Povezani zakoni

Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine 

NN 128/99

na snazi od 08.12.1999.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

Članak 1.

Javno poduzeće »Narodne novine« s p. o., sa sjedištem u Zagrebu, osnovano Zakonom o osnivanju Javnog poduzeća »Narodne novine« (»Narodne novine«, br. 47/90.) pretvorit će se u dioničko društvo Narodne novine d.d., sa sjedištem u Zagrebu, čiji dioničar je Republika Hrvatska.

Privatizacija trgovačkog društva iz stavka 1. ovoga članka obavit će se prema posebnom zakonu.

Članak 2.

Temeljni kapital dioničkog društva Narodne novine d.d. iznosi 204.792.000,00 kuna.

Članak 3.

Dioničko društvo Narodne novine d.d. osnovano je radi izdavanja »Narodnih novina« službenog lista Republike Hrvatske u kome se objavljuju zakoni i drugi propisi tijela državne vlasti, te drugi akti tijela državne vlasti kada tako odluči tijelo državne vlasti, a akti drugih tijela, zatim tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, kada je to propisano zakonom.

Dioničko društvo Narodne novine d.d. obavlja i druge djelatnosti utvrđene statutom društva.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješava glavnog urednika »Narodnih novina« službenog lista Republike Hrvatske.

Članak 5.

Obvezuje se Upravni odbor Javnog poduzeća »Narodne novine« s p. o. i Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donesu odgovarajuće odluke i akte te poduzmu sve radnje radi upisa dioničkog društva Narodne novine d.d. u sudski registar.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osnivanju Javnog poduzeća »Narodne novine« (»Narodne novine«, br. 47/90. i 61/91.).

Članak 7.

Javno poduzeće »Narodne novine« s p. o. nastavit će poslovati i obavljati svoje djelatnosti do upisa dioničkog društva Narodne novine d.d. u sudski registar, na temelju postojećeg upisa u sudskom registru i u skladu sa svojim Statutom i aktima.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić