Povezani zakoni

Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija

NN 70/97

na snazi od 15.07.1997.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pretvorba prava na društvenim sredstvima na kojima su pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja imale sljedeće bivše društveno-političke organizacije: Savez komunista Hrvatske, Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske, Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske i Savez socijalističke omladine Hrvatske.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nekretnine u društvenom vlasništvu na kojima su bivše društveno-političke organizacije iz članka 1. ovoga Zakona imale pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno ministarstvo u roku od godine dana, prema mjerilima koje utvrdi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, nekretnine koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske na temelju članka 2. ovoga Zakona može prenijeti u vlasništvo političkih stranaka.

Nekretnine u vrijednosti 100.000.000,00 kuna, na kojima su pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja imali Savez komunista Hrvatske i Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske će prodati putem javne dražbe. Ova sredstva koristit će se za naknadu materijalne i nematerijalne štete bivšim političkim zatvorenicima u skladu sa Zakonom o pravima bivših političkih zatvorenika.

Nekretnine na kojima su pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja imali Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske i Savez socijalističke omladine Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske može prenijeti u vlasništvo udruga stradalnika ili drugih sudionika Domovinskog rata, udruga za borbu protiv ovisnosti i udruga invalidnih ili hendikepiranih osoba.

Rok iz stavka 1. ovoga članka teče od dana kad Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske utvrdi mjerila za prijenos vlasništva na nekretninama.

Članak 4.

Političke stranke koje nekretnine iz članka 2. ovoga Zakona koriste na temelju valjane pravne osnove, nastavljaju posjedovati te nekretnine do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 3. ovoga Zakona.

Političke stranke iz stavka 1. ovoga članka ne mogu tim nekretninama raspolagati niti ih opteretiti (prodati, zamijeniti, darovati, dati u zakup ili privremenu uporabu, osnovati hipoteku i sl.).

Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbama ovoga članka su ništavi.

Članak 5.

Ugovori o zakupu nekretnina iz članka 2. ovoga Zakona sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, s time da na mjesto zakupodavca stupa Republika Hrvatska, politička stranka ili udruga na koju je Vlada Republike Hrvatske prenijela pravo vlasništva sukladno članku 3. ovoga Zakona.

Članak 6.

Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske pokrenut će pred nadležnim sudom postupak ispražnjenja i iseljenja osoba koje nekretnine iz članka 2. ovoga Zakona koriste bez valjane pravne osnove.

Članak 7.

Pokretnine u društvenom vlasništvu na kojima su pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja imale bivše društveno-političke organizacije iz članka 1. ovoga Zakona postaju vlasništvo političke stranke ili druge osobe koja je pravo upravljanja, korištenja ili raspolaganja na tim pokretninama stekla prije prestanka društveno-političkih organizacija.

Pokretnine za koje se na način propisan stavkom 1. ovoga članka ne utvrdi pravo vlasništva političke stranke, postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

 

 

Članak 8.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske utvrdit će svojom odlukom mjerila iz članka 3. ovoga Zakona na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona napravit će popis nekretnina koje su na temelju članka 2. ovoga Zakona postale vlasništvo Republike Hrvatske.

Političke stranke, ili druge osobe koje koriste nekretnine iz članka 2. ovoga Zakona, dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vladi Republike Hrvatske dostaviti popis nekretnina koje koriste.

Ako osobe iz stavka 2. ovoga članka ne postupe po obvezi utvrđenoj u stavku 2. ovoga članka, gube pravo iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 10.

Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske dužno je pokrenuti postupak za upis prava vlasništva na nekretninama koje je Republika Hrvatska stekla na temelju članka 2. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić