Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti

NN 34/91

na snazi od 24.07.1991.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da svojom uredbom uredi imenovanje i razrješenje ravnatelja zavoda za zaštitu spomenika kulture i njihove ovlasti, imenovanje i razrješenje ravnatelja knjižnica i muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj, da odredi organ za stručni nadzor i za utvrđivanje namjene spomenika kulture nulte kategorije, te da propiše sastav i način imenovanja članova Savjeta za knjižnice Hrvatske. 

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 

Uredba o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti (NN 39/91)

Članak 1.

 Ravnatelje regionalnih, meduopćinskih i općinskih zavoda za zaštitu spomenika kulture, te restauratorskih ustanova, imenuje i razrješava ministar prosvjete i kulture na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete i kulture.

Za ravnatelja zavoda iz stavka 1. ovog članka može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, radno iskustvo u struci i ako se prema njezinim stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima može očekivati da će uspješno voditi ustanovu.

Ravnatelj zavoda rukovodi i upravlja zavodom.

Članak 2.

 Ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra prosvjete i kulture.

Ravnatelje regionalnih i matičnih knjižnica, te muzejskih ustanova koje su osnovane ili djeluju kao republičke i regionalne, imenuje i razrješava ministar prosvjete i kulture po pribavljenim prijedlozima stručnog osoblja tih ustanova.

Ravnatelje općinskih, odnosno gradskih narodnih knjižnica i muzejskih ustanova, te drugih ustanova kulture koje obavljaju knjižničarsku, muzejsku i druge kulturne djelatnosti, imenuje i razrješava općinska, odnosno gradska skupština njihova sjedišta po pribavljenim prijedlozima stručnog osoblja tih ustanova, a uz naknadnu potvrdu ministra prosvjete i kulture.

Za ravnatelje ustanova iz stavka 2. i 3. ovoga članka moguće je imenovati osobe koje imaju visoku stručnu spremu, potrebno radno iskustvo u struci, položen stručni ispit, te radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi ustanovu.

Članak 3.

 Zavodi za zaštitu spomenika kulture i restauratorske ustanove u svom radu i izvršavanju zakonom određenih zadaća obvezni su provoditi instrukcije i upute koje im u, obavljanju stručnog nadzora nad njihovim radom izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete i kulture.

Za obavljanje stručnog nadzora nad njihovim radom, ustanove iz stavka 1. ovog članka dužne su Zavodu za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete i kulture dostavljati podatke i izvješća o svom radu i na drugi način omogućavati uvid u rad.

Članak 4.

 Namjenu i način korištenja nepokretnih spomenika kulture nulte kategorije, bez obzira na vlasništvo, utvrđuje Ministarstvo prosvjete i kulturo na prijedlog svog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Članak 5.

 Radi uspješnijeg obavljanja stručnog rada na zaštiti spomenika kulture, Ministarstvo prosvjete i kulture na prijedlog svog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, može za područja određenih općina, odnosno grada, osnivati posebne urede za zaštitu spomenika kulture, kao ispostave zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i restauratorske radionice.

Članak 6.

 Savjet za knjižnice Hrvatske ima predsjednika i osam članova.

Predsjednika i dva člana imenuje Sabor Republike Hrvatske.

Dva člana imenuje ministar prosvjete i kulture. Po jednog člana imenuju:

– ministar znanosti, tehnologije i informatike,

– Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,

– Hrvatsko bibliotekarsko društvo, te

– Zajednica sveučilišta Hrvatske.

Predsjednik i članovi Savjeta za knjižnice Hrvatske imenuju se na četiri godine.

Članak 7.

 Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture (»Narodne novine«, br. 7/67, prečišćeni tekst, 13/67, 47/86, 47/89 i 19/91), Zakona o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama (»Narodne novine«, br. 25/73 i 47/86), te Zakona o muzejskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 12/77 i 47/86), koje su u suprotnosti s odredbama ove uredbe.

Članak 8.

 Ova uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić