Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Republika Hrvatska dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta (u daljnjem tekstu: Nagrada) za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Članak 2.

(1) Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada.

(2) Svake se godine može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade.

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 20. studenoga, na dan pri­hva­ćanja Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skup­štine Ujedinjenih naroda.

Članak 5.

(1) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta.

(2) Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca ako je to ostvarenje rezultat njihovoga zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta tijekom protekle godine.

(3) Visina nagrade za životno djelo iznosi osam proračunskih osnovica, a godišnja nagrada dvije proračunske osnovice.

Članak 6.

(1) Nagradu dodjeljuje Odbor za Nagradu za promicanje prava djeteta (u daljnjem tekstu: Odbor). Odbor se sastoji od pet članova, a osniva ga Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine.

(2) Članovi Odbora imenuju se iz redova poznatih javnih radnika koji se bave pitanjima vezanim uz prava djeteta, a na prijedlog matičnog odbora Hrvatskoga sabora.

(3) Odbor donosi Poslovnik o radu uz prethodnu suglasnost matičnog saborskog odbora.

Članak 7.

Ministar nadležan za obitelj donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje način raspisivanja natječaja, postupak predlaganja kandidata, kriteriji za dodjelu Nagrade i opis medalje-povelje.

Članak 8.

Natječaj za dodjelu Nagrade objavljuje se u »Narodnim novinama« i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove vezane uz rad Odbora i postupak dodjele Nagrade obavlja ministarstvo nadležno za obitelj.

Članak 11.

Pravilnik iz članka 7., ministar nadležan za obitelj donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić