Povezani zakoni

Zakon o Parku prirode "Kopački rit"

NN 45/99

na snazi od 19.05.1999.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Članak 1.

Ovim Zakonom proglašava se šire područje Upravljanoga posebnog rezervata »Kopački rit«, ukupne površine 177 km², parkom prirode i uređuju njegove granice.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Kopački rit« počinje na lijevoj obali Drave, 15 kilometara od njezina ušća, ide krunom obrambenog nasipa Drava-Dunav, prolazeći istočno od sela Kopačevo, izlazi na stari nasip između Velikog i Malog Sakadaša, prelazi taj nasip do obale Ribnjaka, a dalje prema zapadu obuhvaća Ribnjake do Pustare Podunavlje, gdje skreće prema sjeveru i ide istočnom stranom ceste Podunavlje-Sokolovac, do kanala neposredno ispred naselja Kozjak, skreće kanalom prema zapadu do vodotoka Mali Dunav. Odatle, uzvodno tim vodotokom, obuhvaća područje Siget i izlazi na cestu Podunavlje-Sokolovac. Odavde trasom ograde skreće prema sjeveru, zatim na istok, te slijedeći trasu ograde izlazi na put Dvorac Tikveš - Zlatna Greda, nastavlja trasom ograde do kanala Bodor. Ovdje granica skreće na jugoistok prateći lijevu obalu vodotoka Čarna do crpne postaje Zlatna Greda, skreće prema sjeveru i krunom nasipa Drava - Dunav ide do starog riječnog pristaništa Kazuk gdje najkraćom crtom izlazi na hrvatsku državnu granicu, prati je prema jugu do ušća Drave, a odavde ide lijevom obalom Drave do polazne točke.

Granica Parka prirode »Kopački rit« ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić