju od 8. lipnja 1995. godine (dalje u tekstu: »OFACova lista«) ili (ii) na listi koja sadrži imena određenih Vjerovnika i koja je bila poslana sa strane Hrvatske tim Vjerovnicima dana 9. svibnja 1996. ili približno tada, iako ta lista može biti dopunjena ili modificirana u skladu s arbitražnim procedurama koje su prethodno notificirane Vjerovnicima (dalje u tekstu: »Neovisna lista«) (uključujući, bilo kojeg NFS vjerovnika koji drži Zajmove refinanciranja ili bilo koji njihov dio ili bilo kojeg STDO vjerovnika koji drži Depozite ili bilo koji njihov dio u vlasništvu bilo koje osobe ili entiteta na koju se odnosi odsječak (i) prethodno naveden ili u odsječku (ii), odnosno takvog NFS Vjerovnika ili STDO Vjerovnika, već prema slučaju, do one mjere u kojoj postoje takvi Zajmovi refinanciranja ili danog njihovog dijela).

Osoba ili entitet je »Kontrolirana jugoslavenska osoba« ako je dana osoba ili entitet (a) vlada Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) uključujući bilo kakvu podjelu nadalje ili lokalne vlade unutar te zemlje, njihove odgovarajuće agencije ili institucije kojima upravljaju, uključujući Narodnu banku Jugoslavije ili Jugoslavensku privrednu komoru, (b) jeste, ili je suradnik, osobe ili entiteta koja je građanin, rezident ili ima domicil, organiziran je, ima sjedište ili ima kao svoje glavno područje poslovanja područje Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), (c) u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, sa strane vlade ili bilo kakve vladine agencije Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) ili sa strane srbijanskih ili crnogorskih osoba ili entiteta, ili (d) ponaša se ili potpomaže ponašanje, izravno ili neizravno, ili drži, posjeduje ili kontrolira, izravno ili neizravno, Zajmove refinanciranja ili bilo kakav njihov dio za ili za korist osoba ili entiteta na koje se odnose odsječci (a), (b) ili (c) prethodno navedeni (u slučaju dijela (d), samo u onoj mjeri u kojoj su Zajmovi refinanciranja ili bilo kakav dio tih zajmova držani u ime ili u korist danih osoba ili entiteta.

STDO vjerovnik smatrati će se »Sudjelujućim STDO vjerovnikom« u odnosu na bilo kakav Depozit ili njegov dio, osim ako je:

(a) dani STDO vjerovnik Identificirana povezana osoba; ili

(b) dani Depozit (ili njegov relevantni dio) postojao u knjigama (i) Identificirane povezane osobe identificirane prema OFACovoj listi u Vrijeme najave ili (ii) Identificirana povezana osoba identificirana na Neovisnoj listi u Vrijeme neovisne liste; ili,

(c) dani STDO vjerovnik ne potvrdi i dostavi Agentu zaključivanja na Datum odgovora certifikat na formularu koji je priložen STDO obavijesti o ponudi o tome da dani STDO vjerovnik nije Kontrolirana jugoslavenska osoba; ili

(d) ako dani STDO vjerovnik ne potvrdi i dostavi Agentu zaključivanja na Datum odgovora ili prije Datuma odgovora certifikat na jedan od formulara koji se moraju priložiti uz STDO obavijest o ponudi o tome da:

(i) dani STDO vjerovnik jeste i bio je kod svakog Vremena najave i Vremena neovisne liste vlasnik danog Depozita (ili njegovog relevantnog dijela) i ne drži takav Depozit (ili dani dio) za korist bilo koje druge strane; ili

(ii) dani STDO vjerovnik nije, ili nije bio ili u Vrijeme najave ili u Vrijeme neovisne liste, vlasnik danog Depozita (ili njegovog relevantnog dijela) i (x) prema najboljem znanju danog STDO vjerovnika, sve strane koje su ili su bile u Vrijeme najave ili u Vrijeme neovisne liste, već prema slučaju, vlasnici danog Depozita (ili danog dijela) nisu Identificirane povezane osobe ili Kontrolirane jugoslavenske osobe i (y) dani STDO vjerovnik pribavio je ili je uporabio razumne napore kako bi dobio certifikate u ovom smislu.

U svrhu odsječka (b) danog prethodno, za Depozit smatrati će se da je »držan u zapisu« nekog Sudjelujućeg STDO vjerovnika u Vrijeme najave ili u Vrijeme neovisne liste ako je STDO agent primio zahtjev za zapis trgovanja danim Depozitom u odnosu na danog STDO vjerovnika prije Vremena najave ili Vremena neovisne liste, već prema slučaju, i svi uvjeti za takav zapis su bili ispunjeni prije Vremena najave ili Vremena neovisne liste, već prema slučaju.

Popis Depozita koji su »držani u zapisu« u Vrijeme najave i u Vrijeme neovisne liste kod STDO vjerovnika koji su bili Identificirane povezane osobe u Vrijeme najave i u Vrijeme neovisne liste, adekvatno, čuvati će se kod Agenta zaključivanja.

C. Financijski uvjeti zamjene

1. Iznosi Zajmova refinanciranja za zamjenu. Svaki Sudjelujući NFS vjerovnik koji želi prihvatiti Ponudu zamjene u odnosu na Zajam refinanciranja mora zamijeniti glavnicu u odnosu na takav Zajam refinanciranja u agregatnom iznosu koji je jednak zbroju:

(i) postotku (dalje u tekstu: »Postotak zamjene«) izabranom sa strane danog Sudjelujućeg NFS vjerovnika, ne većom od 29,5%, nedospjelih rata glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja;

i

(ii) dodatnom iznosu glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja jednakom zbroju (a) umnoška (x) Postotka zamjene iznosa glavnice koja je dospjela ali nije plaćena do Datuma zamjene i kamate obračunane do Datuma zamjene i neplaćene u odnosu na dani Zajam refinanciranja (uključujući kamate na kamate) po nezateznim stopama određenima prema Novom financijskom sporazumu, određene na način koji je dan u nastavku (dalje u tekstu: »Dospjeli neplaćeni iznos« za dani Zajam refinanciranja), i (y) Koeficijenta serije B (definiranom u nastavku) za dani Zajam refinanciranja i (b) umnoška (x) razlomka, kod kojega je brojnik jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na kojega dani Sudjelujući NFS vjerovnik ima pravo u skladu s odsječkom (a) prethodno navedenim, i nazivnika koji je jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na kojega će imati pravo svi Sudjelujući NFS vjerovnici u skladu s odsječkom (a) prethodno navedenim i (y) 10,000,000 USD.

Postotak od 29.5% prethodno naveden za svakog Sudjelujućeg NFS vjerovnika određen je na temelju ukupnog iznosa stanja Zajmova refinanciranja na temelju Novog financijskog sporazuma bez uzimanja u obzir konzumacije Slovenske ponude zamjene. Ako je Slovenska ponuda zamjene konzumirana prije konzumacije Ponude zamjene, dani postotak za danog Sudjelujućeg NFS vjerovnika biti će odgovarajuće prilagođen sa strane Hrvatske i NFS agenta kako bi se uključio efekt Slovenske ponude zamjene i gašenje glavnice u odnosu na Zajmove refinanciranja prema Slovenske ponude zamjene.

»Koeficijent serije B« za bilo koji Zajam refinanciranja bit će jednak razlomku, čiji je brojnik iznos glavnice Obveznica serije B koje se trebaju izdati u odnosu na dani Zajam refinanciranja prema odsječku (ii) (a) prvog odlomka Dijela IV.C.5 ovog Informativnog memoranduma, a nazivnik čini Dospjeli neplaćeni iznos danog Zajma refinanciranja.

Iznos glavnice koja se zamjenjuje raspodijeliti će se između planiranih plaćanja glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja, bilo da se radi o dospjeloj ili nedospjeloj glavnici, na proporcionalnoj osnovi, u skladu s odgovarajućim iznosima danih planiranih plaćanja glavnice.

2. Gašenje zamijenjene glavnice. Glavnica koja je zamijenjena u odnosu na Zajmove refinanciranja prema Ponudi zamjene ugasiti će se na Datum zamjene. Neće se obaviti niti jedno plaćanje, bez obzira na glavnicu ili kamate ili nešto drugo, u odnosu na zamijenjeni iznos glavnice nakon Datuma zamjene, i Sudjelujući NFS vjerovnici koji su prihvatili Ponudu zamjene smatrati će da su neopozivo ugasili bilo kakva prava koja su mogli imati kako bi prikupili bilo kakve iznose u odnosu na dane iznose glavnice nakon Datuma zamjene.

3. Izdavanje Obveznica u serijama. Obveznice će biti izdane u dvije serije (svaka, dalje u tekstu: »Serija«), denominirane kao Serija A i Serija B.

4. Valute. Obveznice će biti denominirane u USD čak i ako Zajmovi refinanciranja u valutama koje su različite od USD mogu biti zamijenjeni unutar Ponude zamjene i interesni udjeli u Depozitima u valutama različitima od USD mogu biti kupljeni sa strane Sudionika prema Ponudi zamjene. Gotovinski dio cijene kupovine interesnih udjela u Depozitima koje kupuje Sudionik biti će plaćen u USD premda interesni udjeli u Depozitima u valutama različitima od USD mogu biti kupljeni sa strane Sudionika prema Ponudi zamjene.

Za sve svrhe, koje se odnose na Ponudu zamjene, konverzija valuta temeljiti će se na terminskim tečajevima određenima na način koji je dan u ovom odlomku. Agent zaključivanja zatražiti će od Referentnih banaka za valute (ovdje definiranih) da pruže kotacije zaključno s 11:00 sati prijepodne, prema vremenu u Londonu (ili, u slučaju jena, zaključno s 11:00 sati prijepodne, prema vremenu u Tokiju, ili u slučaju kanadskih dolara, zaključno s 11:00 sati, prema vremenu u Torontu), na dvadeseti dan koji prethodi Datumu zamjene (ili, ako takav dan nije Dan kotacije (ovdje definiran), na neposredno prethodni Dan kotacije), za terminske tečajeve valutnih transakcija koje imaju valutu na Datum zamjene u iznosu od približno 1,000,000 USD (ili ekvivalent u bilo kojoj drugoj valuti). Ti terminski tečajevi biti će valutni tečajevi koje nude Referentne banke za relevantne valute u odnosu na koje se trebaju izvršiti konverzije, prvorazrednim bankama koje se aktivno bave prodajom USD na danim tržištima na Datum zamjene. Takvi terminski tečajevi biti će u svakom pojedinom slučaju izraženi kao broj jedinica relevantne valute po jednom USD, osim u slučaju funti sterlinga i Europske novčane jedinice, u kojim će slučajevima dani terminski tečajevi biti izraženi kao iznos USD po jednoj jedinici funte sterlinga ili Europske novčane jedinice, već prema slučaju. Agent zaključivanja notificirati će Referentne banke za valute na Datum potvrđivanja (ako na Datum potvrđivanja Hrvatska potvrdi kako će se Datum zamjene održati kao što je i očekivano) kako namjerava zatražiti dane kotacije. Svaki terminski tečaj predstavljati će prosjek kotacije koje su primile Referentne banke za valute (ili, ako je samo jedna kotacija primljena, tada samo ta kotacija), zaokružene naviše na jednu desettisućinku (četiri decimalna mjesta). Ako nije primljena niti jedna kotacija sa strane Referentnih banaka za valute, Agent zaključivanja će na određeni Dan kotacije zatražiti od tri vodeće banke u Londonu (ili u drugom glavnom financijskom centru) koje uobičajeno obavljaju valutne operacije u kojima se obavljaju poravnanja u relevantnim valutama, prema izboru Agenta zaključivanja na temelju vlastitog prosuđivanja.

»Referentne banke za valute« biti će Morgan Guaranty Trust Company of New York i Lloyds Bank plc, osim za konverzije jena u USD, u kojem slučaju će Referentne banke za valute biti The Sakura Bank, Limited, The Bank of Tokyo, Ltd. i The Sumitomo Bank, Limited, i osim za konverzije kanadskih dolara u USD, u kojem slučaju će Referentne banke za valute biti Bank of Montreal, The Bank of Nova Scotia i The Royal Bank of Canada.

»Dan kotacije« znači bilo koji drugi dan osim dana na koji se od poslovnih banaka bilo u Londonu, New Yorku i dodatno za konverzije jena u USD, u Tokyu, i za konverzije kanadskih dolara u USD, u Torontu, traži ili ovlašćuje da budu zatvorene.

Što je ranije praktično moguće nakon određivanja primjenjivih valutnih tečajeva, Agent zaključivanja notificirati će Vjerovnike o tečajevima konverzije putem teleksa ili telefaksa.

Dva dana prije datuma ili datuma koji se trebaju odrediti tečajevi konverzije (ili, ako dani dan nije dan na koji banke rade u Londonu, New Yorku i Zagrebu, na dan koji neposredno prethodi tom danu) (dalje u tekstu: »Datum potvrđivanja«), Hrvatska će notificirati Agenta zaključivanja da se Datum zamjene još uvijek očekuje na datum koji je prethodno notificiran Vjerovnicima u Obavijestima o ponudi (i tečajevi konverzije biti će određeni na način kako je prethodno navedeno), ili će notificirati Agenta zaključivanja da se Datum zamjene treba odgoditi do datuma koji će se navesti u toj obavijesti. Na Datum potvrđivanja, Agent zaključivanja notificirati će Sudjelujuće NFS vjerovnike koji su se obvezali zamijeniti svoje Zajmove refinanciranja ili bilo koji njihov odgovarajući udio i Sudjelujuće STDO vjerovnike koji su prihvatili ponudu Sudionika da kupi interesne udjele u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici koje drže dani Sudjelujući STDO vjerovnici da je takva potvrda primljena, ili da takva potvrda nije primljena (u ovom drugom slučaju, navodeći novi Datum zamjene). Ako Datum zamjene kasni, tada će se odrediti nove konverzijske valutne tečajeve na način kako je to prethodno navedeno, na temelju novog Datuma zamjene.

Ako nakon što se konverzijski valutni tečajevi odrede na način prethodno naveden dođe do kašnjenja Datuma zamjene ili da Datum zamjene ne dođe na drugi način, Hrvatska će odštetiti (i) bilo koje Sudjelujućeg NFS vjerovnika koji se obvezao stupiti u zamjenu svojih Zajmova refinanciranja ili bilo kojeg dijela tih zajmova denominiranih u prvobitnim valutama različitim od USD i (ii) bilo kojeg Sudjelujućeg STDO vjerovnika koji je prihvatio ponudu Sudionika da kupi interesne udjele u Depozitima denominiranima u prvobitnoj valuti različitoj od USD, u svakom pojedinom slučaju, za bilo kakav izravan gubitak ili izdatak kojega je došlo zbog promjena valutnih tečajeva uzrokovanih kašnjenjem ili poništenjem očekivanog Datuma zamjene, uz pretpostavku da dani Sudjelujući NFS vjerovnik ili Sudjelujući STDO vjerovnik, već prema slučaju, podnese odgovarajuću dokumentaciju takvog gubitka.

5. Iznos glavnice Obveznica koje se izdaju u odnosu na Zajmove refinanciranja. Nakon validne prijave glavnice u odnosu na Zajam refinanciranja sa strane Sudjelujućeg NFS vjerovnika, Hrvatska će izdati i dostaviti takvom Sudjelujućem NFS vjerovniku na Datum zamjene iznos glavnice Obveznica jednak agregatnom iznosu glavnice koji je tako prijavljen. Obveznice koje će se izdati Sudjelujućem NFS vjerovniku u odnosu na dani Zajam refinanciranja podijeliti će se na Obveznice serije A i Obveznice serije B kako slijedi:

(i) iznos glavnice Obveznice serije A koje se trebaju izdati biti će jednake Postotku zamjene iznosa nedospjele glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja; i

(ii) iznos glavnice Obveznice serije B koje se trebaju izdati biti će jednak zbroju (a) iznosa tako određenog da sadašnja vrijednost na Datum zamjene planiranih plaćanja glavnice i kamata koje dospijevaju kroz Obveznice serije B koje se trebaju izdati u skladu s ovim odsječkom (a) (određen na način opisan u nastavku), koristeći diskontnu stopu jednaku 2.10% povrh povrata na Referentni državni vrijednosni papir (definiran ovdje) u Vrijeme određivanja (definirano ovdje), bude jednaka Dospjelom neplaćenom iznosu u odnosu na dani Zajam refinanciranja i (b) umnoška (x) razlomka, kod kojega je brojnik jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na koje Sudjelujući NFS vjerovnik ima pravo u skladu s odsječkom (a) prethodno navedenim, a nazivnik kojega je jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na koje svi Sudjelujući NFS vjerovnici imaju pravo u skladu s odsječkom (a) prethodno navedenim i (y) 10,000,000 USD.

»Referentni državni vrijednosni papir« biti će Zapis Ministarstva financija SAD sa dospijećem sedam godina od Datuma zamjene (ili drugi Zapis Ministarstava financija SAD sa slijedećim najbližim vremenom dospijeća, ako nema Zapisom Ministarstva financija SAD koja dospijeva točno sedam godina nakon Datuma zamjene).

U svrhu određivanja iznosa glavnice Obveznica serije B koje treba izdati prema odsječku (ii) (a) prethodno navedenom, povrat na Referentni državni vrijednosni papir biti će određen sa strane Agenta zaključivanja zaključno s 11:00 sati prijepodne, prema vremenu u New Yorku, na dvadeseti dan koji prethodi Datumu zamjene (ili, ako takav dan nije dan na koji poslovne banke u New Yorku rade, na dan koji neposredno slijedi takav dan) (dalje u tekstu: »Vrijeme određivanja«), u skladu sa standardnim tržišnim običajima, na temelju sredine između traženih i ponuđenih cijena Referentnih državnih vrijednosnih papira izloženih na Cantor Fitzgerald Quotation Screens za državne vrijednosne papire SAD.

U svrhu određivanja iznosa glavnice Obveznica serije B koje se trebaju izdati prema odsječku (ii) (a) prethodno navedenom, planirana plaćanja na takve Obveznice serije B biti će određena kao da takve Obveznice serije B nose kamate po fiksnim stopama, jednake 13/16% godišnje, uvećano za sredinu između traženih i ponuđenih sveukupnih stopa zamjene za platitelja fiksne stope kod zamjene kamatne stope na razdoblje od sedam godina, prema objavljenom u Vrijeme određivanja na ekranu označenom kao »ICAP« na Reutersovoj službi praćenja stopa na tržištu novca.

Izračunavanje povrata na Referentni državni vrijednosni papir sa strane Agenta zaključivanja, izračunavanje stope zamjene i iznosa glavnice kod obveznice serije B koje se trebaju izdati će, u odsutnosti očite greške, biti zaključno i obvezujuće za sve strane.

D. Metoda prihvaćanja Ponude zamjene za NFS
vjerovnike

Sudjelujući NFS vjerovnici koji žele zamijeniti glavnicu u odnosu na Zajmove refinanciranja za Obveznice moraju potvrditi i dostaviti Agentu zaključivanja na adresu navedenu na kraju ovog Informativnog memoranduma, u ili prije 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu, na Datum odgovora, neopozivi instrument transfera (dalje u tekstu: »Instrument transfera«) i Uputama za dostavu Obveznica, na formularima danima u prilogu NFS obavijesti o ponudi. Iskazi i certifikati koje je Sudjelujući NFS vjerovnik pružio u Instrumentu transfera kojega potvrđuje i dostavlja Agentu zaključivanja odrediti će, između ostaloga, hoće li Sudjelujući NFS vjerovnik imati pravo na Obveznice predstavljene Gobalnim obveznicama Regulative S ili na Ograničene globalne obveznice. O tome provjeriti »Obavijest vjerovnicima«. Instrument transfera postati će automatski efektivan nakon njegove dostave sa strane Agenta zaključivanja, u ime Hrvatske, na račun pri Euroclearu ili Cedelu (prema primjenjivosti) prema uputi Sudjelujućeg NFS vjerovnika u danim Uputama za dostavu Obveznica, ili nakon njegove registracije sa strane Skrbnika u skladu s danim Uputama za dostavu Obveznica, o primjenjivom iznosu glavnice Obveznica. Nakon efektivnosti, Instrument transfera će neopozivo i bezuvjetno transferirati Hrvatskoj primjenjivu glavnicu u odnosu na dane Zajmove refinanciranja Sudjelujućeg NFS vjerovnika, čija će glavnica biti ugašena zaključno s Datumom zamjene.

Glavnica u odnosu na Zajmove refinanciranja može se prijaviti za zamjenu samo sa strane (i) Sudjelujućih NFS vjerovnika koji su zabilježeni kao imaoci danih Zajmova refinanciranja u knjigama i zapisima NFS agenta na 05:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu, na Datum zapisa navedenom u NFS obavijesti o zamjeni, ili (ii) Sudjelujućih NFS vjerovnika od kojih su zahtjevi za zapisom kupovine danih Zajmova refinanciranja u njihovo ime zaprimljeni sa strane NFS Agenta, i svi uvjeti za takav zapis su zadovoljeni, prije 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu na Datum zapisa. Agent zaključivanja odrediti će hoće li bilo koji Sudjelujući NFS vjerovnik koji prijavljuje glavnicu u odnosu na svoje Zajmove refinanciranja ispuniti uvjete koji su na snazi, a odluka Agenta zaključivanja biti će, u odsustvu očite greške, konačna i završna.

Samo glavnica u odnosu na Zajmove refinanciranja (a ne i kamata s tim u svezi) može se zamijeniti za Obveznice. Prema tome, Vjerovnici koji drže samo kamatu Zajmova refinanciranja neće imati pravo sudjelovati u zamjeni.

Obveznice će biti izdane Sudjelujućim NFS vjerovnicima koji dostave Instrumente transfera i Uputstva za dostavu Obveznica Agentu zaključivanja samo ako Agent zaključivanja potvrdi da dani Sudjelujući NFS vjerovnici činjenično predstavljaju »Sudjelujuće NFS vjerovnike«, uključujući da su dani Sudjelujući NFS vjerovnici dostavili Agentu zaključivanja certifikate opisane u Dijelu IV. B (c) i (d) prethodno kao NFS vjerovnici.

U svezi sa zamjenom, u onoj mjeri u kojoj postoji bilo kakva pitanja usuglašavanja u pogledu vlasništva nad Zajmovima refinanciranja, povezane Obveznice biti će deponirane na račun usuglašavanja uspostavljen pri Agentu zaključivanja prema sporazumu o računu usuglašavanja na formularu koji se treba dostaviti NFS vjerovnicima. Sva pitanja usuglašavanja u odnosu na vlasništvo Zajmova refinanciranja i Obveznica s tim u svezi moraju se razriješiti unutar šest mjeseci od Datuma zamjene na način koji je opisan u danom sporazumu o računu usuglašavanja.

E. Kupovina interesnih udjela u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici

Ako se pruži Ponuda zamjene, kao dio Ponude zamjene Hrvatska će dovesti do toga da Sudionik ponudi kupovinu od svakog od sudjelujućih STDO vjerovnika subordinirane, »zadnje« interesne udjele u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici koje drže dani Sudjelujući STDO vjerovnici u 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu na Datum zapisa. STDO agent neće zapisati prodaje Depozita na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici tijekom razdoblja koje započinje na Datum zapisa i završava na Datum zamjene. Agregatni iznos tih interesnih udjela koje će Sudionik ponuditi za kupiti od bilo kojeg Sudjelujućeg STDO vjerovnika biti će 19.70% (ili dani drugi postotak ne veći od 19.70% prema izboru danog Sudjelujućeg STDO vjerovnika) Depozita na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici koje drži dani Sudjelujući STDO vjerovnik, a ta kupovina će se temeljiti na potpunom iznosu Depozita koje drži dani Sudjelujući STDO vjerovnik (uključujući iznose u odnosu na koje je Nova Ljubljanska banka d.d. (dalje u tekstu: »NBDD«) kupila interesne udjele u svezi s Ponudom zamjene Slavonije). Cijena kupovine danih interesnih udjela biti će nominalna uvećana za obračunane i neplaćene kamate (uključujući kamate na kamate) po nezateznim kamatnim stopama određenima u Sporazumu o trgovinskoj i depozitnoj olakšici do Datuma zamjene. Od agregatne kupovne cijene svih takvih interesnih udjela, 20,000,000 USD će se platiti u gotovini sa strane Sudionika, a ostatak (dalje u tekstu: »Rezidualni iznos STDO«) će platiti, u ime Sudionika, Hrvatska izdajući Obveznice serije B u agregatnom iznosu glavnice određenom u nastavku.

Cijena kupovine danih interesnih udjela u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici koje drži svaki Sudjelujući STDO vjerovnik biti će plaćena na Datum zamjene kako slijedi: (i) Sudionik će platiti danom Sudjelujućem STDO vjerovniku iznos gotovine jednak umošku (a) razlomka, kod kojega je brojnik jednak agregatnom iznosu glavnice Depozita na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici kojega drži dani Sudjelujući STDO vjerovnik u odnosu na kojega je dani Sudjelujući STDO vjerovnik prihvatio ponudu Sudionika za kupovinom interesnih udjela, i kod kojega je nazivnik jednak agregatnom iznosu glavnice Depozita na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici kojega drže svi Sudjelujući STDO vjerovnici u odnosu na kojega su dani Sudjelujući STDO vjerovnici prihvatili ponudu Sudionika za kupovinu interesnih udjela ovdje opisanu i (b) 20,000,000 USD i (ii) Hrvatska će izdati svakom Sudjelujućem STDO vjerovniku agregatni iznos glavnice Obveznica serije B jednak iznosu određenom tako da sadašnja vrijednost na Datum zamjene planiranih plaćanja glavnice i kamata koje dospijevaju na Obveznice serije B koje se trebaju izdati u skladu s ovim odlomkom (određene na način opisan u nastavku), koristeći diskontnu stopu jednaku 2.10% povrh povrata na Referentni državni vrijednosni papir u Vrijeme određivanja, bude jednaka STDO rezidualnom iznosu na koji dani Sudjelujući vjerovnik ima pravo.

Kako bi prihvatio takvu ponudu, Sudjelujući STDO vjerovnik mora potvrditi i dostaviti Agentu zaključivanja, na ili prije Datuma odgovora, (i) pismenu ovlast zastupanja koja odgovara formularu koji je priložen STDO obavijesti o ponudi, kojom se ovlašćuje Agent zaključivanja da potvrdi i dostavi, na temelju danog Sudjelujućeg STDO vjerovnika, Sporazum o sudjelovanju u depozitu, (dalje u tekstu: »Sporazum o sudjelovanju u depozitu«) na formularu koji je priložen STDO obavijesti o ponudi (osim ako je danom Sudjelujućem STDO vjerovniku zabranjeno na temelju njegove politike upravljanja dokumentima ili na temelju njegove politike potvrđivanja dokumenata da se to obavi putem faktičke ovlasti na temelju pismene ovlasti zastupanja, u kojem će slučaju dani Sudjelujući STDO vjerovnik potvrditi i dostaviti Agentu zaključivanja Sporazum o sudjelovanju u depozitu na danom obrascu), transferiranje 19.70% (ili dani drugi postotak ne veći od 19.70% izabran tako sa strane danog Sudjelujućeg STDO vjerovnika) subordiniranih »zadnjih« interesnih udjela u svakom od svojih Depozita na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici (na temelju potpunog iznosa takvih Depozita, uključujući iznose u odnosu na koje je NBDD kupila interesne udjele) Sudioniku, efektivno nakon primitka plaćanja kupovne cijene sa strane danog Sudjelujućeg STDO vjerovnika i (ii) Uputstva za dostavu obveznica, na formularu priloženom STDO obavijesti o ponudi. Plaćanje za dane interesne udjele obaviti će se na Dan zamjene danom Sudjelujućem STDO vjerovniku, u odnosu na gotovinski udio cijene kupovine danih interesnih udjela, sa strane Sudionika u USD (uključujući, u slučaju Depozita denominiranih u valutama različitima od USD, USD temeljene na valutnim tečajevima konverzije određenima na način naveden ovdje), na račun naveden sa strane danom Sudjelujućeg STDO vjerovnika u pismenoj ovlasti zastupanja (ili u obavijesti koja slijedi dani Sporazum o sudjelovanju u depozitu) i, u odnosu na dio cijene kupovine danih interesnih udjela predstavljenih iznosom glavnice Obveznica serije B, izdavanjem sa strane Hrvatske danih Obveznice serije B. Ponuda sa strane Sudionika za kupovinu subordiniranih »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima Sudjelujućih STDO vjerovnika opisanih prethodno će biti konzumirana samo ako se konzumira Ponuda zamjene (što može biti predmetom bilo kakvih pitanja usuglašavanja).

Ponuda sudionika za kupovinom interesnih udjela u Depozitima može se prihvatiti samo sa strane (i) Sudjelujućih STDO vjerovnika koji su zabilježeni kao imaoci Depozita u knjigama i zapisima koje drži STDO agent u 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu, na Datum zapisa određen u STDO obavijesti o ponudi, ili (ii) Sudjelujući STDO vjerovnici u odnosu na koje su zaprimljeni zahtjevi za zapisom kupovine Depozita u njhovo ime sa strane STDO agenta, i svi uvjeti, takvog zapisa su bili ispunjeni, prije 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu, na Datum zapisa. Agent zaključivanja odrediti će da li Sudjelujući STDO vjerovnik koji prihvaća ponudu Sudionika ispunjava ovdje navedene uvjete, a odluka Agenta zaključivanja će, u odsutnosti očite greške, biti konačna i završna.

Obveznice će se izdati Sudjelujućim STDO vjerovnicima koji dostave Upute o dostavi obveznica Agentu zaključivanja samo ako Agent zaključivanja potvrdi da dani Sudjelujući STDO vjerovnici činjenično predstavljaju »Sudjelujuće STDO vjerovnike«, uključujući da su dani Sudjelujući STDO vjerovnici doznačili Agentu zaključivanja certifikate opisane u Dijelu IV. B (c) i (d) prethodno u odnosu na STDO vjerovnike.

U svezi s kupovinom subordiniranih, »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima sa strane Sudionika od Sudjelujućih STDO vjerovnika, koji ih drže kako je prethodno opisano, u onoj mjeri u kojoj postoje bilo kakva pitanja usuglašavanja u pogledu vlasništva nad depozitima, iznosi koji su plaćeni u odnosu na dane interesne udjele biti će deponirani na račun usuglašavanja otvoren pri Agentu zaključivanja prema sporazumu o računu usuglašavanja na formularu koji će se dostaviti STDO vjerovnicima. Sva pitanja usuglašavanja koja se tiču vlasništva nad Depozitima i iznosima plaćenima u odnosu na interesne udjele ovdje kupljene sa strane Sudionika moraju biti razriješeni unutar šest mjeseci od Datuma zamjene na način opisan u danom sporazumu o računu usuglašavanja.

F. Uvjeti zamjene

Ako se pruži Ponuda zamjene, obveza Hrvatske, i njeno pravo, zamijeniti Obveznice za validno prijavljenu glavnicu u odnosu na Zajmove refinanciranja koje drže Sudjelujući NFS vjerovnici, i izdati Obveznice Sudjelujućim STDO vjerovnicima koji su prihvatili ponudu Sudionika za kupovinom subordiniranih, »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima Sudjelujućih STDO vjerovnika, biti će predmetom zadovoljenja slijedećih uvjeta na Datum zamjene ili prije Datuma zamjene:

1. Zadržavanje prava NFS vjerovnika i STDO vjerovnika na temelju zakona u New Yorku na održavanje potraživanja u odnosu na Nehrvatske dužnike s naslova Zajmova refinanciranja koji će postojati nakon završetka zamjene (uključujući svu glavnicu do zamjene i kamatu do i nakon zamjene) i druge obveze na temelju i u svezi s Novim financijskim sporazumom i na račun Depozita (uključujući svu glavnicu do zamjene i kamatu do i nakon zamjene) i ostale obveze na temelju i u svezi s Sporazumom o trgovinskoj i depozitnoj olakšici.

2. Prikupljanje svih potvrda neophodnih na temelju regulative sankcija Ujedinjenih naroda i druge regulative sankcije (uključujući, bez ograničenja, regulative Ureda za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD i Jedinice za hitne sankcije Bank of England) kako bi se dozvolilo NFS agentu, STDO agentu, Agentu zaključivanja, NFS vjerovnicima, STDO vjerovnicima i Fiskalnom agentu, sudjelovanje u zamjeni, kao što je razumno navedeno sa strane NFS agenta prije Datuma potvrđivanja; uz pretpostavku da je u slučaju da NFS agent notificira Hrvatsku o potrebi bilo kakvih danih odobrenja za dozvolu bilo kojem NFS vjerovniku da sudjeluju u zamjeni ili bilo kojem STDO vjerovniku da prihvati ponudu Sudionika da kupi interesne udjele u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici na Datum potvrđivanja ili slijedeći Datum potvrđivanja, uvjet određen u ovom odlomku 2 smatrati će se zadovoljenim u odnosu na danog Vjerovnika ili STDO vjerovnika, već prema slučaju, ako je bilo koje takvo odobrenje dobiveno prije Datuma zamjene, ili, ako takvo odobrenje nije dobiveno prije Datuma zamjene, Obveznice, na koje bi dani NFS vjerovnik ili STDO vjerovnik, već prema slučaju, inače imao pravo, na Datum zamjene Hrvatska izdaje i deponira na račun usuglašavanja otvoren pri Agentu zaključivanja prema sporazumu o računu usuglašavanja na formularu distribuiranom NFS vjerovnicima i STDO vjerovnicima (podrazumijeva se da se Obveznice neće predati danom NFS vjerovniku ili STDO vjerovniku, već prema slučaju, sve dok se ne dobije dano odobrenje).

3. Plaćanja sa strane Hrvatske određenih pristojbi i izdataka NFS agenta, STDO agenta, Agenta zaključivanja i članova ICCa.

4. Potvrđivanje i dostava konačne dokumentacije u odnosu na Obveznice i kupovinu sa strane Sudionika subordiniranih, »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima na formularima i po suštini zadovoljavajućoj Hrvatskoj, Agentu zaključivanja, NFS agentu, STDO agentu i Fiskalnom agentu, uključujući, bez ograničenja, Obveznice, Sporazum o fiskalnoj agenturi (definiran ovdje) i certifikate (koji će sadržavati uobičajene potvrde i garancije), mišljenja i druge uobičajene dokumente s tim u svezi.

5. Plaćanje sa strane Sudionika Sudjelujućim STDO vjerovnicima gotovinskog udjela cijena kupovine subordiniranih, »zadnjih« interesnih udjela u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici koje se Sudionik slaže kupiti, kako je prethodno opisano.

6. Kompletiranje potrebnih procedura sa strane Vlade Hrvatske u svezi s Ponudom zamjene.

Bilo koji od navedenih uvjeta Ponude zamjene sadržanih u odlomcima 1, 2 (u onoj mjeri u kojoj su takva odobrenja neophodna radi dozvole bilo kojem NFS vjerovniku sudjelovanje u zamjeni) i 4 (u onoj mjeri u kojoj se odnosi na Obveznice izdane u zamjenu za Zajmove refinanciranja) prethodno mogu biti modificirani ili izuzeti u bilo koje vrijeme putem zajedničkog sporazuma Hrvatske i Sudjelujućih NFS vjerovnika koji drže najmanje dvije trećine agregatnog iznosa stanja glavnice Zajmova refinanciranja i specificirana na pravilno potvrđenim i dostavljenim Instrumentima transfera i uputstvima za dostavu obveznica prilikom prijave za zamjenu. Navedeni uvjet za Zamjenu obveznica koji je sadržan u odlomku 2 (u onoj mjeri u kojoj su takva odobrenja potrebna kako bi se dozvolilo bilo kojem STDO vjerovniku da prihvati ponudu Sudionika da kupi interesne udjele u Depozitima na temelju Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici), 4 (u onoj mjeri u kojoj se odnosi na ponudu Sudionika da kupi interesne udjele u Depozitima) i 5 prethodno navedenima mogu biti modificirani ili izuzeti u bilo koje vrijeme zajedničkim sporazumom Hrvatske i Sudjelujućih STDO vjerovnika koji drže najmanje dvije trećine agregatnog iznosa stanja glavnice Depozita i navedenih u planovima za odgovarajuće Sporazume o sudjelovanju u depozitu (uzete zajedno) kao Depozite u odnosu na koje se Sudionik slaže kupiti subordinirane, »zadnje« interesne udjele. Navedeni uvjet za Ponudu zamjene koji je sadržan u odlomku 3 prethodno navedenom može biti modificiran ili izuzet u bilo koje vrijeme međusobnim sporazumom Hrvatske i NFS agenta, STDO agenta, Agenta zaključivanja ili članova ICCa, već prema slučaju.

V. OPIS OBVEZNICA

Obveznice će biti izdane na temelju Sporazuma o fiskalnoj agenturi (dalje u tekstu: »Sporazum o fiskalnoj agenturi«) između Hrvatske i Citibank, N.A., kao Fiskalnog agenta, Glavnog platnog agenta i Skrbnika (dalje u tekstu: »Fiskalnog agenta«). Izvršiti će se prijava za uvrštenje obveznica u kotaciju na Burzi vrijednosnih papira u Luksemburgu. Slijedeće rečenice ukratno sumiraju neke od uvjeta Sporazuma o obveznicama i Sporazuma o fiskalnoj agenturi. Te naznake nemaju obilježje kompletnosti i u potpunosti se odnose na formulare Sporazuma o obveznicama i Sporazuma o fiskalnoj agenturi. Formulari Sporazuma o obveznicama i Sporazuma o fiskalnoj agenturi biti će distribuirani Vjerovnicima zajedno s Obavijestima o ponudi.

Izdavanje u serijama

Obveznice će biti izdane u dvije serije (svaka, dalje u tekstu, »Serija«), denominirane kao Serija A i Serija B.

Iznos glavnice obveznica

Obveznice svake Serije trebaju se izdati u odgovarajućim iznosima glavnice koja je određena na način prethodno opisan u Dijelovima IV.C.5 i IV.E.

Plaćanje kamata

Kamate na obveznice obračunavati će se od Datuma zamjene po stopi od 13/16% godišnje povrh Londonske međubankarske ponudbene kamatne stope na šestomjesečne Eurodolarske depozite (dalje u tekstu: »LIBOR«). Kamata će se obračunavati na svaku Obveznicu u bilo kojem Kamatnom razdoblju na stanje iznosa glavnice dane Obveznice neposredno slijedeći plaćanje glavnice koje se obavlja na prvi dan takvog Kamatnog razdoblja (osim kod Početnog razdoblja koji počinje na Dan zamjene i uključuje Dan zamjene, i kod kojega će se kamata obračunavati na svaku Obveznicu na stanje iznosa glavnice dane Obveznice na Dan zamjene). Kamata na Obveznice izračunati će se na temelju stvarnog broja dana koji su protekli unutar relevantnog Kamatnog razdoblja podijeljenog sa 360 dana, zaokružujući rezultirajući broj na najbliži cent. Kamata na Obveznice biti će plativa na svaki Datum plaćanja.

»Kamatno razdoblje« je razdoblje koje počinje na i uključuje Datum zamjene i završava na, ali ne uključuje prvi Datum plaćanja, i svako slijedeće razdoblje počinje na i uključuje Datum plaćanja, i završava na, ali ne uključuje slijedeći Datum plaćanja.

»Datum plaćanja« znači (i) datum koji je nakon šest mjeseci nakon Datuma zamjene; (ii) svaki datum koji je šest mjeseci nakon prethodnog Datuma plaćanja; i (iii) navedeni datum dospijeća Obveznica, osim ako bi Datum plaćanja bio na dan koji nije Poslovni dan, pa ga se tada odgađa za slijedeći dan koji je Poslovni dan osim ako bi slijedeći dan koji je Poslovni dan bio u slijedećem kalendarskom mjesecu, u kojem slučaju će takav Datum plaćanja biti na neposredno prethodni Poslovni dan.

»Poslovni dan« znači (i) dan na koji banke rade u Londonu, New Yorku i Luxemburgu, i (ii) u odnosu na bilo kakvo plaćanje koje treba izvršiti platni agent koji je lociran u bilo kakvom gradu, dan na koji banke u takvom gradu rade.

Određivanje LIBORa

Na drugi LIBOR Bankarski dan prije prvog dana svakog Kamatnog razdoblja (svaki takav dan, dalje u tekstu: »Datum obređivanja LIBORa«, Fiskalni agent odrediti će LIBOR prikupljajući kotacije ponudbenih kamatnih stopa za šestomjesečne USD depozite, koji se pojavljuju na prikazu određenom kao stranica 3750 Telerate monitora (ili dana druga stranica ili služba koja će je zamijeniti u svrhu prikazivanja Londonskih međubankarskih ponudbenih stopa kod glavnih banaka za USD depozite) u 11:00 sati prijepodne prema vremenu u Londonu, na dani Datum određivanja LIBORa.

Alternativno određivanje LIBORa

Ako na bilo koji Datum određivanja LIBORa nema kotacije za LIBOR na Telerate stranici 3750 (ili na danoj drugoj stranici ili službi koja može zamijeniti ovu stranicu u cilju prikazivanja Londonskih međubankarskih ponudbenih kamatnih stopa glavnih banaka za USD dolarske depozite), LIBOR će predstavljati aritmetičku sredinu, izraženu kao postotak, ponudbenih kamatnih stopa na depozite u USD, za razdoblje od šest mjeseci, koje se pojavljuju u 11:00 sati prijepodne, prema vremenu u Londonu, na dani Datum određivanja LIBORa na prikazu naznačenom kao »LIBO« na Reutersovoj službi praćenja kamatnih stopa tržišta novca (ili na drugoj danoj stranici koja može zamijeniti LIBO stranicu unutar te službe u cilju prikazivanja Londonskih međubankarskih ponudbenih kamatnih stopa kod glavnih banaka za USD depozite) (dalje u tekstu: »Reutersov prikaz LIBO stranice«). Ako takva kamatna stopa nije prikazana na Reutersovom prikazu LIBO stranice u dano vrijeme, Fiskalni agent pribaviti će od svake od četiri vodeće banke u Londonu koje su izabrane sa strane Fiskalnog agenta (dalje u tekstu: »Referentne banke«) kotacije kamatnih stopa ponuđenih sa strane Referentnih banaka približno u 11:00 prijepodne, prema vremenu u Londonu, na dani Datum određivanja LIBORa za depozite u USD u iznosu od 1,000,000 USD prvoklasnim bankama na Londonskom međubankarskom tržištu za razdoblje od šest mjeseci. Ako se došlo do dvije ili više takvih kotacija na zahtjev, tada će LIBOR za dani datum biti aritmetički prosjek tih kotacija. Ako se došlo do manje od dvije kotacije prema danom zahtjevu, Fiskalni agent će tada pribaviti od svake od četiri vodeće banke u New Yorku koje izabere Fiskalni agent (dalje u tekstu: »Referentne banke u New Yorku«) kotacije kamatnih stopa koje Referentne banke u New Yorku nude u približno 11:00 sati po vremenu u New Yorku, na dani Datum određivanja LIBORa za depozite u USD u iznosu od 1,000,000 USD kod vodećih Europskih banaka za razdoblje od šest mjeseci. Ako se na zahtjev dostave dvije ili više takvih kotacija, tada će LIBOR za dani datum biti aritmetička sredina tih kotacija. Ako na bilo koji Datum određivanja LIBORa Fiskalni agent treba, ali nije u mogućnosti odrediti LIBOR na način prethodno opisan, LIBOR će za slijedeće Kamatno razdoblje za takve Obveznice biti LIBOR onako kako je određen na prethodni Datum određivanja LIBORa.

Općenito

Svi postoci koji rezultiraju na temelju bilo kakvih izračuna LIBORa biti će zaokruženi, ako je to potrebno, na najbližu 1/16% i svi USD iznosi koji su se koristili u tim izračunima ili su rezultirali iz tih izračuna zaokružiti će se na najbliži cent (pri čemu će iznosi od pola centa ili više biti zaokruženi nagore).

Određivanje LIBORa na svaki Datum određivanja LIBORa sa strane Fiskalnog agenta i njegovo kalkuliranje kamatne stope koja je primjenjiva za Obveznice za povezano Kamatno razdoblje biti će (u odsutnosti očite pogreške) konačno i obvezujuće.

Pojam »LIBOR bankarski dan« znači dan na koji se obavljaju transakcije poslovanja s USD depozitima na Londonskom međubankarskom tržištu, uz pretpsotavku da ako je LIBOR određen na temelju kotacija Referentnih banaka u New Yorku kako je prethodno opisano, tada »LIBOR bankarski dan« znači dan na koji se obavljaju transakcije USD depozitima na međubankarskom tržištu u New Yorku.

»Telerate« znači Associated Press - Dow Jones Telerate Service.

Fiskalni agent će dovesti do toga da obavijesti o kamatama i iznosima kamata za svako Kamatno razdoblje i relevantni Datum plaćanja budu pruženi kako je prethodno naznačeno u »Obavijestima« što je prije moguće nakon svakog Datuma određivanja LIBORa, ali u svakom slučaju ne kasnije od četvrtog Poslovnog dana od tog datuma.

Plaćanja kamata, otkup i kupovina

Glavnica na obveznice serije A biti će plative u dvadesetdvije (22) jednake rate na svaki Datum plaćanja, počevši od sedmog Datuma plaćanja, osim u onoj mjeri u kojoj su Obveznice serije B prethodno otkupljene. Pretpostavljajući da je Ponuda zamjene konzumirana u drugoj polovici 1996. godine, Obveznice serije A imati će konačno dospijeće u drugoj polovici godine 2010. Glavnica na Obveznice serije B biti će plativa u dvadeset (20) rata na svaki Datum plaćanja, počevši od prvog Datuma plaćanja, osim u onoj mjeri u kojoj su Obveznice serije B prethodno otkupljene. Iznos svake rate Obveznica serije B biti će kako slijedi: (i) prva takva rata biti će jednaka zbroju (a) 2.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD i (b) 10,000,000 USD, (ii) počevši od druge rate do uključivo sedme takve rate, iznos će biti jednak 2.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD, (iii) počevši od osme rate do uključivo dvanaeste takve rate, iznos će biti jednak 6.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD i (iv) počevši od trinaeste rate do uključivo dvadesete takve rate, iznos će biti jednak 7.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD. Pretpostavljajući da je Ponuda zamjene konzumirana u drugoj polovini 1996. godine, Obveznice serije B imati će konačno dospijeće u drugoj polovini godine 2006.

Hrvatska će imati pravo otkupa dijela ili svih Obveznica na bilo koji Datum plaćanja, po nominalnoj cijeni otkupa uvećanoj za obračunane i neplaćene kamate do datuma otkupa. Imaoci Obveznica koje su pozvane za otkup, djelomično ili u cjelosti, moraju predati svoje Obveznice u ured jednog od platnih agenata kako bi primili danu cijenu otkupa.

Ako bi manje od svih Obveznica bilo koje Serije bilo otkupljeno, tada bi Obveznice (ili njihovi odgovarajući dijelovi) koje su pozvane za otkup bile izabrane sa strane Fiskalnog agenta na proporcionalnoj osnovi u skladu s iznosom stanja glavnice danih Obveznica prije takvog otkupa. Minimalni agregatni iznos glavnice bilo koje Serije koja se može pozvati za otkup na bilo koji datum je 10,000,000 USD; uz pretpostavku da je u slučaju da se Obveznice bilo koje Serije otkupljuju djelomično, takav dani otkup biti će obavljen u agregatnom iznosu glavnice bilo koje Serije koji predstavlja cjelobrojni višekratnik iznosa od 1,000 USD. Dodatno, u slučaju da se Obveznice otkupljuju djelomično, iznos glavnice koja se otkupljuje primijeniti će se proporcionalno na rate otplate. Obavijest o otkupu biti će dana na način opisan pod naslovom »Obavijesti« koji je dan u nastavku, ne manje od trideset niti više od šezdeset dana prije primjenjivog datuma otkupa. Sve obavijesti o otkupu navoditi će:

(i) primjenjivi datum na koji se treba dogoditi otkup;

(ii) iznos glavnice Obveznica svake Serije koji se otkupljuje na dani datum, i cijenu otkupa;

(iii) da će iznos plativ u odnosu na otkupljene Obveznice biti ograničen na cijenu otkupa do tada i da će se prestati s obračunom kamata na dan otkupa koji se navodi u obavijesti; i

(iv) mjesto ili mjesta na kojima se Obveznice pozivaju na otkup trebaju se dostaviti za plaćanje cijene otkupa, koje će biti u uredima platnih agenata, i da će se cijena otkupa platiti nakon prezentacije danih Obveznica u bilo kojem danom uredu.

Ako se obavijest o otkupu pružila na način koji je opisan pod naslovom »Obavijest« u nastavku, Obveznice koje se otkupljuju postati će dospjele i plative na datum otkupa koji je naznačen u danoj obavijesti, i, na temelju prezentacije i predaje Obveznica na mjestu ili na mjestima koja su naznačena u danoj obavijesti, Obveznice će biti plaćene i otkupljene sa strane Hrvatske na mjestu ili na mjestima i na način koji je ovdje naveden i po cijeni otkupa koja je ovdje navedena. Ako novac za otkup Obveznica nije na raspolaganju za plaćanje nakon datuma otkupa, Obveznice koje su pozvane na otkup nastaviti će donositi kamatu sve dok novac nije na raspolaganju.

Hrvatska može u bilo koje vrijeme kupiti Obveznice bilo koje Serije na otvorenom tržištu ili na drugi način po bilo kojoj cijeni, sve dok nema Slučaja neplaćanja (ili događaja koji bi uz vremenski razmak postao Slučaj neplaćanja) koji nastaje na temelju propusta plaćanja glavnice ili kamata na Obveznice koji se dogodio i koji se nastavlja.

Obveznice će biti iskoristive za dane programe konverzije duga, uključujući programe privatizacije, kako se može ispostaviti u skladu sa primjenjivim zakonom u odgovarajuće vrijeme.

Priroda obveze

Obveznice će predstavljati izravnu, neuvjetnu, neosiguranu i nesubordiniranu obvezu Hrvatske i cijelo vrijeme biti će rangirane jednako i bez preferencija između njih samih. Potpuno povjerenje i ugled Hrvatske biti će založen za pravodobno i točno plaćanje glavnice i kamata Obveznica i ispunjavanje uvjeta Obveznica. Platne obveze Hrvatske na temelju Obveznica će cijelo vrijeme biti rangirane najmanje jednako sa svim drugim sadašnjim i budućoj osiguranoj i nesubordiniranoj Vanjskoj zaduženosti (prema definiciji u ovom dokumentu) Hrvatske.

Neplaćanje; ubrzavanje dospijeća

Ako se dogodi neki od slijedećih događaja (dalje u tekstu: »Slučajevi neplaćanja«) i nastavlja se u odnosu na bilo koju Seriju Obveznica.

(a) Neplaćanje:Hrvatska propušta platiti bilo kakvu glavnicu na bilo koju Obveznicu bilo koje Serije kada dospije na naplatu ili propusti platiti bilo kakvu kamatu na bilo koju Obveznicu bilo koje Serije kada dospije na naplatu, i, osim u slučaju plaćanja dospjelog na navedeni datum dospijeća ili bilo kakvog datuma otkupa u odnosu na Obveznice bilo koje Serije, takav se propust nastavlja u razdoblju od 15 dana; ili

(b) Kršenje drugih obveza: Hrvatska ne ispunjava ili se ne pridržava jedne ili više svojih obveza na temelju Obveznica ili prema Sporazumu o fiskalnoj agenturi, a taj propust je nemoguće ispraviti, ili, ako je ispravak moguć, nije ostvaren unutar razdoblja od 60 dana nakon što je obavijest o takvom propustu predana Hrvatskoj sa strane Fiskalnog agenta; ili

(c) Višestruko neplaćanje: (i) imaoci bilo kakve Javne vanjske zaduženosti Hrvatske (definirane ovdje) (uključujući Obveznice bilo koje Serije), kao rezultat bilo kakvog propusta u plaćanju glavnice, ili kamata, u svezi s danom Javnom vanjskom zaduženošću, povećavaju danu Javnu vanjsku zaduženost ili objavljuju da je takva Javna vanjska zaduženost dospjela na naplatu, ili se treba prethodno platiti (osim prema regularnom planu traženog prethodnog plaćanja), prije navedenog dospijeća od tada i dano ubrzanje, objavljivanje ili prethodno plaćanje neće biti anulirane ili izvršene unutar 30 dana od tada ili (ii) Hrvatska propušta platiti u potpunosti bilo kakvu glavnicu ili kamatu na bilo koje Obveznice bilo koje Serije po dospijeću (po isteku bilo kojeg primjenjivog perioda počeka); ili

(d) Moratorij na plaćanja: bilo kakav opći moratorij na plaćanja na bilo kakvu Vanjsku zaduženost objavljen sa strane Hrvatske ili Narodne banke Hrvatske;

(e) Povlačenje odobrenja Vlade: bilo kakvo povlačenje bilo kakvog odobrenja Vlade (uključujući odobrenje Ponude zamjene sa strane Sabora RH) neophodne kako bi Obveznice predstavljale pravne, validne, obvezujuće i provedive obveze Hrvatske;

tada imaoci ne manje od 33 1/3% agregatnog iznosa stanja glavnice Obveznica dane Serije, isključujući stanje Obveznica dane Serije koje drži Hrvatska ili za nju drže, Narodna banka Hrvatske ili bilo koji Hrvatski entitet kojega kontrolira ili samo jedan ili oba ova subjekta, mogu, putem pismene obavijesti Hrvatskoj u uredu Fiskalnog agenta objaviti da je iznos glavnice Obveznica dane serije, zajedno s obračunanim kamatama i bilo kakvim drugim iznosima koji su plativi u odnosu na Obveznice dane Serije, odmah dospjeli i plativi. Nakon bilo kakve dane obavijesti, ako su svi iznosi tada dospjeli u odnosu na Obveznice danih Serija plaćeni u potpunosti (osim iznosa koji su dospjeli isključivo zbog takve obavijesti) i svi ostali propusti u odnosu na Obveznice dane Serije ispravljeni, takva se deklaracija može anulirati i povući sa strane imaoca ne manje od 50% agregatnog iznosa stanja glavnice Obveznica dane Serije putem pismene obavijesti upućene Hrvatskoj u uredu Fiskalnog Agenta.

»Javno izdana vanjska zaduženost« znači vanjsku zaduženost Hrvatske ili garantiranu sa strane Hrvatske, koja je (i) izdana sa strane javnog sektora ili predstavlja privatni plasman na tržištima kapitala, (ii) u obliku ili predstavljena u vidu obveznica, zadužnica, zapisa ili drugih sličnih instrumenata ili drugih vrijednosnih papira ili bilo kakve garancije s tim u svezi i (iii) jeste ili može imati kotaciju, uvrštenje ili na uobičajen način kupljena ili prodana na bilo kojem tržištu vrijednosnih papira, automatiziranom sustavu trgovanja ili OTC ili drugom tržištu vrijednosnih papira.

Porezni momenti

Sva plaćanja glavnice i kamata u odnosu na Obveznice sa strane Hrvatske biti će oslobođena plaćanja, i bez zadržavanja ili umanjenja za bilo kakve buduće ili sadašnje poreze, takse, procjene ili državne pristojbe bilo kakve prirode uvedene, naplaćivane, prikupljane, zadržane ili ocijenjene unutar Hrvatske ili sa strane bilo kakve vlasti koja ima ovlasti oporezivanja (zajedno, dalje u tekstu: »Hrvatski porezi«), osim ako takvo zadržavanje ili umanjivanje nije zakonska obveza. U slučaju da je zadržavanje ili umanjivanje za Hrvatske poreze plaćanja glavnice i kamata u odnosu na Obveznice zakonska obveza, Hrvatska će platiti dodatne iznose tako da rezultiraju primitkom sa strane imaoca Obveznica danih iznosa koji bi bili primljeni s njihove strane da nije bilo traženih danih zadržavanja ili umanjenja, osim u slučajevima kada ti dodatni iznosi neće biti plativi u odnosu na Obveznice:

(a) imaocu (ili trećoj strani u ime imaoca) kada je dani imaoc obvezan u pogledu danih Hrvatskih poreza u odnosu na danu Obveznicu temeljem toga što je (i) to pojedinac koji je građan ili rezident Hrvatske ili korporacija, partnerstvo, trust, zajedničko poduzeće, neinkorporirana organizacija ili drugo pravno tijelo organizirano na temelju zakona u Hrvatskoj ili u bilo kojoj političkoj podcjelini unutar Hrvatske do sada ili od sada ili koja ima svoje glavno područje poslovanja u Hrvatskoj ili (ii) ima operativno prisustvo ili stalnu ustanovu u Hrvatskoj ili bilo kojoj političkoj podjelini unutar Hrvatske do sada ili od sada; ili

(b) prezentirani za plaćanje u roku duljem do 30 dana nakon Relevantnog datuma (definiranog ovdje) kada je prezentacija tražena kako bi se primilo takvo plaćanje, osim u onoj mjeri u kojoj bi imaoc trebao imati pravo na takve dodatne iznose prilikom prezentacije istih za plaćanje tijekom zadnjeg dana danog razdoblja od 30 dana.

»Relevantni datum« u odnosu na Obveznice znači datum na koji plaćanje u tom smislu prvobitno postaje dospjelo ili (ako potpuni iznos novca koji je naplativ nije primljen sa strane Fiskalnog agenta na taj datum ili prije tog datuma dospijeća) datum na koji je obavijest pravilno predana imaocima Obveznica na način opisan u dijelu »Obavijesti« u nastavku da su pomenuti iznosi novca primljeni i raspoloživi za plaćanje. Bilo kakvo spominjanje »glavnice« i/ili »kamata« dovesti će do uključivanja dodatnih iznosa koji mogu plativi na temelju Obveznica.

Oblik obveznica

Obveznice će biti izdane u obliku potpuno registriranih globalnih Obveznica, bez pridruženih kupona (zajedno, dalje u tekstu: »Globalne obveznice«).

Obveznice koje su prvobitno izdane izvan SAD Sudjelujućim vjerovnicima koji u Instrumentu transfera ili drugom primjenjivom instrumentu potvrđuju da nisu SAD osobe biti će izdane u obliku dvaju Globalnih obveznica Regulative S, koje će držati Zajednički depozitar u ime Eurocleara i Cedela. Odvojene Ograničene globalne obveznice izdati će se i za Obveznice Serije A i za Obveznice serije B.

Obveznice koje su prvobitno izdane u SAD ili Sudjelujućim kreditorima koji u Instrumentu transfera ili drugom primjenjivom instrumentu ne potvrde da nisu SAD osobe biti će izdane u obliku dvaju Ograničenih globalnih obveznica, koje će držati Skrbnik u ime danih Sudjelujućih vjerovnika ili njihovih opunomoćenika. Odvojene ograničene globalne obveznice izdati će se i za Obveznice serije A i za Obveznice serije B.

Konačne obveznice

Osim u ograničenim okolnostima koje su u nastavku opisane, vlasnici korisnog interesa u Globalnim obveznicama neće imati pravo da se Obveznice registriraju u njihovo ime, neće primiti ili imati pravo na primitak Obveznica u konačnom obliku (dalje u tekstu: »Konačne obveznice«) i neće ih se smatrati imaocima na temelju Sporazuma o obveznicama ili Sporazuma o fiskalnoj agenturi. Ako Zajednički depozitar ili Skrbnik notificira Fiskalnog agenta da nije voljan ili sposoban nastaviti kao depozitar ili skrbnik, već prema slučaju, kod Globalnih obveznica, a slijedeći depozitar ili skrbnik nije imenovan sa strane Fiskalnog agenta unutar razdoblja od 90 dana nakon primitka takve obavijesti ili ako je došlo do Slučaja neplaćanja u odnosu na bilo koju Seriju Obveznica i to se nastavlja kako je opisano u dijelu »Neplaćanje; ubrzanje dospijeća«, kao rezultat čega je iznos glavnice Obveznica danih Serija, zajedno s kamatama i bilo kojim drugim iznosima koji su naplativi u odnosu na Obveznice dane Serije, proglašen odmah dospjelim i plativim, Hrvatska će izdati ili dovesti do toga da se izdaju Konačne obveznice u zamjenu za Globalne obveznice.

Denominacije

Obveznice koje su predstavljene kao Globalne obveznice Regulative S biti će izdane u denominacijama od 1,000 USD i u cjelobrojnim višekratnicima 1,000 USD za više iznose. Sve druge obveznice biti će izdane u denominacijama od 250,000 USD i uz cjelobrojne višekratnike od 1,000 USD za više iznose. U slučaju da Sudjelujući kreditor na drugi način ima pravo primiti iznos glavnice Obveznica koji nije cjelobrojni višekratnik 1,000 USD, takav će iznos biti zaokružen na najbližih 1,000 USD (pri čemu će iznos od 500 USD biti zaokružen prema gore, a dani Sudjelujući kreditor primiti će iznos glavnice Obveznica koji udovoljava minimalnim zahtjevima denominacije kako su prethodno navedeni.

Naslov

Prema primjenjivom zakonu i uvjetima Sporazuma o fiskalnoj agenturi i obveznicama, Hrvatska i Fiskalni agent smatrati će i tretirati registriranog imaoca danih Obveznica apsolutnim vlasnikom nadalje za sve moguće namjene, ne priznajući bilo kakvu obavijest o suprotnom, a sva plaćanja registriranom imaocu ili prema instrukcijama registriranog imaoca biti će vladina i efektivna u oslobađanju od odgovornosti Hrvatske i Fiskalnog agenta u pogledu Obveznica u onoj mjeri u kojoj je suma ili su sume tako plaćene.

Metoda plaćanja

Glavnica i kamate na Obveznice biti će plative putem negotovinskog transfera neposredno raspoloživih sredstava u takvoj denominaciji ili valuti SAD kakva je u vrijeme plaćanja legalno sredstvo plaćanja pri plaćanju javnih i privatnih dugova osobama u čije su ime Obveznice registrirane na datum zapisa koji prethodi bilo kojem Datumu plaćanja (koje će, u slučaju Globalnih obveznica, biti ili Skrbnik ili Zajednički depozitar). Vlasničke pozicije u odnosu na Ograničene globalne obveznice biti će određene u skladu sa poslovnim knjigama i zapisima koje Skrbnik održava u tu svrhu. Fiskalni agent ponašati će se kao glavni platni agent Hrvatske za Obveznice prema Sporazumu o fiskalnoj agenturi, i imati će pravo imenovati dodatne platne agente (koji će uključiti platnog agenta u Luxembourgu, tako dugo koliko su Obveznice uvrštene u kotaciju na Burzi vrijednosnih papira u Luxembourgu). Ni Hrvatska niti Fiskalni agent neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakav aspekt zapisa Skrbnika, Eurocleara ili Cedela u svezi korisnih interesa u Globalnim obveznicama ili za održavanje, superviziju ili pregledavanje bilo kakvih zapisa Skrbnika, Eurocleara ili Cedela u odnosu na dane korisne interese.

Transfer i zamjena obveznica

Transferi Obveznica mogu se obaviti samo u skladu s ograničenjima koja su prethodno navedena pod naslovom »Obavijest vjerovnicima« i u skladu s ograničenjima prethodno navedenima ovdje i u Sporazumu o fiskalnoj agenturi, što je sumirano u nastavku.

Korisni interesi kod Ograničenih globalnih obveznica mogu se transferirati osobi koja preuzima isporuku u obliku interesa kod Globalnih obveznica Regulative S iste Serije samo nakon primitka sa strane Fiskalnog agenta pismene potvrde od osobe koja inicira transfer (na formularu koji je određen u Sporazumu o fiskalnoj agenturi) u smislu da se takav transfer radi u suglasju s Regulativom S. Takav zahtjev u pogledu potvrde ne primjenjuje se na transfere korisnih interesa kod Globalnih obveznica Regulative S bilo kakve dane Serije osobi koja preuzima isporuku u obliku interesa u Ograničenim globalnim obveznicama iste Serije. Bilo kakav koristan interes kod jedne od Globalnih obveznica dane Serije koji je transferiran osobi koja preuzima isporuku u obliku interesa u drugoj Globalnoj obveznici iste Serije će, nakon transfera, prestati biti interes u danoj Globalnoj obveznici i postati će interes u danoj drugoj Globalnoj obveznici, i prema tome, biti će predmetom svih ograničenja na transfere i druge procedure primjenjive na korisne interese kod takve druge Globalne obveznice onoliko dugo koliko to ostaje takav interes. Korisni interesi kod Globalnih obveznica jedne Serije ne mogu se zamijeniti za korisne interese Globalnih obveznica druge Serije.

Transfer interesa u Ograničenim globalnim obveznicama biti će izvršen putem knjigovodstvenih promjena u zapisima koje Skrbnik održava u tu svrhu, nakon dostave sa strane osobe koja je registrirana u danim zapisima kao vlasnik takvog interesa pravilno potvrđene obavijesti o transferu na formularu koji je propisan u Sporazumu o fiskalnoj agenturi i u skladu s ograničenjima koja su ovdje navedena pod naslovom »Obavijest vjerovnicima«. Obzirom na to da Skrbnik neće održavati gotovinske račune u ime imaoca interesa Ograničenih globalnih obveznica, sporazumi u svezi transfera takvih interesa moraju se obaviti odvojeno od sporazuma u svezi transfera povezanih Obveznica. Transferi interesa kod Globalnih obveznica Regulative S između sudionika u Euroclearu i Cedelu biti će izvršeni na uobičajeni način u skladu s odgovarajućim pravilima i operativnim procedurama.

Obavijesti

Sve obavijesti imaocima Obveznica smatrati će se upućenima (i) nakon publiciranja u Financial Timesu, i (ii) onoliko dugo koliko su Obveznice uvrštene u kotaciju Burze vrijednosnih papira u Luxembourgu, a pravila Burze to zahtijevaju, nakon publikacije danih obavijesti u vodećim dnevnim novinama opće cirkulacije u Luxembourgu. Bez obzira na postojeće, onoliko dugo koliko su Obveznice reprezentirane jednom ili više Globalnih obveznica koje se drže u ime Eurocleara i Cedela i/ili u ime Skrbnika, može se izvršiti supstitucija prilikom publiciranja relevantne obavijesti u danim novinama Eurocleara, Cedela i/ili Skrbnika kod njihovog komuniciranja sa imaocima interesa kod relevantnih Globalnih obveznica, što je predmetom prethodnog odobrenja Burze vrijednosnih papira u Luxembourgu. Takva obavijest tretirati će se kao da je dana na datum isporuke ili publiciranja novina ako je objavljena više od jedan puta pri različitim datumima, na prvi datum objavljivanja.

Upravljajući zakon

Na Obveznicama će stajati da se njima upravlja i da ih se interpretira u skladu s zakonima Države New York. Ovlaštenje i potvrđivanje Obveznica sa strane i u ime Hrvatske upravljaju zakoni u Hrvatskoj.

Jurisdikcija, suglasnost u pogledu usluga i provođenje

Hrvatska će imenovati CT Corporation System u gradu i u okrugu New York, sa uredom koji ima sadašnju adresu 1633 Broadway, New York, New York 10019, kao svog ovlaštenog agenta kojem se može uručiti obavijest o procesu prilikom bilo kakve akcije koja se temelji na Obveznicama, a koji se može pokrenuti u bilo kojoj državi ili na federalnom sudu u gradu i u okrugu New York sa strane imaoca bilo kakvih Obveznica. Hrvatska će imenovati The Law Debenture Trust Corporation p. l. c. u Londonu, sa sadašnjom adresom ureda Princes House, 95 Gresham Street, London, EC2V7LY, kao svojeg ovlaštenog agenta kojem se može uručiti obavijest o procesu prilikom bilo kakve akcije koja se temelji na Obveznicama, a koji se može pokrenuti u Visokom sudu pravde u Londonu sa strane imaoca bilo kakvih obveznica. Hrvatska će neopozivo pristati na beziznimnu jurisdikciju bilo kojeg takvog suda u odnosu na bilo kakvu opisanu akciju i neopozivo otpušta bilo kakav prigovor kojega bi mogla imati u odnosu na nadležnost bilo kojeg danog suda u odnosu na danu akciju. Takvo će imenovanje biti neopozivo sve dok svi iznosi u odnosu na glavnicu i kamatu koja je dospjela i koja dospjeva u odnosu na ili u svezi sa svim Obveznicama nisu isplaćeni Fiskalnom agentu. Bez obzira na postojeće, ako zbog bilo kakvih razloga, CT Corporation System prestane biti sposobna djelovati kao takav ovlašteni agent ili da ima adresu u gradu i okrugu New York ili da The Law Debenture Trust Corporation p. l. c. prestane biti sposobna djelovati kao takav ovlašteni agent ili da ima adresu u Londonu, Hrvatska će imenovati drugu osobu u gradu i u okrugu New York ili u Londonu, kako se već može dogoditi, kao svog ovlaštenog agenta. Hrvatska će neopozivo odustati od i složiti se da ne traži bilo kakav imunitet od jurisdikcije bilo kojeg takvog suda na što bi inače imala pravo (uključujući i suvereni imunitet i imunitet u odnosu na prisutnost prije donošenja presude, poslije donošenja presude i prilikom izvršenja) kod bilo kakve akcije koji se temelji na Obveznicama. Kao dodatak tome, Hrvatska će odustati od bilo kakvih prava na koja ima pravo s naslova mjesta rezidencije ili domicila. Hrvatska je isto tako izložena tužbi kod ovlaštenog suda u Hrvatskoj.

Valuta presude

Obveze Hrvatske u odnosu na bilo kakav iznos koji se potražuje u svezi s Obveznicama će, bez obzira na bilo kakvu presudu donešenu u određenoj valuti (dalje u tekstu: »Valuta presude«) koja je različita od USD biti će isplaćene samo u onoj mjeri u kojoj na Poslovni dan koji slijedi nakon primitka sa strane imaoca bilo kakvog iznosa koji je presudom određen dospjelim u Valuti presude dani imaoc može u skladu s normalnim bankarskim procedurama kupiti USD koristeći Valutu presude; ako je iznos USD koji se tako kupuje manji od iznosa koji je bio prvobitno dospio danom imaocu u USD, Hrvatska se slaže da, kao odvojenu obvezu i bez obzira na bilo koju takvu presudu, odšteti danog imaoca u odnosu na takav gubitak.

Adrese za Hrvatsku, Agenta zaključivanja i Fiskalnog agenta

Republika Hrvatska:           Ministarstvo financija Republike
                                          Hrvatske 
                                          Katančićeva 5 
                                         10000 Zagreb 
                                         Republika Hrvatska 
                                         Na pažnju: g. Josip Kulišić 
                                                         Pomoćnik Ministra financija 
                                         Telefon: 385-1-459-1258 
                                         Faks: 385-1-433-446

Agent zaključivanja:          Chemical Bank 
                                        270 Park Avenue 
                                       New York, New York 10017 
                                       United States 
                                       Na pažnju: g. Robert Gyenge 
                                       Telefon: 212-270-4896 
                                       Faks: 212-270-7052 
                                       
                                      Chemical Bank 
                                      Trinity Tower 
                                      9 Thomas More Street 
                                      London E1 9YT 
                                      England 
                                      Na pažnju: gđa. Suzan Evans 
                                      Telefon: 44-171-777-2351 
                                      Faks: 44-171-777-2026

Fiskalni agent:               Citibank, N. A. 
                                    Citibank House 
                                    Bond Agency Department 
                                    336 Strand 
                                    London WC2R 1HB 
                                    England 
                                    Telefon: 44-171-500-0443 
                                    Faks: 44-171-500-0483

Republika Hrvatska

ZAMJENA OBVEZNICA S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM (KOJE SE IZDAJU U SERIJAMA) ZA ZAJMOVE REFINANCIRANJA NA TEMELJU NOVOG FINANCIJSKOG SPORAZUMA IZ 1988. GODINE

NFS obavijest o ponudi

Uvjeti Ponude zamjene načinjeni na temelju ove NFS obavijesti o ponudi opisani su u Informativnom memorandumu, datiranom 9. svibnja 1996. godine, koji je prethodno distribuiran Vjerovnicima. Ova NFS obavijest o ponudi ne sadržava kompletnu informaciju o Ponudi zamjene i trebalo bi je pročitati u svezi s Informativnim memorandumom. Vjerovnike se poziva da pročitaju svaki od ova dva dokumenta u potpunosti - i NFS obavijest o ponudi i Informativni memorandum.

Ponuda za zamjenu koja je ovdje opisana podnešena je samo Vjerovnicima koji nisu Identificirane povezane osobe ili Kontrolirane jugoslavenske osobe (svaka od tih osoba definirana je u Informativnom memorandumu) i bit će podnešena samo za Zajmove refinanciranja ili Depozite ili dijelove koji se ne drže u ime Identificiranih povezanih osoba ili Kontroliranih jugoslavenskih osoba.

OVE OBVEZNICE NISU REGISTRIRANE NA TEMELJU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA ILI NA TEMELJU BILO KOJE REGULATORNE VLASTI U POGLEDU VRIJEDNOSNIH PAPIRA BILO KOJE DRŽAVE ILI DRUGE JURISDIKCIJE I NE MOGU SE PONUDITI ILI PRODATI UNUTAR SAD OSIM KVALIFICIRANIM INSTITUCIONALNIM KUPCIMA (PREMA DEFINICIJI PRAVILA 144A ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA) ILI REGISTRIRANOM INSTITUCIONALNIM INVESTITORIMA (UNUTAR ZNAČENJA PRAVILA 501 (A) (1), (2), (3) ILI (7) PREMA ZAKONU O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA) I IZVAN SAD U SUGLASNOSTI S REGULATIVOM S.

14. lipanj 1996.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA

Obveznice koje se trebaju izdati u svezi s Ponudom zamjene opisanom ovdje predmetom su značajnih ograničenja u pogledu transfera, a oblik Obveznica ovisit će o mjestu i značajkama Sudjelujućih vjerovnika kojima će Obveznice biti izdane, djelomično utemeljeno i na ograničenjima koja su sadržana u poreznim zakonima i zakonima u pogledu vrijednosnih papira SAD. Ograničenja transfera i pravila koja upravljaju oblikom Obveznica opisana su u Informativnom memorandumu pod »Obavijesti vjerovnicima«.

Kao što je ovdje korišteno, pojam »Vjerovnici« značit će NFS vjerovnici, i pojam »Sudjelujući vjerovnici« značit će Sudjelujući NFS vjerovnici (kao što je definirano u Informativnom memorandumu).

Svaki Vjerovnik prima na znanje da ne postoji osoba koja je ovlaštena dati informaciju ili pružiti bilo kakav iskaz koji se odnosi na Hrvatsku ili na Obveznice osim onih koje su sadržane u ovoj NFS obavijesti o ponudi, STDO obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu i, ako se takvo što da ili pruži, na takvu drugu informaciju ili iskaz ne bi se trebalo osloniti kao na nešto što je ovlastila Hrvatska. Distribucija ove NFS Obavijesti o ponudi i Informativnog memoranduma bilo kojoj drugoj SAD osobi (prema definiciji u Regulativi S na temelju Zakona o vrijednosnim papirima) ili bilo kojoj osobi unutar SAD (prema definiciji u Regulativi S na temelju Zakona o vrijednosnim papirima), osim kvalificiranom institucionalnom kupcu (prema definiciji u Pravilu 144A na temelju Zakona o vrijednosnim papirima) ili registriranom institucionalnom investitoru (unutar značenja Pravila 501 (a) (1), (2), (3) ili (7) na temelju Zakona o vrijednosnim papirima) nije dozvoljena, a takve se osobe, ako ih i bude, ograničava u informiranju bilo kakvih odgovarajućih osoba prema NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu. Bilo kakvo pružanje sadržaja NFS obavijesti o ponudi i Informativnog memoranduma bez prethodne pismene suglasnosti Hrvatske zabranjeno je.

Sudjelovanje Vjerovnika u Ponudi zamjene može imati računovodstvene, porezne i regulatorne posljedice po takvog Vjerovnika. Niti ova NFS obavijest o ponudi niti Informativni memorandum nije sastavljen kako bi se bavio tim posljedicama, koje mogu varirati u različitim jurisdikcijama, i svaki Vjerovnik bi trebao konzultirati svoje vlastite računovodstvene, porezne i pravne savjetnike u odnosu na ta pitanja.

NI ČINJENICA DA JE IZJAVA O REGISTRACIJI ILI PRIJAVA ZA DOZVOLU ZATRAŽENA PRI DRŽAVI NEW HAMPSHIRE NITI ČINJENICA DA JE VRIJEDNOSNI PAPIR EFEKTIVNO REGISTRIRAN ILI JE NEKA OSOBA OVLAŠTENA U DRŽAVI NEW HAMPSHIRE NE PREDSTAVLJA NALAZ SA STRANE DRŽAVNOG SEKRETARA DRŽAVE NEW HAMPSHIRE DA JE BILO KOJI DOKUMENT PRIJAVLJEN NA TEMELJU RSA 421-B ISTINIT, POTPUN I NEDVOSMISLEN. NI BILO KAKVA ČINJENICA NITI ČINJENICA DA JE MOGUĆ IZUZETAK ILI IZNIMKA KOD VRIJEDNOSNOG PAPIRA ILI TRANSAKCIJE NE ZNAČI DA JE DRŽAVNI SEKRETAR DONIO NA BILO KOJI NAČIN NA TEMELJU ZNAČAJKI ILI KVALIFIKACIJA, ILI PREPORUČIO ILI DAO ODOBRENJE BILO KOJOJ OSOBI, VRIJEDNOSNOM PAPIRU, ILI TRANSAKCIJI. NEZAKONITO JE PRUŽITI ILI UZROKOVATI PRUŽANJE, BILO KOJEM MOGUĆEM KUPCU, MUŠTERIJI ILI KLIJENTU, BILO KAKAV ISKAZ NEKONZISTENTAN S ODREDBAMA OVOG ODLOMKA.

Republika Hrvatska

NFS OBAVIJEST O PONUDI ZAMJENA OBVEZNICA S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM ZA DIO ZAJMOVA REFINANCIRANJA NA TEMELJU NOVOG FINANCIJ-

SKOG SPORAZUMA IZ 1988. GODINE

Republika Hrvatska (dalje u tekstu: Hrvatska) ovdje pruža obvezujuću ponudu Sudjelujućim vjerovnicima, u svezi uvjeta i prema odredbama koje su dane u ovoj NFS obavijesti o ponudi i u Informativnom memorandumu, datiranom 9. svibnja 1996. godine (dalje u tekstu: »Informativni memorandum«), kopija kojega je ovdje priložena kao Aneks C, i koji je, u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo, uključen preko referenci ovdje, za zamjenu svojih Obveznica s promjenjivom kamatnom stopom, (dalje u tekstu: »Obveznice«), za dio Zajmova refinanciranja koji dospijevaju na temelju Novog financijskog sporazuma (dalje u tekstu: »Novi financijski sporazum«) od 20. rujna 1988. godine, između Narodne banke Jugoslavije, Određenih drugih jugoslavenskih bankarskih institucija, bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao Garanta, Vjerovnika identificiranih prema tom dokumentu, i Chemical Investment Bank Limited, kao Agenta, u iznosima koji su navedeni ovdje i u Informativnom memorandumu. Pojmovi koji započinju velikim slovom koji se koriste u ovoj NFS obavijesti o ponudi koji nisu drugačije definirani imaju odgovarajuće značenje koje im je dano u Informativnom memorandumu.

I. SAŽETAK PONUDE ZAMJENE

Slijedeći sažetak nije sastavljen tako da bude potpun, i u potpunosti se kvalificira putem referenci na iscrpniju informaciju koja se pojavljuje u Informativnom memorandumu, koji, zajedno s ovom NFS obavijesti o ponudi, sadrži potpune uvjete i odredbe Ponude zamjene.

Na Datum zamjene (ovdje definiran), za koji se očekuje da će uslijediti na ili otprilike na 31. srpanj 1996. godine, Hrvatska će izdati Obveznice u iznosima i Serijama navedenima u nastavku i u Informativnom memorandumu svakom Sudjelujućem vjerovniku koji validno prijavi udio svojih Zajmova refinanciranja za zamjenu u skladu s procedurama koje su navedene ovdje. Sudjelujući vjerovnici koji žele zamijeniti udio svojih Zajmova refinanciranja za Obveznice moraju udovoljavati procedurama koje su ovdje opisane pod »Procedure za prihvaćanje Ponude zamjene«, uključujući dostavu dokumenata opisanih ovdje Agentu zaključivanja ne kasnije od 28. lipnja 1996. godine.

Sudjelujući vjerovnik može prijaviti udio bilo kojeg Zajma refinanciranja registriranog u svoje ime u knjigama koje drži NFS agent i Hrvatska u 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu, na dan 11. lipnja 1996. godine (dalje u tekstu: »Datum zapisa«), ili bilo koji Zajam refinanciranja u odnosu na koji su ispunjeni sve odredbe zapisa trgovanja, prije 5:00 sati poslijepodne prema vremenu u Londonu, na Datum zapisa. U svrhu ove NFS obavijesti o ponudi, takav Zajam refinanciranja smatrat će se kao »držan u zapisu« sa strane relevantnog Sudjelujućeg vjerovnika na Datum zapisa.

Svaki Sudjelujući NFS vjerovnik imat će pravo zamijeniti dio iznosa stanja glavnice svakog Zajma refinanciranja kojega drži dani Sudjelujući NFS vjerovnik za Obveznice, što se određuje kako slijedi:

(i) iznos glavnice jednak postotku, ne većem od 29.5% izabranom sa strane danog Sudjelujućeg NFS vjerovnika (dalje u tekstu: »Postotak zamjene«) nedospjelih rata glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja zamijenit će se za jednak iznos glavnice Obveznica (dalje u tekstu: »Obveznice serije A«), i

(ii) dodatni iznos glavnice u odnosu na dani Zajam refinanciranja zamijenit će se za jednak iznos glavnice Obveznica odvojene serije (dalje u tekstu: »Obveznice serije B«), pri čemu će kod svakog Zajma refinanciranja iznos glavnice biti jednak zbroju (a) umnoška (x) Postotka zamjene iznosa dospjele i neplaćene glavnice do Datuma zamjene i kamata obračunanih do Datuma zamjene, a neplaćenih kod svakog Zajma refinanciranja (uključujući kamate na kamate) po nezateznim kamatnim stopama koje su ranije određene unutar Novog financijskog sporazuma, određene na način koji je naveden u Informativnom memorandumu (dalje u tekstu: »Dospjeli neplaćeni iznos« za svaki Zajam refinanciranja) i (y) koeficijenta određenog tako da je sadašnja vrijednost na Datum zamjene planiranih plaćanja koja dospijevaju kod Serije B obveznica koje se izdaju u skladu s ovim odsječkom danim pod (a), određenim na način koji je naveden u Informativnom memorandumu, jednaka Dospjelom neplaćenom iznosu danog Zajma refinanciranja i (b) umnošku (x) razlomka, čiji je brojnik jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na koje će svaki Sudjelujući NFA vjerovnik imati pravo u skladu s odsječkom (a) danom prethodno, a nazivnik agregatnom iznosu glavnice Obveznica serije B na koje će imati pravo svi Sudjelujući NFS vjerovnici prema odsječku (a) danom prethodno i (y) 10,000,000 USD.

Postotak od 29.5% koji je prethodno određen za svakog Sudjelujućeg NFS vjerovnika utvrđen je na temelju ukupnog iznosa stanja Zajmova refinanciranja prema Novom financijskom sporazumu bez uključivanja efekata konzumacije ponude zamjene (dalje u tekstu: »Slovenska zamjena«)koju je dala Republika Slovenija (dalje u tekstu: »Slovenija«), prema kojoj je 11. lipnja 1996. Slovenija zamijenila novo izdanje svojih obveznica za udio u Zajmovima refinanciranja. Taj će se postotak za svakog Sudjelujućeg NFS vjerovnika adekvatno prilagoditi sa strane Hrvatske i NFS agenta kako bi se uključio efekt Slovenske zamjene i gašenju glavnice zamijenjene u odnosu na Zajmove refinanciranja prema Slovenskoj zamjeni.

Samo se glavnica u odnosu na Zajmove rafinanciranja (a ne i daljnje kamate) može zamijeniti za Obveznice. Prema tome, Vjerovnici koji drže samo kamate na Zajmove refinanciranja neće imati pravo na sudjelovanje u zamjeni. Udio iznosa glavnice svakog Zajma refinanciranja koji se zamjenjuje za Obveznice ugasit će se odmah nakon zamjene, dok će sva kamata obračunana na iznos glavnice svakog danog Zajma refinanciranja ostati kao obveza slijedeći zamjenu i oslobađanje od odgovornosti opisane u Dijelu III Informativnog memoranduma.

Ponuda zamjene daje se samo onim Vjerovnicima (dalje u tekstu: »Sudjelujući vjerovnici«) koji (i) nisu Identificirane povezane osobe ili Kontrolirane jugoslavenske osobe (svaka vrsta definirana je prema ovom dokumentu), i (ii) ne drže dane Zajmove refinanciranja, u odnosu na posebne Zajmove refinanciranja (ili na njihove dijelove) u korist Identificiranih povezanih osoba ili Kontroliranih jugoslavenskih osoba. Vjerovnici koji žele prihvatiti Ponudu zamjene moraju osigurati da osiguraju certifikat na formularu ovdje opisanom, kako bi u Procesu zamjene primili Obveznice. Ovdje se referira na Dio IV.B Informativnog memoranduma za opis koji Vjerovnici čine Sudjelujuće vjerovnike u svrhu Ponude zamjene.

Sve će obveznice biti denominirane u USD. Glavnica u odnosu na Zajmove refinanciranja denominirane u valutama različitima od USD bit će zamijenjena za Obveznice denominirane u USD na temelju valutnih tečajeva za konverziju određenih na način koji je naveden u Informativnom memorandumu.

Zamjena Obveznica za dijelove Zajmova refinanciranja prema Ponudi zamjene predstavljat će »Kvalificiranu ponderiranu prosječnu zamjenu« definiranu prema Novom financijskom sporazumu.

Obveznice će donositi kamatu prema promjenjivoj stopi jednakoj šestomjesečnoj stopi LIBORa (definirana) na USD uvećanoj za 13/16% na godišnjoj razini. Kamate na Obveznice bit će plative svakih šest mjeseci nakon Datuma zamjene i svakih šest mjeseci nakon toga na temelju dospijeća ili otkupa (ili, ako bilo koji takav dan nije poslovni dan, tada će se uzeti slijedeći poslovni dan osim ako bi slijedeći poslovni dan pao u slijedeći kalendarski mjesec, u kojem slučaju će kamate biti plative na neposredno prethodni poslovni dan) (svaki od ovih pojmova, dalje u tekstu: »Datum plaćanja«).

Glavnica na Obveznice serije B biti će plativa u dvadesetdvije (22) jednake rate na svaki Datum plaćanja, počevši od sedmog Datuma plaćanja, osim u onoj mjeri u kojoj su Obveznice serije B prethodno otkupljene. Pretpostavljajući da je Ponuda zamjene konzumirana u drugoj polovini 1996. godine, Obveznice serije A imat će konačno dospijeće u drugoj polovini godine 2010. Glavnica na Obveznice serije B biti će plativa u dvadeset (20) rata na svaki Datum plaćanja, počevši od prvog Datuma plaćanja, osim u onoj mjeri u kojoj su Obveznice serije B prethodno otkupljene. Iznos svake rate Obveznica serije B biti će kako slijedi: (i) prva takva rata biti će jednaka zbroju (a) 2.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD i (b) 10,000,000 USD, (ii) počevši od druge rate do uključivo sedme takve rate, iznos će biti jednak 2.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD, (iii) počevši od osme rate do uključivo dvanaeste takve rate, iznos će biti jednak 6.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD i (iv) počevši od trinaeste rate do uključivo dvadesete takve rate, iznos će biti jednak 7.00% ostatka (x) prvobitnog iznosa glavnice Obveznica serije B umanjenog za (y) iznos jednak 10,000,000 USD. Pretpostavljajući da je Ponuda zamjene konzumirana u drugoj polovini 1996. godine, Obveznice serije B imat će konačno dospijeće u drugoj polovini godine 2006.

Hrvatska će imati pravo otkupiti bilo koje ili sve Obveznice na bilo koji Datum plaćanja, uz prethodno dostavljenu obavijest od najmanje 30 dana na način koji je opisan u Informativnom memorandumu, uz nominalnu cijenu otkupa uvećanu za obračunane i neplaćene kamate zaključno s datumom otkupa.

Obveznice će se moći uključiti u takve programe konverzije duga, uključujući programe privatizacije, kako je to moguće na temelju suglasnosti s primjenjivim zakonom koji je na snazi u dano vrijeme.

Obveznice neće biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima. Obveznice će biti denominirane u USD i bit će izdane kao globalne Obveznice u potpuno registriranom obliku bez kupona. Globalne obveznice bit će deponirane kod Skrbnika, ili kod Općeg depozitara za račun Eurocleara i Cedela, kako je ovdje opisano. Obveznice će biti transferabilne samo u suglasnosti s restrikcijama koje su prethodno određene na temelju »Obavijesti Vjerovnicima« u Informativnom memorandumu i u Sporazumu o fiskalnoj agenturi.

Pokrenut će se postupak prijave za uvrštenje Obveznica na listu Burze vrijednosnih papira u Luxembourgu.

Ponuda zamjene predmetom je zadovoljavanja odredbi koje su navedene u Dijelu IV.F Informativnog memoranduma. Ponuda zamjene bit će regulirana zakonima Države New York. U vrijeme konzumacije Ponude zamjene, Hrvatska će dostaviti Agentu zaključivanja određena pravna mišljenja, certifikate (koji će sadržavati iskaze i garancije uobičajene za ponudu vrste koja se ovdje daje) i druge uobičajene dokumente, u svakom pojedinom slučaju u onoj mjeri koja se razumno traži sa strane Agenta zaključivanja prije Datuma potvrđivanja.

Agent zaključivanja Ponude zamjene bit će Chemical Bank (dalje u tekstu: »Agent zaključivanja«). Pitanja koja se odnose na ovu NFS obavijest o ponudi (uključujući i ona u odnosu na ispunjavanje procedura koje su opisane u ovoj NFS obavijesti o ponudi pod »Procedure za prihvaćanje Ponude zamjene«) ili na Informativni memorandum trebala bi se usmjeriti na Ministarstvo financija Republike Hrvatske ili na Agenta zaključivanja, a zahtjevi za dodatnim kopijama ove NFS obavijesti o ponudi, Informativnog memoranduma ili dokumenata koji su priloženi trebala bi se usmjeriti na Agenta zaključivanja, svaki puta na odgovarajuće adrese koje su određene na kraju Informativnog memoranduma. Kao dodatak tome, kopije ove NFS obavijesti o ponudi, Informativnog memoranduma i drugih dokumenata koji su priloženi biti će raspoložive za pregled i kopiranje tijekom redovitog poslovnog vremena Agenta zaključivanja na adresama Agenta zaključivanja koje su određene na kraju ovog Informativnog memoranduma.

Djelujući kao Agent zaključivanja, Chemical Bank obavljat će tehničke i uredske funkcije u svezi s administriranjem zamjene koje su specifično u ovoj NFS obavijesti o ponudi određene za Agenta zaključivanja. Agent zaključivanja može se konzultirati s pravnim savjetnikom i s drugim konzultantima koje odabere, i neće biti odgovoran za bilo kakvu akciju koja je poduzeta ili je propušteno da se poduzme u dobroj volji s njegove strane u skladu sa savjetom takvog savjetnika ili konzultanata.

Agent zaključivanja na temelju ove NFS obavijesti o ponudi ili Informativnog memoranduma neće se smatrati agentom, povjerenikom ili suradnikom Hrvatske, NFS vjerovnika, STDO vjerovnika ili bilo koje druge osobe, osim onako kako je u NFS obavijesti o ponudi ili u Informativnom memorandumu izričito navedeno. Ni Agent zaključivanja, niti NFS agent, STDO agent, bilo koji član ICCa, kao niti bilo koji direktor, službenik, agent, djelatnik ili partner neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu akciju koja je poduzeta s njegove ili njihove strane u svezi s Ponudom zamjene, osim kao rezultat njegovog ili njihovog očitog propusta ili neodgovarajućeg ponašanja.

II. RASPORED ZAMJENE

Raspored Ponude zamjene, osim ako nije drugačije notificirano Vjerovnicima, biti će kako slijedi: 
_________________________________________________

     DATUM                            DOGAĐAJ 
_________________________________________________

11. lipanj 1996.            Datum zapisa - NFS agent neće voditi 
                                    zapise o trgovanju Zajmovima refinan-
                                   ciranja između Datuma zapisa i Datuma 
                                   zamjene. NFS vjerovnici bili su infor-
                                  mirani o Datumu zapisa u pismu dati-
                                  ranom 7. lipnja 1996. kojega je poslala  
                                  Chemical Investment Bank Limited.

14. lipanj 1996.          Datum obavijesti - NFS obavijest o ponudi 
                                  šalje se Vjerovnicima.

28. lipanj 1996.          Datum odgovora - NFS vjerovnici koji žele 
                                   prijaviti dio svojih Zajmova refinanciranja u 
                                   zamjenu moraju isporučiti pravilno potvrđeni 
                                  Instrument transfera i Upute za dostavu Ob-
                                  veznica (svaka na formular priloženi ovoj NFA
                                  obavijesti o ponudi) Agentu zaključivanja i pot-
                                  vrditi svoj status kao Sudjelujućeg vjerovnika 
                                 (na  formularu priloženom ovoj NFA obavijesti
                                 o ponudi).

3. srpanj 1996.          Datum potvrđivanja - Agent zaključivanja notificirati
                                 će Vjerovnike da će Datum zamjene biti najmanje 22
                                 dana nakon datuma takve obavijesti i da se očekuje
                                 da će biti datum naveden u nastavku.

20 dana prije Datuma    Datum određivanja glavnice / Datum zamjene 
                                  konverzije - Iznos glavnice Obveznica serije B 
                                  određuje se na temelju povrata na Referentni državni 
                                  vrijednosni papir u 11 sati izjutra prema vremenu u 
                                  New Yorku. Valutni tečajevi za konverziju Zajmova
                                  refinanciranja koji nisu denominirani u USD određuju
                                  se na temelju prosjeka kotacija terminskih tečajeva
                                  za transakcije koje se imaju izvršiti na Datum zamjene,
                                  a kotirani su u 11 sati izjutra prema vremenu u Londonu 
                                 (ili u drugo vrijeme kako je opisano u Informativnom 
                                 memorandumu) na dvadeseti dan prije Datuma 
                                 zamjene (ili, ako takav dan nije Datum kotacije, 
                                 na Datum kotacije koji neposredno prethodi) 
                                 sa strane Referentnih banaka za valute.

10 poslovnih dana      Agent zaključivanja notificirati će sva- 
prije Datuma zamjene kog Sudjelujućeg vjerovnika o iznosu 
                                 glavnice Obveznica koje se njemu tre-
                                  baju izdati.

Datum zamjene          Obveznice će se izdati Sudjelujućim 
(očekuje se 31.          vjerovnicima koji su poslali pravilno 
srpnja 1996. godine) potvrđene Instrumente transfera, Upu-
                                te za dostavu obveznica i Certifikate 
                                 Sudjelujućih vjerovnika.

III. PROCEDURE ZA PRIHVAĆANJE PONUDE ZAMJENE

Sudjelujući vjerovnici koji žele prihvatiti Ponudu zamjene moraju se pridržavati procedura koje su navedene u nastavku. Bilo kakav propust u pridržavanju s danim procedurama može rezultirati u odbacivanju relevantne prijave (različit u odnosu na bilo kakav drugi propust koji je uočen prije Datuma odgovora), u kojem slučaju prijavljujući Sudjelujući vjerovnik neće primiti Obveznice u zamjenu.

1. Svaki Sudjelujući vjerovnik mora dostaviti Agentu zaključivanja jedan ili više kompletiranih, pravilno potvrđenih Instrumenata transfera na formularima priloženima ovdje u Aneksu A. kompletirajući slijedeće informacije u odnosu na svaki takav Instrument transfera:

a) Ime i adresu danog Sudjelujućeg vjerovnika.

b) RCL broj i iznos glavnice svakog Zajma refinanciranja (ili njegov dio) koji treba biti isključen iz RCL brojeva i iznosa glavnice Zajmova refinanciranja (ili njihovih dijelova) koje dani Sudjelujući vjerovnik ima u zapisu na Datum zapisa koji su navedeni u Rasporedu 1 danog Instrumenta transfera (za popuniti u Rasporedu 2 danog Instrumenta transfera). Agent zaključivanja poslati će putem dostave na Datum obavijesti svakom Sudjelujućem vjerovniku Raspored 1 takvog Instrumenta transfera (formular kojega je priložen takvom Instrumentu transfera) koji određuje RCL broj i iznos glavnice svakog Zajma refinanciranja (ili njegov odgovarajući udio) kojega u zapisu ima dani Sudjelujući vjerovnik na Datum zapisa (pri čemu iznos te glavnice neće imati efekta u odnosu na bilo kakvo gašenje glavnice u odnosu na Slovensku zamjenu). Ako dani Sudjelujući vjerovnik ne vjeruje da je Raspored 1 kojega je priredio Agent zaključivanja potpun ili na drugi način ažuran, dani Sudjelujući vjerovnik bi trebao što je prije moguće notificirati Agenta zaključivanja putem telefaksa (uz potvrdu telefonom) na njegov broj telefaksa u Londonu naveden na kraju Informativnog memoranduma. Ako bilo koji Sudjelujući vjerovnik nije u svezi toga notificirao Agenta zaključivanja unutar sedam poslovnih dana nakon što je Agent zaključivanja poslao Raspored 1, tada će se Raspored 1 smatrati potpunim i ažurnim za sve svrhe Ponude zamjene. Bilo koji Instrument transfera koji je dostavljen sa strane danog Sudjelujućeg vjerovnika mora uključivati Raspored 1, Raspored 2 i Raspored 3 danog Instrumenta transfera i mora biti popunjen pozivajući se na Raspored 1. Nakon primitka danog Instrumenta transfera, Agent zaključivanja će odrediti agregatni iznos glavnice Zajmova refinanciranja koji se zamjenjuju prema danom Instrumentu transfera putem oduzimanja agregatskog iznosa glavnice Zajmova refinanciranja navedenih u Rasporedu 2 danog Instrumenta transfera, ako ga ima, od agregatnog iznosa glavnice Zajmova refinanciranja koji je naveden u Rasporedu 1 danog Instrumenta transfera. Određivanje tih iznosa sa strane Agenta zaključivanja će, u odsutnosti očite greške, biti zaključno i obvezujuće za sve strane. Svaki Zajam refinanciranja koji je naveden u Rasporedu 2 danog Instrumenta transfera neće se zamijeniti prema danom Instrumentu transfera.

c) Postotkom zamjene u odnosu na svaki dani Zajam refinanciranja (ili njegov dio) naveden u Rasporedu 1 danog Instrumenta transfera koji nije isključen iz danog Instrumenta transfera pozivajući se na Raspored 2 danog Instrumenta transfera, osim ako nije drugačije navedeno u Rasporedu 3 danog Instrumenta transfera u odnosu na dani Zajam refinanciranja (ili njegov dio), smatrat će se 29.50% što je predmetom bilo kakvih odgovarajućih prilagođavanja opisanih ovdje i u Informativnom memorandumu (što se treba ispuniti u Rasporedu 2 danog Instrumenta transfera).

d) Ako dani Sudjelujući kreditor zadovoljava uvjete za primanje korisnog interesa u Globalnim obveznicama Regulative S u skladu s procedurama pod »Obavijest vjerovnicima« u Informativnom memorandumu i želi to učiniti, treba precrtati rubriku obilježenu sa »Regulativa S« ispod linije potpisa na danom Instrumentu transfera. Od bilo kojeg Sudjelujućeg vjerovnika koji ne precrta ovu rubriku tražiti će se preuzimanje Obveznica u obliku interesa u Ograničenim globalnim obveznicama.

e) Uputstvo za dostavu Obveznica ispod linije potpisa na danom Instrumentu transfera uključujući:

i) Ako je dani Sudjelujući vjerovnik precrtao rubriku koja se odnosi na Regulativu S danog Instrumenta transfera, kao što je opisano u odlomku (d) prethodno, račun pri Euroclearu ili Cedelu na koji treba pripisati povezane Obveznice. Samo jedan račun može se naznačiti za sve Obveznice koje su pokrivene bilo kojom odgovarajućom Uputom za dostavu Obveznica.

ii) Ako Sudjelujući vjerovnik nije precrtao rubriku koja se odnosi na Regulativu S u danom Instrumentu transfera, kao što je opisano u odlomku (d) prethodno, uputstva u svezi plaćanja za povezane Obveznice kod plaćanja koja treba izvršiti Skrbnik. Samo jedan komplet uputstava u svezi plaćanja može se naznačiti za sve Obveznice pokrivene bilo kojom posebnom Uputom za dostavu Obveznica.

2. Svaki Sudjelujući vjerovnik mora dostaviti Agentu zaključivanja kompletiran, pravilno potvrđen certifikat na formularu koji je priložen ovdje kao Aneks B, kojim se potvrđuje njegov status kao Sudjelujućeg vjerovnika.

3. Svaki Sudjelujući vjerovnik može dostaviti Agentu zaključivanja odvojene Instrumente transfera u ovisnosti o iskazima i garancijama koje dani Sudjelujući vjerovnik želi (i na koje ima pravo) načiniti u odnosu na Zajmove refinanciranja (ili njihove dijelove) koje drži na Datum zapisa. Niti jedan Zajam refinanciranja (ili njegov dio) ne smije se zamijeniti slijedeći više od jednog Instrumenta transfera. Prema tome, Sudjelujući vjerovnici koji dostavljaju odvojene Instrumente transfera Agentu zaključivanja moraju osigurati da su Raspored 1 i Raspored 2 danog odvojenog Instrumenta transfera popunjeni tako da se niti jedan Zajam refinanciranja (ili njegov dio) ne zamjenjuje prema više od jednog takvog odvojenog Instrumenta transfera.

4. Svi drugi dokumenti moraju se predati Agentu zaključivanja putem osobne dostave ili dostavom na njegovu adresu u Londonu navedenu na kraju Informativnog memoranduma od 5:00 sati poslijepodne, prema vremenu u Londonu, do 28. srpnja 1996.

5. Dokumenti koji su dostavljeni sa strane Sudjelujućeg vjerovnika koji preuzima Obveznice u obliku interesa u Globalnim obveznicama Regulative S moraju imati naznačenu adresu za danog Sudjelujućeg vjerovnika izvan SAD. U slučaju da dokumenti koji su dostavljeni sa strane Sudjelujućeg vjerovnika koji preuzima Obveznice u obliku interesa u Globalnim obveznicama Serije S ne naznačavaju adresu izvan SAD, smatrat će se da dani Sudjelujući vjerovnik ne ispunjava zahtjeve odlomka 1(d) prethodno navedenog i od njega će se tražiti da preuzme Obveznice u obliku ineresa u Ograničenim globalnim obveznicama.

Sudjelujući vjerovnici koji validno dostave dokumente koji su opisani prethodno na vrijeme primit će primjenjivi iznos glavnice Obveznica putem odobravanja na njihovom određenom računu pri Euroclearu ili Cedelu, ili putem registracije u knjigama i zapisima Skrbnika na Datum zamjene. Svaki Sudjelujući vjerovnik će primiti obavijest deset poslovnih dana prije Datuma zamjene o iznosu glavnice Obveznica koje mu se trebaju izdati.

U slučaju da Agent zaključivanja odredi kako bilo koji Zajam refinanciranja (ili njegov dio) uključen u Instrument transfera sa strane Sudjelujućeg vjerovnika nije u zapisu kod danog Sudjelujućeg vjerovnika na Datum zapisa, Sudjelujući vjerovnik notificira Agenta zaključivanja da Raspored 1 Instrumenta transfera kojega je dostavio dani Sudjelujući vjerovnik nije potpun ili ažuran na drugi način u odnosu na bilo koji Zajam refinanciranja (ili njegov dio), ili da postoje druga pitanja usuglašavanja u odnosu na vlasništvo nad danim Zajmom refinanciranja ili njegovim dijelom, a taj predmet nije razriješen prije Datuma zamjene, tada će Obveznice s tim u svezi biti izdane i držane na računu usuglašavanja pri Agentu zaključivanja prema sporazumu o računu za usuglašavanja koja će omogućiti, između ostaloga, da sva takva pitanja usuglašavanja moraju biti razriješena unutar šest mjeseci od Datuma zamjene, nakon čega će dana pitanja usuglašavanja biti razriješena prema posrednicima kako je opisano u danom sporazumu o računu za usuglašavanje.

Sve odluke sa strane Agenta zaključivanja i Hrvatske u odnosu na to jesu li dokumenti koji je podnio Sudjelujući vjerovnik u skladu s procedurama koje su ovdje navedene, dostavom na vrijeme pri predaji danih dokumenata i iznosom glavnice Obveznica koje se moraju izdati danom Sudjelujućem vjerovniku će, u odsutnosti očite greške, biti obvezujuće za danog Sudjelujućeg vjerovnika.

ANEKS A

INSTRUMENT TRANSFERA

Za:        Chemical Bank, kao Agenta zaključivanja 
            Trinity Tower  
            9 Thomas More Street  
            London, England E1 9YT 
            Na pažnju: gđa. Suzan Evans

Od: ___________________________________
                Naziv Sudjelujućeg vjerovnika

ZA IZNOS KOJI JE PRIMLJEN, potpisani ovdje neopozivo, i bez ikakve ograde, transferira i prenosi REPUBLICI HRVATSKOJ (dalje u tekstu: »Hrvatska«), efektivno na datum naznačen u nastavku, sva svoja prava, vlasništvo i interes u i u udjelu koji je određen na način naveden u nastavku glavnice svakog Zajma refinanciranja identificiranog u Rasporedu 1 ovdje, i ne isključenog pozivom na Raspored 2 ovdje (svaki pojedinačno, dalje u tekstu: »Identificirani zajam refinanciranja«). Ovaj transfer i prijenos obavljen je prema Ponudi zamjene koju je Hrvatska dala prema Obavijesti o ponudi (dalje u tekstu: »NFS obavijest o ponudi«), datiranoj 14. lipnja 1996. godine, čiji primitak i prihvaćanje ovdje potpisnik potvrđuje, prema uvjetima i prema odredbama koje su navedene u NFS obavijesti o ponudi i s tim u svezi Informativnim memorandumom(dalje u tekstu: »Informativni memorandum«), datiranom 9. svibnja 1996. godine, čiji primitak ovdje potpisnik potvrđuje. Pojmovi koji započinju s velikim slovima i koriste se ovdje nedefinirani imat će odgovarajuće značenje koje im je dano u NSF obavijesti o ponudi, ili, u onoj mjeri u kojoj to nije ovdje definirano, u Informativnom memorandumu.

Udio glavnice svakog Identificiranog zajma refinanciranja kojega se transferira i prenosi prema ovom Instrumentu transfera je iznos određen u skladu s formulom navedenom u NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu i izračunanom na temelju Postotka zamjene od 29.50% prema bilo kakvim odgovarajućim prilagođenjima koja su opisana u NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu, osim ako nije drugačije navedeno u Rasporedu 3 ovdje u odnosu na dani Identificirani zajam refinanciranja (ili njegov dio). Potpisnik razumije da će primiti obavijest o iznosu glavnice Obveznica koje mu se trebaju izdati sa strane Agenta zaključivanja na datum koji je određen u NFS obavijesti o ponudi, i da će iznos glavnice Identificiranih zajmova refinanciranja transferiranih prema ovom Instrumentu transfera biti jednak agregatnom iznosu glavnice Obveznica navedenom u danoj obavijesti (određenom na temelju valutnih tečajeva konverzije opisanih u Informativnom memorandumu, u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo).

______________
1Popunjava Sudjelujući vjerovnik.

Ovaj Instrument transfera će postati efektivan automatski po događanju obje slijedeće stvari: (i) ranije se treba dogoditi transfer na račun potpisnika pri Euroclearu ili Cedelu naveden u Uputama za dostavu obveznica ispod linije potpisa u nastavku, ili registracija u knjigama i zapisima Skrbnika u ime navedeno u danim Uputstvima za dostavu Obveznica, iznosa glavnice Obveznica određenog na način u prethodnom odlomku, ili izdavanje na račun usuglašavanja u skladu s procedurama navedenima u NFS obavijesti o ponudi i u Informativnom memorandumu danog iznosa glavnice Obveznica i (ii) dostavom sa strane Hrvatske Agentu zaključivanja pravnih mišljenja, certifikata i drugih dokumenata koji se razumno traže sa strane Agenta zaključivanja prije Datuma potvrđivanja, kao što je predviđeno u NFS obavijesti o ponudi. Ako ovaj Instrument transfera ne postane efektivan na ili prije 31. prosinca 1996. godine, tada će postati ništavan i pravno neobvezujući i bit će bez ikakvog daljnjeg efekta ili snage (bez obzira jesu li se bilo koji događaji opisani u prethodnoj rečenici dogodili nakon toga). Nakon efektivnosti ovog Instrumenta transfera, udio glavnice svakog Identificiranog zajma refinanciranja koji se transferira i prenosi prema tom Instrumentu transfera bit će automatski ugašen.

Potpisnik ne pruža nikakav iskaz ili garanciju u odnosu na ovaj Instrument transfera ili bilo koji Identificirani zajam refinanciranja transferiran i prenešen prema ovom Instrumentu transfera, osim da potpisnik daje iskaz i garantira Hrvatskoj da (i) ima pravnu i korporativnu ovlast potvrditi ovaj Instrument transfera i transferirati i prenijeti iznos glavnice u odnosu na svaki Identificirani zajam refinanciranja određen kako je navedeno prethodno, (ii) ovaj Instrument transfera predstavlja pravnu, validnu i obvezujuću obvezu potpisnika, i (iii) odmah nakon efektivnosti transfera i prijenosa prema ovom Instrumentu transfera, udio Identificiranog zajma refinanciranja koji je tako transferiran i prenešen postat će transferiran i prenešen slobodno od i bez ikakvih obveza, naknada, kamata osiguranja, kamata sudjelovanja, sporazuma o uvjetnoj prodaji, sporazuma o zadržavanju vlasništva ili drugih ograničenja bilo koje prirode.

Potpisnik priznaje svojstvo u kojem se nalazi Agent zaključivanja, u svezi sa zamjenom, kako je navedeno u NFS obavijesti o ponudi i u Informativnom memorandumu. Kao dodatak tome, potpisnik se slaže s ograničenjima na odgovornost Agenta zaključivanja i njegovih direktora, službenika, djelatnika i partnera u svezi s Ponudom zamjene, kako je navedeno u NFS obavijesti o ponudi i u Informativnom memorandumu.

I. PITANJA REGULATIVE S

Rubriku označenu s »Regulativa S« ispod linije potpisa u nastavku trebalo bi se precrtati ako potpisnik ima pravo preuzeti interes u Globalnim obveznicama Regulative S u skladu s procedurama navedenima pod »Obavijest vjerovnicima« u Informativnom memorandumu i to želi učiniti.

Ako je potpisnik precrtao danu rubriku, potpisnik pruža iskaz i garantira da:

a) nije SAD osoba i pribavlja Obveznice za svoj vlastiti račun ili za račun osobe koja nije SAD osoba i bez namjere distribuiranja u SAD ili SAD osobama (osim onako kako je dozvoljeno Regulativom S); i

b) prima na znanje da su Obveznice ponuđene i izdane izvan SAD u inozemnoj transakciji unutar značenja Regulative S i da Obveznice nisu i neće biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima.

Bilješke:

I. Ovaj iskaz i garancija primjenjuje se na sve Identificirane zajmove refinanciranja na temelju ovog Instrumenta transfera. Sudjelujući vjerovnici koji žele pružiti ovaj iskaz i garanciju samo u pogledu nekih njihovih Zajmova refinanciranja (ili njihovih dijelova) trebali bi koristiti odvojene Instrumente transfera za Zajmove refinanciranja u odnosu na koje se pruža iskaz i garancija, a za Zajmove refinanciranja u odnosu na koje se ovaj iskaz i garancija ne pruža.

II. U cilju navedenoga, pojmovi »SAD osoba« i »SAD« imaju odgovarajuća značenja koja su navedena u Regulativi S.

III. Ako takva rubrika nije precrtana, potpisnik prima na znanje da će Obveznice biti dane u obliku interesa u Ograničenim globalnim obveznicama. U takvom slučaju, potpisnik daje iskaz, garantira i slaže se sa slijedećim:

A. Potpisnik je ili kvalificirani institucionalni kupac (kao što je definirano u Pravilu 144A na temelju Zakona o vrijednosnim papirima) koji pribavlja ove Obveznice za svoj vlastiti račun ili za račun jednog ili više kvalificiranih institucionalnih kupaca, ili registriranog institucionalnog investitora (unutar značenja Pravila 501(a) (1), (2), (3) ili (7) na temelju Zakona o vrijednosnim papirima) koji ne pribavlja dane Obveznice imajući u vidu ponovnu prodaju ili distribuciju različitu od onoga što je u skladu s ograničenjima navedenim pod »Obavijesti vjerovnicima« u Informativnom memorandumu i ograničenja navedenima u Sporazumu o fiskalnoj agenturi.

B. Potpisnik ima takvo znanje i iskustvo u financijskim i poslovnim pitanjima da je sposoban vrednovati koristi i rizike ove investicije u Obveznice i sposoban je snositi ekonomski rizik investicije u Obveznice.

C. Potpisnik je primio kopiju Informativnog memoranduma i NFS obavijest o ponudi i pružena mu je mogućnost (1) da pita takva pitanja koja smatra potrebnima, i da primi odgovore, od predstavnika Hrvatske koji se odnose na uvjete i odredbe Obveznica i ponude zamjene Obveznica i (2) pribavljanja danih dodatnih informacija koje Hrvatska posjeduje ili može pribaviti bez nerazumnog napora ili izdatka koje su potrebne kako bi se verificirala ažurnost i potpunost informacija sadržanih u Informativnom memorandumu i u NFS obavijesti o ponudi.

D. Potpisnik prima na znanje da (1) ni Agent zaključivanja niti Hrvatska, niti bilo koji partner Agenta zaključivanja ili Hrvatske ili bilo koja osoba koja djeluje u ime Agenta zaključivanja ili Hrvatske nije dao nikakav iskaz u svezi s Hrvatskom ili ponudom prodaje bilo kakvih Obveznica i (2) mu je bilo kakva informacija koju on želi u odnosu na Obveznice ili bilo kakvo drugo pitanje relevantno za njegovu odluku da kupi Obveznice pružena ili mu se pruža.

E. Potpisnik razumije da Obveznice nisu i neće biti registrirane na temelju Zakona o vrijednosnim papirima, i da se Obveznice koje su mu izdane mogu transferirati samo prijenosom Skrbniku pravilno potvrđene obavijesti o transferu na formularu koji je određen u Sporazumu u fiskalnoj agenturi i koji zadovoljava zahtjeve navedene u odlomku (4) pod »Obavijest vjerovnicima« u Informativnom memorandumu. 

OVIM INSTRUMENTOM TRANSFERA UPRAVLJAJU ZAKONI DRŽAVE NEW YORK I SASTAVLJEN JE I INTERPRETIRAN U SKLADU S TIM ZAKONIMA. 

Datum: ,             1996.** ________________________
                                       Naziv Sudjelujućeg vjerovnika* 
                                       Potpisao: 
                                       Ime:* 
                                       Pozicija:*  
                                       Telefaks:*
                                       Adresa:***

Precrtajte slijedeću rubriku ako je prikladno:

   

Regulativa S

UPUTE ZA DOSTAVU OBVEZNICA

Upotrijebite ovu rubriku samo ako je rubrika obilježena 
kao »Regulativa S« prethodno precrtana. 
Račun pri Euroclearu ili Cedelu za dostavu Obveznica 
(samo jedan račun može se naznačiti): 
         Broj Euroclear računa: 
         Broj Cedel računa: 
         Ime vlasnika računa:

 

Upotrijebite ovu rubriku samo ako rubrika obilježena kao 
»Regulativa S« nije prethodno precrtana.

Skrbnika se upućuje da registrira Obveznice u ime 
Sudjelujućeg vjerovnika i s adresom koja je navedena na 
stranici s potpisima na Instrumentu transfera. Uputstva u 
svezi plaćanja su kako slijedi:

Naziv banke: 
ABA ili CHIPS broj (ako je primjenjiv):

Na pažnju:

Naziv računa:

Broj računa:

** Popunjava Sudjelujući vjerovnik.

*** Ako Sudjelujući vjerovnik preuzima Obveznice u obliku interesa u Globalnim obveznicama Regulative S, tada ova adresa mora biti izvan SAD. 

RASPORED 1 UZ INSTRUMENT TRANSFERA

ZAJMOVI REFINANCIRANJA

Naziv Sudjelujućeg vjerovnika:

(Ovaj Raspored 1 navodi RCL broj i iznos glavnice svakog Zajma refinanciranja (ili njegovog dijela) kojega u zapisu drži Sudjelujući vjerovnik identificiran prethodno na Datum zapisa.)

  Tranša  

  RCL broj  

Valuta i iznos 
glavnice Zajmova 
refinanciranja 
  koje u zapisu drži   
Sudjelujući 
vjerovnik

  

  

  

Agregatni iznos glavnice Zajmova refinanciranja naveden u ovom Rasporedu 1: ______________________________________

Agregatni iznos glavnice Zajmova refinanciranja naveden u Rasporedu 2 ovog Instrumenta transfera, ako ih ima: _____________

Agregatni iznos glavnice Zajmova refinanciranja u odnosu na koje je izvršena zamjena prema ovom Instrumentu trans-
fera:  _____________________________________________________________________________________________***

_________________

*** Postotak zamjene od 29.50% predmetom je bilo kakvog odgovarajućeg prilagođavanja koje je opisano u NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu, (osim ako je drugačije određeno u Rasporedu 3 ovog Instrumenta transfera u odnosu na bilo koji Zajam refinanciranja (ili njegov dio) naveden u Rasporedu 3) primijenit će se na iznos glavnice naznačen u skladu s formulom navedenom u NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu.

RASPORED 2 INSTRUMENTA TRANSFERA1

ISKLJUČENI ZAJMOVI REFINANCIRANJA

Naziv Sudjelujućeg vjerovnika: ___________________________

  Tranša

RCL broj

Iznos glavnice Zajmova 
refinanciranja koje u za-
pisu drži Sudjelujući vje-
rovnik isključenih iz Ras-
poreda 1 ovog Instrumen-
ta transfera2

  

  

  

________________

1 Ova stranica se može fotokopirati ako je neophodno dodati dodatne Zajmove refinanciranja.

2 Naznačite cjelokupan iznos relevantnog Zajma refinanciranja kojega u zapisu drži Sudjelujući vjerovnik kojega se treba isključiti iz Rasporeda 1 ovog Instrumenta transfera.

RASPORED 3 INSTRUMENTA TRANSFERA1

UKLJUČENI ZAJMOVI REFINANCIRANJA S POSTOTKOM ZAMJENE RAZLIČITIM OD 29.50%2

Naziv Sudjelujućeg vjerovnika:

  Tranša

RCL broj

Iznos glavnice 
Zajmova refinan- 
ciranja koje u
 
zapisu drži Su- 
djelujući vjerov- 
nik uključenih 
u Zamjenu3

Postotak 
zamjene4

  

  

  

  

________________

1 Ova stranica se može fotokopirati ako je neophodno dodati dodatne Zajmove refinanciranja.

2 Predmetom bilo kakvog odgovarajućeg prilagođavanja opisanog u NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu.

3 Naznačite cjelokupan iznos glavnice relevantnog Zajma refinanciranja kojega u zapisu drži Sudjelujući vjerovnik koji je uključen u Zamjenu (a ne samo Postotak zamjene danog iznosa glavnice). Postotak zamjene primijenit će se na iznos glavnice naznačen u ovom stupcu u skladu s formulom navedenom u NFS obavijesti o ponudi i Informativnom memorandumu.

4 Ako je različit (ali ne veći od) 29. 50%. Ako je Postotak zamjene za bilo koji Uključeni zajam refinanciranja jednak 29.50%, takav Uključeni zajam refinanciranja ne bi trebao biti naveden u ovom Rasporedu 3.

                                                              ANEKS B

CERTIFIKAT SUDJELUJUĆEG VJEROVNIKA

Potpisnik, koji je pravilno ovlašteni predstavnik Vjerovnika identificiranog na kraju ovog certifikata (dalje u tekstu: »Certificirajući vjerovnik) ovdje potvrđuje u ime Certificirajućeg vjerovnika da je Certificirajući vjerovnik Sudjelujući vjerovnik u odnosu na sve Identificirane zajmove refinanciranja (definirani u nastavku). Ovaj certifikat se dostavlja u svezi s Ponudom zamjene koju je dala Republika Hrvatska prema NFS obavijesti o ponudi (dalje u tekstu: »Obavijest o ponudi«), datiranoj 14. lipnja 1996, čiji se primitak ovdje potvrđuje. Pojmovi koji se ovdje koriste i započinju s velikim slovima a nisu drugačije definirani imaju odgovarajuće značenje koje im je dano u NFS obavijesti o ponudi, ili, u onoj mjeri u kojoj nisu ovdje definirani, u Informativnom memorandumu.

Bez ograničavanja općenitosti potvrđivanja kojega pruža Certificirajući vjerovnik u prvoj rečenici ovdje, potpisnik, u ime Certificirajućeg vjerovnika, ovime potvrđuje slijedeće:

1. Usporedno s dostavom ovog certifikata Agentu zaključivanja, Certificirajući vjerovnik dostavlja Agentu zaključivanja jedan ili više Instrumenata transfera, identificiranih u Rasporedu 1 ovdje, i ne isključujući putem poziva na Raspored 2 ovdje, određene Zajmove refinanciranja (ili njihove dijelove) koje Certificirajući vjerovnik prijavljuje za Ponudu zamjene (dalje u tekstu: »Identificirani zajmovi refinanciranja«).

2. Potpisnik je upoznat s definicijom »Kontrolirane jugoslavenske osobe« u Informativnom memorandumu, čija je kopija reproducirana u prilogu ovdje, i ovdje potvrđuje da potpisnik nije Kontrolirana jugoslavenska osoba.

3. Potpisnik ovdje potvrđuje kako se jedan od slijedećih iskaza primjenjuje na svaki Identificirani zajam refinanciranja:

a) Certificirajući vjerovnik je na Datum zapisa, i bio je u 4:00 sata poslijepodne, prema vremenu u New Yorku, 26. travnja 1996. godine (dalje u tekstu: »Vrijeme najave«) i u 4:00 sata poslijepodne, prema vremenu u New Yorku, 9. svibnja 1996. godine (dalje u tekstu: »Vrijeme neovisne liste«) korisni vlasnik danog Identificiranog zajma refinanciranja (ili njegovog odgovrajućeg dijela) i ne drži dani Zajam refinanciranja (ili njegovi dio) za korist bilo koje treće strane; ili

b) Certificirajući vjerovnik nije na Dan zapisa, ili nije bio u Vrijeme najave ili u Vrijeme neovisne liste, korisni vlasnik danog Identificiranog zajma refinanciranja (ili njegovog odgovarajućeg dijela) i (x) prema najboljem znanju Certificirajućeg vjerovnika, sve strane koje su s Datumom zapisa, ili su bile u Vrijeme najave ili Vrijeme neovisne liste, već prema slučaju, korisni vlasnici danih Identificiranih zajmova refinanciranja (ili njihovog udjela) nisu Identificirane povezane osobe (čija definicija je reproducirana u prilogu ovdje) ili Kontrolirane jugoslavenske osobe i (y) Certificirajući vjerovnik upotrebljava ili je upotrijebio razumne napore kako bi pribavio certifikate u tom smislu.

U PRISUSTVU SVJEDOKA, potpisnik je potvrdio ovaj certifikat u ime Certificirajućeg vjerovnika na datum koji je naveden u nastavku.

Datum: ___________, 1996*   _________________________
                                                Naziv Certificirajućeg vjerovnika*

                                                Potpisao: __________________
                                    
                                                    Ime:*

                                                    Pozicija:*

______________

*Popunjava Vjerovnik.

Prilog Certifikatu sudjelujućeg vjerovnika

Definicije »Identificirane povezane osobe« i 
»Kontrolirane jugoslavenske osobe«

»Identificirana povezana osoba« je osoba ili entitet identificiran na (i) listi koju je pripremio Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD kao »Blokirane osobe i posebno određeni državljani Federalne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)« prema stanju od 8. lipnja 1995. godine dalje u tekstu: »OFACova lista«) ili (ii) na listi koja sadrži imena određenih Vjerovnika i koja je bila poslana sa strane Hrvatske tim Vjerovnicima dana 9. svibnja 1996. ili približno tada, iako ta lista može biti dopunjena ili modificirana u skladu s arbitražnim procedurama koje su prethodno notificirane Vjerovnicima (dalje u tekstu: »Neovisna lista«) (uključujući, bilo kojeg Vjerovnika koji drži Zajmove refinanciranja ili bilo koji njihov dio u vlasništvu bilo koje osobe ili entiteta na koju se odnosi odsječak (i) prethodno naveden ili u odsječku (ii), odnosno takvog Vjerovnika do one mjere u kojoj postoje takvi Zajmovi refinanciranja ili dani njihov dio).

Osoba ili entitet je »Kontrolirana jugoslavenska osoba« ako je dana osoba ili entitet (a) vlada Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) uključujući bilo kakvu podjelu nadalje ili lokalne vlade unutar te zemlje, njihove odgovarajuće agencije ili institucije koji upravljaju, uključujući Narodnu banku Jugoslavije ili Jugoslavensku privrednu komoru, (b) jeste, ili je suradnik, osobe ili entiteta koja je građanin, rezident, ili ima domicil, organiziran je, ima sjedište ili ima kao svoje glavno područje poslovanja područje Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), (c) u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, sa strane vlade ili bilo kakve vladine agencije Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) ili sa strane srbijanskih ili crnogorskih osoba ili entiteta, ili (d) ponaša se ili potpomaže ponašanje, izravno ili neizravno, ili drži, posjeduje ili kontrolira, izravno ili neizravno, Zajmove refinanciranja ili bilo kakav njihov dio za ili za korist osoba ili entiteta na koje se odnose odsječci (a), b) ili (c) prethodno navedeni (u slučaju dijela (d), samo u onoj mjeri u kojoj su Zajmovi refinanciranja ili bilo kakav dio tih zajmova držani u ime ili u korist danih osoba ili entiteta.

 

 

Copyright © Ante Borić