Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Poduzeće Plovput p.o., Split osnovano Uredbom o osnivanju Poduzeća "Plovput", Split ("Narodne novine", br. 3/92.) preoblikuje se u trgovačko društvo Plovput s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na Društvo se, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, primjenjuju propisi koji vrijede za trgovačka društva s ograničenom odgovornošću.

Tvrtka Društva je: Plovput, trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe, Split. Skraćena tvrtka je: Plovput d.o.o. Split.

Društvo ima znak. Odluku o obliku i sadržaju znaka Društva donosi Skupština Društva.

Sjedište Društva je u Splitu.

Članak 2.

Djelatnost Društva je od interesa za Republiku Hrvatsku.

Djelatnost Društva je obavljanje stručno-tehničkih poslova koji čine predmet poslovanja Društva i to:

1. održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske,

2. postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovoga pravilnog rada,

3. obavljanje poslova radijske-službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske,

4. obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz točke 1., 2. i 3. ovoga članka.

Statutom Društva se može utvrditi da Društvo obavlja i druge djelatnosti.

Članak 3.

Društvo ima Statut, koji mora sadržavati odredbe o:

- pobližem određenju djelatnosti, odnosno predmetu poslovanja Društva,

- iznosu temeljnoga kapitala i pojedinačnih uloga Društva,

- osnovama unutarnje ustrojbe Društva,

- načinu izbora člana Nadzornog odbora kojega biraju zaposlenici,

- ovlastima, poslovima i načinu rada Uprave,

- vrijednosti zajma iznad koje Uprava, kad ga uzima ili daje, mora pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,

- vrijednosti stvari ili prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) za koje, kada se prodaju ili kupuju, Uprava mora pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,

- izvješćivanju zaposlenih,

- unapređenju zaštite okoliša.

Članak 4.

Temeljni ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva jest bilančni iznos pozicije "A Kapital i rezerve", izražen u kunama, koji je iskazan u bilanci Poduzeća "Plovput" p.o. Split na dan 31. prosinca 1996. godine.

U temeljni kapital Društva ulazi i vrijednost svih udjela i dionica, odnosno ulaganja u osnivanje pravnih osoba koje je do 31. prosinca 1996. ostvarilo Poduzeće "Plovput" p.o. Split ili njegov pravni prednik, Ustanova za održavanje pomorskih plovnih putova.

Članak 5.

Osim djelatnosti iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, Društvo može obavljati i druge djelatnosti radi ostvarivanja dobiti poslujući pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Obavljanje pojedinih poslova iz stavka 1. ovoga članka Uprava Društva može ustupiti trećim osobama.

Iznimno, Uprava Društva može ustupiti trećim osobama i obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovorom između Društva i treće osobe kojoj se ustupa obavljanje pojedinih poslova utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona i razvitak Društva osiguravaju se iz:

1. cijena usluga za korištenje objekata sigurnosti plovidbe koje plaćaju domaći i strani brodovi i brodice koji plove u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske,

2. cijena za korištenje radijskih usluga koje plaćaju domaći i strani brodovi i brodice koji koriste radijske usluge obalnih radijskih postaja,

3. drugih izvora u skladu s važećim propisima,

Za financiranje većih investicija u obavljanju djelatnosti iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, u slučaju nedostatka vlastitih sredstava, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu, na temelju posebnog programa Vlade Republike Hrvatske.

Cijene usluga iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se Tarifnim pravilnikom što ga donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

 

II. TIJELA DRUŠTVA

Članak 7.

Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

1. Uprava

Članak 8.

Uprava Društva jest direktor Društva.

Direktora imenuje Nadzorni odbor, na vrijeme od pet godina, na temelju javnoga natječaja uz uvjete koje utvrdi Nadzorni odbor. Ista osoba može se ponovno imenovati za direktora Društva.

Direktora može opozvati Nadzorni odbor i prije isteka roka na koji je imenovan.

Članak 9.

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, na dobrobit Društva, poštujući interese vlasnika Društva i prava zaposlenika.

Direktor mora čuvati poslovnu i službenu tajnu.

Direktor, kad povrijedi svoje obveze, odgovara za štetu, sukladno zakonu.

U slučaju spora, direktor mora dokazati da je postupao s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

O poslovima, za koje je ovim Zakonom i Statutom Društva propisano da podliježu davanju suglasnosti Nadzornog odbora, direktor može odlučivati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 10.

Direktor zastupa Društvo.

Direktor može dati drugoj osobi prokuru.

Pisanu punomoć za obavljanje određenih poslova, sklapanje pojedinih ugovora ili ugovora do određene vrijednosti, daje direktor samostalno u okviru svoje ovlasti.

Osoba kojoj je dana punomoć, u smislu stavka 3. ovoga članka, ne može opteretiti nekretnine, preuzeti mjenične obveze i obveze jamstva, uzeti zajam i voditi spor, ako nije dobila posebnu punomoć za svaki takav posao.

Članak 11.

Direktor je dužan podnijeti godišnje izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća Nadzornom odboru i Skupštini.

Direktor je dužan najmanje jedanput tromjesečno izvijestiti Nadzorni odbor o poslovanju i financijskom položaju Društva putem pisanog izvješća, a u slučaju događaja od osobite važnosti, bez odgode.

Direktor je dužan na traženje predsjednika Nadzornog odbora ili najmanje dva člana Nadzornog odbora dati izvješće o vođenju poslova Društva.

2. Nadzorni odbor

Članak 12.

Nadzorni odbor ima tri člana. Dva člana imenuje i opoziva Skupština Društva, a jednoga člana biraju zaposlenici u Društvu.

Statutom Društva propisat će se način predlaganja i izbora te opoziva člana Nadzornog odbora koje biraju zaposlenici u Društvu.

Za članove Nadzornog odbora imenuju se prvenstveno stručnjaci iz područja pomorstva, radijske tehnike i financija.

Za člana Nadzornog odbora ne može se imenovati zaposlenik u Društvu, a direktor Društva ne može biti ni imenovan, ni biran za člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora imenuju i biraju se na četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani ili birani.

Članovi Nadzornog odbora moraju svoju dužnost obavljati na dobrobit Društva, s obzirom na zadaće koje mu povjerava ovaj Zakon.

Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze, odgovaraju Društvu za štetu kao solidarni dužnici.

U slučaju spora, članovi Nadzornog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti postupali s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Opoziv iz stavka 1. ovoga članka, Skupština nije obvezna obrazložiti.

Članak 13.

Imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, ako postane direktor Društva ili se zaposli u Društvu, a izabranom članu koji predstavlja zaposlenike, kad ga zaposlenici opozovu.

Član Nadzornog odbora može Skupštini Društva podnijeti ostavku koju mora obrazložiti.

Članu Nadzornog odbora iz stavka 2. ovoga članka, prestaje mandat kad Skupština Društva prihvati njegovu ostavku.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je prestao mandat mora se imenovati ili izabrati novi član, u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.

Imenovanje, izbor i prestanak mandata članova Nadzornog odbora objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada. Visinu nagrade utvrđuje Skupština Društva.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na naknadu troškova u svezi s obavljanjem svojih dužnosti.

Članak 14.

Nadzorni odbor iz reda imenovanih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednice, predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga prema Upravi. U slučaju spriječenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje njegov zamjenik.

Članak 15.

Nadzorni odbor redovito zasjeda jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik Nadzornog odbora može sazvati izvanrednu sjednicu.

Predsjednik mora bez odgađanja sazvati sjednicu na zahtjev ministra pomorstva, prometa i veza, Skupštine ili najmanje dva člana Nadzornog odbora, uz navođenje razloga za sazivanje sjednice. Sjednica se mora održati u roku od sedam dana od dana sazivanja.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, sjednicu mogu sazvati podnositelji zahtjeva uz pisano obrazloženje.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočna najmanje dva člana, od kojih jedan mora biti predsjednik ili njegov zamjenik.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnoga broja članova. Kod neodlučnog ishoda glasovanja, odlučuje glas predsjednika ili zamjenika kad predsjednik nije nazočan. Glasovanje je javno.

O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik ili njegov zamjenik.

Predsjednik Nadzornog odbora mora, u roku od sedam dana od završetka sjednice Nadzornog odbora, dostaviti primjerak zapisnika članovima Skupštine.

Članak 16.

Radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz svoga djelokruga, Nadzorni odbor može osnovati pododbore. Djelokrug i način rada pododbora pobliže se utvrđuje Statutom Društva.

Sjednicama Nadzornog odbora obvezno je nazočan i direktor. Direktor je dužan davati sve podatke o poslovanju i financijskom položaju Društva.

Članak 17.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu može koristiti usluge, stručne savjete, odnosno rad pojedinih svojih članova ili drugih stručnjaka.

Nadzorni odbor u obavljanju svojih zadaća daje suglasnost na:

a) planove razvoja i ulaganja u stalna sredstva Društva (investicije),

b) godišnji plana poslovanja, koji mora sadržavati i plan tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu, te značajne promjene navedenih planova,

c) uzimanje i davanje zajma iznad vrijednosti koja je određena Statutom Društva,

d) prodaju i kupnju stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) iznad vrijednosti koja je određena Statutom Društva,

e) osnivanje društava kapitala, kupnju i prodaju udjela, odnosno dionica u temeljnom kapitalu drugih društava,

f) druge akte propisane ovim Zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka, za prethodnu godinu, najkasnije mjesec dana od dana kada direktor, sukladno s člankom 11. stavkom 3. ovoga zakona dostavi Nadzornom odboru godišnja poslovna i financijska izvješća.

Nadzorni odbor zastupa Društvo u pravnim sporovima Društva s direktorom Društva.

U slučaju da Nadzorni odbor uskrati suglasnost direktoru na akte iz stavka 2. ovoga članka, direktor može tražiti od Skupštine da donese konačnu odluku.

Nadzorni odbor uređuje primitke direktora (plaće, sudjelovanje u dobiti, nadoknadi troškova, plaćanja premija osiguranja, provizija i svih ostalih davanja).

3. Skupština

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske u ime vlasnika Društva utvrđuje broj i sastav članova Skupštine Društva te imenuje i razrješava članove Skupštine Društva.

Skupština Društva:

a) donosi Statut Društva,

b) odlučuje o mjerama za ispitivanje i nadzor poslovanja i izboru revizora financijskih izvješća Društva,

c) odobrava godišnja izvješća direktora o poslovanju Društva i godišnje financijsko izvješće,

d) može zahtijevati da direktor pisano dostavi sve podatke o poslovanju i financijskom položaju Društva,

e) odlučuje o podnošenju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv direktora ili Nadzornog odbora, te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku, ako Društvo ne može zastupati direktor ni Nadzorni odbor.

Odluku o upotrebi dobiti Društva donosi Skupština Društva nakon osiguranja sredstava radi obavljanja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Zakona.

 

III. OVLASTI MINISTRA U POSLOVANJU DRUŠTVA U SLUČAJU ŠTRAJKA

Članak 19.

U slučaju štrajka u Društvu, ministar pomorstva, prometa i veza je, radi osiguranja sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ovlašten zaposleniku u Društvu, odlukom utvrditi najnužniji opseg poslova na održavanju objekata sigurnosti plovidbe, uređenju plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te obavljanju radijske službe radi zaštite ljudskih života i sigurnosti plovidbe na moru.

Zaposlenici koji obavljaju poslove i zadaće u provedbi odluke iz stavka 1. ovoga članka, dužni su za vrijeme štrajka provoditi naloge koje daje direktor Društva. Zaposleniku koji ne provede naloge direktora, prestaje radni odnos.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Društvo se upisuje u sudski registar nadležnoga trgovačkog suda.

Prijavu za upis Društva u sudski registar dužan je podnijeti direktor Društva, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Uz prijavu, direktor prilaže:

1. Statut Društva,

2. odluku o imenovanju direktora Društva,

3. popis članova Nadzornog odbora,

4. izjavu direktora Društva danu pred javnim bilježnikom, da prihvaća imenovanje.

Članak 21.

Skupština je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dužna donijeti Statut i imenovati dva člana Nadzornog odbora Društva.

Zaposlenici Društva dužni su u roku od 30 dana od dana donošenja Statuta izabrati svoga člana u Nadzorni odbor Društva.

Ako zaposlenici u roku iz stavka 2. ovoga članka ne izaberu člana Nadzornog odbora, imenovani članovi Nadzornog odbora obnašat će sve dužnosti i prava do izbora člana Nadzornog odbora.

Članak 22.

Dosadašnji direktor i Upravni odbor poduzeća "Plovput" p.o., Split nastavljaju obavljati dužnosti do imenovanja direktora i imenovanja članova Nadzornog odbora sukladno s ovim Zakonom i aktima Društva.

Članak 23.

Do donošenja Statuta Društva, primjenjivat će se Statut i drugi opći akti Poduzeća "Plovput" p.o., Split, ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 24.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić